ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Loading

Πυροπροστασία - Πυρασφάλεια - Πυρανίχνευση - Πυροσβεστήρες

Συστήματα Κατάσβεσης - Πυρανίχνευση - Πυροσβεστήρες - Πυροσβεστικές Φωλιές - Πυράντοχες Πόρτες

Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Καύση -Φωτιά - Πυρκαγιά Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία Επιστημονική Θεώρηση της Πυρκαγιάς -Ασφάλεια Μέσα Πυρόσβεσης

Βασικοί όροι

Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία Επιστημονική Θεώρηση της Πυρκαγιάς Φορητοί Πυροσβεστήρες και χρήση αυτών
Εισαγωγή Καύση - Πυρκαγιά - Κατάσβεση Πυροπροστασία Χημικοί και Φυσικοί  Όροι Υλικά Πυρόσβεσης και κατασβεστική ικανότητα τους
Διευκρινήσεις σχετικά με την καύση Πυροπροστασία κατασκευών Πυρκαγιές - Διασφάλιση Χημικών Ουσιών     Προληπτικά και κατασταλτικά μέσα
Ιστορική Αναδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μέτρα και μέσα Πυρασφάλειας Διασφάλιση Χημικών Ουσιών Νερό
Προϊόντα της Καύσης Νέα Εγκεκριμένα Υλικά και μέσα Πυροπροστασίας Οριακές τιμές έκθεσης σε ορισμένους χημικούς παράγοντες Αφρός
Ρυθμός Καύσης Πυρασφάλεια Κτιρίωv Χημικές Ουσίες Διοξείδιο του Άνθρακα
Πυροχημική Θεώρηση  Πυρασφάλεια και Κτιριακός σχεδιασμός Συμπεριφορά των υλικών στη φωτιά Πυροσβεστική  Σκόνη ( Dry Powder ) - Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Πυρκαγιά Πυροπροστασία Αεροσκαφών σε Αεροδρόμια και Ελικοδρόμια Πυραντοχή δομικών στοιχείων Πληροφορίες για συστήματα CO2
Πυρκαγιά - Φωτιά Στοιχεία Πυροπροστασίας πλοίων Εφικτότητα πυρασφάλειας με δεδομένα Πυρομηχανικής Τα Halons και οι επιπτώσεις στο στρώμα του όζοντος
Το πρακτικό αποτέλεσμα της καύσης σε μεγάλη κλίμακα Ασφάλεια στα πλοία Συμπεριφορά Επικίνδυνων Ουσιών Halon - Κατάργηση . Μετά τί ?
Οδηγός συστημάτων απαγωγής καπναερίων σε κτίρια Πυρασφάλεια στα Βιομηχανικά Κτίρια Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους Εταιρείες - προϊόντα, εναλλακτικά για το Halon
Κίνδυνοι πυρκαγιάς και Πυροπροστασία Πυροπροστασία Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων , Καλωδίων και Εγκαταστάσεων υπό τάση Επικίνδυνα φορτία Εγκεκριμένα εναλλακτικά υλικά για το Halon
Πληροφόρηση για τους κινδύνους Πυρκαγιάς σε διάφορους χώρους Συμπεριφορά των Ηλεκτρικών Καλωδίων και γραμμών σε περίπτωση πυρκαγιάς Προβλήματα κατά την χρήση και μεταφορά Επικίνδυνων φορτίων Παρατηρήσεις για τα υλικά κατάσβεσης  πυρκαγιών
Υγιεινή και Ασφάλεια στην επέμβαση Πυροπροστασία Λεβητοστασίων , Δεξαμενών καυσίμων , Χώρων Κατακόρυφης Αποθήκευσης Μεταφορές Επικίνδυνων φορτίων Υλικά φορητών Πυροσβεστικών μέσων
Αυτοπροστασία σε  περίπτωση πυρκαγιάς Υδραυλικοί Υπολογισμοί και εκλογή εξαρτημάτων Πυροσβεστικών Συστημάτων Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Πυροσβεστική Σκόνη ABC40
Δασικές πυρκαγιές ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
• Θεωρητικό υπόβαθρο, συσκευές, αυτοματισμοί, ειδικός εξοπλισμός και συντήρηση
Ανάλυση της Φωτιάς Πυροσβεστική Σκόνη BC
Πυροσβεστικό Σώμα στις Υπηρεσίες του πολίτη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
• Τυπικές Εφαρμογές Πυρανίχνευσης
Ανάλυση της Φωτιάς 2 Πυροσβεστική Σκόνη  ABCDE
Μέθοδοι και υλικά πυροπροστασίας Μεταλλικών Κατασκευών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
• Εγκατάσταση  Πυρανίχνευσης μεγάλου μεγέθους
Χημεία και Φυσική της Φωτιάς Πυροσβεστική Σκόνη Μοnnex
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συμβουλεύει Προδιαγραφές Πυρανίχνευσης Χημεία Καυστικών Ενώσεων Πυροσβεστική Σκόνη D M28
Κατάταξη πυρκαγιών σύμφωνα με την φύση του καυσίμου. Πρότυπα για Αυτόματα Συστήματα Πυρανίχνευσης - Σχεδιασμός, Εγκατάσταση, Συντήρηση. Διάφοροι Πίνακες Πυροσβεστικός Αφρός  ΑFFF 816
Αξιοποίηση στοιχείων γνώσης (πληροφοριών) Δομική Πυροπροστασία Οικονομικά της Πυρασφάλειας Πυροσβεστικός Αφρός  ΑFFF 616
Πυρκαγιές Διαφόρων Υλικών Δομική Πυρασφάλεια Πυρασφάλιση- Πραγματογνωμοσύνες Μόνιμα Συστήματα Πυρόσβεσης
Διάδοση της Φλόγας Πυροδιαμερίσματα - Επικύνδινοι χώροι Πρότυπα ΕΛΟΤ Πυροπροστασίας Τεχνικές Περιγραφές Συστημάτων Τοπικής εφαρμογής
Αιωρήματα (Γλώσσες) της Φωτιάς Οδεύσεις διαφυγής - Κατασκευαστικά στοιχεία Ανάφλεξη Προδιαγραφές, Κατασκευή και Εργαστηριακές Δοκιμές Δοχείων Πυροσβεστήρων Οροφής
Αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων Τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής Μετάδοση της Θερμότητας Πρότυπα & Προδιαγραφές για Πυροσβεστήρες  ΕΝ 3-7 & ΕΛΟΤ ΕΝ 1866
Ενέργειες Εκτάκτου Ανάγκης Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής Επιστημονική εισαγωγή στην Πυροπροστασία Κατασκευών Νέα Πρότυπα Φορητών Πυροσβεστήρων ΕΝ 3-8, ΕΝ 3-9, ΕΝ 3-10 & Τροχηλάτων
Φωτιές σε Διαμερίσματα Εισαγωγή στις Μελέτες Πυρασφάλειας Κατάλογος πιστοποιημένων εταιριών, υλικών και υπηρεσιών Πυρασφάλειας στην Αγγλία Κατάλογος προτύπων ειδών Πυρασφάλειας
Οδηγίες για προστασία από πυρκαγιές σε κατοικίες Βοηθήματα Μελετών  Πυροπροστασίας Βιομηχανική Ασφάλεια -Για Μηχανικούς, Τεχνικούς Ασφαλείας Εγκατάσταση Συστήματος με Πυροσβεστικές Φωλιές 
Τα φυσικά και εργασιακά συστήματα από την απειλή πυρκαγιάς Πρότυπες μελέτες Πυροπροστασίας Η τυποποίηση σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας Εγκαταστάσεις μόνιμων Πυροσβεστικών συστημάτων νερού με Sprinklers
Μετάδοση Πυρκαγιάς - Εξουδετέρωση Πυρκαγιάς  Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας κτιρίων - Παθητική Πυροπροστασία Ανάλυση σοβαρών Βιομηχανικών Ατυχημάτων Δοκιμές λειτουργίας - Έλεγχοι , μόνιμων υδραυλικών συστημάτων με Sprinklers
Προσδιορισμός Θεμελιωδών Οργανωτικών Αρχών Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας κτιρίων - Ενεργητική Πυροπροστασία Πρώτες Βοήθειες Νέα Μέσα Πυρόσβεσης
Μέτρα ασφάλειας για Πυρκαγιές - Εκρήξεις Μελέτη  Πυροπροστασίας για Κτίριο με Εμπορικά Καταστήματα και Γραφεία Προγραμματισμός Πυρασφάλειας Έλεγχος, Συντήρηση Πυροσβεστήρων - Τι πρέπει να γνωρίζεται
Μέθοδοι Κατάσβεσης Πυρκαγιάς Κωδικοποίηση Διατάξεων Πυροπροστασίας κτιρίων Πληροφορίες για Χειριστές Εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια Θερμοκηπίου - Σταθερά συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες Πληροφορίες για Χειριστές Εξοπλισμού που περιέχει Φθοριούχα Αέρια Θερμοκηπίου - Σταθερά συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες Προδιαγραφές, Έλεγχος, Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων
Εξέλιξη της Τεχνικής της Φωτιάς - Ανάφλεξη στις Φυσικές Καύσεις Έντυπα Πυρασφάλειας Στοιχεία Ενεργητικής Πυροπροστασίας Πίνακας Αναγνωρισμένων Εταιρειών Πυρασφάλειας - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 3 Μαρτίου 2006
Σύστημα κατάσβεσης με γεννήτριες αεροζόλ FireJack Σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο Πυροπροστασίας στην Βιομηχανία   Πίνακας Αναγνωρισμένων Εταιρειών από Bureau Veritas
  Τα πιστοποιητικά πυρασφαλείας των Ξενοδοχείων   Πίνακας Αναγνωρισμένων Εταιρειών από ΕΒΕΤΑΜ
  Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας των Επιχειρήσεων    
  Νομοθετικό πλαίσιο Πυροπροστασίας κτιρίων    
       
© 2021 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083