ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 


Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ


Ο θεωρητικός πληθυσμός κτηρίου με χρήση εκπαιδευτηρίου υπολογίζεται ανά m3 μικτής επιφάνειας : Αίθουσες 1 άτομο/2 m2, Εργαστήρια 1 άτομο/ 4.5 m2, Λοιποί χώροι, 1 άτομο/6 m2.

Ι) Παθητική Πυροπροστασία
Μονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής:
Γενικά 0.60 m
Πλάτος θυρών: > 0.80 m
Πλάτος τελικών εξόδων : 1.00-1.80 m ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων
Παροχή ανά μονάδα πλάτους (0.60 m) καθορίζεται: 100 άτομα για οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες) 60 άτομα για κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-πόρτες)
Αριθμός εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής:
2 έως 500 άτομα
3 €ως 750 άτομα
4 έως 1000 άτομα
Αποστάσεις από πόρτα χώρου προς τελική έξοδο:
Μικρότερη ή ίση από 12 m
Μήκος απροστάτευτης διαδρομής (άμεση):
Μικρότερη ή ίση από 40 m για 2 ή περισσότερες εξόδους
Φωτισμός ασφαλείας:
Σε κάθε κτήριο εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Φωτισμός ασφαλείας πρέπει να υπάρχει, όταν το κτήριο λειτουργεί και μετά τη δύση του Ηλίου.

II) Δομική Πυροπροστασία
Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα στοιχεία του περιβλήματος των ττυροδιασμερισμάτων (τοίχοι,πατώματα,πόρτες κτλ) δεν πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τα κατωτέρω αναφερόμενα. F30 λεπτά για μονοροφα κτήρια F60 λεπτά για ϋψος κτηρίου μεγαλύτερο από 7.5 m

Δομικά στοιχεία όδευσης (επί πλέον προηγουμένων) Ακολουθούνται οι γενικές διατάξεις
εμβαδόν πυροδιαμερίσματος ΠΡΔ (μέγιστο) 2000 m2 για μονόροφα κτήρια 1500 m2 για ύψος κτηρίου 7.5-15 m 1000 m2 για ΰψος περισσότερο των 15 m
Επικίνδυνοι χώροι (χωριστά πυροδιαμερίσματα)
Μαγειρεία, πλυντήρια κτλ, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια,κλπ.

III) Ενεργητική Πυροπροστασία
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού:
Υποχρεωτικό
Βλέπε Γενικές διατάξεις στο άρθρο 4 και στη 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Απαιτείται για εκπαιδευτήρια ατόμων με ειδικές ανάγκες, νηπιαγωγεία,
εργαστήρια και για περισσότερους από 3 ορόφους.
Σύστημα υδροδότησης και καταιωνιστήρες
Απαιτείται αυτόματο σύστημα με καταιωνιστήρες σε υπόγεια κτήρια εκπαίδευσης με εμβαδό μεγαλύτερο από 250 m2. Σε επικίνδυνους χώρους και σε οδεύσεις διαφυγής αντικαθιστώντας το σύστημα πυρανίχνευσης.
Προσωπικό ασφαλείας
Ορίζεται από το μόνιμο προσωπικό
Φορητοί πυροσβεστήρες
Τουλάχιστον 2 φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο του ορόφου να μην απέχει περισσότερο από 15 m από το πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
 

Επιστροφή

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413