Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

Δασικές Πυρκαγιές.

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας
Δασικών Πυρκαγιών στα πλαίσια εφαρμογής
του Σχεδίου Ξενοκράτης

Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών


Στις 7 Ιουνίου του 2010 εγκρίθηκε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών στα πλαίσια εφαρμογής και ειδίκευσης για τον κίνδυνο αυτό, του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με κωδικό όνομα «Ξενοκράτης» (Υ.Α. 1299/7-4-2003/ ΦΕΚ 423/10-4-03, τευχ. Β).

    H σύνταξη του παρόντος σχεδίου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δρομολογούνται άμεσα, συντονισμένα και με ορθολογικό τρόπο ζητήματα που συνδέονται με την απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για:

•  την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών με συμπληρωματικές δράσεις και πόρους (υδροφόρες, προωθητές, κλπ)

• την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας τους (οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης, κλπ)

• την  άμεση διαχείριση των συνεπειών τους (παροχή στέγης, τροφής σε πληγέντες, άμεση αποκατάσταση ζημιών σε βασικά δίκτυα και υποδομές, κλπ)

Το Σχέδιο αποτελείται από:

•· Κύριο μέρος του σχεδίου (σελ 1-48): περιγράφονται σκοπός,  αντικειμενικοί στόχοι, ανάλυση κινδύνου δασικών πυρκαγιών, ιδέα επιχειρήσεων, λειτουργίες του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, κλπ.

Παραρτήματα Α έως Γ: περιέχονται συντομογραφίες, χαρτογραφική απεικόνιση της ανάλυσης κινδύνου δασ. πυρκαγιών, διαγράμματα ροής πληροφοριών.

Παράρτημα Δ: προσδιορίζεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Γ.Γ.Π.Π., Π.Σ., ΕΛΑΣ, Λ.Σ., ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΘΑ, ΥΥΚΑ, ΔΕΗ Α.Ε, ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ, Περιφέρειες, ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού) σε όλες τις Φάσεις του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας και στα τρία επίπεδα Διοίκησης, Ελέγχου και Συντονισμού Επιχειρήσεων (Επιτελικό-Επιχειρησιακό-Τακτικό).

Παραρτήματα Ε έως ΣΤ: περιέχονται οδηγίες σχεδίασης, υποστηρικτικό υλικό (εγκύκλιοι της ΓΓΠΠ, κλπ), πληροφορίες για αρχαιολογικούς χώρους εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.

Βρείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο του Σχεδίου με τα Παραρτήματά του, καθώς  και το έγγραφο  με το οποίο  διαβιβάστηκε το Σχέδιο στους Αρμόδιους Φορείς.

General Plan for Forest Fires 2010
Secretary General Decision of the General Plan for Forest Fires 2010

Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας


Μάθετε περισσότερα

Δασικές Πυρκαγιές - Δορυφορική Λήψη


Γ. Γ. Πολιτικής Προστασίας

Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
Η έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την αντιπυρική περίοδο 2010, θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2010.

Ε.Μ.Υ.

 

Meteo


Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Μέτρα προστασίας κτισμάτων από τις δασικές πυρκαγιές.

Αρχή