ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 

 

 
 ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ


ΓΕΝΙΚΑ

Οποιοδήποτε κτίριο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα. Όταν στο σύστημα αυτό επικρατεί πυρκαγιά έχουμε συγχρόνως ροή υλικών και αντίδραση· παραστατικά, την κατάσταση αυτή απεικονίζει το σχήμα (11), όπου με διακεκομμένη γραμμή δείχνονται τα όρια του συστήματος. Ανάλογες σκέψεις ευσταθούν για ένα διαμέρισμα κτιρίου.
Παράμετρος που καθορίζει (σε πολύ μεγάλο βαθμό) τα όρια του συστήματος είναι η λειτουργικότητα του κτιρίου (ή του θεωρούμενου ,κτιριακού διαμερίσματος). Η λειτουργικότητα αυτή είναι υπεύθυνη για τη ροή υλικών και την αντίδραση καύσης σε ότι αφορά τη διευκόλυνση του αέρα και των αερίων καύσης (καπνού- φλογών) να εισέρχονται και εξέρχονται μέσω των ορίων του συστήματος. Όχι σπάνια, παρατηρείται δημιουργία ή απώλεια προϊόντων από χημική αντίδραση (καύση) —συντομογραφικά; «παραγωγή» ή «κατανάλωση» (αντίστοιχα)— που προκαλούν διάφορα προβλήματα . Η γενική αυτή περίπτωση (όταν αναφερόμαστε σε ορισμένο χρονικό διάστημα) έχει ως εξής:
                              
 

συσσώρευση στο      σύστημα             =  είσοδος μέσω των ορίων του         συστήματος                              -  έξοδος μέσω των ορίων του      συστήματος                         +  παραγωγή στο       σύστημα            -  κατανάλωση στο σύστημα

 Για να λάβουμε, δηλαδή, υπόψη τη ροή υλικού μέσα κι έξω από το σύστημα, εκφράζουμε το γενικευμένο νόμο της διατήρησης της μάζας ως ένα ισοζύγιο. Ένα ισοζύγιο μάζας δεν είναι τίποτα άλλο από ένας ισολογισμός ποσοτήτων μάζας που παθαίνουν αλλαγές ή ρέουν μέσα στο σύστημα .
Η εξίσωση περιγράφει με λόγια αυτή την αρχή και ισχύει και για την περίπτωση συστήματος —(καιόμενου) κτιρίου— ως ισολογισμός ποσοτήτων μάζας οι οποίες υφίστανται αλλαγές ή ρέουν μέσω του συστήματος. Όταν δεν γίνεται παραγωγή ή κατανάλωση υλικού μέσα στο σύστημα, έχουμε:
                                                                        συσσώρευση = είσοδος—έξοδος
Αν ούτε συσσώρευση παρατηρείται στο σύστημα, ισχύει:
                                                                                είσοδος - έξοδος
Από τις απλοποιήσεις αυτές — της εξίσωσης  με τις οποίες προκύπτουν οι εξισώσεις (2) και (3) — συνάγεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος από ρέουσες αέριες μάζες, γι' αυτό η προσοχή των ενδιαφερομένων στρέφεται πολύ προς τους πυροφραγμούς. Οι πυροφραγμοί δεν αποτελούν πανάκεια η κατασκευή τους, όμως, παράλληλα με την εφαρμογή άλλων τεχνικών επινοήσεων όπως και τεχνολογίας συντελεί στην πυροπροστασία κτιρίων κ.λπ. (πυρασφάλεια των οικοδομών), που θα μπορούσε να ονομασθεί και δομική πυρασφάλεια. Με τη δομική πυρασφάλεια στοχεύετε ν' αποσοβηθεί η διαταραχή (λύση) της οργανικής διασύνδεσης των κτιριακών λειτουργιών από πυρκαγιά, να εξασφαλίζεται πυροπροστασία των κατασκευών.
* Η ποσότητα συγκεκριμένου συστατικού που περνάει στη μονάδα του χρόνου και της επιφάνειας, από μία επιφάνεια κάθετη στην κατεύθυνση ροής του λέγεται ρυθμός ροής μάζας και αποτελεί διανυσματικό μέγεθος όπως ο αντίστοιχος ρυθμός ροής θερμότητας.
Η ποσότητα του παραπάνω συστατικού μπορεί να δίνεται σε μονάδες:
ί) μάζας ή γραμμομορίων  2) σε σχέση με ακίνητο σύστημα συντεταγμένων ή σε σχέση με σύστημα που κινείται με τη μέση μαζική ταχύτητα . Για παραπέρα γνώσεις υπάρχει-ειδική βιβλιογραφία.
Αν δεν υπάρχει ροή μέσα κι έξω από το σύστημα ούτε παραγωγή (ή κατανάλωση), η εξίσωση (Ι) καταλήγει στη βασική ιδέα της διατήρησης της ύλης μέσα σε ένα κλειστό απομονωμένο σύστημα .
Παρατήρηση: Ισοζύγια μάζας μπορούν να γίνουν για όλα τα υλικά σώματα (μόρια, άτομα), σε διάφορες κλίμακες μεγέθους συστημάτων και ποικίλους βαθμούς πολυπλοκότητας.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Λειτουργικότητα Κτιρίων
Για τη λειτουργικότητα κτιρίων είναι αναγκαίο τα πυροδιαμερίσματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχουν δύο δυνατότητες τέτοιας επικοινωνίας: α) οριζοντίως, δηλαδή επικοινωνίας μέσω ανοιγμάτων στους τοίχους των πυροδιαμερισμάτων (προς το εσωτερικό των κτιρίων) για τη δίοδο ανθρώπων, μεταφορικών μέσων, αγωγών αερισμού ή άλλων κ.λπ. και β) κατακορύφως, μέσω ανοιγμάτων στα δάπεδα (πατώματα) για τη δίοδο ανελκυστήρα κ.λ.π.  ή την εξυπηρέτηση κλιμακοστασίων κ.λπ. και ειδικών αναγκών (φωταγωγοί, μικρά φρεάτια, ράμπες κ.ά.), τα οποία (ανοίγματα) απαιτείται σε κάθε όροφο να περιβάλλονται με περίβλημα. Το περίβλημα αυτό πρέπει να έχει αντοχή στη φωτιά που να ανταποκρίνεται στις συνθήκες χρήσης του κτιρίου. Τελικά, η πυραντοχή του περιβλήματος είναι ένα ζήτημα άμεσα σχετιζόμενο με τον προορισμό του κτιρίου και τον όγκο του . Οι Κανονισμοί Πυροπροστασίας (π.χ. [16]) προβλέπουν η επικοινωνία από το περίβλημα προς το κτίριο να γίνεται μέσω θυρών πυραντόχων. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα μετάδοσης πυρκαγιάς μεταξύ πυροδιαμερισμάτων από τις φλόγες που μπορεί να περάσουν από τα -παράθυρα. Γι' αυτό, όταν τέτοια ανοίγματα είναι αναγκαία, απαιτείται η λήψη όσο γίνεται πιο αποτελεσματικών μέτρων. Συχνά, τέτοια μέτρα καθορίζονται από τις σχετικές Διατάξεις, όπως π.χ. συμβαίνει με τις Βιομηχανίες, τις Βιοτεχνίες και τις αποθήκες τους .
Οι παραπάνω Κανονισμοί ([16]) συνιστούν τα παράθυρα να είναι πυράντοχα. Αν τα ανοίγματα των χώρων (π.χ. δαπέδων) δεν πυροπροστατεύονται, οι χώροι που επικοινωνούν μεταξύ τους (για το παράδειγμα: όροφοι) θεωρούνται ως ενιαίο πυροδιαμέρισμα.
Η γενική τάση, σήμερα, είναι να καθορίζονται τα όρια του επιτρεπόμενου μεγέθους πυροδιαμερίσματος καθώς και το μήκος πρόσβασης (απόσταση που πρέπει να διασχίσει ένα άτομο από τυχόν σημείο κτιριακού διαμερίσματος —νοούμενο σε κάτοψη— για να φθάσει στην πλησιέστερη έξοδο κινδύνου και που σε αίθουσες κοινού π.χ. δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 45 μ., όταν δεν υπάρχει αυτόματη πυροπροστασία — Sprinkler νερού —[31]) με Κανονισμούς ή/και πρότυπα (τυποποίησης).
Στα πλαίσια αυτά καταβάλλονται πολλές προσπάθειες και εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές, π.χ. πυροφραγμοί.


Πυροφραγμοί

Πυροφραγμός είναι δομική κατασκευή που έχει σκοπό να εμποδίζει τη διέλευση καπνού και φλογών μεταξύ δύο χώρων ενός και του αυτού κτιρίου. Με βάση την αναφορά που γίνεται στον Πίνακα (18), οι αντιπροσωπευτικοί τύποι των πυροφραγμών έχουν ως εξής:

Δεδομένα από τις Κανονιστικές (Πυροσβεστικές) Διατάξεις που ισχύουν για Πυροφραγμούς κατά μήκος Οδεύσεων Καλωδιώσεων, Σωληνώσεων κ.λπ.
1. Η δημιουργία πυροφραγμών σε επίκαιρες θέσεις είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για ολοκλήρωση της διαμερισματοποίησης των (κτιριακών) χώρων από πλευράς πυρασφάλειας.
2. Οι πυροφραγμοί πρέπει να κατασκευάζονται:
α) Στα σημεία διόδου καλωδίων/σωληνώσεων από χώρο σε χώρο ή κατά μήκος των οδεύσεων τους.
β) Σε οποιασδήποτε μορφής και προορισμού ανοίγματα σε τοίχους ή δάπεδα μεταξύ των χώρων.
γ) Σε θέσεις αλλαγής διεύθυνσης καλωδιώσεων ή αναχωρήσεων διακλαδώσεων.
δ) Στις εισόδους καλωδίων σε πίνακες, τράπεζες εργασίας, συσκευές,
μηχανήματα κλπ.

3) Υπάρχουν πολλοί τύποι πυροφραγμών, π.χ.:
— Πυροφραγμός από πυράντοχο ελαφρομπετόν, με βάση βερμικιλίτη ή περλίτη.
— Πυροφραγμός από πυράντοχο ελαφρομπετύν, που περιέχει και αμίαντο.
— Πυροφραγμοί με άμμο θαλασσινή.
— Πυροφραγμοί πετροβάμβακα.
— Πυροφραγμοί, προσωρινοί (από πετροβάμβακα σε μικρούς σάκκους)
— Πυροφραγμοί τύπου MCT Σουηδίας
 

 Ι. Πυροφραγμοί από πυράντοχο ελαφρομπετόν με βάση βερμικιλίτη ή περλίτη.
Το ειδικό, πυράντοχο, μπετόν τοποθετείται με τη βοήθεια πρόχειρου ξυλότυπου και περιβάλλοντος καλώδια, σωληνώσεις κ.λπ. δημιουργεί πυ-ροφραγμό της επιθυμητής διατομής.
Υλικά και αναλογίες: βερμικιλίτης ή περλίτης χονδρόκοκκος και τσιμέντο πυρίμαχο, ή έστω κοινό. Αναλογία βερμικιλίτη ή περλίτη προς το τσιμέντο 5/1 έως 10/1 κατ1 όγκο για να έχουμε ελαφρομπετόν εύθραυστο. Το μίγμα κατεργάζεται μισόστεγνο (1,5 όγκος νερό). Συνιστάται  πάχος πυροφραγμού 15 έως 20 εκατ. Είναι απαραίτητο το καλό κτύπημα προκειμένου το μίγμα να αγκαλιάσει καλά καλώδια - σωλήνες κ.ά.
Η αφαίρεση ξυλότυπου πρέπει να γίνει περίπου 6 ώρες μετά τη χύτευση, εκτός εάν χρησιμοποιηθεί κοινό τσιμέντο, οπότε ο χρόνος διπλασιάζεται.
Μετά το ξεκαλούπωμα, χρειάζεται καλή αλλά προσεκτική (για τη μη έκπλυση) διαβροχή.

Αποτέλεσμα εφαρμογής του πυροφραγμού:
— Για τσιμέντο πυρίμαχο, αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 1200" C.
— Για τσιμέντο κοινό, αντοχή σε θερμοκρασία περίπου 300° C.


2. Πυροφραγμοί από πυράντοχο ελαφρομπετόν, με χρήση αμιάντου.
Κατασκευάζονται, επίσης, με βάση των βερμικιλίτη ή περλίτη, αλλά με χρήση σκόνης αμίαντου. Τα λοιπά δεδομένα έχουν όπως για τους «πυρο-φραγμούς από πυράντοχο ελαφρομπετόν με βάση βερμικελίτη ή περλίτη».
Πυροφραγμοί των δύο πιο πάνω περιπτώσεων απεικονίζονται στα σχήματα .


3. Πυροφραγμοί με άμμο θαλασσινή.
Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται άμμος καθαρή χονδρόκοκκη, μέσα από συσσώρευση της οποίας περνούν τα προστατευόμενα καλώδια (σωλήνες). Η διάταξη αυτή, βλ. σχήμα (15), είναι ιδιαίτερα κατάλληλη σε θέσεις αλλαγών κατευθύνσεων καλωδιώσεων ή σε αναχωρήσεις διακλαδώσεων κ.ά.4. Πυροφραγμοί Πετροβάμβακα
Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται στρώμα πετροβάμβακα (είναι γνωστός και σαν ορυκτοβάμβακας) το οποίο κλείνει το άνοιγμα. Τα καλώδια κ.ά. περνούν μέσα από το προστατευτικό αυτό στρώμα. Πάνω σε αυτό

κατασκευάζεται επικάλυψη συγκράτησης - στεγανοποίησης, από ειδικό ελαφρομπετόν (βερμικιλίτη ή περλίτη) ή επίστρωση γύψου - βλ. σχήμα (16).

5.Πυροφραγμοί προσωρινοί (από πετροβάμβακα σε μικρούς σάκκους) Για περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ότι σε σύντομο χρόνο θα ξανανοίξει κάποιο άνοιγμα (περίπτωση εργοταξίου μετασκευών π.χ.), αυτό εξασφαλίζεται με τη στοιβασία μικρών σάκκων στους οποίους έχει τοποθετηθεί πετροβάμβακας (περιβάλλουν σφιχτά τα καλώδια και κλείνουν τελείως το άνοιγμα). Ο πετροβάμβακας που χρησιμοποιείται στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι τύπου άμορφου (μαλλί) και μεγάλης πυκνότητας (πάνω από 110 χλγρ./μ3. Η λύση αυτή είναι ιδανική για εργοτάξια ή περιπτώσεις επεκτάσεων. Πυροφραγμό πετροβάμβακα σε μικρούς σάκκους δείχνει το σχήμα (17).


6. Πυροφραγμοί τύπου M.C.T. Σουηδίας

Αποτελούνται από προκατασκευασμένα μεταλλικά πλαίσια οδηγούς, μέσα στα οποία συσφίγγονται ειδικά τεμάχια (τούβλα διμερή από ειδικό Neo-prene) που περιβάλλουν τα προστατευόμενα καλώδια - σωληνώσεις.

 

Η τεχνολογία, γενικά — και των υλικών ειδικότερα — δίνει τη δυνατότητα κατασκευής και άλλων τύπων πυροφραγμων. Για παράδειγμα, ορισμένοι πυροφραγμοί έχουν ειδικά στοιχεία από ορυκτοβάμβακα, επιχρισμένα με ύλες που αποτελούνται κυρίως από θερμοπλαστικές ρητίνες με βάση το νερό, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης χημικά επιβραδυντικά της φωτιάς, άκαυστες ανόργανες ύλες, πληρωτικά (pigments) κλπ. Μετά την τοποθέτηση τους στις θέσεις εφαρμογής σφραγίζονται με υλικό (μαστίχα) σύνθεσης θερμοπλαστικών ρητινών κ.λπ. (όπως τα επιχρίσματα του ορυκτό βάμβακα) με περισσότερα στερεά και ίνες. Πυροφραγμό από ορυκτοβάβακα με τέτοιο επίχρυσμα και σφραγιστική επικάλυψη για την προστασία ηλεκτρικών καλωδίων απεικονίζει το σχήμα (20).


Λοιπά Τεχνικά Δεδομένα

Τα προβλήματα, που συνεπάγεται η επικοινωνία των πυροδιαμερισμά-των και που αφορούν κινδύνους από πυρκαγιά, έχουν ως συνέπεια να επιδιώκεται «ρεαλιστική» αντιμετώπιση τους, προκειμένου να ευοδωθούν οι προσπάθειες επίτευξης βέλτιστου βαθμού πυρασφάλειας στα κτίρια . Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι επιζητείται σήμερα η μελέτη των θυρών επικοινωνίας κλπ. να είναι πλήρης.
Έτσι, κλιμακοστάσια  που καταλήγουν σε χαμηλότερα επίπεδα από την έξοδο κινδύνου και χρησιμοποιούνται ως δρόμοι διαφυγής πρέπει

να διακόπτονται από θύρες ή με άλλο ασφαλή τρόπο στο σημείο της εξόδου κινδύνου και να έχουν σαφείς ενδείξεις της κατεύθυνσης εξόδου Κινδύνου για το κοινό από την πλευρά διαφυγής.
Κάθε θύρα (και κυρία είσοδος) όταν χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου πρέπει να ανοίγει προς τον ελεύθερο χώρο και, στους δρόμους διαφυγής, να είναι κατασκευασμένη και τοποθετημένη κατά τρόπο που να ανοίγει με δύναμη το πολύ 20 Κρ κατά τη φορά εξόδου· παράλληλα το άνοιγμα της δεν πρέπει να παρεμποδίζει κλίμακες ή να ελαττώνει το πλάτος του δρόμου διαφυγής. Επί της επιφάνειας της θύρας (και κοντά της) δεν πρέπει να υπάρχουν καθρέπτες κ.λπ. αντικείμενα που μπορεί να παραπλανήσουν ως προς τη σωστή πορεία της εξόδου κινδύνου.
Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες κ.λπ. διακοσμητικά, που λόγω μεγέθους ή τρόπου κατασκευής μπορεί να δώσουν εντύπωση θύρας, πρέπει να επιση-μαίνοται κατάλληλα για να μη συγχέονται με θύρες, όπως υπογραμμίζεται και στις Πυροσβεστικές Διατάξεις που ισχύουν.
Πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη ότι σε κτίρια μη πυράντοχης κατασκευής επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χώρων ως αιθουσών συγκέντρωσης κοινού των κατηγοριών Α' και Β' ( μόνο στον όροφο των

κυρίων εξόδων τους. Οι αίθουσες συγκέντρωσης κοινού επιβάλλεται να χωρίζονται των λοιπών χώρων του κτιρίου με πυράντοχη κατασκευή, αντοχής, δύο τουλάχιστον ωρών σε πυρκαγιά. Την ίδια (ελάχιστη) αντοχή σε πυρκαγιά πρέπει να έχουν α) η πυράντοχη κατασκευή όλων των κλιμακοστασίων* και κατακόρυφων ανοιγμάτων σε κτίρια στα οποία υπάρχουν αίθουσες συγκέντρωσης κοινού και β) οι θύρες επί των διαχωρισμάτων.
Ο προσδιορισμός, πάλι, των απαιτουμένων εξόδων γίνεται με βάση το πλήθος των ατόμων που προβλέπεται για κάθε κατηγορία κτιρίου. Συγκε-κριμένα, το πλήθος των ατόμων υπολογίζεται ως εξής:
Α) Στην περίπτωση κτιρίων της κατηγορίας «Μεγάλα Καταστήματα»**:
α) Για το ισόγειο πάτωμα υπολογίζεται 1 άτομο ανά 3 τ.μ. μεικτής επιφάνειας δαπέδου. Αν καταστήματα δεν διαθέτουν ισόγειο αλλά έχουν είσοδο με κλίμακες απλές ή κυλιόμενες κατ' ευθείαν από δημόσιο δρόμο, το πάτωμα στη στάθμη της εισόδου θεωρείται ισόγειο.
β) Για τους ορόφους πωλήσεων κάτω του ισογείου, το πλήθος των ατόμων υπολογίζεται όπως και στο ισόγειο.
γ) Για τους ορόφους πωλήσεων άνω του ισογείου το πλήθος των ατόμων υπολογίζεται με βάση την αναλογία: 1 άτομο ανά 6 τ.μ. ολικής μεικτής επιφάνειας δαπέδου. . .
δ) Για ορόφους, ή τμήματα τους, που χρησιμοποιούνται ως γραφεία, αποθήκες και γενικά όχι για χρήση από το κοινό, υπολογίζεται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ολικής μεικτής επιφάνειας δαπέδου.
ε) Για ορόφους ή τμήματα τους-, που χρησιμοποιούνται για καλλιτεχνικές εκθέσεις, αναψυκτήρια, εστιατόρια, κ.λπ., υπολογίζεται 1 άτομο ανά 1 1/2 τ.μ. ολικής μεικτής επιφάνειας δαπέδου.
Β) Στην περίπτωση κτιρίων της κατηγορίας «Ξενοδοχειακά Καταλύματα»:
α) Για το ισόγειο πάτωμα υπολογίζεται 1 άτομο ανά 3 τ.μ. ολικής μεικτής επιφάνειας δαπέδου. Αν ξενοδοχειακά καταλύματα δεν διαθέτουν ισόγειο αλλά έχουν είσοδο με κλίμακες απλές ή κυλιόμενες κατ' ευθείαν από δημόσιο δρόμο, το πάτωμα στη στάθμη της εισόδου θεωρείται ισόγειο.
β) Για τους ορόφους κάτω από το ισόγε,ιο το πλήθος των ατόμων υπολογίζεται όπως και στο ισόγειο.
γ) Για τους ορόφους άνω του ισογείου το πλήθος των ατόμων υπολογίζεται με βάση την αναλογία: Ι άτομο ανά 6 τ.μ. ολικής μεικτής επιφάνειας.
δ) Για ορόφους, ή τμήματα τους που χρησιμοποιούνται ως γραφεία, αποθήκες και γενικά όχι για χρήση από το κοινό, υπολογίζεται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ολικής μεικτής επιφάνειας δαπέδου.
* Κλιμακοστάσια μεταξύ κυρίως ορόφου και εξώστη σε θέατρα και αίθουσες διαλέξεων επιτρέπεται να είναι ανοικτά.
** Στους Βρετανικούς Κανονισμούς υπάρχει και η ιδιαίτερη διάκριση «χώροι εργασίας», όπου υπολογίζεται 1 άτομο ανά 5-10 μ .

ε) Για ορόφους, ή τμήματα τους, που χρησιμοποιούνται για καλλιτεχνικές εκθέσεις, αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λπ. υπολογίζεται Ι άτομο ανά 1 1/2 τ.μ. ολικής μεικτής επιφάνειας δαπέδου.
Γ) Στην περίπτωση κτιρίων της κατηγορίας «Αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού»:
α) Για αίθουσες που διαθέτουν καθίσματα τα οποία δεν είναι μόνιμα στερεωμένα στο δάπεδο ή που δεν έχουν καθίσματα*, ο αριθμός των επιτρεπομένων ατόμων υπολογίζεται διαιρώντας την επιφάνεια του χρησιμοποιούμενου δαπέδου με τον χώρο που αναλογεί σε κάθε άτομο, ως εξής:
α.1) Σε πολυσύχναστους χώρους: 0,65 τ.μ.
α.2) Σε χώρους μικρότερου συνωστισμού (π.χ. αίθουσες εστίασης και αναψυχής, εκθέσεων κ.λπ.): 1,40 τ.μ. και
α.3) Σε αίθουσες αναψυχής ή χώρους όρθιων: 0,35 τ.μ.
β) Για αίθουσες που διαθέτουν καθίσματα τα οποία είναι μόνιμα στερεωμένα στο δάπεδο, υπολογίζεται, ανεξάρτητα των διαδρόμων επιφάνεια: 0,45 τ.μ. ανά άτομο και στα θεωρεία: επιφάνεια 0,80 τ.μ. ανά άτομο.
Σε ύλες τις προηγούμενες {Α, Β, Γ) περιπτώσεις κτιρίων (Μεγάλα Καταστήματα, Ξενοδοχειακά Καταλύματα, Αίθουσες Συγκέντρωσης Κοινού) πρέπει οι έξοδοι διαφυγής να έχουν εκείνο το πλάτος που καθορίζεται από τον αρμόδιο Φορέα. Ειδικότερα:
ί) Ο προσδιορισμός του πλάτους διαφυγής καθορίζεται με βάση τη μονάδα πλάτους εξόδου, που είναι 55 εκ.
Μονάδα πλάτους είναι το πλάτος για τη διέλευση ενός ατόμου.
ii) Τα ανοίγματα των εξόδων διαφυγής σε μονάδες πλάτους πρέπει να είναι:
— ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που οδηγούν στο εξωτερικό του κτιρίου στο ισόγειο ή τρία πατώματα επάνω ή κάτω από το ισόγειο: μία μονάδα πλάτους για κάθε 100 άτομα (Η σχετική διάταξη για τις αίθουσες συγκέντρωσης κοινού ορίζει ότι όλες οι θύρες που οδηγούν στο εξωτερικό· του κτιρίου με διαφορά'δαπέδου μέχρι 3 βαθμίδες πρέπει — από άποψη ανοίγματος — να είναι μίας μονάδας πλάτους εξόδου για κάθε 100 άτομα. Η έννοια της μονάδας πλάτους εξόδου δόθηκε, πιο πριν, § i).
— ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ, εσωτερικές, εξωτερικές ή κυλιόμενες: μία μονάδα πλάτους εξόδου για κάθε 60 άτομα.
—ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ: μία μονάδα πλάτους εξόδου για κάθε 75 άτομα:
* Στις αίθουσες αυτές (που δεν έχουν στερεωμένα καθίσματα επί του δαπέδου) πρέπει ν' αναρτάται σ' εμφανές σημείο (κοντά στις εισόδους) πινακίδα που ν' αναγράφει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ατόμων.
Υπεύθυνος για την ανάρτηση (και διατήρηση της πινακίδας αυτής σε καλή κατάσταση) είναι εκείνος που εκμεταλλεύεται την αίθουσα.

iii) To ελάχιστο πλάτος μιας εξόδου διαφυγής (ανεξάρτητα των πιο πάνω υπολογισμών) πρέπει να είναι 1,10 μ., δηλαδή δύο μονάδες.
Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση που υπάρχουν κατακόρυφα ανοίγματα, επιβάλλεται (για την αποφυγή μεταφοράς καπνών και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς από όροφο σε όροφο) ο αποκλεισμός των κατακόρυφων ανοιγμάτων (κλιμακοστασίων, κυλιομένων κλιμάκων κ.λπ.) με στεγανά διαφράγματα αντοχής στην πυρκαγιά που να διαθέτουν θύρες διαφυγής.

Δομική Πυροπροστασία
Μετάδοση της Φωτιάς μέσα στο Κτίριο

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823