ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

 

Ζ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Οι βιομηχανίες, ον βιοτεχνίες καν ον αποθήκες κατατάσσονταν σε τρεις (3) κατηγορίες, ανάλογα με την επικινδυνότητα τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 17483/20.3.78 του Υπουργού Βιομηχανίας καν Ενέργειας. Ζ1 :χαμηλού βαθμού κινδύνου (Αα, Ββ, Ca, D ) Ζ2 :μεσαίου βαθμού κινδύνου (Αβ, Ββ, Οβ ) Ζ3 :υψηλού βαθμού κινδύνου (Αγ, Βγ, Ογ )

Ιδιαίτερα για τις αποθήκες, η κατάταξη μπορεί να γίνει  ορθότερα με βάση τη μέση πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου, εφόσον αυτό παραμένει σχετικά σταθερό, ως εξής: Ζ1 :πυροθερμικό φορτίο < 1000 MJ/M2 Ζ2 :πυροθερμικό φορτίο 1000-2000 MJ/M2 Ζ3 :πυροθερμικό φορτίο > 2000 MJ/M*

Ο θεωρητικός πληθυσμός κτιρίου με χρήση βιομηχανίας, βιοτεχνίας καν αποθήκης υπολογίζεται ανά m2 μικτής επιφάνειας : 1 άτομο/10 m2 ανά βιομηχανίες, 1 άτομο/40 mz ανά αποθήκες.

Ι) Παθητική Πυροπροστασία

Μονάδα πλάτους οδεύσεων διαφυγής: 0.60 m

Πλάτος θυρών: ? 0.85 m

Πλάτος τελικών εξόδων : Δεν ορίζεται

Παροχή ανά μονάδα πλάτους (0.60 •) καθορίζεται: 100 άτομα ανά οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι-πόρτες) 75 άτομα ανά κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες-πόρτες)

Αριθμός εναλλακτικών οδεύσεων διαφυγής:

1 Ανά βιομηχανίες, βιοτεχνίες με πληθυσμό <30 άτομα ή αποθήκες<1000 m2

2 γενικά

Αποστάσεις από πόρτα χώρου προς τελική έξοδο: Δεν ορίζεται

Μήκος απροστάτευτης διαδρομής (άμεση): Μικρότερη ή ίση από 35 m Μικρότερη ή ίση από 15 m Μικρότερη ή ίση από 15 m Ανάλογα με την επικινδυνότητα

Φωτισμός ασφαλείας:

Σε κτίρια βιομηχανικά καν αποθήκες πρέπει να υπάρχει φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής σύμφωνα με τις γενικές διάταξες. Φωτισμός ασφαλείας καν σήμανση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

II) Δομική Πυροπροστασία

Τα φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιασμερισμάτων (τοίχοι ,πατώματα, πόρτες κτλ) δεν πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο από τα κατωτέρω αναφερόμενα. F30-F180 λεπτά για κτήρια μονόροφα F60-F240 λεπτά γιά κτίρια πολυόροφα Ανάλογα με την επικινδυνότητα

Δομικά στοιχεία όδευσης (επί πλέον προηγουμένων) Ακολουθούνται οι γενικές διατάξεις

Εμβαδόν πυροδιαμερίσματος ΠΡΔ (μέγιστο) 2000-5000 m2 γιά κτήρια μονόροφα βιομηχανικά 500 m3 γιά πολυόροφα κτήρια βιομηχανικά 1000-2500 m2 γιά κτίρια μονόροφα αποθηκών 300-500 m2 γιά κτίρια πολυόροφα αποθηκών

Επικίνδυνοι χώροι (χωριστά πυροδιαμερίσματα) Αποθήκες, Πίνακες και χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων

III) Ενεργητική Πυροπροστασία

Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού:

Υποχρεωτικό

Βλέπε Γενικές διατάξεις στο άρθρο 4 και στη 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης Απαιτείται ανάλογα με την επικινδυνότητα

Σύστημα υδροδότησης και καταιωνιστήρες

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης απαιτείται σε όλα τα κτήρια της κατηγορίας Ζ3 και σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ2,εφόσον το συνολικό εμβαδό ξεπερνά τα 2000 m2.

Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο τοποθετείται σε κτήρια με περισσότερους από 3 ορόφους και εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 500 m2.

Προσωπικό ασφαλείας

Ορίζεται από το μόνιμο προσωπικό.

Φορητοί πυροσβεστήρες

Τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες ανάλογοι σε πλήθος, θέση και δυναμικότητα με το είδος και το μέγεθος του κινδύνου.

 

Επιστροφή

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413