< Fire Security Technical - Σύστημα Αναλογικής Πυρανίχνευσης

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Τεχνική περιγραφή και υπολογισμοί ενεργητικής πυρασφάλειας κτιρίου

1. Περιγραφή Συστήματος

Το σύστημα θα είναι αναλογικά (GENT 32000),όπου η κάθε συσκευή ανίχνευσης θα παρέχει επίπεδα ενδείξεων σχετικά με την λειτουργική της κατάσταση. Αυτά τα αναλογικά δείγματα θα μεταδίδονται στον πίνακα έλεγχου στο ισόγειο σε ψηφιακή μορφή ούτως ώστε να Ισιωθούν οι πιθανές παρεμβολές.

Επίσης, προβλέπεται η ύπαρξη επαναληπτικού πίνακα στο φυλάκιο για την πληρέστερη κάλυψη του κτιρίου.

Η κατάσταση του περιβάλλοντος σε. κάθε συσκευή θα ελέγχεται κάθε 1,3 λεπτά και θα δημιουργείται μία κατάσταση με όλα τα αναλογικά σήματα γιά ανάλυση των γεγονότων. Ειδικά γιά τους ανιχνευτές που βρίσκονται σε κατάσταση ενεργοποίησης θα λειτουργεί πρόγραμμα γρήγορης ανεύρεσης το οποίο συλλέγει 256 ενδεικτικά στοιχεία μέσα σε χρόνο 0,5 δειιτερολέπτων.

Η διευθυνσιοδοτηοτ) κάθε αναλογικής συσκευής που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα δεν θα γίνεται χειροκίνητα από διακόπτες που θα βρίσκονται στην βάση ή στον ανιχνευτή αλλά θα γίνεται αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου.

Γιά την βέλτιστη απόδοση και συμβατότητα του συστήματος όλες οι συσκευές θα είναι του ιδίου οίκου, ο δε κατασκευαστής θα πρέπει να έχει πάρει έγκριση κατασκευής όλων των συσκευών συμφωνάμε τις Βρετανικές προδιαγραφές BS5750 Part \l.

Ολες οι συσκευές συνδέονται με τον πίνακα ελέγχου σε βρόγχο μέσω κυκλώματος διπολικού καλωδίου. Μ'αυτόν τον τρόπο συνδέονται τόσο οι συσκευές ενεργοποίησης όσο & οι συσκευές αναγγελίας, interface, επαναληπτικοί πίνακες, κλπ.

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει πλήρεις πληροφορίες γιά κάθε συσκευή όσον αφορά την κατάσταση της σε περίπτωση ηρεμίας, ενεργοποίησης, κατάστασης λάθους, βραχυκυκλώματος ή ανοικτού κυκλώματος. Η δυνατότητα απομόνωσης περιοχών του βρόγχου όπου εμφανίζεται πρόβλημα βραχυκυκλώματος ή ανοικτού κυλωματος θα επιτυγχάνεται μέσω του προγραμματισμού του πίνακα. Ο κάθε βρόγχος θα μπορεί να χωρισθεί σε έως 32 περιοχές, οι οποίες θα απομονώνονται σε περίπτωση προβλήματος. "Κύκλωμα Ομαδικής Παρακολούθησης", το οποίο απομονώνει/προστατεύει μέρος του βρόγχου ή ομάδα συσκευών, μέσω απομονωτών, δεν είναι αποδεκτό.

2. Κεντρικός Πίνακας Έλεγχου

Ο πίνακας ελέγχου έχει την δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών ταυτόχρονα. Ο έλεγχος γίνεται μέσω επεξεργαστή & το κάθε κύκλωμα βρόγχου διαθέτει τον δικό του επεξεργαστή που επικοινωνεί με την κεντρική μονάδα ελέγχου.

Ο πίνακας έχει την δυνατότητα αναβάθμσης σε περίπτωση μελλοντικής επέκτασης έως συνολικά 2 βρόγχους.

Ολες οι απαιτούμενες πληροφορίες προγραμματίζονται επί τόπου και αποθηκεύονται σε εσωτερική κάρτα RAM, η οποία τροφοδοτείται από μία μπαταρία λιθίου. Οι πληροφορίες παραμένουν αποθηκευμένες ακόμη <χ σε περίπτωση που η τροφοδοσία έχει διακοπεί εντελώς. Η κάρτα RAM έχει την ουνατότητα επέκτασης της μνήμης της στην περίπτωση που αυτό κριθεί στο μέλλον αναγκαίο. Η χρήση EPROM's γιά την αποθήκευση των στοιχείων σε περίπτωση προβλήματος ΔΕΝ είναι αποδεκτή.

Ο πίνακας είναι σύμφωνος με τους κανονσμούς BS5839 Part 4. (Ενδεικτικός τύπος: GENT 32020) - 1 Τεμάχιο

2.1. Χαρακτηριστικά Βρόγχου

Ο κάθε βρόγχος έχει την εξής χωρητικότητα και τα εξής χαρακτηριστικά:

• Εως 200 αναλογικές συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε βρόγχο.

• Εως 40 αναλογικές σειρήνες μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε βρόγχο. Οι ανιχνευτές και οι σειρήνες συνδέονται με το ίδιο διπολικό καλώδιο.

• Εως 32 επαναληπτκοί/μιμικοί πίνακες μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε βρόγχο.

• Εως 8 μονάδες interface με δική τους ανεξάρτητη τροφοδοσία και μπαταρία μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε βρόγχο.

« Εως 30 μονάδες interface τροφοδοτούμενα μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθε βρόγχο.

• Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν αναλογικές συσκευές σε κλάδους ή σε υπο-βρόγχους που θα τοποθετηθούν πάνω στον κυρίως βρόγχο χωρίς αυτό να επηρεάσει αρνητικά οι δυνατότητες του συστήματος ή οι χρόνοι αντίδρασης.

• Η απομάκρυνση ενός ή περισσοτέρων συσκευών από τον βρόγχο δεν θα επηρεάσει την λειτουργία των υπολοίπων συσκευών.

(Ενδεικτικός τύπος: GENT 32023)

2.2. Γεγονότα Συστήματος

Ο πίνακας ελέγχου κρατάει πληροφορίες γιά τα εξής γεγονότα:

1. Τα τελευταία 100 γεγονότα φωτιάς με την αντίστροφη σειρά από αυτήν που συνέβησαν. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν είτε να εκτυπωθούν είτε να εμφανισθούν στην οθόνη με τις ακόλουθες φόρμες

- Περιγραφή, ημερομηνία και ώρα γεγονότος φωτιάς.

- Αριθμός συσκευής και αριθμός βρόγχου.

 2. Τα προηγούμενα 255 γεγονότα του πίνακα, εξαιρουμένων των ενεργειών ακύρωσης του βομβητή.

3. Τα προηγούμενα 255 γεγονότα παρακολούθησης (μη φωτιάς).

Ολα τα γεγονότα φωτιάς, λάθους και προειδοποίησης καταχωρούνται αυτόματα με την εμφάνιση των αντίστοιχων φωτεινών ενδείξεων (κόκκινο-φωτιά, κίτρινο γιά λάθος και προειδοποίηση), και ενεργοποιείται ο βομβητής ο οποίος δίνει ηχητικό σήμα.

2.3. Γεγονότα Μη Φωτιάς

Η μονάδα ελέγχου μπορεί να δεχθεί γεγονότα μη φωτιάς του συστήματος και αντίστοιχα να ενεργοποιήσει μία σειρά από προκαθορισμένα γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά μπορούν να συμβούν χειροκίνητα ή αυτόματα μέσω του εσωτερικού ρολογιού του πίνακα σε εβδομαδιαία βάση ή να είναι αποτελέσματα ενός συναγερμού.

Εως 255 ξεχωριστά γεγονότα μη φωτιάς μπορούν να καταχωρηθούν, το καθένα με την δική του περιγραφή 40 χαρακτήρων. Η περιγραφή εμφανίζεται είτε στην οθόνη είτε στον εκτυπωτή. Σε περίπτωση τέτοιου συμβάντος ο βομβητής λάθους θα ηχήσει για διάστημα 30 δευτερολέπτων γιά να αποσπάσει την προσοχή του χρήστη.

2.4. Ελεγχος Συστήματος

Οι λειτουργίες ελέγχου του πίνακα θα είναι τοποθετημένες στην πρόσοψη του, η δε πρόσβαση στον προγραμματισμό θα ελέγχεται τόσο μέσω κλειδιού όσο και μέσω ειδικού κωδικού. Οι φωτεινές ενδείξεις είναι τοποθετημένες και αυτές στην πρόσοψη του πίνακα

Ολα τα χειριστήρια ελέγχου θα βρίσκονται ξεχωριστά & θα είναι ευκρινώς χαρακτηρισμένα.

Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν χειριστήριο ενεργοποίησης/παύσης τωγ σειρήνων, επανάταξης φωτιάς & διακοπής βομβητή λάθους (ενδείξεις Ιου επιπέδου). Οι ενδείξεις 2ου επιπέδου θα προστατεύονται από κωοικσ πρόσβασης.

2.5. Τροφοδοσία & Μπαταρίες

Το σύστημα τροφοδοτείται από 1 εσωτερικό τροφοδοτικό & 2 σετ αυτοτροφοδοτούμενων ελεγχόμενων μπαταριών. Το τροφοδοτικό παρουσιάζει έξοδο DC. Οι μπαταρίες παρέχουν αυτονομία για περίοδο 24 ωρών (κατ' ελάχιστο) & επιπλέον αυτονομία 30 λεπτών σε κατάσταση συναγερμού/ελέγχου/πλήρης λειτουργίας.

Εάν οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί στο τροφοδοτικό/μπαταρίες εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα λάθους στην οθόνη του συστήματος. Με την επιδιόρθωση του προβλήματος το μήνυμα αυτόματα εξαφανίζεται.

3. Αναλογικοί Ανιχνευτές & Βάσεις

Βάσεις

Οι βάσεις θα είναι ως εξής:

• Θα έχουν χρώμα άσπρο ή γκρί

• Θα αποτελούνται από τα εξής δύο μέρη:

1. Το εκμαγείο της βάσης το οποίο επιτρέπει την σύνδεση ενώσεων τύπου BESA ή ενώσεις σε κυτίο αγωγών

2. Τα ηλεκτρονικά χης βάσης τα οποία περιλαμβάνουν και κύκλωμα απομόνωσης συσκευής. Με αυτό το κύκλωμα, σε περίπτωση προβλήματος στην καλωδίωση, απομονώνεται μόνο το προβληματικό μέρος του καλωδίου μεταξύ των συσκευών, ενώ όλες οι συσκευές του συστήματος λειτουργούν κανονικά.

• Θα είναι πλήρη με την συσκευή ασφαλήσεως του ανιχνευτή.

• Θα επιτρέπει την αφαίρεση των ηλεκτρονικών της βάσης, χωρίς να μετακινηθεί η βάση.

• Θα είναι διαθέσιμη σε τύπο δύο δρόμων με έξοδο & είσοδο από τον βρόγχο

Οι ανιχνευτές θα είναι χρώματος άσπρου & θα κατασκευάζονται από πλαστικό ABS. Ολα τα ηλεκτρονικά & τα παραμφερή στοιχεία ανίχνευσης θα βρίσκονται μέσα στην μονάδα, ερμητικώς κλεισμένα ούτως ώστε να προστατεύονται από την σκόνη, την βρωμά & την υγρασία

Η ευαισθησία όλων των ανιχνευτών θα ρυθμίζεται από τον κεντρικό πίνακα. Αυτό θα μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα χρησιμοποιώντας το ρολόι του συστήματος. Η ρύθμιση της ευαισθησίας δεν θα γίνεται τοπικά σε ανιχνευτή ή ομάδα ανιχνευτών.

(Ενδεικτικός τύπος: GENT 32700) - 196 Τεμάχια

Οπτικός Ανιχνευτής

Η ανίχνευση καπγού μέσω αυτής της συσκευής πιτυγχάνεται μέσω ενός υπέρυθρου LED το οποίο εκπέμπει μία ακτίνα φωτός μέσα σε ένα ειδικό αμβλύ θάλαμο. Στην περίπτωση που καπνός εισέλθει στον θάλαμο η ακτίνα διαθλάται & ενεργοποιεί τον συναγερμό. Ο ανιχνευτής πρέπει να είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς BS5445 και ΕΝ54 Part5&7. Η συσκευή πρέπει να έχει τα εξής στάδια λειτουργίας: ΣΤΑΔΙΑ: 1. Γενικές εφαρμογές. Κανονική ευαισθησία.

2. Σε χώρους που δεν υπάρχει πιθανότητα να βρίσκεται αιωρούμενος καπνός ή σκόνη, δίνοντας πολύ υψηλό βαθμό ευαισθησίας.

4. Μικρές περίοδοι, κατά τις οποίες τα αιωρούμενα σωματίδια - σκόνη θα αγνοούνται (ειδικές εφαρμογές).

5. Χώροι όπου σκόνη - καπνός είναι μόνιμα παρόντα (μόνο στοιχείο ανίχνευσης θερμότητας).

6. Ολική απενεργοποίηση. (Ενδεικτικός τύπος: GENT 32715) -195 Τεμάχια

Θερμικός Ανιχνευτής

Αυτός είναι ένας μόνο Θερμικός ανιχνευτής, ο οποίος μπορεί να προγραμματισθεί γιά 6 διαφορετικά στάδια λεττουργίας,ούτως ώστε να παρέχει ανίχνευση σταθερής θερμοκρασίας, διαφοράς θερμοκρασίας ή υψηλής θερμοκρασίας.

Ο ανιχνευτής πρέπει να είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς BS5445 και ΕΝ54 Part5&7. ΣΤΑΔΙΑ: 1. Γενικές εφαρμογές, όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν ξεπερνάει τους 40 C.

2. Χώροι,όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι σταθερά σε χαμηλά επίπεδα

3. Επιτρέπει σε σήμα φωτιάς να καταγραφεί και κάτω από την συνηθισμένη θερμοκρασία ανίχνευσης των 60 C.

4. Μικρότερη ευαισθησία από το 1 .κατάλληλο γιά θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 40 C.

5. Λιγότερη ευαισθησία από το 1 και το 2.

6. Ιδια επίπεδα λειτουργίας με το 1, κατάλληλο όμως γιά θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 70 C.

7. Ολική απενεργοποίηση. (Ενδεικτικός τύπος: GENT 32720) - 1 Τεμάχιο

4. Συνθήκες Περιβάλλοντος

Η πλήρης γκάμα των ανιχνευτών φωτιάς, όπως αυτοί αναφέρθησαν προηγουμένως, λειτουργεί στις ακόλουθες περιβαντολλογικές συνθήκες:

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 10-1 GHz

ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ: 10-520 MHz έως τα 10V/M χωρίς ρύθμση

ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ: 0 - 70 C

0 - 95% σχετική υγρασία χωρίς συγκέντρωση 0 - 90% γιά τους ανιχνευτές ιονισμού.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Σύμφωνος με τις προδιαγραφές ΕΝ54.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: Σύμφωνος με τις προδιαγραφές ΕΝ54.

ΠΑΡΟΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: Εως τα 7KV.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ: Εως τα 5m/S σταθερός ή τα 10m/S ασταθής.

5. Επαναληπτικός Πίνακας

Ο επαναληπτικός πίνακας θα εγκατασταθεί στο φυλάκιο εισόδου & έχει την ίδια εμφάνιση & βασικούς χειρισμούς με τους υπόλοιπους, ούτως ώστε να είναι εύκολη η χρήση του από τον χειριστή του συστήματος.

Ο επαναληπτικός πίνακας συνδέεται στο ίδιο διπολικό καλώδιο στο οποίο συνδέονται οι ανιχνευτές, οι σειρήνες κλπ. Επίσης, μέσα στον πίνακα υπάρχουν ακροδέκτες οι οποίοι επιτρέπουν την σύνδεση ενός υποβρόγχου ή κλάδου στο σύστημα

Η οθόνη είναι υγρών κρυστάλλων και αποτελείται από 4 γραμμές των 40 χαρακτήρων. Σε περίπτωση πατήματος κομβίου η οθόνη αυτόματα θα φωτβ£ται (το ίδιο συμβαίνει και με τον κυρίως πίνακα).

Ολες οι βασικές λειτουργίες προστατεύονται από κάλυμα που κλειδώνει το οποίο έχει υάλινο παράθυρο ώστε να εππρέπει την ανάγνωση των ενδείξεων του πίνακα καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας του. Ενας εσωτερικός εκτυπωτής είναι διαθέσημος σαν επιλογή, ο οποίος έχει την ίδια λειτουργία με αυτόν του κεντρικού πίνακα.

Αλλες δυνατότητες διαθέσημες στον χρήστη μέσω του επαναληπτικού πίνακα περιλαμβάνουν:

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - οι οποίες επιτρέπουν την απενεργοποίηση των sector συναγερμού, των ανιχνευτών και των μονάδων interface.

2. ΕΠΙΛΟΓΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - οι οποίες παρέχουν γεγονότα φωτιάς, λάθους, ειδοποίησης και επίβλεψης.

(Ενδεικπκός τύπος: QENT 32520) - 1 Τεμάχιο

6. Χειροκίνητα Κομβία Συναγερμού

Τα χειροκίνητα κομβία συναγερμού έχουν τα εξής χαρακτηριστικά;

• Είναι κατάλληλα για τοποθέτηση επίτοιχη ή ενπχοισμένη.

• Η ανταπόκριση τους σε κατάσταση συναγερμού είναι μικρότερη του 1 second.

• Παρέχουν προστασία σύμφωνη με ΙΡ32, το οποίο με το σετ στεγανοποίησης αυξάνεται σε ΙΡ44.

• Παρέχει την δυνατότητα ελέγχου χωρίς την ανάγκη να μετακινηθεί το μπροστινό κάλυμα ή να σπάσει το τζαμενιο κάλυμα

• Είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς BS5839 Part 2. (Ενδεικτικός τύπος: GENT 32800) -13 Τεμάχια

7. Ηχητικά Σήματα

Οι ηλεκτρονικές σειρήνες συνδέονται απευθείας πάνω στον βρόγχο & είναι ηλεκτρικά συμβατές με όλες τις υπόλοιπες αναλογικές συσκευές. Εως 40 διευθυνσιοδοτημένες σειρήνες μπορούν να συνδεθούν σε κάθε βρόγχο.

Οι συσκευές είναι διαθέσημες σε εκδόσεις των 2 ή των 3 δρόμων, επιτρέποντας τον τερματισμό των τυχόν κλάδων ή υποβρόγχων που υπάρχουν. Οι σειρήνες δημιουργούν ηχητικά σήματα των 100dBA στο 1 μέτρο.

CH σειρήνες είναι ικανές να παρέχουν τρία διαφορετικά ηχητικά σήματα τα οποία μπορούν να επιλεχθούν/ορισθούν από τον κεντρικό πίνακα. Η επιλογή αυτή δεν θα πρέπει να γίνεται τοπικά σε κάθε σειρήνα.

Η συχνότητα των ηχητικών σημάτων που εκπέμπονται πρέπει να είναι 970Hz.

Η σειρήνα θα είναι συμβατή με τους κανονισμούς BS5839 Part 1.

(Ενδεικτικός τύπος: GENT 32202) -18 Τεμάχια

8. Ελεγχος Σειρήνων

Οι μονάδες σειρήνων του βρόγχου θα μπορούν να ομαδοποιηθούν ούτως ώστε η κάθε ομάδα να έχει άμεση ενεργοποίηση εκκένωσης ή ενεργοποίηση με προγραμματιζόμενη χρονοκαθυστέρηση. Η ομαδοποίηση των σειρήνων & οι διαφορετικοί τρόποι εκκένωσης θα μπορούν να προγραμματισθούν από το πρόγραμμα του κεντρικού πίνακα βάση τριών διαφορετικών σεναρίων εκκένωσης τα οποία είναι προεγκατεοτημένα στον πίνακα.

9. Μόναδες Interface

1. Μονάδα interface πλήρης μετά μπαταριών

Οι ως άνω μονάδες interface απαιτούν ξεχωριστή τροφοδοσία 240 VAC, μπαταρία

1.9ΑΗ και λειτουργούν σε τάση 24V.

Οι μονάδες αυτές θα υποστηρίζουν έως τέσσερα κανάλια τα οποία μπορούν να

προγραμματισθούν σαν μονάδες εισόδου/εξόδου.

Οι μονάδες εισόδου θα είναι ικανές να υποστηρίζουν τους συμβατικούς ανιχνευτές &

τα κομβία αναγγελίας του ιδίου κατασκευαστή,τα οποία λειτουργούν με τάση 24Cd.c.

Τα υποστηριζόμενα κυκλώματα παρακολουθούνται πλήρως γιά συμβάν ανοικτού

κυκλώματος ή/και βραχυκύκλοομα, με την προϋπόθεση ότι οι συσκευές αυτές έχουν

τοποθετηθεί σωστά και τερματίζουν με την σωστή αντίσταση.

Οι μονάδες εξόδου θα είναι ικανές να παρέχουν σήμα εξόδου 24V σε περίπτωση

συναγερμού. Το σήμα αυτό θα μπορεί να ενεργοποιήσει συμβατικά ρελαί/κουδούνια

Μέσα στο κουτί της μονάδος θα υπάρχει χώρος γιά την τοποθέτηση 4 ρελαί που θα

περεχούν δυνατότητα αποστολής σήματος μαζί με την κατάλληλη τάση οδήγησης.

(Ενδεικτικός τύπος: GENT 32440) - 2 Τεμάχια

10. Εγκατάσταση Συστήματος

Ολες οι καλωδιώσεις του συστήματος θα γίνονται χρησιμοποιώντας καλώδιο διπολικό διατομής 1.5mm2 MICC, θωρακσμενο. Το μέγιστο μήκος του κάθε βρόγχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 km. & καθώς το σύστημα επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο απαιτείται γείωση για κάθε βρόγχο.

Γιά κάθε ξεχωριστό βρόγχο η μέγιστη χωρητικότητα του καλωδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5uF και η αντίσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνειει τα 13 ohms.

Στο καλωδιακό δίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποβρόγχοι ή κλάδοι στην περίπτωση που θέλουμε να εξοικονομήσουμε καλώδιο & να μειώσουμε τα έξοδα εγκατάστασης. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι οι πολύπλοκες εγκαταστάσεις δεν είναι επιθυμητές & πρέπει όσο το δυνατόν να αποφεύγονται κατά την σχεδίαση. Οι κλάδοι δεν πρέπει να καλύπτουν περιοχή ίση της ζώνης, όπως αυτή ορίζεται από τους κανονισμούς BS5839.

Ολες οι συσκευές nou είναι συνδεδεμένες στον βρόγχο ακολουθούν μία απλή διαδικασία σύνδεσης, όπου το ζεύγος των καλωδίων εισέρχεται και εξέρχεται. Το κύκλωμα του βρόγχου μπορεί να διακλαδωθεί μόνο σε ειδική συσκευή η οποία επττρέπει την διακλάδωση γιά την δημιουργία υποβρόγχων ή ανεξάρτητων κλάδων. (Ενδεικτικός τύπος: GENT 32701)

Επιστροφή

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441423