ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΕΡΟΖΟΛ FireJack

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΑΕΡΟΖΟΛ FireJack

Συστήματα Κατάσβεσης
Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Wet Chemical Extinguishing Systems

FireJack

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύμφωνα με τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2037/2000 απαγορεύεται στην Ευρώπη η χρήση κατασβεστικού εξοπλισμού που χρησημοποιεί αλογονούχους υδρογονάνθρακες σαν κατασβεστικό υλικό παρά μόνο σε κρίσιμες περιπτώσεις.Εξαιτίας της υψηλής αποδοτικότητας του αλογόνου, δεν είναι εύκολο να βρεθεί μια ισοδύναμη λύση. Μια από αυτές είναι το σταθερό σύστημα ολικής κατάκλυσης με αεροζόλ FIREJACK. Η παρακάτω τεχνική περιγραφή αποτελείται από δύο μέρη.

Μέρος Α: Περιγράφει την φιλοσοφία του συστήματος FireJAck με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο πυρόσβεσης και στις γεννήτριες αεροζόλ (αερολύματος)

Μέρος Β: Περιγράφει το ηλεκτρονικό σύστημα BEFIS.

Μέρος Α

1. Σύστημα FireJack

Το σύστημα FireJack μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα προστατευόμενων χώρων, όπως:

- Αίθουσες με ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Computer Rooms) Ηλεκτρικούς Υποσταθμούς

- Αίθουσες Αρχείων

- Ηλεκτρικούς Πίνακες Ηλεκτρογεννήτριες

- UPS

- Αποθήκες

- Αποθήκες καυσίμων

- Λέβητες

- Βιομηχανικοί χώροι

Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους όπου η χρήση νερού για πυρόσβεση είναι απαγορευτική, ή για αντικατάσταση συστημάτων αερίου.

 

2. Αρχές λειτουργίας και σύσταση του συστήματος FireJack

Το σύστημα FireJack είναι ένα σύστημα πυρόσβεσης όπου χρησιμοποιεί γεννήτριες αεροζόλ για την κατάσβεση φωτιάς. Κατά την κατασκευή τους οι γεννήτριες εφοδιάζονται με τον κατάλληλο ενεργοποιητή για την εκκίνηση τους. Οι γεννήτριες είναι μεταλλικοί κύλινδροι υπό ατμοσφαιρική πίεση, όπου κατακλύζουν τον προστατευόμενο χώρο με αεροζόλ, σε περίπτωση που δοθεί εντολή για κατάσβεση. Τοποθετούνται στους τοίχους του προστατευόμενου χώρου, και συνδέονται με το ηλεκτρονικό σύστημα πυρόσβεσης μέσω πυράντοχου καλωδίου. Το αεροζόλ διαχέεται στον χώρο μετά από μια θερμική διάσπαση του αρχικού μίγματος. Το αρχικό μίγμα τοποθετείται στην γεννήτρια κατά την κατασκευή.

3. Αεροζόλ Πυρόσβεσης

Το αρχικό μίγμα είναι ένα ετερογενές μίγμα ραγδαίας διαστολής. Κατά την θερμική διάσπαση του αρχικού μίγματος, παράγεται το αεροζόλ. Το αεροζόλ είναι ένα ετερογενές μίγμα από μια υπέρλεπτη πούδρα και αδρανή αέρια. Τα αδρανή αέρια, μετά από την θερμική διάσπαση προωθούν την υπέρλεπτη πούδρα έξω από την γεννήτρια. Το σύστημα αεροζόλ έχει συντριπτικά καλύτερη κατασβεστική ικανότητα (50 g/m ) σε σχέση τα υπόλοιπα συστήματα κατάσβεσης. Εξαιτίας της υπερβολικά μικρής μάζας του αεροζόλ, αιωρείται στον χώρο για δεκάδες λεπτά σβήνοντας την φωτιά και στην συνέχεια αποτρέπει τον χώρο από επανάφλεξη.

4. Χαρακτηριστικά Αεροζόλ

Το αεροζόλ όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα δημιουργείται από το αρχικό μίγμα. Το αρχικό μίγμα διασπάται θερμικά στην θερμοκρασία των 1600 °C. Ειδικό ψυκτικό υλικό χρησιμοποιείται ώστε η θερμοκρασία του αεροζόλ λίγα εκατοστά από την επιφάνεια της γεννήτρια να έχει μειωθεί στους 400 °C και στην συνέχεια σε απόσταση μερικών ακόμη εκατοστών να έχει φθάσει μόλις στους 70 °C. Το αεροζόλ αποτελείται από ένα μίγμα στερεάς και αέριας φάσης.

- Η αέρια φάση δημιουργείται από μίγμα διοξειδίου του άνθρακα, μονοξειδίου του άνθρακα, υδρατμούς, νιτρικά αέρια και αμμωνία.

- Η στερεά φάση δημιουργείται από κόκκους διαμέτρου 0.001mm έως 0.01mm. Τα σωματίδια αυτά αποτελούνται από ένα μίγμα ανθρακικού καλίου, υδρογονανθρακικού καλίου και άνθρακα.

Η τοξικότητα του αεροζόλ συμβολίζεται στον τοξικολογικό πίνακα με το γράμμα Α, δηλαδή εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Επίσης ούτε το αρχικό μίγμα καθώς ούτε και το παραγόμενο αεροζόλ είναι ζημιογόνα για το περιβάλλον (ODP=0) ή τον προστατευόμενο εξοπλισμό. Σε περίπτωση φωτιάς, η διάχυση του αεροζόλ στον χώρο συνοδεύεται από μια μηδαμινή σχεδόν αύξηση της πίεσης, ενώ δεν μειώνεται το οξυγόνο στον χώρο.

Σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, σε συγκέντρωση 50 gr/m (όπου είναι και η πιο συνήθης συγκέντρωση δεν βρέθηκαν ίχνη υδροκυανίου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ποσότητες που ανιχνεύτηκαν σε συνάρτηση με τον χρόνο, καθώς επίσης και τα επιτρεπτά όρια για έκθεση 30 λεπτών.

Χρόνος/ Λεπτά 2 12 22 . Όριο για έκθεση 30 λεπτών
CO /ppm 297 498 402 4000
ΝΟ2/ppm 31.9 26.6 21.3 100

5. Σύσταση Αεροζόλ και Ψυκτικού

Μίγμα αεροζόλ τύπου BR:

Potassium Nitrate, Dicyanodiamide, phthalic acid

Μίγμα ψυκτικού: To ψυκτικό είναι τσιμεντοποιημενο σε ένα συμπαγές κομμάτι με phenolformaldehyde resin (6-7%) της συνολικής μάζας του. Το μίγμα δεν υφίσταται απώλεια βάρους ή μείωση της αποτελεσματικότητας με την πάροδο του χρόνου. Η αντοχή του ξεπερνάει τα 25 χρόνια ζωής. Η Fire Focus προμηθεύει τους τύπους γεννητριών : BR1,BR2, BR4 και BR7. Οι δύο πρώτοι τύποι γεννητριών κατασκευάζονται από φύλλα μετάλλου δοκιμασμένα κατά ISO 7253. Οι δύο αυτοί τύποι γεννητριών έχουν σχεδιαστεί για προστασία σε χώρους όπου η συγκέντρωση αερίων, ατμών ή σκόνης δεν μπορεί να φτάσει σε επίπεδα έκρηξης. Και οι δύο αυτές γεννήτριες παράγουν κρύο αεροζόλ. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας κατά την ενεργοποίηση σε σχέση με την απόσταση από την γεννήτρια απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα!

Τύπος Γεννήτριας Θερμοκρασιακό

εύρος

λειτουργίας

(°C)

Χρόνος Απελευθέρωσης

(sec)

Θερμοκρασία αερολύματος σε συγκεκριμένη απόσταση από την έξοδο της γεννήτριας
400 °C 200 °C 75 °C
BR1 -25- +50 48±7 Max 0.15m Max 0.25m Max 0.7m
BR2 -25- +50 30±4 Max 0.01m Max 0.05m Max 0.1m

Η γεννήτρια BR1 έχει σχεδιαστεί για προστασία χώρων έως και 20 m3. Μπορεί να συνδεθεί σε συστοιχίες έως και 5 γεννητριών με την βοήθεια μιας ειδικής μεταλλικής βάσης στήριξης. Η γεννήτρια BR2 έχει σχεδιαστεί για προστασία χώρων έως και 4 m3. Ο συγκεκριμένος τύπος γεννήτριας δεν έχει την δυνατότητα να εγκατασταθεί σε συστοιχίες.

Ο τρίτος τύπος γεννήτριας BR4 χρησιμοποιείται για χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης (explosion proof).  Είναι κατασκευασμένος από ατσάλι και προστατεύει το αρχικό μίγμα από μια πιθανή έκρηξη στο χώρο. Επίσης η εξωτερική θερμοκρασία του χώρου δεν μπορεί να επηρεάσει το εσωτερικό της γεννήτριας καθώς είναι εφοδιασμένη με ψυκτικό υγρό. Τέλος το BR7 είναι τύπος γεννήτριας που χρησιμοποιείται για χώρους έως 1,0 m3.0 συγκεκριμένος τύπος γεννήτριας έχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί ως αυτόνομος με χρήση ενεργοποιητή thermocord και ενδείκνυται για τοποθέτηση σε πολύ μικρούς χώρους π.χ. ηλεκτρικοί πίνακες.

Διαστάσεις Γεννητριών

Τύπος Γεννήτριας Βάρος (kg) Διάμετρος D (mm) Ύψοςh (mm) Προστατευόμενος Χώρος

(m3)

BR1 3.7 D=162 h=113. 20
BR2 1.2 D=92 h=88 4
BR4 7 D=180 h=334 10
BR7 0,38 D=30 h=100 1

 

Το κυρίως μέρος του πυροσβεστήρα είναι το μεταλλικό περίβλημα σε κυλινδρικό σχήμα (1) μέσα στο οποίο περιέχεται το αρχικό μίγμα πυρόσβεσης (6).Στο διάκενο (2) υπάρχουν οπές σε δύο σειρές κατά μήκος της περιμέτρου της γεννήτριας. Κατά την παραγωγή οι οπές αυτές, καλύπτονται με ένα ειδικό λεπτό αυτοκόλλητο κομμάτι αλουμινίου, για να αποφευχθεί η είσοδος σκουπιδιών στην γεννήτρια. Παρόλα ταύτα η ταινία αυτή αφαιρείται αυτόματα από την παραγόμενη θερμότητα της γεννήτριας κατά την ενεργοποίηση της. Ο άξονας συστοιχίας (8) περνάει διαμπερές από το κέντρο της γεννήτριας. Ο άξονας έχει τέσσερα ανοίγματα ώστε η φλόγα που δημιουργείται από τον ενεργοποιητή να μπορεί να εισέλθει στο θάλαμο του αρχικού μίγματος.

Ο άξονας έχει υποδοχή στο πάνω και κάτω μέρος του, για την υποδοχή ενεργοποιητών. Το πάνω μέρος από τον χώρο του αρχικού μίγματος καλύπτεται από ένα διάτρητο σκέπαστρο για την απομόνωση της φλόγας από τον ενεργοποιητή. Η φλόγα αφού εγκλωβιστεί στον χώρο του αρχικού μίγματος, ξεκινάει την διάσπαση του. Το αρχικό μίγμα διαχωρίζεται από την εσωτερική επιφάνεια της γεννήτριας, με την βοήθεια μονωτικού υλικού (thermal insulation) (7). Το ψυκτικό (5) βρίσκεται μέσα στον θάλαμο του ψυκτικού (4). Η γεννήτρια σφραγίζεται στο επάνω μέρος από ένα καπάκι με δύο τρύπες. Οι δύο αυτές τρύπες δημιουργούνται για την έξοδο των υδρατμών του ψυκτικού από την γεννήτρια.

Λειτουργία:

Η φλόγα που δημιουργείται από τον ενεργοποιητή στο επάνω μέρος του άξονα συστοιχίας, περνάει μέσα στον θάλαμο του αρχικού μίγματος δημιουργώντας έτσι την θερμοχημική διάσπαση αυτού. Εάν υπάρχει συστοιχία γεννητριών ο δεύτερος ενεργοποιητής όπου βρίσκεται βιδωμένος στο κάτω μέρος του άξονα συστοιχίας ενεργοποιείται ταυτόχρονα, και δημιουργεί θερμοχημική διάσπαση στην επόμενη γεννήτρια

Β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (BEFIS)

Το σύστημα Befis είναι ένα ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα, για την αναβάθμιση ενός απλού συστήματος πυρόσβεσης, σε ένα σύστημα όπου επιτρέπει ασφαλή και χωρίς σφάλματα κατάσβεση με αξιόπιστη και αρχειοθετημένη συντήρηση. Το σύστημα Befis αναλύει τα σήματα από το σύστημα πυρανίχνευσης, και έχει την δυνατότητα να δώσει εντολή κατάσβεσης μόνο στον χώρο που πραγματικά χρειάζεται. Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες του συστήματος Befis

- Καταγραφή λειτουργικής κατάστασης των ενεργοποιητών από τις γεννήτριες και έλεγχος για τυχόν βλάβη

- Καταγραφή συμβάντων του συστήματος πυρανίχνευσης, και μέσω των αποτελεσμάτων δίνει εντολή για οπτικοακουστικές προειδοποιήσεις πριν την κατάσβεση και στην συνέχεια δίνει εντολή για την ενεργοποίηση των γεννητριών

- Αποθήκευση συμβάντων στον προστατευόμενο χώρο, με ανταλλαγή πληροφοριών σε διάστημα έως και ενός δευτερολέπτου (lsec) Διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών (εάν είναι εφικτό)

Παρακάτω περιγράφονται τα μέρη από τα οποία αποτελείται το σύστημα Befis:

Ηλεκτρονικός ενεργοποιητής γεννήτριας (ESA)

• Λειτουργίες

- Έλεγχος γραμμής

- Έλεγχος θερμοκρασίας της γεννήτριας

- Ενεργοποίηση της γεννήτριας σε περίπτωση εντολής πυρόσβεσης.

• Διαστάσεις 40x102x25 mm

Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασίας 5-85° C

                                 Βαρομετρική πίεση 86-106 kPa

                                 Σχετική υγρασία 10-90%

Όλες οι λειτουργίες γίνονται ψηφιακά

Κατανάλωση σε ηρεμία 1 mA

Κατανάλωση σε περίπτωση πυρόσβεσης 10 mA

Η απενεργοποίηση του ενεργοποιητή γίνεται με την αφαίρεση μιας αποσπώμενης ασφάλειας. Εάν υπάρχουν παραπάνω από 1 ενεργοποιητές, συνδέονται παράλληλα. Κάθε ενεργοποιητής μπορεί να ενεργοποιήσει μέχρι και 5 γεννήτριες αεροζόλ (σε συστοιχία)

Πλακέτα πυρόσβεσης (ΒΑΚ STATION)

Η πλακέτα πυρόσβεσης συνδέεται μέσω καλωδίου με τα υπόλοιπα εξαρτήματα του συστήματος πυρόσβεσης.

Ελέγχει την κατάσταση των συνδεδεμένων ενεργοποιητών.

Ελέγχει τυχόν βλάβη όπου μπορεί να υπάρξει σε αυτούς και δίνει εντολή για ενεργοποίηση των γεννητριών όταν χρειαστεί.

Συγκεντρώνει πληροφορίες για τα διάφορα συμβάντα μέσα στον προστατευόμενο χώρο.

Χαρακτηριστικά

• Μέγεθος 90x60 mm

• Κατανάλωση 15 mA

• Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων ενεργοποιητών, 6

Ο χρόνος για την εντολή έναρξης της πυρόσβεσης μπορεί να ρυθμιστεί από 0 sec έως 2 hours με βήματα των 10 sec. Είσοδος Θύρα RS 485

Μονάδα επικοινωνίας (HUB STATION)

Η μονάδα επικοινωνίας επικοινωνεί μέσω θύρας RS 485 με το υπόλοιπο σύστημα κατάσβεσης. Μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή και να δείχνει την κατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης. Διαθέτει δική του μπαταρία λιθίου έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μην χαθούν τα δεδομένα και η επικοινωνία με το υπόλοιπο σύστημα.

Χαρακτηριστικά

• Διαστάσεις 95x60 mm

• Κατανάλωση 24V/25 mA

• Μπαταρία λιθίου 180 mAh CR 2032

• RS 232 BUS 9600 Bd μέγιστο μήκος 15 m

Βασική μονάδα πυρόσβεσης (ΖΑΗ STATION)

Η βασική μονάδα πυρόσβεσης χρησιμοποιείται για να τοποθετούνται πάνω οι μονάδες πυρόσβεσης και επικοινωνίας. Έχει θέσεις για εξωτερική καλωδίωση και πρίζες για παροχή ρεύματος σε περίπτωση service. Η βασική μονάδα πυρόσβεσης μπορεί να δεχτεί είτε μια μονάδα πυρόσβεσης και μια επικοινωνίας ή δυο μονάδες πυρόσβεσης. Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθούν πλακέτες επέκτασης.

Χαρακτηριστικά

• Διαστάσεις 150x132 mm

• Κατανάλωση 30 mA

• Διευθυνσιοδότηση δεκαεξαδικοί διακόπτες (00-FF)

• Μέγιστος αριθμός πλακετών επέκτασης 4

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BEFIS

To module πληροφοριών και ο σταθμός ελέγχου είναι ο ειδικός εξοπλισμός του συστήματος BEFIS.

Τοπική μονάδα ελέγχου CENZA

To module πληροφοριών του συστήματος (CENZA) περιλαμβάνει οθόνη LCD χαρακτήρων κειμένου τεσσερων γραμμών για την καταγραφή-μετάδοση πληροφοριών και γραφικών απεικονίσεων του συστήματος BEFIS ,συνδεδεμένο μέσω σειριακής πόρτας με RS232 στο HUB0.

Μπορεί επίσης να μπεί ένας Η/Υ με ειδικό πρόγραμμα γραφικών απεικονίσεων όπου δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση του συστήματος.

Κεντρικός σταθμός ελέγχου

Σταθμός ελέγχου είναι ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο επικοινωνίας του συστήματος BEFIS μέσω σειριακής επικοινωνίας RS485 με τις βασικές μονάδες ΖΑΗ. Ο σταθμός ελέγχου αποτελείται από έναν Η/Υ με το κατάλληλο πρόγραμμα.


Αρχή Λειτουργίας και η σύσταση του SFEE FJ

 

 

 

To SFEE FJ είναι ένα κατασβεστικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί κατασβεστικό αερόλυμα στις φλόγες της φωτιάς.

Τα βασικά εξαρτήματα του SFEE FJ είναι κατασβεστικές γεννήτριες με αεροζόλ που πρέπει να εφοδιαστούν κατάτην εγκατάσταση με τον κατάλληλο ενεργοποιητή. Οι γεννήτριες είναι μεταλλικά δοχεία όχι υπό πίεση, που εκτοξεύουν το κατασβεστικό αεροζόλ στους προστατευόμενους χώρους όπου και όταν είναι απαραίτητο.

 

 

 

 

Τοποθετούνται στον τοίχο και με πυράντοχο καλώδιο συνδέονται στο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου. Το αεροζόλ παράγεται με τη θερμική διάσπαση του αρχικού μίγματος που τοποθετείται στη γεννήτρια κατά την παραγωγή.

Το καασβεστικό αεροζόλ είναι ετερογενές μίγμα αποτελούμενο από πολύ απαλή πούδρα με διάμετρο κόκκου λίγων mm και μικρές ποσότητες αδρανών αερίων.

 

 

Η πούδρα μετά την έξοδο της από τη γεννήτρια, αιωρείται στο χώρο για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε αρχικά να κατασβέσει τη φωτιά και κατόπιν να προστατεύσει το χώρο από επανάφλεξη.

Τα αεροζόλ κατάσβεσης έχουν μια χαρακτηριστικά υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τα κοινά κατασβεστικά μέσα (συγκέντρωση αεροζόλ 50 -100gr/m3).

Οι μικρόκοκκοι του αεροζόλ, λόγω της μικρής τους διαμέτρου, μπορούν να διεισδύουν εύκολα στον προστατευόμενο εξοπλισμό με αποτέλεσμα την αυξημένη κατασβεστική ικανότητα του υλικού.

 


Γεννήτρια Αεροζόλ BR-1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 20m3

ΒΑΡΟΣ: 3,7 kg + 0,3 kg

ΥΨΟΣ: 113 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 162 mm

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ: 48 ± 7 sec

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ: 75 °C (@ 0,7m

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25 έως +50 °C ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ: max 98% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: 27V DC / 250mA

 


Γεννήτρια Αεροζόλ BR-2

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 4m3

ΒΑΡΟΣ: 1,2 kg

ΥΨΟΣ: 88 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 92 mm

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ: 30 ± 4 sec

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ: 75 °C (@ 0,25m)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25 έως +50 °C ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ: max 98% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: 27V DC / 250mA

 

 


Γεννήτρια Αεροζόλ BR-4

Αντιεκρηκτικού τύπου

 

Εξοπλισμός για χρήση σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης σύμφωνα με την οδη\ 94/9/ΕΕ (ΚΟ 176/1997)

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 10m3

ΒΑΡΟΣ: 7 kg

ΥΨΟΣ: 334 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 180 mm

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500gr

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25 έως +50 °C

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ: max 98%

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: ΜΙΓΜΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ - ΓΛΥΚΟΛΗ

 

 


Γεννήτρια Αεροζόλ BR-4

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ lm3

ΒΑΡΟΣ: 380gr

ΥΨΟΣ: 120 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 45 mm

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 50gr

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ: 70 °C (@ 0,2m)

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ lm3

ΒΑΡΟΣ: 380gr

ΥΨΟΣ: 120 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 45 mm

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 50gr

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΟΖΟΛ: 70 °C (@ 0,2m)

 


Βασική μονάδα Πυρόσβεσης (ΖΑΗ)

Χρησιμοποιείται οαν κεντρική μονάδα υποδοχής των μονάδων πυρόσβεσης και επικοινωνίας,

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 150 Χ 132 mm ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 30 mA

ΣΥΝΔΕΔΕΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ: max 2

(1 ΒΑΚ + 1 HUB ή 2 ΒΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (00 - FF)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ZAR): max 4

 

 

 

  Μονάδα επέκτασης ΖΑR

Χρησιμοποιείται σαν επέκταση της κεντρικής μονάδας (ΖΑΗ)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 95 Χ 132mm

ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 1 mA

ΣΥΝΔΕΔΕΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ: max 2 (1 ΒΑΚ ή 2 ΒΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  (00 - FF)

 

 


Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα πυρόσβεσης ΒΑΚ

Ελέγχει την κατάσταση των συνδεδεμενων ενεργοποιητών (ESA) και μεταφέρει τις πληροφορίες στην κεντρική μονάδα (ΖΑΗ) Δίνει εντολή στον ηλεκτρονικό ενεργοποιητή γεννήτριας (ESA) για την ενεργοποίηση των γεννητριών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 95 Χ 60 mm

ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 15 mA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ: max 16

ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΘΥΡΑ: RS485

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ 24V: 3

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ 5V: 3

ΕΞΟΔΟΙ: 3

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ HUB

θύρα επικοινωνίας RS485

Σύνδεση με κεντρικό υπολογιστή με την ένδειξη τπς κατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης. Διαθέτει δική του μπαταρία λιθίου έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μη χάθούν τα δεδομένα και η επικοινωνία με το υπόλοιπο σύστημα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 95 Χ 60 mm ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 25 mA


Μονάδα Διευθυνσιοδότησης (Rele Booard)

 

Μετατρέπει αναλογικά σήματα συμβατικών συστημάτων σε ψηφιακά και αντίστροφα. Διασταύρωση σημάτων multicrossing) και έλεγχος πολλαπλών σημείων του προστατευόμενου χώρου. Μεταφορά των δεδομένων στη Βασική Μονάδα Πυρόσβεσης. Διαθέτει 8 ελεγχόμενες εισόδους, 8 ελεγχόμενες εξόδους ή 16 ελεγχόμενες εισόδους.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 110 Χ 130 Χ 40mm

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ (ESA)

Έλεγχος γραμμής.

Μέτρηση θερμοκρασίας περιβάλλοντος και αποστολή της στο κεντρικό σύστημα. Ενεργοποίηση της γεννήτριας σε περίπτωση εντολής πυρόσβεσης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40 Χ 102 Χ 25 mm

ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 1 mA (ΗΡΕΜΙΑ)10 mA (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ: max 5 (συστοιχία)

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 5 - 85°C ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: 86 - 106kPa ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ: 10 - 90%

Αρχή
© 2013 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083