ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
   

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ Κ.ΛΠ.)

ΣΚΟΠΟΣ

Το Α μέρος αυτής της Τεχνικής οδηγίας δίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση των μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με πυροσβεστικές λήψεις σε κτίρια και γενικά κατασκευές. Με τις απαιτήσεις αυτές, αποσκοπείτε η εξασφάλιση ικανοποιητικού βαθμού προστασίας της ζωής και της περιουσίας από την φωτιά.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Π.Λ. Πυροσβεστική Λήψη

Π.Φ. Πυροσβεστική Φωλιά

Π.Υ. Πυροσβεστική Υπηρεσία

Τ.Ο. Τεχνική Οδηγία

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ

ΟΡΙΣΜΟΣ

Μόνιμο Πυροσβεστικό σύστημα με πυροσβεστικές λήψεις (για συντομία : σύστημα με Π.Α.), είναι διάταξη σωληνώσεων, βαλβίδων, λήψεων για πυροσβεστικούς σωλήνες και σχετικού λοιπού εξοπλισμού, η οποία αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση του κτιρίου ή της κατασκευής. Οι λήψεις είναι έτσι τοποθετημένες, ώστε να παρέχουν νερό για συμπαγή ή διασκορπισμένη εκτόξευση του, μέσω των πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών, με σκοπό την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Η παροχή και πίεση νερού, που απαιτούνται στις λήψεις, επιτυγχάνονται με συνδέσεις προς πηγές τροφοδότησης, αντλίες και λοιπό αναγκαίο εξοπλισμό.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Π.Λ.

Τα συστήματα με Π.Α., που σχεδιάζονται, εξοπλίζονται και συντηρούνται κατάλληλα, αποτελούν ένα από τα καλύτερα μέσα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κτίρια ή κατασκευές. Ακόμα και σε κτίρια εφοδιασμένα με αυτόματα συστήματα καταιόνησης, τα συστήματα με Π.Λ. είναι αναγκαίο συμπλήρωμα. Τα συστήματα με Π.Λ. αποτελούν ένα αξιόπιστο μέσο αποτελεσματικής χρησιμοποίησης του νερού για κατάσβεση πυρκαγιών, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και εκεί όπου η κατασκευή, το μέγεθος ή άλλα χαρακτηρισιτκά, περιορίζουν την χρήση άλλων πυροσβεστικών μέσων.

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Π.Λ.

Τα συστήματα με Π.Λ. κατατάσσονται, σύμφωνα με τον αναμενόμενο πιθανό χρήστη, σε τρεις κατηγορίες.
Κατηγορία 1; Για χρήση από την Π.Υ. και από ειδικώς εκπαιδευμένα άτομα.
Στην κατηγορ(α αυτή χρησιμοποιούνται πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 65 mm.
Τα συστήματα της κατηγορίας 1 πρέπει να παρέχουν τις αποτελεσματικές εκτοξεύσεις νερού, που απαιτούνται στα πιο προχωρημένα στάδια μιας πυρκαγιάς στο εσωτερικό των κτιρίων ή κατά την προστασία των κτιρίων από γειτονικές πυρκαγιές.
Κατηγορία 2 : Για χρήση από τους ενοίκους, μέχρι την άφιξη της Π.Υ.
Στην κατηγορία αυτή χρησιμοποιούνται πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 20 mm έως 45 mm.
Τα συστήματα της κατηγορίας 2 πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα της άμεσης χρήσης των πυροσβεστικών σωλήνων από τους ενοίκους, για τον έλεγχο μιας πυρκαγιάς στο αρχικό της στάδιο.
Κατηγορία 3 : Για χρήση από την Π.Υ. και ειδικά εκαπαιδευμένα άτομα αλλά και από τους ενοίκους.
Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής πρέπει να ανταποκρίνονται, συχρόνως στις απαιτήσεις των κατηγοριών 1 και 2, δηλαδή πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης πυροσβεστικών σωλήνων διαμέτρου 65 mm αλλά και διαμέτρου 20 mm έως 45 mm.

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οι απαιτήσεις σε νερό ενός συστήματος με Π.Λ. εξαρτώνται από το πιθανό πλήθος λήψεων, που θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα σε μία πυρκαγιά, την παροχή και πίεση σε κάθε αυλό και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα χρησιμοποιούνται οι λήψεις αυτές.
Ολοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζονται πάρα πολύ από τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε συγκεκριμένο κτίριο. Η επιλογή των πηγών τροφοδότησης του συτήματος με νερό πρέπει να γίνεται σε συνεργασία και με την Αρμόδια Αρχή.

ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΑΟΤΗΣΗΣ
Τα συστήματα με Π.Λ. πρέπει να υδροδοτούνται, όπου απαιτεί.ται, από απιδεκτές πηγές. Μία πηγή θεωρείται αποδεκτή όταν είναι ικανή να παρέχει νερό αυτόματα για όλες της απαιτούμενες εκτοξεύσεις νερού στην διάρκεια του απαιτούμενου χρόνου.
Αποδεκτές πηγές υδροδότησης είναι οι εξής :
α) Δίκτυο πόλης, με επαρκή πίεση και παροχή.
β) Δεξαμενές βαρύτητας.
γ) Αυτόματες πυροσβεστικές αντλίες.
δ) Πιεστικά δοχεία.
ε) Πυροσβεστικές αντλίες, που ενεργοποιούνται χειροκίνητα, σε συνδυασμό με πιεστικά δοχεία.
στ)Πυροσβεστικές αντλίες που ενεργοποιούνται χειροκίνητα, με μηχανισμούς τηλεχειρισμού, που τοποθετούνται σε κάθε Π.Λ.
Τουλάχιστο μια αποδεχτή πηγή υδροδότησης πρέπει να τροφοδοτεί άμεσα κάθε σύστημα, μέχρις ότου τεθούν σε λειτουργία οι δευτερεύουσες πηγές υδροδότησης.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ

Ελάχιστες απαιτήσεις για την κατηγορία 1
Η ελάχιστη παροχή νερού με μια στήλη πρέπει να είναι 1900 1/min για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 min. Οπου υπάρχουν περισσότερες από μια στήλες, η ελάχιστη παροχή νερού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Π.Υ., πρέπει να είναι 1,200 1/min στην πρώτη στήλη και 750 1/min σε κάθε πρόσθετη στήλη για χρονική περίοδο 30 min.
Η συνολική παροχή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 7,200 1/min.
Οταν μια πηγή υδροδότησης τροφοδοτεί στήλες σε περισσότερα από ένα κτίρια ή πυροδιαμερίσματα, η συνολική παροχή μπορεί να ελαττωθεί στην παροχή που απαιτείται για το κτίριο ή πυροδιαμέρισμα με τις περισσότερες στήλες.
Η πηγή υδροδότησης πρέπει να είναι ικανή να διατηρεί στο υδραυλικά πιο απομακρυσμένο σημείο λήψης κάθε στήλης πίεση 0.45 MPa (4.5 bar) σε συνθήκες παροχής 1.700 1/min στην πρώτη στήλη και 750 1/min σε κάθε μια από τις υπόλοιπες στήλες, με μέγιστη συνολική παροχή 7,200
l/min.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την κατηγορία 2
Η ελάχιστη παροχή νερού σε κάθε στήλη πρέπει να είναι 380 1/min για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 min.
Η πηγή υδροδότησης πρέπει να είναι ικανή να διατηρεί στο υψηλότερο σημείο λήψης κάθε στήλης πίεση 0.45 MPa (4.5 bar) σε συνθήκες παροχής 380 1/min σε κάθε στήλη.

Ελάχιστες απαιτήσεις για την κατηγορία 3
Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό για την κατηγορία 3 είναι οι ίδιες που ισχύουν και για την κατηγορία 1.

ΔΙΔΥΜΑ ΣΤΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Π.Υ.

Σε κάθε σύστημα με Π.Λ. πρέπει να υπάρχει στόμιο, με το οποίο θα συνδέεται η Π.Υ. για να τροφοδοτεί με νερό το σύστημα. Σε κάθε σύστημα κατηγορίας 1 και 3 πρέπει να προβλέπονται ένα ή περισσότερα τέτοια στόμια.
Σε πολυώροφα κτίρια, όπου υπάρχουν περισσότερες από μία ζώνες, (παράγραφος 4.1.3) πρέπει να προβλέπεται ένα στόμιο σύνδεσης της Π.Υ. για κάθε ζώνη. Τα στόμια σύνδεσης της Π.Υ. πρέπει να έχουν κατάλληλη προστασία.
Σε κάθε τμήμα των σωληνώσεων που καταλήγει σε στόμιο σύνδεσης της Π.Υ. δεν πρέπει να παρεμβάλλονται βαλβίδες διακοπής,

τοποθετείται μόνο μια βαλβίδα αντεπιστροφής όσο γίνεται πιο κοντά στο στόμιο. Το τμήμα του σωλήνα μεταξύ της βαλβίδας αντεπιστροφής και του στομίου σύνδεσης της Π.Υ. πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αυτόματη διάταξη αποστράγγισης.
Τα στόμια πρέπει να βρίσκονται από την πλευρά του κτιρίου προς τον δρόμο και να αναγνωρίζονται από πινακίδα με την επιγραφή ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ Π.Λ. ή ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Π.Λ., αν από τα ίδια στόμια εξυπηρετείται και σύστημα καταιόνησης. Αν το στόμιο δεν εξυπηρετεί όλο το κτίριο, τότε η πινακίδα πρέπει να αναφέρει τα τμήματα του κτιρίου που εξυπηρετούνται.
Στο τμήμα του σωλήνα, από το δίδυμο στόμιο της Π.Υ. μέχρι την σύνδεση του με τον σωλήνα προσαγωγής του συστήματος δεν πρέπει να τοποθετούνται Π.Λ.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΗΨΕΙΣ

Οταν η πίεση του νερού σε οποιαδήποτε λήψη ενός συστήματος ξεπερνά τα 0.65 MPa (6.5 bar) πρέπει, να προσαρμόζεται, πριν από την λήψη κατάλληλος μειωτήρας πίεσης. Για τις κατηγορίες συστημάτων 1 και 3 ο μειωτήρας αυτός πρέπει μη μπορεί να ρυθμισθεί πάνω από 0.65 MPa (6.5 bar) εκτός εάν υπάρχει άλλη απαίτηση της Π.Υ.
Οταν η πίεση σε μια λήψη είναι μεγαλύτερη από 1.0 MPa (10 bar) τότε πρέπει να υπάρχει κοντά στην λήψη πινακίδα με την ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΙΕΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 1 MPa".
Οταν η πίεση σε μια λήψη ειναι μεγαλύτερη από 1.2 MPa (12 bar) απαγορεύεται η χρήση αυλών με διάταξη διακοπής της ροής, εκτός εάν τοποθετηθεί μειωτήρας πίεσης.

ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΓΡΑ, ΣΤΕΓΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα συστήματα με Π.Λ., με κριτήριο αν υπάρχει ή όχι νερό μόνιμα μέσα στις σωληνώσεις, διακρίνονται σε :
Υγρά συστήματα : Συστήματα που έχουν συνέχεια την κεντρική βαλβίδα παροχής νερού ανοιχτή και συνδέονται μόνιμα με τις πηγές υδροδότησης. Είναι συστήματα κυρίως κατηγορίας 2.
Στεγνά συστήματα : Συστήματα που δεν έχουν μόνιμη παροχή νερού αλλά υδροδοτούνται, συνήθως, από πυροσβεστικό όχημα.
Είναι συστήματα αποκλειστικά κατηγορίας 1.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύνθετα είναι τα συστήματα με Π.Λ. κατηγορίας 1 ή 3, τα οποία έχουν κοινές στήλες με αυτόματα συστήματα καταιόνησης. Ενα σύνθετο σύστημα πρέπει να είναι σύμφωνο με το μέρος Β σε ότι αφορά το αυτόματο σύστημα καταιόνησης και με το μέρος Α σε ότι αφορά τις Π.Λ.

Υδροδότηση σύνθετων συστημάτων
Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην 2.3.1.
Στην περίπτωση που ένα κτίριο είναι ολόκληρο εφοδιασμένο με σύστημα καταιόνησης, η παροχή νερού στο σύνθετο σύστημα πρέπει να είναι ίση με αυτή που προβλέπεται στις παραγράφους 2.3.1 και 2.3.3 ή με την αντίστοιχη για το σύστημα καταιόνησης (όποια είναι μεγαλύτερη).
Στην περίπτωση που ένα κτίριο είναι μερικώς εφοδιασμένο με σύστημα καταιόνησης, η παροχή νερού στο σύνθετο σύστημα πρέπει να είναι ίση με το άθροισμα των παροχών που προβλέπονται για το σύστημα καταιόνησης και στις παραγράφους 2.3.1 και 2.3.3.
Κάθε σωλήνας που ενώνει μια στήλη του σύνθετου συστήματος με το σύστημα καταιόνησης, πρέπει να έχει ξεχωριστή βαλβίδα απομόνωσης, διαμέτρου ίδιας με την διάμετρο του σωλήνα.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Το μέγεθος των σωληνώσεων σε κάθε συγκεκριμένο σύστημα καθορίζεται από το μέγεθος και το πλήθος των εκτοξεύσεων νερού, που είναι πιθανό να χρειασθούν συγχρόνως και από την απόσταση των λήψεων από την πηγή υδροδότησης. Οι διάμετροι των σωλήνων πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε, με την απαιτούμενη παροχή νερού, η ελάχιστη πίεση στην υδραυλικά περισσότερη απομακρυσμένη λήψη να είναι 0.45 MPa (4.5 bar).

Σωληνώσεις συστημάτων κατηγορίας 2
Σε συστήματα κατηγορίας 2 κάθε στήλη πρέπει να έχει διάμετρο για ελάχιστη παροχή 380 1/min. Οπου απαιτούνται περισσότερες από μια στήλες, ο σωλήνας που τροφοδοτεί τις στήλες πρέπει να έχει διάμετρο για ελάχιστη παροχή 380 1/min.
Στήλες με ύψος μέχρι και 15 m πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 50 mm.
Στήλες με ύψος μεγαλύτερο από 15 m πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 65 mm.

Σωληνώσεις συστημάτων κατηγορίας 1 και 3
Σε συστήματα κατηγορίας 1 και 3 οι στήλες πρέπει να έχουν διάμετρο για ελάχιστη παροχή, σύμφωνα με την Π.Υ. 1,200 1/min. Οπου απαιτούνται περισσότερες από μια στήλες, ο σωλήνας που τροφοδοτεί τις στήλες πρέπει να έχει διάμετρο για ελάχιστη παροχή 1,200 1/min για την πρώτη στήλη, προσαυξημένη κατά 750 1/min για κάθε πρόσθετη στήλη. Η συνολική παροχή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 7,200 1/min.
Στήλες με ύψος μέχρι και 30 m πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 80 mm.
Στήλες με ύψος μεγαλύτερο από 30 m πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 125 mm.
Σε σύνθετα συστήματα, οι στήλες που τροφοδοτούν Π.Λ. και καταιονητήρες πρέπει να έχουν διάμετρο τουλάχιστον 125 mm. Εάν όλο το κτίριο καλύπτεται με σύστημα καταιόνησης, τότε οι διάμετροι των στηλών πρέπει να υπολογίζονται υδραυλικά.
Κάθε στήλη οποιουδήποτε συστήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 84m

Ειδικές περιπτώσεις
Συστήματα κατηγορίας 1 και 3, που εγκαθίστανται σε κτίρια με ύψος μεγαλύτερο από 84 m πρέπει να χωρίζονται σε ανάλογες ζώνες. Ζώνες με ύψος μεγαλύτερο από 84 m επιτρέπονται, όταν σε κάθε λήψη τοποθετείται μειωτήρας πίεσης, που ρυθμίζει την πίεση στον αυλό του πυροσβεστικού σωλήνα σε συνθήκες ροής και μη ροής και επιπλέον:
α) Το μέγιστο ύψος της ζώνης δεν ξεπερνά τα 122 m και η πίεση στη λήψη δεν ξεπερνά τα 0.69 MPa (6.9 bar).
β) Ο μειωτήρας έχει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον ίση με την πίεση του νερού στην είσοδο του μειωτήρα.
γ) Όλα τα εξαρτήματα των σωλήνων και οι λοιποί μηχανισμοί του συστήματος έχουν πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από την πίεση που αναπτύσσεται στο σύστημα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

Πλήθος στηλών και λήψεων
Το πλήθος των στηλών και λήψεων για τους πυροσβεστικούς σωλήνες, συστημάτων όλων των κατηγοριών, σε ένα κτίριο ή πυροδιαμέρισμα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε όλα τα σημεία κάθε ορόφου να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 10 m από τον αυλό του ανεπτυγμένου πυροσβεστικού σωλήνα. Πρέπει να είναι δυνατή η απ ευθείας εκτόξευση νερού προς όλα τα μέρη και των σημαντικών μικρών χώρων.

θέσεις στηλών
Σε κτίρια, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 20 m από γειτονικά κτίρια, από τα οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά, οι στήλες των συστημάτων 1 και 3 πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να παρέχουν προστασία από φωτιές που προέρχονται από τα εσωτερικό και εξωτερικό των κτιρίων.
Στεγνά συστήματα δεν πρέπει να εντοιχίζονται ούτε να ενσωματώνονται σε υποστυλώματα.
Στα υγρά συστήματα, πρέπει να παίρνονται κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται το πάγωμα του νερού.

Θέσεις λήψεων
Οι λήψεις για την κατηγορία 1 είναι προτιμότερο να βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο, ενώ για την κατηγορία 2 στον διάδρομο ή στον χώρο κοντά στο κλιμακοστάσιο. Τα αντίστοιχα ισχύουν για τις λήψεις συστημάτων κατηγορίας 3.
Σε συστήματα κατηγορίας 2, πρέπει σε κάθε κλάδο, που τροφοδοτεί περισσότερες από μία Π.Λ., να τοποθετείται βαλβίδα διακοπής με ένδειξη ανοιχτής - κλειστής θέσης. Έτσι, σε περίπτωση που ο κλάδος σπάσει κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, η Π.Υ. να μπορεί να διακόψει την παροχή στον κλάδο αυτόν.

ΥΛΙΚΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η ποιότητα των υλικών και εξαρτημάτων, που αποτελούν μέρη ενός συστήματος πυρόσβεσης, η διάταξη τους και ο τρόπος λειτουργίας τους πρέπει να τους προσδίνουν τα απαραίτητα φυσικά, χημικά, μηχανικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες λειτουργίας του συστήματος και να εξασφαλίζουν την διατήρηση των χαρακτηριστικών αυτών στο χρόνο.
Τα βασικά μέρη των ειδών κρουνοποιίας και των συνδέσμων πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο, ορείχαλκο, κράμα αλουμινίου ή ανοξείδωτο χάλυβα.
Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το νερό, τα μεταλλικά μέρη όπως στηρίγματα σωλήνων, εξέλικτρα, ερμάρια πυροσβεστικών σωλήνων κ.λπ. πρέπει να φέρουν αντιδιαβρωτική προστασία ή να είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν διαβρώνονται.

ΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ
Ανάλογα με την κατηγορία και τον τύπο του συστήματος, τις τοπικές συνθήκες και τις απαιτήσεις πυροπροστασίας τοποθετείται στα σημεία λήψης ο κατάλληλος εξοπλισμός.

Σε συστήματα κατηγορίας 1
Σε κάθε σημείο λήψης, σε υγρά ή στεγνά συστήματα της κατηγορίας αυτής, πρέπει να υπάρχει μια βαλβίδα διακοπής διαμέτρου 65 mm. Η βαλβίδα διακοπής τοποθετείται σε ύψος από 0.8 m μέχρι 1.5 m από το δάπεδο. Στο στόμιο εξόδου της βαλβίδας διακοπής προσαρμόζεται ταχυσυνδεσμος 65 mm τύπου STORTZ. Πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τη βαλβίδα διακοπής για τον άνετο χειρισμό της και την προσαρμογή του πυροσβεστικού σωλήνα με την βοήθεια κλειδιού ταχυσυνδέσμων. Επίσης το στόμιο εξόδου πρέπει να έχει τέτοια κατεύθυνση, ώστε ο πυροσβεστικός σωλήνας να μπορεί να αναπτύσσεται χωρίς τσακίσματα.

 Σε συστήματα κατηγορίας 2
Σε κάθε λήψη, σε συστήματα της κατηγορίας αυτής, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο ο εξής εξοπλισμός :
- μία βαλβίδα διακοπής διαμέτρου 20 mm - 50 mm,
- ο πυροσβεστικός σωλήνας διαμέτρου 20, 25, 40 ή 45 mm, συνδεδεμένος με την βαλβίδα διακοπής,
ο αυλός, μόνιμα συνδεδεμένος με τον πυροσβεστικό σωλήνα.

Σε συστήματα κατηγορίας 3
Σε κάθε σημείο λήψης, σε υγρά ή στεγνά συστήματα της κατηγορίας αυτής, πρέπει να υπάρχει, σε συνδυασμό ο εξοπλισμός των κατηγοριών 1 και 2, όπως περιγράφεται στα 5.2.1 και 5.2.2.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

Βαλβίδες διακοπής
Εκεί όπου χρησιμοποιούνται σκληροί πυροσβεστικοί σωλήνες τοποθετούνται βαλβίδες διακοπής αντίστοιχης διαμέτρου, ευθείες ή γωνιακές. Εκεί όπου χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται βαλβίδες διακοπής με στόμιο εξόδου του οποίου ο διαμήκης άξονας να έχει κλίση προς το δάπεδο και να σχηματίζει γωνία 25° περίπου με την κατακόρυφο.
Τα στόμια εισόδου των βαλβίδων διακοπής έχουν εσωτερικό ή Εξωτερικό σπείρωμα ενώ τα στόμια εξόδου πρέπει να έχουν εξωτερικό σπείρωμα και την προσαρμογή ταχυσυνδέσμου ή να είναι διαμορφωμένα ως ταχυσύνδεσμοι. Οι βαλβίδες πρέπει να κλείνουν δεξιόστροφα και να ανοίγουν πλήρως μετά από 6 μέχρι 10 περιστροφές του βάκτρου.
Για την ευκολότερη συντήρηση των συστημάτων, συνιστάται να μπορεί να γίνεται η αλλαγή των δακτυλίων στεγανοποίησης των βάκτρων και όταν το δίκτυο βρίσκεται υπό πίεση και η βαλβίδα διακοπής κλειστή.

Πυροσβεστικοί σωλήνες
Χρησιμοποιούνται δύο τύποι πυροσβεστικών σωλήνων, οι σκληροί και οι εύκαμπτοι. Οι σκληροί πυροσβεστικοί σωλήνες αποτελούν το κατάλληλο μέσο για γρήγορη επέμβαση ακόμα και από άτομα που δεν είναι εκπαιδευμένα.
Οι εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες προϋποθέτουν, για αποτελεσματική επέμβαση μία εξοικείωση στην χρήση τους.
Οι διάμετροι και τα μήκη των πυροσβεστικών σωλήνων περιορίζονται σε ορισμένες διαστάσεις για την καλύτερη κατά περίπτωση ανταπόκριση στις απαιτήσεις πυροπροστασίας και για την διευκόλυνση των χειριστών των σωλήνων.
Οι διαστάσεις αυτές αναφέρονται στον επόμενο Πίνακα 5.3.2/1

Πίνακας 5.3.2/1 Διαστάσεις πυροσβεστικών σωλήνων
Είδος σωλήνα                    Διάμετρος                Μέγιστο Μήκος
                                          (mm)                           (m)
Σκληροί πυροσβεστικοί            20                              45
σωλήνες                                25                              35
                                            40                              30
Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί         40                              25
σωλήνες                                45                              20


Αναφορικά με τα μήκη των πυροσβεστικών σωλήνων, είναι φανερό ότι δεν πρέπει να εξαντλείται πάντοτε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση των σωλήνων αυτών είναι πιθανό να γίνει από άτομα περιορισμένης φυσικής αντοχής ή η όδευση του ανεπτυγμένου σωλήνα μπορεί να είναι δαιδαλώδης. Σ" αυτές και σε παρόμοιες περιπτώσεις πρέπει να περιορίζεται το μήκος των πυροσβεστικών σωλήνων και να επανεξετάζεται η θέση των λήψεων.
Η πίεση λειτουργίας των σωλήνων πρέπει να είναι τουλάχιστο 1,0 MPa (10 bar).

Σύνδεση πυροσβεστικών σωλήνων
Η σύνδεση του πυροσβεστικού σωλήνα με την βαλβίδα διακοπής και. τον αυλό πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην
παρουσιάζεται διαρροή κατά τη λειτουργία του σε πίεση 1.0 MPa (10 bar).
Οι συνδέσεις στους σωλήνες διαμέτρου μέχρι και 25 mm μπορούν να είναι σταθερές. Στους σωλήνες μεγαλύτερων διαμέτρων οι συνδέσεις αυτές γίνονται μέσω ταχυσυνδέσμων τύπου STORTZ , ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση ή η επέκταση των σωλήνων σε περίπτωση ανάγκης.


Αυλοί
Κάθε πυροσβεστικός σωλήνας πρέπει να απολήγει σε αυλό. Ανάλογα με το είδος του ακροφυσίου που προσαρμόζεται στον αυλό, το νερό μπορεί να εκτοξεύεται ως συμπαγής δέσμη ή να διασκορπίζεται συνήθως υπό μορφή κώνου. Η μορφή εκτόξευσης του νερού συντείνει στην αποτελεσματικότητα της επέμβασης σε μια πυρκαγιά. Συνήθεις φωτιές σβήνονται με συμπαγή δέσμη νερού ενώ ο διασκορπισμός βοηθά να πλησιάσουμε την εστία της φωτιάς, όταν εκλύεται κατά την καύση αρκετή ποσότητα θερμότητας, ή να σβήσουν ελαφρά υλικά, που , με την υψηλή πίεση του νερού, πιθανό να διασκορπίζονται μέσα στο χώρο.
Για λόγους οικονομίας σε νερό και καλύτερης εκμετάλλευσης του, συνιστάται να φέρουν οι αυλοί διάταξη διακοπής της εκτόξευσης. Ο χειρισμός της διάταξης πρέπει να είναι προφανής και εύκολος.

Πυροσβεστικές φωλιές
Σε συστήματα κατηγορίας 2 και όπου αλλού απαιτείται, τα σημεία λήψης διαμορφώνονται σε πυροσβεστικές φωλιές. Ο πυροσβεστικός σωλήνας πρέπει να παραμένει τυλιγμένος σε εξέλικτρο ή αναρτημένος από κατάλληλη διάταξη και πάντως έτσι, ώστε η ανάπτυξη του να μπορεί να γίνει γρήγορα, χωρίς αναδιπλώσεις ή τσακίσματα, από ένα άτομο, τραβώντας μόνο το ελεύθερο άκρο του σωλήνα. Το εξέλικτρο ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη ανάρτησης μπορούν να είναι σταθερά ή περιστρεφόμενα γύρω από κατακόρυφο άξονα, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη του σωλήνα και πρέπει να επιτρέπουν να βρίσκεται ο πυροσβεστικός σωλήνας μόνιμα συνδεδεμένος με το δίκτυο.

Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ή άλλες απαιτήσεις, όλος ο εξοπλισμός του σημείου λήψης μπορεί να τοποθετείται ορατός επίτοιχα ή σε εσοχή του τοίχου ή μέσα σε κατάλληλο ερμάριο. Πρέπει να προβλέπεται σε κάθε περίπτωση αρκετός ελεύθερος χώρος για τον άνετο χειρισμό της βαλβίδας διακοπής και την απρόσκοπτη ανάπτυξη του πυροσβεστικού σωλήνα.


Η βαλβίδα διακοπής και το ελεύθερο άκρο του πυροσβεστικού σωλήνα πρέπει να απέχουν από το δάπεδο από 0.80 m μέχρι 1.50 m.
Όταν χρησιμοποιείται ερμάριο, αυτό πρέπει να διαθέτει πόρτα στερεάς κατασκευής, που να μην παρουσιάζει στρεβλώσεις ώστε να ανοίγει εύκολα και να φέρει την ένδειξη ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ.
Η πόρτα πρέπει να ανοίγει 180° περίπου, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη του σωλήνα προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν πρέπει να φέρει κλειδαριά. Σε αντίθετη περίπτωση, το κλειδί φυλάσσεται μέσα σε υαλόφρακτο κουτί, τοποθετημένο δίπλα στο ερμάριο και αφαιρείται μόνο με θραύση του γυαλιού της πρόσοψης.
Ενδεικτικές διατάξεις Πυροσβεστικών φωλιών δείχνουν τα Σχήματα 5.3.5/α,β,γ.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
Ποιότητα σωλήνων

Το υλικό κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων μπορεί να είναι χάλυβας και χυτοσίδηρος.
Δίκτυα σωλήνων που δεν βρίσκονται συνέχεια γεμάτα με νερό* πρέπει να κατασκευάζονται από σωλήνες που αντέχουν στην διάβρωση.
Σε ειδικές περιπτώσεις διαβρωτικής ατμόσφαιρας, όπως π,χ. μπορεί να συμβεί στην χημική βιομηχανία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους τουλάχιστο μέχρι του 400°Ca Αναφορικά με διατομές και πιέσεις ισχύουν οι απαιτήσεις των ΕΛΟΤ 268, 269, 567.
Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά από την διάβρωση.

Σύνδεση σωλήνων
Οι συνδέσεις των σωλήνων και των συσκευών με το δίκτυο πρέπει να γίνονται με σπειρώματα, συγκόλληση ή φλάντζες, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές (βλπ. επίσης μέρος Β).

Στήριξη σωλήνων
Τα στηρίγματα πρέπει να συγκρατούν ασφαλώς τους σωλήνες στη θέση τους και σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό ισχύει εξίσου και για τα υλικά στερέωσης (καρφιά, ούπατ κ.λπ.).
Πρέπει να τοποθετούνται αρκετά στηρίγματα ώστε να αποφεύγονται οι δονήσεις, όταν λειτουργεί το σύστημα. Τα στηρίγματα πρέπει να στερεώνονται σε άκαυστα δομικά στοιχεία.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ-ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ
Οι βαλβίδες διακοπής, βαλβίδες αντεπιστροφής, διακόπτες κ.λπ. πρέπει να μπορούν να αφαιρούνται από το δίκτυο για συντήρηση ή αντικατάσταση. Προς τούτο πρέπει να προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι, φλάντζες ή παρόμοιες συνδέσεις. Η καλή λειτουργία τους και στεγανότητα δεν πρέπει να επηρεάζονται από την διαβρωτική ιδιότητα του νερού.

ΣΤΟΜΙΑ ΣΥΝΑΕΣΗΣ ΤΗΣ Π.Υ.
Τα στόμια σύνδεσης της Π.Υ., ένα ή περισσότερα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, θα φέρουν ταχυσύνδεσμο τύπου STORTZ διαμέτρου 65 mm.
Κάθε ταχυσύνδεσμος πρέπει να έχει μόνιμα προσαρμοσμένο πώμα με αλυσίδα στερέωσης.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σε ότι αφορά την διάταξη και τις απαιτήσεις για τις δεξαμενές νερού και τα αντλητικά συγκροτήματα ισχύουν, κατ' αναλογία, αυτά που αναφέρονται στο μέρος Β Άρθρο 4.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας πρέπει να γίνονται μετά την αποπεράτωση της κατασκευής, κατά την παραλαβή του συστήματος. Ως σκοπό έχουν την διαπίστωση της καλής λειτουργίας ολοκλήρου του συστήματος και την επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών μεγεθών (πιέσεις, παροχές), που αφορούν την αποτελεσματικότητα του συστήματος κατά τη χρήση του.
Οι επιμέρους έλεγχοι και δοκιμές πρέπει να γίνονται με την παρουσία των ενδιαφερομένων μερών, που συνήθως είναι ο εγκαταστάτης, ο ιδιοκτήτης και η Π. Υ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Γενικός έλεγχος

Πρέπει να διαπιστώνεται η συμφωνία του συστήματος, κυρίως σε ότι αφορά την διέλευση σωλήνων, την θέση των λήψεων των πυροσβεστικών σωλήνων, την διαμόρφωση των σημείων λήψεων και την ευχέρεια χειρισμών, τα στόμια-σύνδεσης της Π.Υ., με την παρούσα Τ.Ο.

Δοκιμή σε πίεση
Αφού διαπιστωθεί η κατ' αρχάς συμφωνία του συστήματος με την Τ.Ο. , διοχετεύεται νερό από τα στόμια σύνδεσης της Π.Υ., με ανοιχτή την υψηλότερη βαλβίδα, ώστε να καθαριστούν εσωτερικά οι σωληνώσεις από οποιαδήποτε ξένα σώματα. Στην συνέχεια το σύστημα πρέπει να υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή με πίεση 1 MPa (10 bar) ή 0.4 MPa (4 bar) πάνω από την ονομαστική πίεση, όποια τιμή είναι μεγαλύτερη, που μετριέται στην είσοδο επί 15 min. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού δεν πρέπει να σημειωθεί καμιά διαρροή σε σύνδεση ή βαλβίδα.

Δοκιμή ροής
Εάν θεωρείται απαραίτητη η δοκιμή ροής, διοχετεύεται στο δίκτυο νερό υπό πίεση και καταγράφονται οι ενδείξεις του ροόμετρου. Εάν δεν είναι δυνατή η διατήρηση μιας ικανοποιητικής εκτόξευσης νερού από το υδραυλικά περισσότερο απομακρυσμένο σημείο λήψης ή υπάρχει δυσανάλογη απώλεια πίεσης στο δίκτυο, τότε πρέπει να εξετασθούν τα αίτια.
Ο έλεγχος της παροχής και της πίεσης λειτουργίας μπορεί να γίνει και υπολογιστικά, αφού ληφθούν υπ' όψη η πραγματική διαδρομή των σωλήνων, ο αριθμός καμπυλών, η θέση και το πλήθος βαλβίδων διακοπής κ.λπ.

Αποκατάσταση ελλείψεων
Αν κατά τις δοκιμές διαπιστωθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις και να επαναληφθούν οι δοκιμές.

Θέση σε ετοιμότητα
Όταν διακοπεί η παροχή νερού υπό πίεση στο δίκτυο, αποσυνδέεται ο σωλήνας παροχής από το σημείο λήψης για την Π.Υ. και ελέγχεται η καλή λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής.
Στη συνέχεια εκκενώνεται το δίκτυο και παραμένει έτοιμο για χρήση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Βοηθητικές διατάξεις

Για την αποφυγή ζημιών, διαρροών και άλλων δυσκολιών κατά τις δοκιμές πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις (σωλήνες αποστράγγισης, μανόμετρα, απομόνωση στηλών κ.λπ.) που ενσωματώνονται στο σύστημα.

Έλεγχοι και δοκιμές
Πρέπει να γίνονται οι ίδιοι κατά βάση έλεγχοι και δοκιμές,· που περιγράφονται στο 6.2. Ειδικότερα ελέγχονται σε κάθε στήλη :
- η ελάχιστη στατική πίεση σε μηδενική παροχή,
- η παροχή και πίεση σε κατάσταση λειτουργίας (βλέπε άρθρο 2.3)
- η λειτουργία των διαφόρων μερών του συστήματος, ιδιαίτερα της κυρίας και εφεδρικής αντλίας, αυτοματισμών κ.λπ.

θέση σε ετοιμότητα
Μετά την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων και δοκιμών, το δίκτυο συμπληρώνεται, αν απαιτείται, με νερό, συνδέονται οι αυτοματισμού και οι αντλίες με τις πηγές ενεργείας, ανοίγονται όλες οι βαλβίδες απομόνωσης αντλιών και στηλών, τίθενται σε ετοιμότητα οι βοηθητικές πηγές ενεργείας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη, κινητήρες εσωτερικής καύσης κ.λπ.) και το σύστημα παραμένει έτοιμο για χρήση.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΩΝ
Ολες οι μετρήσεις και παρατηρήσεις που γίνονται, καταχωρούνται στο πρωτόκολλο δοκιμών, που πρέπει να φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη.
Ειδικότερα, στο πρωτόκολλο αυτό αναφέρονται :
α) Χρονολογία διεξαγωγής των ελέγχων και δοκιμών.
β) Ποιος πραγματοποίησε τους ελέγχους και τις δοκιμές.
y) Αποτελέσματα δοκιμών και μετρήσεων.
δ) Σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα.
ε) Βελτιώσεις που απαιτηθήκανε να γίνουν.
στ) Αποτελέσματα δοκιμών και μετρήσεων μετά τις βελτιώσεις του (ε).

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Μετά τον έλεγχο του συστήματος ο εγκαταστάτης πρέπει να παραδώσει Τεχνικό Τεύχος που περιλαμβάνει :
α) Κατόψεις και διαγράμματα του συστήματος, που δείχνουν την διάταξη των σωληνώσεων, την υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση όλων των συσκευών, βαλβίδων κ.λπ. με τον χαρακτηρισμό τους και ένδειξη θέσης.
β) Τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών, αντλιών κ.λπ. και οδηγίες συντήρησης των.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να εξασφαλίζει την εκτέλεση των σχετικών εργασιών από ειδικευμένο και υπεύθυνο Τεχνικό.

ΣΤΕΓΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τουλάχιστο μία φορά το χρόνο πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση των ταχυσυνδέσμων, βαλβίδων, αποστραγγιστικών κ.λπ. καθώς και τυχόν ερμαρίων και οργάνων. Ιδιαιτέρως πρέπει να ελέγχεται η καλή λειτουργία των βαλβίδων και η κατάσταση παρεμβυσμάτων και βάκτρων.
Επί πλέον συνιστάται η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος μια φορά το χρόνο για την διαπίστωση τυχόν διαρροών. Τουλάχιστο κάθε πέντε χρόνια το σύστημα πρέπει να υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή, σε πίεση 0.35 MPa (3.5 bar) πάνω από την πίεση λειτουργίας.

ΥΓΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον ελέγχονται η καθαριότητα των δεξαμενών νερού, η λειτουργία των αντλιών και αυτοματισμών, η κατάσταση των πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823