ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 
 
Πυροσβεστήρας και νομοθεσία

 
Άρθρα γενικού περιεχομένουΑπό τα αρχαιότερα χρόνια ο άνθρωπος είχε μια σχέση αγάπης μίσους με την φωτιά, άλλοτε την χρησιμοποιούσε για να ζεσταθεί ή να μαγειρέψει και άλλοτε ήταν ο χειρότερος εφιάλτης του καίγοντας ότι είχε δημιουργήσει , ή πολεμώντας με την συμπαράσταση της.
Η φωτιά είναι ένα στοιχείο της φύσης το οποίο δεν πρέπει να φοβόμαστε αλλά ούτε να υποτιμούμε, πρέπει να μάθουμε να το σεβόμαστε και να το κατανοούμε.
Η χρήση του φορητού πυροσβεστήρα έγινε ανάγκη λόγω της ευκολίας μεταφοράς του αλλά και των ειδικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και κατά κατηγορία πυρκαγιάς.

Στον 21 αιώνα όλοι μας γνωρίζουμε τι είναι ο πυροσβεστήρας σαν ορολογία και όλοι μας έχουμε δει ένα τέτοιο προϊόν άλλοτε σε εγκαταστάσεις βιομηχανικές και άλλοτε στους πιο κοινόχρηστους χώρους, όμως γνωρίζουμε πραγματικά τι είναι ; Γνωρίζουμε από τι αποτελείται, πού χρησιμοποιείται και ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να γνωρίζουμε ;
Σε αυτό το άρθρο δεν θα αναλύσουμε τις κατηγορίες των πυροσβεστήρων και τις κατηγορίες τις πυρκαγιάς, το έχουμε ήδη κάνει άλλωστε σε παλιότερα άρθρα αναλυτικότατα. (βλέπετε σχετικό άρθρο).

Θα αναφερθούμε λοιπόν στο σύστημα διακίνησης των φορητών πυροσβεστήρων στην Ελλάδα τις νομοθεσίες που διέπονται αυτά τα προϊόντα και τι πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης - καταναλωτής.
Ο φορητός πυροσβεστήρας ανεξαρτήτου μάρκας και προέλευσης πρέπει να πληρεί τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το Νόμο (ΚΥΑ ΟΙΚ 16289/330 - ΦΕΚ Β/987/27-5-99), από την 30 Μαΐου 2002 όλοι οι πυροσβεστήρες, ανεξαρτήτως μάρκας και τύπου, πέρα από τη υποχρεωτική πιστοποίηση της ανταπόκρισής τους στο Πρότυπο ΕΝ 3, πρέπει να φέρουν και την ένδειξη CE ανεξίτηλα χαραγμένη στο σώμα του πυροσβεστήρα, με αναφορά του σχετικού "αριθμού συμμόρφωσης". Η ένδειξη αυτή πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος πυροσβεστήρας ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και αξιοπιστίας που ορίζει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Νόμο και τα Εθνικά Πρότυπα.

Πληροφορίες - ποια είναι η έννοια του χαρακτηρισμού CE

 

 • Η συμμόρφωση στις ουσιαστικές απαιτήσεις υποδεικνύεται φυσικά από την παράθεση του χαρακτηρισμού CE στα προϊόντα.
 • Ο χαρακτηρισμός CE δείχνει ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ουσιαστικές απαιτήσεις όλων των σχετικών οδηγιών, κα

  Πληροφορίες - τι σημαίνει ΕΝ 3

  Το ΕΛΟΤ ΕΝ/3 είναι το πρότυπο κατασκευής σύμφωνα με την 3η Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πυροσβεστήρων.

  Εφαρμογή νομοθεσίας και σημεία που πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής

  Αν κάποιος πολίτης επιθυμεί να πάρει ένα πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το κατάστημα του , οι ενέργειες που πρέπει να κάνει εκτός από τα υπόλοιπα γραφειοκρατικά είναι και να συνάψει μια αίτηση για πιστοποιητικό η οποία περικλείει τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  1. Μελέτη πυροπροστασίας σε τρία (3) αντίγραφα.
  2. Σχέδια κατόψεων σε τρία (3) αντίγραφα , χωριστά για κάθε επίπεδο με κλίμακα 1:50 ή 1:100 και τοπογραφικό διάγραμμα όπου αυτό απαιτείται.
  3. Άδεια οικοδομής επικυρωμένη.
  4. Άδεια εγκατάστασης
  5. Τεχνική περιγραφή των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας (υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόματο σύστημα κατάσβεσης ,αυτόματο σύστημα ανίχνευσης κ.λ.π.)
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυρ/ρων στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυρ/ρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι αυτοί πληρούν τις εθνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του μελετητή - εγκαταστάτη ότι τα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές περιγραφές και λειτουργούν καλώς.
  8. Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή του σωλήνα μόνιμου πυρ/κου υδροδοτικού δικτύου της επιχείρησης με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης (όπου απαιτείται)
  9. Βεβαίωση της επιχείρησης φωταερίου που θα φαίνεται ΄τι όλη η εγκατάσταση δικτύου παροχής φωταερίου στην επιχείρηση είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές και ότι υπάρχει ο κατάλληλος εξαερισμός (φυσικός ή τεχνητός ) των χώρων( όπου αυτή απαιτείται)
  10. Βεβαίωση του αρμόδιου κρατικού φορέα ή οίκου ημεδαπής ή αλλοδαπής για την αντοχή των υλικών στην πυρκαγιά (π.χ. διαφράγματα κατακόρυφων ανοιγμάτων , πυράντοχες πόρτες κ.λ.π.)
  11. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 των εκμεταλλευτών χώρων συνάθροισης κοινού που φαίνεται ότι ορισμένα υλικά (ξύλινες επιφάνειες, τάπητες κουρτίνες και λοιπές εύφλεκτες διακοσμήσεις) έχουν εμποτιστεί με πυρασφαλή διάλυση (αντιπυρικό υγρό)

  Στην παράγραφο 6 λοιπόν βλέπουμε καθαρά ότι την ευθύνη για την πιστοποίηση δεν την έχει όπως θα έπρεπε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά ο εκάστοτε προμηθευτής πυροσβεστήρων ο οποίος υπογράφει. Γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά ότι μπροστά στο κέρδος ο Έλληνας δεν υπολογίζει τίποτα, τι μπορεί λοιπόν να σταματήσει τον οποιοδήποτε προμηθευτή πυροσβεστήρων από το να γράψει ψευδώς ότι οι πυροσβεστήρες πληρούν εθνικές ή Διεθνείς προδιαγραφές ;

  Οι κυρώσεις που μπορεί να δεχτεί ο έμπορος πυροσβεστήρων για ψευδή δήλωση; …αρκετές θα μπορούσε, αλλά στην Ελλάδα του σήμερα ποιος έμπορος πυροσβεστήρων ελέγχεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία;

  Και πως πιστοποιεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία τον έλεγχο σε αυτά τα προϊόντα ; απλά επιβεβαιώνοντας την παρουσία τους στο χώρο! Δηλαδή είτε ένα κόκκινο μπουκάλι με χερούλι έχουμε στη γωνία είτε ένα κανονικό πυροσβεστήρα για την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν παίζει ρόλο ! Απλά αναγράφει ότι στο τάδε κατάστημα ευρέθησαν στις θέσεις τους 6 πυροσβεστήρες όπως αναγράφει η μελέτη πυρασφάλειας. Το αν αυτοί οι πυροσβεστήρες τώρα είναι ενοικιασμένοι και μετά τον έλεγχο αμέσως εξαφανίζονται ως δια μαγείας από το κατάστημα και εμφανίζονται πάλι σε μελλοντικό έλεγχο αυτό δεν ανησυχεί κανένα ;

  Το ενδεχόμενο ότι σε πιθανή πυρκαγιά αν θα δουλέψουν σωστά αυτοί οι πυροσβεστήρες απασχολεί κάποιους, ή όχι; πολλοί από εσάς θα σπεύσετε να πείτε τα εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα ας καούν! Ναι αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας που είναι αστάθμητος και μπορεί να βρεθεί παντού δεν ασφαλίζεται και μην το ξεχνάτε, δυστυχώς δεν αποζημιώνεται μια ανθρώπινη ζωή με κανένα κόστος !!!

  Και επανέρχομαι πάλι στο θέμα, ποιος λοιπόν είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτών των πυροσβεστήρων αν όχι η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο των συγκεκριμένων προϊόντων είναι το Υπουργείο Εμπορίου , το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Ξαφνιαστήκατε ; δεν θα έπρεπε, ναι δυστυχώς όλοι αυτοί οι τομείς της κυβέρνησης είναι υπεύθυνοι αλλά δεν σταματάει εδώ αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχει και συνέχεια ! Αρμόδιοι για τον επανέλεγχο και το ποιοι κατασκευαστές - προμηθευτές έχουν το δικαίωμα να εμπορεύονται ή να κατασκευάζουν πυροσβεστήρες είναι η ΕΒΕΤΑΜ.

  Ας αναλύσουμε λοιπόν ένα ένα τους παράγοντες αυτούς για να μην μπερδευτούμε.
  Το Υπουργείο Εμπορίου λοιπόν είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση ποιότητας των υλικών καθώς και των τιμών τους , το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για την τήρηση της νομοθεσίας περί συμμόρφωσης σε ότι αφορά τους πυροσβεστήρες (CE, EN3, κλπ.) & το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι υπεύθυνο για την περιβαλλοντολογική συμπεριφορά αλλά και τους τύπους των κατασβεστικών υλικών.

  Σε ότι αφορά την ΕΒΕΤΑΜ η οποία έχει έδρα στο Βόλο αντικείμενο της είναι ο έλεγχος και η πιστοποίηση φιαλών υπό πίεση. Μια εταιρεία που ξεκίνησε για την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας υγραερίου και τις φιάλες μεταφοράς του που ξαφνικά μπορεί και πιστοποιεί όχι μόνο το δοχείο πίεσης αλλά και ολόκληρο τον πυροσβεστήρα μαζί με τις δυνατότητες κατάσβεσής του αλλά και την καταλληλότητα των υλικών του.

  Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε ποιοι είναι αρμόδιοι για ποιο αντικείμενο επανερχόμαστε και πάλι στο θέμα του καταναλωτή και πώς μπορεί αυτός να διασφαλίσει αν ο φορητός ή τροχήλατος πυροσβεστήρας που έχει στην κατοχή του, έχει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και πως αυτές φαίνονται.

  Κάθε πυροσβεστήρας από την κατασκευή του πρέπει να έχει ανάγλυφα χαραγμένο πάνω στο σώμα του (main body) τον αριθμό πιστοποίησης κατά CE, ο οποίος μπορεί να διαφέρει από τύπο σε τύπο ανάλογα με τον φορέα πιστοποίησης π.χ. η ΕΒΕΤΑΜ δίδει αριθμό πιστοποίησης 0437, πυροσβεστήρας εισαγωγής πρέπει να έχει αντίστοιχο αριθμό πιστοποίησης από εγκεκριμένο φορέα που είναι είτε διεθνώς αναγνωρισμένος ή βάση των Ευρωπαϊκών νομοθεσιών.
  Οι οδηγίες χρήσεως καλύτερα να είναι ανεξίτηλες πάνω στο σώμα του πυροσβεστήρα και όχι με αυτοκόλλητο (κάτι που σχεδιάζετε να νομοθετηθεί στο άμεσο μέλλον) , όπως επίσης ανεξίτηλα χαραγμένο ή βαμμένο πρέπει να είναι και το σήμα CE στο σώμα του πυροσβεστήρα . Τα παραπάνω θα τα δείτε σε πυροσβεστήρες που έχουν κατασκευαστεί μετά το 2002, για τους πυροσβεστήρες πριν από αυτή την ημερομηνία περιμένουμε τη ρύθμιση σύμφωνα με την νέα διυπουργική απόφαση που πιθανότατα να κριθούν ακατάλληλοι αφού θα πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμές σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.

  Οι οδηγίες χρήσεως καθώς και τα περιεχόμενο τους ήτοι οι κατασβεστικές ικανότητες, οι κατηγορίες πυρκαγιάς που ενδείκνυται αυτός ο πυροσβεστήρας, ο τύπος, ο κατασκευαστής, το κατασβεστικό υλικό, η διηλεκτρική αντοχή όλα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 2, ΕΝ 3 και αφορούν συγκεκριμένες διαστάσεις και θέσεις !

  Έλεγχος και πρόστιμα σχετικά με την διάθεση του πυροσβεστήρα

  Από την νομοθεσία προβλέπεται έλεγχος για την κατασκευή αλλά και τη διάθεση των πυροσβεστήρων:
  "…Σε οποιονδήποτε που κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά ή εκθέτει ή θέτει σε λειτουργία εξοπλισμό υπό πίεση που δεν πληρεί τις απαιτήσεις της απόφασης ΚΥΑ ΟΙΚ 16289/330 - ΦΕΚ Β/987/27-5-99 επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης υπέρ του Δημοσίου πρόστιμο το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 10.000.000 δραχμών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 20.000.000.
  Με όμοια απόφαση περιορίζεται, απαγορεύεται ή αποσύρεται από την κυκλοφορία το συγκεκριμένο προϊόν. H απόσυρση του προϊόντος γίνεται με μέριμνα της οικείας αστυνομικής αρχής. …". Σε αυτό το ΦΕΚ επίσης ορίζει ως αρμόδιο εφαρμογής της συγκεκριμένης απόφασης την 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής καθώς και τη Διεύθυνση Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

  Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΚΥΑ ΟΙΚ 88498/4087 - ΦΕΚ Β/673/2-9-93

  "… 1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει, εγκαθιστά, λειτουργεί, διενεργεί επανέλεγχο ή εμποδίζει τον έλεγχο δοχείων ή συσκευές πίεσης του άρθρου 1 (δοχεία εντός των οποίων δύναται να αναπτύσσεται ενεργός πίεση ρευστού μεγαλύτερη από 0,5 bar), κατά παράβαση των όρων της παρούσης, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 50.000.000.
  2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του ΥΒΕΤ. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, με μέριμνα των οικείων αστυνομικών αρχών ή να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση αγορά ή η λειτουργία των ανωτέρω δοχείων ή συσκευών. …"

  Μπορούμε λοιπόν εύκολα να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που προβλέπει πρόστιμα αλλά και φορείς διενέργειας αιφνιδιαστικών ή μη ελέγχων τήρησης των αποφάσεων. Όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει κινητοποιηθεί κανείς! Έτσι λοιπόν καταγγελίες καταναλωτών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία απλά μένουν στο ράφι αφού η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη. Στην περίπτωση λοιπόν που διαπιστώσουμε μη τήρηση όλων των παραπάνω κάνουμε μια αναφορά στο τμήμα πυρασφαλείας της Π.Υ., αυτοί με τη σειρά τους σχηματίζουν δικογραφία και την προωθούν στο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει καμιά ευθύνη για εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθεσίας.
  Τέλος μπορούμε πολύ εύκολα να διαπιστώσουμε ότι αφού με τη δημοσίευση των παραπάνω αποφάσεων παύουν να ισχύουν οι προηγούμενες είναι αρκετό να μην υπάρχει προς στιγμή καμία προφύλαξη του καταναλωτή. Στο μέλλον όμως ; Θα πρέπει να συμμορφωθούμε όλοι μας, και αυτό είναι κοινή λογική!

  Νοοτροπία καταναλωτή στην Ελλάδα στη διάθεση, χρήση, και αγορά του πυροσβεστήρα.

  Δυστυχώς όπως και σε άλλα πράγματα στην Ελλάδα η νοοτροπία μας στην αγορά αγαθών είναι με βάση το κόστος και όχι πάντα αδίκως. Πρέπει να είναι όμως έτσι και στα προϊόντα ασφάλειας;

  Σαφώς όχι, διότι κάθε προϊόν που προορίζεται για την δική μας ασφάλεια αλλά και των άμεσα εμπλεκόμενων γύρω μας πρέπει να πληρεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να έχει την μέγιστη ικανότητα στην κατηγορία που εμπίπτει και να διασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον χρήστη του.

  Σίγουρα αγοράζοντας ακόμα και ένα κινητό τηλέφωνο, τα κριτήρια αγοράς σας, είναι αν πληρεί εκείνες τις προϋποθέσεις που εσείς θεωρείται σωστές θα διαβάσετε περιοδικά, θα ρωτήσετε γνωστούς και τελικά αφού δείτε και άλλα μοντέλα θα αποφασίσετε για την αγορά του ακριβώς όπως θα κάνατε και για το αμάξι των ονείρων σας. Γιατί λοιπόν όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αγορά ενός πυροσβεστήρα, το μόνο που ρωτάμε είναι πόσο κοστίζει; αυτό λοιπόν είναι το κριτήριο μας για ένα προϊόν από το οποίο εξαρτάται η ζωή μας ακόμα και των γύρω μας;

  Πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί και πολλοί απαιτητικοί στην αγορά ενός πυροσβεστήρα και ειδικά αν πρόκειται να δαπανήσουμε ένα μέρος χρημάτων πρέπει να σκεφτούμε την απόσβεση αυτών των χρημάτων, δηλαδή πόσο αυτό το προϊόν θα κρατήσει χρονικά και ποιες είναι οι ενδεχόμενες τεχνικές περιγραφές του αλλά και η δυνατότητα επισκευής ή αναγόμωσης του εκάστοτε πυροσβεστήρα.

  Σας δίνω ένα απλό παράδειγμα ένας πυροσβεστήρας που πωλείτε συνήθως από τα πολυκαταστήματα ή τις λαϊκές αγορές δεν έχει καμία απολύτως εγγύηση καμιά προδιαγραφή που να σας εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία του αλλά και παντελή έλλειψη αναγόμωσης ή επισκευής σε περίπτωση βλάβης.

  Επιλέγουμε λοιπόν όχι με κριτήριο το φθηνότερο, ή εντυπωσιακό και μεγαλύτερο σε όγκο, αλλά με βασικό μας κριτήριο τις πραγματικές μας ανάγκες για το χώρο που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαφέστατα τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί το προϊόν που θα δαπανήσουμε χρήματα.

  Θα πρέπει επίσης σαφώς να υπάρχει ενημέρωση στο καταναλωτικό κοινό σχετικά με την συντήρηση και αναγόμωση . Η πορεία ζωής ενός πυροσβεστήρα έχει κάποια στάδια. Τα οποία είναι τα παρακάτω :

  • έχει υποβληθεί στη σχετική διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
  • Ο χαρακτηρισμός CE είναι υποχρεωτικός και πρέπει να επισυναφθεί προτού να τοποθετηθεί οποιοδήποτε προϊόν υποκείμενο στην αγορά.
 • Συντήρηση:
  Κάθε έτος και αφού δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο πυροσβεστήρας μας χρειάζεται από υπεύθυνο και εξειδικευμένο συνεργείο τον λεγόμενο ετήσιο έλεγχο , όπου ελέγχεται η πίεση του, το σωστό βάρος του κατασβεστικού του υλικού , και γενικώς όλος ο πυροσβεστήρας για την καλή του λειτουργία.
 • Αναγόμωση:
  Στις περιπτώσεις που ο πυροσβεστήρας μας έχει χρησιμοποιηθεί έστω και για μια φορά χρειάζεται αναγόμωση , δηλαδή αντικατάσταση του κατασβεστικού του υλικού και όλους τους παραπάνω ελέγχους όπως στην συντήρηση.
 • Υδραυλική δοκιμή:
  Κάθε 5 έτη είμαστε υποχρεωμένοι να παραδίδουμε στο συνεργείο που ελέγχει τους πυροσβεστήρες όλους μας τους πυροσβεστήρες που έχουν κλείσει 5 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής τους και αυτοί να ελεγχθούν στο σύνολο τους καθώς και να περάσουν τεστ υδραυλικής πίεσης.
 • Καταστροφή:
  Τελευταίο στάδιο είναι αυτό της καταστροφής με το πέρας των 20 ετών όπου η ζωή του πυροσβεστήρα μας φτάνει στο τέλος της και πρέπει να καταστραφεί.

  Η ενημέρωση δυστυχώς που προσφέρεται στον Έλληνα καταναλωτή δεν είναι επαρκής έτσι ώστε να καλύψει τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στην ασφάλεια γενικότερα αν και γίνονται μεγάλες προσπάθειες από διάφορους οργανισμούς και φορείς όπως το ΙΝΚΑ και άλλους , θα πρέπει η όλη ενημέρωση να ξεκινά από την παιδική ηλικία με ενημερωτικά σεμινάρια στα δημοτικά και στα γυμνάσια όπως γίνεται σε όλες τις χώρες που ενδιαφέρονται για την ασφάλεια του πολίτη, ας ελπίσουμε ότι μια τέτοια προσπάθεια θα ξεκινήσει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενεργά και όχι στα λόγια.

  Τοποθέτηση ενός πυροσβεστήρα γιατί και πώς!

  Θα έχετε προσέξει όλοι σας σε διάφορα δημόσια κτίρια ή οργανισμούς ότι έχουν τους πυροσβεστήρες τους σε γωνίες ή δύο και τρεις μαζί στριμωγμένους σε μια άκρη και πάντα τοποθετημένος στο πάτωμα.
  Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε για ποιο λόγο είναι λάθος αυτό *(θα σας εξηγήσω παρακάτω), πως μπορεί να διορθωθεί; μπορεί να διορθωθεί με τις παρακάτω ενέργειες :

  1. Τοποθετούμε πάντα τους πυροσβεστήρες μας σε θέσεις κλειδιά.
  2. Φροντίζουμε έτσι ώστε η πλευρά με τις οδηγίες χρήσης να είναι μπροστά και εμφανής.
  3. Τοποθετούμε πάντα τους πυροσβεστήρες μας σε βάσεις επιτοίχιες εκτός και αν πρόκειται για τροχήλατους.
  4. Φροντίζουμε έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής σήμανση που να υποδεικνύει που βρίσκεται η πυροσβεστική φωλιά ή ο πυροσβεστήρας σε περίπτωση ανάγκης.

  * Στην 1η περίπτωση αναφέρομαι για θέσεις κλειδιά, είναι οι θέσεις οι οποίες από την μελέτη πυρασφάλειας έχουν προκύψει ως οι πλέον ενδεδειγμένες , σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια μελέτη πυρασφάλειας προσπαθήστε να κάνετε ένα φανταστικό σενάριο υποτιθέμενης πυρκαγιάς και υπολογίστε που θα χρειαζόσασταν ένα πυροσβεστήρα (καλό θα ήταν η επιλογή των σημείων να γίνει από κάποιον έμπειρο σε θέματα πυρασφάλειας)

  Στην 2η περίπτωση για ευνόητους λόγους οι οδηγίες χρήσεως πρέπει να είναι εμφανείς και κατανοητές έτσι ώστε ακόμα και ο πιο απλός υπάλληλος ή ιδιώτης να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά τον πυροσβεστήρα. (συνιστώ ανεπιφύλακτα εντεταμένα σεμινάρια πάνω στους πυροσβεστήρες)

  Στην 3η περίπτωση ο λόγος που προτείνω όλοι οι πυροσβεστήρες να είναι τοποθετημένοι σε βάσεις είτε επιτοίχιες είτε δαπέδου βάσεις είναι σαφέστατα για να μην φθείρονται από διάφορους παράγοντες όπως ανεύθυνη χρήση από παιδιά (που μπορεί να υπάρχει και κίνδυνος τραυματισμού) , χτυπήματα από καρότσια ή άλλα αντικείμενα πλησίον τους, αλλά το κυριότερο να είναι εμφανής σε περίπτωση ανάγκης. Φανταστείτε να υπάρχει φωτιά και να ψάχνατε σε ποια γωνία είναι πεταμένοι οι πυροσβεστήρες ή να έχουν κρυφτεί από άλλα εμπορεύματα ή αντικείμενα.

  4η περίπτωση είναι κάτι το οποίο σε ελάχιστες περιπτώσεις θα συναντήσετε και αυτό μόνο σε μεγάλες εταιρίες ή οργανισμούς που έχουν πάρει πολύ σοβαρά το θέμα ασφάλεια. Υπάρχουν αυτό-φωτιζόμενες ταινίες που επικολλούνται πάνω στους τοίχους και υποδεικνύουν εξόδους ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές, θέσεις πυροσβεστήρων και άλλα . Σημαντικότατη προσθήκη γα την ασφάλεια αποτελούν αυτά τα προϊόντα μιας και σε περίπτωση συσκότισης αντανακλούν πολύ φωτεινά και δείχνουν τον δρόμο προς εξόδους διαφυγής ή σε περίπτωση φωτιάς τις θέσεις των πυροσβεστικών μέσων.

  Δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε το σχέδιο πυρασφάλειας το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι ή εταιρία τοιχοκολλημένο σε ευανάγνωστη θέση και να έχουν ενημερωθεί όλα τα πρόσωπα που διαβιούν στον χώρο.
  Υποδεικνύει όλους τους εξόδους διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης αλλά και τα εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση θεομηνίας ή πυρκαγιάς. Κάτι το οποίο μπορείτε όλοι να φτιάξετε πολύ εύκολα, συμβουλευόμενοι κάποιον ειδικό του χώρου.

  Γνωρίζω σημαίνει απαιτώ το καλύτερο

  Ο καταναλωτής που έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία μπορεί να κρίνει και να επιλέγει κάθε φορά το σωστό προϊόν για τις ανάγκες του βασιζόμενος στα παρακάτω :

  1. Ποιότητα
  2. Εγγύηση
  3. Μακροβιότητα
  4. Ασφάλεια
  5. Προδιαγραφές
  6. Κατασκευή
  7. Τελική τιμή

  Βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία που θέλω να πιστεύω ότι αποκτήσατε από αυτό το άρθρο, προσπαθήστε πλέον να εφαρμόζετε το ρητό :
  Γνωρίζω σημαίνει να απαιτώ το καλύτερο !

   

  Ρέτσιος Σ. Ιωάννης
  Εθ. Πυροσβέστης - Διασώστης PHTLS
   
 •  
  © 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083