ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WET CHEMICAL - AMEREX

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ WET CHEMICAL

Συστήματα Κατάσβεσης
Fm 200
Novec TM 1230
CO2
a
Wet Chemical - Kidde
a
Amerex KP Restaurant
IG 541
Argonite
DSPA Aerosol
Fire Jack


Διευκρινιστικές Διαταγές Α.Π.Σ.
61047 Φ.701.6/27-11-2009 Διευκρινήσεις για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και τους πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων.Διευκρινιστική Διαταγή Α.Π.Σ.
6776 Φ.701.6/4-2-2010Διευκρινιστική Διαταγή Α.Π.Σ.
7094 Φ.701.2/15-3-2010

Fire Security  - Wet Chemical Extinguishing Systems Wet Chemical Extinguishing Systems

Α.Π.Σ. 61047 Φ.701.6/27-11-2009
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - Αποδεκτά υλικά/συστήματα κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας F

α/α

Έγγραφο αποδοχής

Εμπορική Ονομασία

Παρατηρήσεις

Brochure WWW

1

13275 Φ.704.10/ 24-4-1996

AQUA BLUE

Σύμφωνα με το από 28-2-2005 έγγραφο της εταιρίας εισαγωγής, το εν λόγω υλικό έχει αντικατασταθεί από το «ΚΙDDE WET CHEMICAL». Συμμόρφωση με NFPA-17A.

Pdf  

2

34046 Φ.701.6/24-10-1997

ANSULEX/ANSUL R-102

Συμμόρφωση με NFPA-17A.

Pdf Link

3

17170 Φ.704.10/ 20-5-1998

AMEREX KP-375 RESTAURANT FIRE SUPPRESSION/ WET CHEMICAL

Συμμόρφωση με NFPA-17A.

Pdf Link

4

28583 Φ.704.10/8-6-2005

KIDDE WET CHEMICAL

Συμμόρφωση με NFPA-17A.

Pdf Link

5

22734 Φ.701.6/30-4-2007 41449 Φ. 701.6/ 17-8-2009

BONPET

 

  Link

6

56404 Φ.701.6/4-11-2009

KERR F-CLASS SOLUTION

 

  Link

7

58557 Φ.701.6/26-11-2009

K-SOL Wet Chemical

 

  Link
     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ενημερωτικά στοιχεία που αναφέρονται στο Πρότυπο NFPA 17Α- «Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems»- 2009 edition

Ακροφύσια εκτόξευσης
Απαιτείται να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, ορείχαλκο, ή άλλο υλικό που δεν υφίσταται διάβρωση, είτε να προστατεύονται εσωτερικά και εξωτερικά έναντι διάβρωσης. Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι άκαυστα και να αντέχουν την αναμενόμενη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς παραμόρφωση.
Επίσης πρέπει να είναι εφοδιασμένα με καλύμματα ή άλλες κατάλληλες διατάξεις προκειμένου να παρεμποδίζεται η είσοδος υγρασίας, ατμών λίπους, είτε άλλων, ξένων σωμάτων στη σωλήνωση.

Σύστημα σωληνώσεων
Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι άκαυστα και να έχουν φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, συμβατά με το κατασβεστικό διάλυμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση γαλβανισμένων σωλήνων και εξαρτημάτων, εκτός αν έχουν έγκριση από τον κατασκευαστή. Απαιτείται να αντέχει στη μέγιστη αναμενόμενη πίεση τουσυστήματος.

Σήμανση
Απαιτείται η ύπαρξη ηχητικής ή οπτικής σήμανσης που θα επισημαίνει την απαίτηση αναγόμωσης ή την ετοιμότητα λειτουργίας. Επίσης, οι απομακρυσμένοι ενεργοποιητές πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα για τον κίνδυνο που προστατεύουν.

Λοιπά στοιχεία
Το κατασβεστικό υγρό εκτοξεύεται υπό μορφή νέφους και επειδή ενδέχεται να προκαλέσει διάβρωση σε παρακείμενα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή άλλες συσκευές, απαιτείται ο άμεσος καθαρισμός του. Τα διαλύματα υγρού χημικού μέσου είναι σχετικά ακίνδυνα, χωρίς συνεχείς σοβαρές επιδράσεις στο δέρμα, στο αναπνευστικό σύστημα ή στο ρουχισμό. Ενδέχεται να προκαλέσουν πρόσκαιρο και ήπιας μορφής ερεθισμό, αλλά τα συμπτώματα εξαφανίζονται με τη διακοπή της επαφής. Γενικά, συστήνεται η χρήση νερού, καθώς και η θεραπεία εφόσον ο ερεθισμός είναι παρατεταμένος.

Οδηνίες
Ο χρήστης του συστήματος, πρέπει να γνωρίζει και να έχει στην κατοχή του, τις οδηγίες λειτουργίας των χειροκίνητων ενεργοποιητών.

Χειροκίνητοι ενερνοποιητές
Η μέγιστη δύναμη ενεργοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 178 Ν (18kp) και η αντίστοιχη μετατόπιση πρέπει να είναι μέχρι 356 mm.

Συσκευές διακοπής
Σε περίπτωση ενεργοποίησης οποιουδήποτε συστήματος κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, όλες οι συσκευές παροχής ηλεκτρικής ισχύος ή καυσίμου που προσδίδουν θερμότητα σε όλο τον προστατευόμενο εξοπλισμό, πρέπει να διακόπτουν τη λειτουργία τους. Ο ανωτέρω περιορισμός, ισχύει επίσης για τις συσκευές που χρησιμοποιούν υγραέριο ή φυσικό αέριο και δεν προστατεύονται από το σύστημα, πλην όμως, χρησιμοποιούν το αυτό σύστημα εξαερισμού.
Δεν απαιτείται η ύπαρξη μηχανισμών διακοπής ως προς την παραγωγή ατμού που προέρχεται από εξωτερική πηγή, ή θερμότητας που παράγεται από στερεή καύσιμη ύλη. Απαιτείται η χειροκίνητη επαναφορά των συσκευών διακοπής, πριν την επαναφορά της παροχής του καυσίμου ή της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Σύστημα

 

Γενικά
Οι συσκευές που μπορούν να προστατευτούν από το σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις μαγειρικές συσκευές, τις χοάνες και' τους σωλήνες απαγωγής καυσαερίων, τα φίλτρα και τους ελαιοσυλλέκτες.
Κάθε προστατευόμενη μαγειρική συσκευή, ανεξάρτητη χοάνη απαγωγής καυσαερίων και σωλήνας απαγωγής καυσαερίων που ενώνεται άμεσα με τη χοάνη, πρέπει να προστατεύονται από ένα (1), ή περισσότερα συστήματα, σχεδιασμένα όμως για ταυτόχρονη λειτουργία.
Εάν λόγω εγγύτητας, αναμένεται να εμφανιστούν ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός (1) κίνδυνοι πυρκαγιάς στον προστατευόμενο χώρο, απαιτείται η εγκατάσταση ενός (1) ή περισσότερων ανεξάρτητων συστημάτων κατάσβεσης που θα λειτουργούν συγχρόνως και θα παρέχουν προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς.

Ενερνοποίηση συστήματος
Κάθε σύστημα κατάσβεσης πρέπει να διαθέτει χειροκίνητη και αυτόματη ενεργοποίηση. Γενικά, ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι η πιθανή δυσλειτουργία κάποιου μηχανισμού ενεργοποίησης, δεν πρέπει να επηρεάσει τη λειτουργία κάποιου άλλου.
Όλες οι συσκευές που είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του συστήματος, πρέπει να λειτουργούν συγχρόνως με το σύστημα. Σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης, δεν πρέπει να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος.
Απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλης οπτικής ή ηχητικής σήμανσης που θα επισημαίνει ότι το σύστημα έχει λειτουργήσει, απαιτεί αναγόμωση και εν γένει ανταπόκριση ανθρώπου. Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, απαιτείται η διασύνδεσή του με το σύστημα κατάσβεσης, οπότε, η ενεργοποίηση ενός εκ των δύο (2) συστημάτων, θα προκαλέσει την ενεργοποίηση του άλλου.
Ένα (1) μέσο χειροκίνητης ενεργοποίησης, πρέπει να βρίσκεται σε όδευση διαφυγής. Επίσης, εφόσον απαιτείται χειροκίνητη προστασία σε μαγειρικές συσκευές, η αντίστοιχη συσκευή, θα πρέπει να έχει κατάλληλη σήμανση του προστατευόμενου κινδύνου και να βρίσκεται σε ύψος μεταξύ 1070 και 1200 mm πάνω από το δάπεδο.
Γενικά, ο χειροκίνητος ενεργοποιητής πρέπει να βρίσκεται σε επαρκώς απομακρυσμένη θέση εφόσον δεν προστατεύει κοινό αγωγό απαγωγής καυσαερίων.
Τα μέσα ενεργοποίησης των μηχανικών ενεργοποιητών πρέπει γενικά να είναι χειροκίνητα και η λειτουργία τους δεν πρέπει να εξαρτάται από την ύπαρξη ηλεκτρικής ισχύος.

Τόπος εγκατάστασης συστήματος
Τα δοχεία κατασβεστικού μέσου και οι συσκευές προωθητικού αερίου, πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους εύκολης πρόσβασης και αποδεκτής θερμοκρασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξυπακούεται ότι η θέση πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην μπορούν να υποστούν έκθεση σε ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες σε περίπτωση πυρκαγιάς.Εφόσον αναμένονται θερμοκρασίες εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη προστασία, προκειμένου η θερμοκρασία να διατηρείται σε αποδεκτά επίπεδα.
Ομοίως, τα δοχεία κατασβεστικού μέσου και οι συσκευές προωθητικού αερίου, δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους όπου ενδέχεται να υποστούν μηχανική, χημική, ή άλλου είδους φθορά, είτε να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα.
Τέλος, τα ακροφύσια εκτόξευσης πρέπει να εγκαθίσταται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα φθοράς ή απώλειας ευθυγράμμισης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ειδικές απαιτήσεις
Γενικά, ένας (1) τουλάχιστον εύτηκτος σύνδεσμος ή ανιχνευτής θερμότητας, πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κάθε άνοιγμα απαγωγής καυσαερίων, καθώς και πάνω από κάθε προστατευόμενη μαγειρική συσκευή, με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Σύμφωνα με το σχετικό ορισμό, αποδεκτοί είναι και οι μηχανισμοί με αμπούλα; θραύσης καθορισμένης θερμοκρασίας. Εφόσον κάποια τέτοια διάταξη εγκαθίσταται μέχρι 305 mm εντός του ανοίγματος της χοάνης απαγωγής καυσαερίων και υπέρ της προστατευόμενης μαγειρικής συσκευής, αυτή θεωρείται επαρκής για την προστασία της συσκευής, εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Σημειώνεται ότι οι εύτηκτοι σύνδεσμοι τύπου κράματος μετάλλου, πρέπει να αντικαθίστανται και να καταστρέφονται κατ' έτος.
Πυροπροστασία κοινού ανωνού απαγωγής καυσαερίων
Απαιτείται η ταυτόχρονη λειτουργία όλων των επιμέρους ανεξάρτητων συστημάτων πυροπροστασίας μαγειρικών συσκευών, αγωγών και ανοιγμάτων, είτε η ταυτόχρονη λειτουργία του συστήματος πυροπροστασίας του κοινού αγωγού και ενός (1) τουλάχιστον από τα προαναφερθέντα συστήματα.

Αρχή
© 2013 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083