ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 

 

6. ΔΟΚΙΜΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

6.1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ - ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σε όλες τις εγκαταστάσεις πρέπει να προβλέπονται διατάξεις για την εκτέλεση δοκιμών στους σταθμούς ελέγχου ή στα αντλητικά συγκροτήματα με σκοπό να διαπιστώνεται εάν η πηγή νερού ικανοποιεί τις απαιτήσεις πίεσης και παροχής που προδιαγράφονται στο άρθρο 4.3 για τις αντίστοιχες κατηγορίες κινδύνου.
Όπου υπάρχει αριθμός εγκατεστημένων βαλβίδων ελέγχου τοποθετημένων μαζί για εγκαταστάσεις ίδιας κατηγορίας κινδύνου, επιτρέπεται να προβλέπεται μόνο μία διάταξη δοκιμής, που πρέπει να προσαρμόζεται στη βαλβίδα που· είναι υδραυλικά δυσμενέστερα τοποθετημένη.

6.1.1 Όργανα δοκιμής

Σημείωση : Το μανόμετρο της εγκατάστασης που αναφέρεται στο κεφάλαιο 6 είναι το μανόμετρο μετά την βαλβίδα συναγερμού ("μανόμετρο "C").
Οι δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 6.1 πρέπει να γίνονται από τον εγκαταστάτη Μηχανικό, κατά την παράδοση της εγκατάστασης και να επαναλαμβάνονται όποτε, κατά τους περιοδικούς ελέγχους, διαπιστώνεται μείωση της απόδοσης των πηγών υδροδότησης.
Για την δοκιμή χρησιμοποιούνται οι κατάλληλα σχεδιασμένος σωλήνες εκκένωσης ενώ η ροή ελέγχεται με χειρισμό της βαλβίδας εκκένωσης και μετριέται με αναγωγή της πτώσης πίεσης σε ένα δίσκο στραγγαλισμού η μία άλλη αποδεκτή διάταξη, που παρεμβάλλεται στον σωλήνα εκκένωσης.
Σε περιοδικούς ελέγχους πρέπει να χρησιμοποιείται ένας "τυπικός δίσκος στραγγαλισμού" τοποθετημένος μόνιμα στον σωλήνα και ο οποίος βοηθά στην εκτίμηση των χαρακτηριστικών της πηγής υδροδότησης, ρυθμίζοντας σταθερά τα χαρακτηριστικά πίεσης και ροής του σωλήνα εκκένωσης.
Οταν τοποθετούνται, κατά την δοκιμή συστημάτων ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου, μανόμετρα και στις δύο πλευρές ενός δίσκου στραγγαλισμού, η περιοχή ένδειξης τους πρέπει να είναι 1 bar (άρθρο 6.1.22).

Όταν τοποθετείται, κατά την δοκιμή συστημάτων ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου, μανόμετρο μετά τον δίσκο στραγγαλισμού, η περιοχή ένδειξης του πρέπει να είναι 2 bar (άρθρο 6.1.21). Τα μανόμετρα αυτά πρέπει να είναι του τύπου με διάφραγμα και να έχουν ακρίβεια +1.5% για την μέγιστη ένδειξη.
Η πτώση πίεσης σε ένα δακτύλιο στραγγαλισμού ή μία άλλη αποδεκτή διάταξη που αναφέρεται παραπάνω πρέπει να ακολουθεί την σχέση :

Ρ = (Q/K)2

όπου Ρ : η πτώση πίεσης στον δακτύλιο στραγγαλισμού σε bar

Q : η παροχή σε 1/ttin

 Κ : η σταθερά που δίδεται στον Πίνακα 6.1.1/1.
Όπου η ροή μέσα από ένα δακτύλιο στραγγαλισμού υπολογίζεται με βάση των πτώση πίεσης σ'αυτόν, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.1.1/α, οι θέσεις σύνδεσης των μανομέτρων πριν και μετά από τον δακτύλιο πρέπει να βρίσκονται σε τέτοιες αποστάσεις από τον δακτύλιο, ώστε η διαφορά πίεσης που μετριέται να είναι η πραγματική που αντιστοιχεί στις αντίστοιχες παροχές, όπως δίδεται στον Πίνακα 6.1.1/2. Η πραγματική πτώση πίεσης δεν είναι η διαφορά πίεσης που μετριέται σε θέσεις όπως στην φλάντζα ή σε απόσταση 1,5 D. Γενικά οι θέσεις σύνδεσης πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,0 D πριν και 5,0 D μετά από τον δακτύλιο, όπου D είναι η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα εκκένωσης, εκτός αν μεγαλώσει η διάμετρος της οπής του δακτυλίου και μικρύνει η απόσταση μεταξύ των μανομέτρων έτσι ώστε αυτά να δείχνουν την ίδια πραγματική πτώση πίεσης στην ορισμένη παροχή.


Πίνακας 6.1.1/1

K                                Κατηγορία κινδύνου

200 *                          ΜΙΚΡΟΣ
1200                           ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα Ι
2400                           ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα II
3000                           ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα III και Ομάδα III ειδική και ΜΕΓΑΛΟΣ 7.5/10 mm/min

*Χρησιμοποιείται και στον "Τυπικό δίσκο στραγγαλισμού".

Στον Πίνακα 6.1.1/2 δίδονται οι πτώσεις πιέσεων σε δακτυλίους στραγγαλισμού σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1.1/1 (εκτός Κ«200).

Πίνακας 6.1.1/2

Κατηγορία κινδύνου Παροχή (1/min) Πτώση πίεσης στον δακτύλιο στραγγαλισμού (bar)
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα Ι 375 0.10
540 0.20
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα II 725 0.09
1000 0.17
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα III 1100 0.13
1350 0.20
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα III ειδική 1800 0.36
2100 0.50
ΜΕΓΑΛΟΣ 7.5 mm/min 2300 0.60
ΜΕΓΑΛΟΣ 10 mm/min 3050 1.00

Η πτώση πίεσης λόγω τριβών στη γραμμή (συμπεριλαμβάνεται η βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής) από το μανόμετρο της εγκατάστασης μέχρι τον δακτύλιο στραγγαλισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τις τιμές που δίνονται στον Πίνακα 6.1.1/3.

Πίνακας 6.1.1/3

Κατηγορία κινδύνου Παροχή (l/min) Μέγιστη πτώση πίεσης (bar)
ΜΙΚΡΟΣ 225 0.4
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα Ι 540 0.7
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα II 1000 0.7
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα III 1350 1.4
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα III ειδική

Η τττώση πίεσης λόγω τριβών στη σωλήνωση και εξαρτήματα μετά από τον δακτύλιο στραγγαλισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0.5 bar σε συστήματα ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου και 0.3 bar σε συστήματα ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου και για τις παροχές που δίδονται στον Πίνακα 6.1.1/4.

Σε συστήματα ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου η πτώση πίεσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0.04 bar για τις ίδιες παροχές.

Σε συστήματα ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου αυτή η πτώση πίεσης μπορεί να υπολογισθεί. Για παροχή 225 Ι/min σε σωλήνα 40 nun η πτώση πίεσης παίρνεται 25 mbar/m και 50 «bar σε κάβε καμπύλη.

Σε συστήματα ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου η πτώση πίεσης αυτή μπορεί να ελεχθεί με σχετική ακρίβεια παρακολουθώντας την πίεση που δείχνει το μανόμετρο μετά την διάταξη μέτρησης σε σχέση με την αντίστοιχη παροχή.

Πίνακας 6.1.1/4

Κατηγορία κίνδυνου Παροχή
(1/min)
ΜΙΚΡΟΣ 225
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα Ι 540
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα II 1000
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα III και 1350
Ομάδα III ειδική

Σημείωση : Οταν ένα σύστημα ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου αποτελεί μέρος  συστήματος ΣΥΝΗΘΟΥΣ ή ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου θα πρέπει να προσαρμόζεσαι ένας δακτύλιος στραγγαλισμού Κ200 στον σωλήνα εκκένωσης και να γίνεται η δοκιμή του άρθρου 6.1.21, εκτός από τις δοκιμές που γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 6.1.22 και 6.1.23, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πίεση παροχής είναι η κατάλληλη για το μέρος αυτό της εγκατάστασης. Σε εγκαταστάσεις με παροχές μεγαλύτερες από 2.100 l/min και σε συστήματα ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου με καταιονητήρες σε ύφος μικρότερο από 6 m πάνω από το μανόμετρο της εγκατάστασης με οριακή υδροδότηση πρέπει να προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την δοκιμή των πηγών υδροδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές η δοκιμή μπορεί να είναι δυνατή μόνο με ένα σωλήνα εκκένωσης και βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής που έχουν αρκετά μικρότερες απώλειες από τις μέγιστες που δίδονται στον Πίνακα 6.1.1/3 και στην μετά από αυτήν την παράγραφο.

Σε περιπτώσεις οριακής υδροδότησης, όπου οι καταιονητήρες βρίσκονται περίπου 2.5 m πάνω από το μανόμετρο της εγκατάστασης ή και χαμηλότερα από την βαλβίδα συναγερμού ή όπου η απαιτούμενη παροχή είναι μεγάλη, απαιτείται να προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την διεξαγωγή της δοκιμής. Συνήθως αυτές περιλαμβάνουν την προσωρινή σύνδεση μιας βαλβίδας και σωλήνωσης με χαμηλή πτώση πίεσης προς την εγκατάσταση και την μέτρηση της παροχής με σωλήνα Pitot και μανόμετρο. Οταν υιοθετείται αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνονται και οι έλεγχοι του άρθρου 6.1.3 προς σύγκριση με τους επόμενους περιοδικούς ελέγχους.

Η θέση των διατάξεων μέτρησης ροής πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την ανάγνωση ταυτόχρονα των ενδείξεων του μανόμετρου της εγκατάστασης και των μανομέτρων των διατάξεων αυτών.

Οπου χρησιμοποιούνται δακτύλιοι στραγγαλισμού για την μέτρηση της παροχής κατά τις δοκιμές (ii) ΜΙΚΡΟΣ κίνδυνος, άρθρο 6.1.21, και (ν), (vi) ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος, άρθρο 6.1.22, οι δακτύλιοι καθώς και οι σωληνώσεις πρέπει να συμφωνούν με τη διάταξη που φαίνονται στα Σχήματα 6.1.1/α και 6.1.1/β αντίστοιχα.

 

 

 

 

6.1.2 Διαδικασία δοκιμής

6.1.21 Κατηγορία ΜΙΚΡΟΥ κινδύνου

(i) Συνδέστε το μανόμετρο δοκιμής των 2 bar (άρθρο 6.1.1) στην θέση μετά την διάταξη μέτρησης.

(ii) Ανοίξετε την βαλβίδα εκκένωσης και ελέγχου μέχρις ότου το μανόμετρο δοκιμής δείχνει 1.5 bar. Με τις συνθήκες αυτές, η πίεση στο μανόμετρο της εγκατάστασης, όταν μειωθεί κατά την στατική πίεση που αντιστοιχεί στον υψηλότερο καταιονητήρα πάνω από το μανόμετρο αυτό, πρέπει να είναι τουλάχιστο 2.2 bar.

(iil) Αφαιρέστε το μανόμετρο δοκιμής και ανοίξτε πλήρως την βαλβίδα δοκιμής. Καταγράψτε την πίεση που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης.

(ίν) Με κλειστή την βαλβίδα δοκιμής, καταγράωτε την πίεση που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης (διαρκής πίεση).

6.1.22 Κατηγορία ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου - Ομάδα Ι, II, III και III ειδική

(i) Συνδέστε τον δακτύλιο στραγγαλισμού που αντιστοιχεί στην Ομάδα I (K1200) και τα μανόμετρα δοκιμής στον σωλήνα εκκένωσης και δοκιμής. ,.

(ii) Ανοίξτε σιγά την βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής μέχρι την τελείως ανοιχτή θέση και σημειώστε την πτώση πίεσης Ρα στον δακτύλιο και την πίεση Pc που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης. (Οπου απαιτείται, μειώνεται κατά την διάρκεια της δοκιμής η παροχή του νερού, κλείνοντας μερικώς την κύρια βαλβίδα διακοπής, μέχρι να δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης περίπου 3 bar).

(iii) Με τις παραπάνω τιμές Ρd και Pc υπολογίστε το Pc/Pd και εκλέξτε από τον Πίνακα 6.1.22/1 τον "Τυπικό δακτύλιο στραγγαλισμού". Καταγράωτε τον συντελεστή Κ.

Πίνακας 6.1.22/1
Pc/Pd Συντελεστής Κ νια τον "Τυπικό δακτύλιο στραγγαλισμού"
μεταξύ 1 και 1.7 660
1.7 και. 2.5 740
2.5 και 3.4 900
3.4 και 4.3 1260
4.3 και 5.3 δεν απαιτείται δακτύλιος στραγγαλισμού

Οταν η τιμή Pc/Pd είναι μεγαλύτερη από 5.3 σημαίνει ότι η πτώση πίεσης στον σωλήνα εκκένωσης (συμπεριλαμβάνεται και η βαλβίδα εκκένωσης) είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να διοθρωθεί (βλπ. Πίνακες 6.1.1/3 και 6.1.1/4).

(iv) Ανοίξτε πλήρως την κύρια βαλβ(δα διακοπής και με κλειστή ην βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής συνδέστε ένα δακτύλιο τραγγαλισμού με Κ περίπου αυτό που δίδεται στον Πίνακα 6.1.1/1.

(ν) Ρυθμίστε την βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμή σε θέση με την .εναλύτερη από τις δύο παροχές που καθορίζονται στο άρθρο Α.3.2 ια την αντίστοιχη Ομάδα και σημειώστε την πίεση που δείχνει το ιανόμετρο της εγκατάστασης.

(vi) Ρυθμίστε την βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής σε θέση με ην μικρότερη από τις δύο παροχές που αναφέρονται στην (ν) και ιημειώστε την πίεση που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης.

(vii) Αφαιρέστε τον δακτύλιο στραγγαλισμού που αναφέρεται ιτην (χν) και τα αντίστοιχα μανόμετρα kol συνδέστε τον "Τυπικό ϊακτύλιο στραγγαλισμού" που προκύπτει από την (iii).

(viii) Με την κύρια βαλβίδα διακοπής και την βαλβίδα :κκένωσης και δοκιμής τελείως ανοιχτές καταγράφτε την πίεση που ίείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης.

(ix) Με την βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής κλειστή καταγράψτε την πίεση που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης (διαρκής πίεση).

Η πίεση στο μανόμετρο της εγκατάστασης στις δοκιμές (ν) και (vi), όταν μειωθεί κατά την στατική πίεση που αντιστοιχεί στον υψηλότερο καταιονητήρα πάνω από το μανόμετρο αυτό, δεν πρέπει vc είναι μικρότερη από τις τιμές που δίδονται στο άρθρο 4.3.2.

6.1.23 Κατηνορία ΜΕΓΑΛΟΥ κινδύνου

Είναι δυνατόν να δοκιμασθεί η πηγή υδροδότησης συστημάτων ΜΕΓΑΛΟΥ κίνδυνου με πυκνότητες καταιόνησης 7.5 και 10 mm/min με την μέθοδο που περιγράφεται στο άρθρο 6.1.22 χρησιμοποιώντας δακτύλιο στραγγαλισμού της Ομάδας III (βλπ. Πίνακα 6.1.1/1) και αναφερόμενοι στην απαιτούμενη πίεση και παροχή του άρθρου 4.3.3. Εντούτοις δεν είναι σωστός ο συνδυασμός και η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δοκιμών με την διάταξη δοκιμής με αυτά που προκύπτουν από τους περιοδικούς ελέγχους του άρθρου 6.1.3 με συνδεδεμένο τον "Τυπικό δακτύλιο στραγγαλισμού".

Γι'αυτό απαιτείται να συγκρίνονται τα αποτελέσματα των περιοδικών ελέγχων του άρθρου 6.1.3 με αυτά των δοκιμών που έγιναν κατά την παράδοση της εγκατάστασης.

Σε κάθε μία από τις δοκιμές που περιγράφονται στα άρθρα 6.1.21. 6.1.22 και 6.1.23 λαμβάνονται μόνο οι ενδείξεις του μανόμετρου της εγκατάστασης μετά την σταθεροποίηση της πίεσης στην χαμηλότερη, τιμή.

6.1.3 Διαδικασία περιοδικού ελέγχου

Οι πηγές υδροδότησης μπορούν να ελέγχονται περιοδικά με συνδεδεμένο τον "Τυπικό δακτύλιο στραγγαλισμού" όπου απαιτείται (βλπ. άρθρο 6.1.22 (iii)) και σημειώνοντας :

(i) την πίεση που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης με την βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής τελείως ανοιχτή.

(ii) την πίεση (διαρκής πίεση) που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης με κλειστή την βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής, μετά την δοκιμή (i).

Οι τιμές αυτές πρέπει να συγκρίνονται με τις αρχικές τιμές που προκύπτουν από τις δοκιμές (iii) και (iv) του άρθρου 6.1.21 (ΜΙΚΡΟΙ κίνδυνος), (viii) και (ix) του άρθρου 6.1.22 (ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος) και του άρθρου 6.1.23 (ΜΕΓΑΛΟΣ κίνδυνος, 7.5 και 10 mm/min) για να εκτιμηθεί ποιας πηγής υδροδότησης τα χαρακτηριστικά έχουν μειωθεί.

Για να καθοριστεί αν η έκταση της μείωσης βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια για τα συστήματα ΜΙΚΡΟΥ και ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου υπολογίζεται η τιμή Ρ στον επόμενο τύπο. Αν το Ρ είναι μικρότερο από την ελάχιστη τιμή που δίδεται στον Πίνακα 6.1.3/1 για την αντίστοιχη κατηγορία κινδύνου, απαιτείται νέα δοκιμή της πηγής υδροδότησης.

Ρ = Ρs - C x Pd όπου Ps: Διαρκής πίεση στον υψηλότερο καταιονητήρα.

Pd: Διαφορά μεταξύ διαρκούς και δυναμικής πίεσης που προκύπτει από τις δοκιμές (i) και (ii) του παρόντος άρθρου.

C : Συντελεστής που δίδεται στους Πίνακες 6.1.3/2 και 6.1.3/3 για τις αντίστοιχες παροχές, την κατηγορία κινδύνου και την πίεση που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης, με την βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής τελείως ανοιχτή.

Σημείωση : 0 παραπάνω υπολογισμός απαιτείται να γίνεται και για τις δύο παροχές των Ομάδων του ΣΥΝΗΘΟΥΣ κινδύνου.

Πίνακας 6.1.3/1

Κατηγορία κινδύνου θεωρούμενη

παροχή (l/min)

Ελάχιστη αποδεκτή τιμή Ρ (bar)
ΜΙΚΡΟΣ 225 2.2
ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα Ι 375

 540

1.0

0.7

ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα II 725

1000

1.4

 1.0

ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα III 1100

1350

1.7

1.4

ΣΥΝΗΘΗΣ Ομάδα III ειδική 1800

2100

2.0

1.5

 

Παραδείγματα για την χρήση του τύπου Ρ = Ρs - C χ Pd

Παράδειγμα 1 : ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος Ομάδα II

Παροχή και πίεση που απατούνται στον υψηλότερο καταιονητήρα : 725 l/min σε 1.4 bar, 1000 l/min σε 1 bar.

Υψος του υψηλότερου καταιονητήρα από το μανόμετρο της εγκατάστασης : 10 m (1 bar). Πιέσεις που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης με την βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής ανοικτή :

                                                               Στη συνέχεια                             παρών

                                                           της αρχικής δοκιμής                    περιοδικός

                                                                                                             έλεγχος

Διαρκής πίεση (bar)                                           2.7                                    2.7
Δυναμική πίεση (bar)_________                         2 . 4____________ _______2.1__________

Υπολογισμός του Ρ με την μικρότερη παροχή 725 1/min.
Ρ = 2.7-1 - 0.75 Χ 0.6

= 1.25 bar (δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1,4 bar).

Υπολογισμός του Ρ με την μεγαλύτερη παροχή 1000 1/min.
Ρ = 2.7-1 - 1.4 χ 0.6

= 0,86 bar (δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1 bar).
Επομένως απαιτείται δοκιμή της πηγής υδροδότησης.

Παράδειγμα 2 : ΣΥΝΗΘΗΣ κίνδυνος Ομάδα III.

Παροχή και πίεση που απαιτούνται στον υψηλότερο καταιονητήρα :
1.100 1/min σε 1.7 bar & 1350 1/min σε 1.4 bar

Υψος του υψηλότερου καταιονητήρα από το μανόμετρο της
εγκατάστασης : 14 m (=1.4 bar)

Πιέσεις που δείχνει το μανόμετρο της εγκατάστασης με την
βαλβίδα εκκένωσης και δοκιμής τελείως ανοιχτή :

                                                               Στην συνέχεια                       Παρών

                                                                 της αρχικής                      περιοδικός  

                                                                    δοκιμής                           έλεγχος

Διαρκείς πίεση (bar)                                          4.5                                  4.4
Δυναμική πίεση (bar)___________                     3.7_____________  _____3. 4_____

Υπολογισμός του Ρ με την μικρότερη παροχή 1100 1/min. Ρ = 4.4-1.4 - 1.0 χ 1.0

= 2 bar (δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1.7 bar).

Υπολογισμός του Ρ με την μεγαλύτερη παροχή 1350 1/min. Ρ » 4.4-1.4 - 1.5 χ 1.0

= 1.5 bar (δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1.4 bar). Επομένως δεν απαιτείται δοκιμή της πηγής υδροδότησης.

 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

7.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α) Οταν οι ισχύουσες Διατάξεις επιβάλλουν την έγκριση λειτουργίας, αυτή δίνεται αηό την Αρμόδια Αρχή.

β) Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει πάντα να αναγράφονται, ώστε να υπάρχει κάθε στιγμή η εικόνα της εγκατάστασης.

Επί πλέον αλλαγές στην κατασκευή, που μπορούν να επηρεάσουν τηγ αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης, πρέπει να αναγράφονται.

7.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

7.2.1 Γενικός έλεγχος

Πρέπει να διαπιστώνεται η σωμφωνία του συστήματος, κυρίως σε ότι αφορά την διέλευση των σωλήνων, την θέση των καταιονητήρων, σταθμών ελέγχων, των στομίων σύνδεσης της Π.Υ., των διατάξεων ελέγχου και συναγερμού με την παρούσα ΤΟ.

7.2.2 Πλύσιμο σωλήνων υδροδότησης

Ολες οι σωληνώσεις που τροφοδοτούν τις κεντρικές στήλες του συστήματος πρέπει να πλυθούν εσωτερικά για την αφαίρεση τυχόν ξένων σωμάτων, πριν συνδεθούν με το σύστημα. Το πλυσιμo συνοψίζεται μέχρις ότου το νερό που βγαίνει από τους σωλήνες ειναι τελείως καθαρό. Η παροχή του νερού για τον σκοπό αυτο αρκεί συνήθως να είναι ίση με την παροχή για την οποία έχει σχεδιασθεί το σύστημα. Πρέπει να παίρνονται μέτρα για την διάθεση του νερού πλησίματος ώστε να μην προκαλούνται ζημιές.

7.2.3 Δοκιμή σε πίεση

Ολες οι σωληνώσεις του συστήματος καθώς και αυτή μέχρι το σημείο σύνδεσης με την Π.Υ., υποβάλλονται σε υδραυλική πίεση δοκιμής 14 bar επί 24 ώρες. Κατά την υδραυλική δοκιμή δεν πρέπει να υπάρξει ορατή διαρροή σε σύνδεση ή σε βαλβίδα.

Οι σωληνώσεις των στεγνών συστημάτων πέραν της υδραυλικής δοκιμής υποβάλλονται και σε δοκιμή με πεπιεσμένο αέρα σε πίεση 2.8 bar επί 24 ώρες. Κάθε διαρροή που μειώνει την πίεση κατά 0.1 bar σε 24 ώρες πρέπει να εξαλειφθεί.

7.2.4 Ελεγχος βαλβίδων, συσκευών συναγερμού κ.λττ.

Ελέγχεται η καλή λειτουργία των βαλβίδων συναγερμού, διακοπής και αντεπιστροφής, των υδραυλικών κουδουνιών, των φλοτεροδιακοπτών κ. λπ.

Οι έλεγχοι αυτού γίνονται μεμονωμένα αλλά και σε συνθήκες ενεργοποίησης του συστήματος.

7.2.5 Δοκιμή αντλητικών συγκροτημάτων

Πέραν της δοκιμής που αναφέρεται στο άρθρο 4.8.10.1 και η οποία πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή του αντλητικου συγκροτήματος, ελέγχεται η καλή λειτουργία μηχανών και αντλιών κυρίως σε σχέση με τους εγκατεστημένους αυτοματισμούς πλήρωσης, εκκίνησης κ.λπ.. Ελέγχεται επίσης η μεταβίβαση των σημάτων συναγερμού, λειτουργίας και βλάβης.

7.2.6 Δοκιμή των πηγών υδροδότησης

Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.

7.2.7 Αποκατάσταση ελλείψεων - Θέση σε ετοιμότητα

Αν κατά τις δοκιμές διαπιστωθούν οποιεσδήποτε ελλείψεις, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες βελτιώσεις και να επαναληφθούν οι δοκιμές.

Μετά την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων και δοκιμών γεμίζονται πλήρως οι σωληνώσεις, όπως απαιτείται, τίθενται και κλειδώνονται στην κανονική της θέση όλες οι κύριες βαλβίδες διακοπής, συνδέονται όλοι οι αυτοματισμοί και τίθενται σε ετοιμότητα οι κύριες και βοηθητικές πηγές ενέργειας.

7.3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ

Μετά τον έλεγχο του συστήματος ο εγκαταστάτης πρέπει να παραδόσει στον ιδιοκτήτη Τεχνικό Τεύχος που περιλαμβάνει :

α) Κατόψεις και διαγράμματα του συστήματος που δείχνουν την διάταξη και διελεύσεις σωλήνων, καλωδίων κ.λπ., την θέση δεξαμενών, αντλιών, κεντρικών βαλβίδων διακοπτών, σταθμών έλεγχου και τον πίνακα ενδείξεων.

β) Τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών, αντλιών κ.λπ. και οδηγίες συντήρησης τους.

Στο Τεύχος ενσωματώνονται επίσης τα σχέδια της εγκατάστασης εγκεκριμένα από την Αρμόδια Αρχή μαζί με τους αντίστοιχους Γολογισμους.

 

8. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

8.1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Οι περιοδικοί έλεγχοι γίνονται για να επιβεβαιωθούν :

α) η καλή λειτουργία των υδραυλικών κουδουνιών και άλλων σωμάτων συναγερμού,

β) ότι οι βαλβίδες διακοπής των πηγών υδροδότησης και η κύρια βαλβίδα διακοπής του συστήματος βρίσκονται ασφαλισμένες στην ανοιχτή θέση,

γ) η καλή κατάσταση των πηγών υδροδότησης.

Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται από έμπειρο προσωπικό, ιδιαίτερα όταν αφορούν στην λειτουργία αυτοματισμών και αντλητικών συγκροτημάτων, όπου υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω λάθους, να μη βρίσκεται η εγκατάστση σε ετοιμότητα μετά τον έλεγχο.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών πρέπει να καταγράφονται. Στην περίπτωση παλαιών εγκαταστάσεων, για παράδειγμα εκείνων 20 ετών ή περισσότερο, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται δείγματα από τους καταιονητήρες για δοκιμή σε εργαστήριο και να ανοίγονται τα συστήματα σε ακραία σημεία ώστε να επιβεβαιώνεται οτι η δίοδος του νερού είναι ελεύθερη. Διαφορετικά πρέπει να πληθούν οι σωληνώσεις.

8.1.1 Εβδομαδιαίος έλεγχος

0 εβδομαδιαίος έλεγχος συνίσταται :

α) στον έλεγχο των μανομέτρων του συστήματος για να επιβεβαιωθούν οι σωστές πιέσεις νερού και αέρα,

β) στον έλεγχο της στάθμης νερού και πίεσης σε πιεστικά δοχεία (άρθρο 4.9 (δ) και (η)),

γ) στην δοκιμαστική λειτουργία των υδραυλικών κουδουνιών, μέσω της βαλβίδας δοκιμής. Τα κουδούνια αφήνονται να ηχούν επί 30 s τουλάχιστον για να επιβεβαιωθεί ότι η ήχηση είναι συνεχής,

δ) στην δοκιμαστική αυτόματη εκκίνηση της ΜΕΚ (άρθρο 4.8.8), την χειροκίνητη εκκίνηση της ΜΕΚ , τον έλεγχο λαδιών και νερού ψύξης της μηχανής, τον έλεγχο του ηλεκτρολύτη των συσσωρευτών.

8.1.2 Τριμηνιαίος έλεγχος

0 τριμηνιαίος έλεγχος συνίσταται

α) στον έλεγχο της ττηγής υδροδότησης (Κεφάλαιο 6)

β) στον έλεγχο της κατάστασης των βαλβίδων διακοπής (άρθρο 5.2.21) και αντεπιστροφής

γ) στην δοκιμαστική λειτουργία των βαλβίδων συναγερμού στεγνού τύπου (άρθρο 2.4 και 5.2.42). Η δοκιμή αυτή πρέπει να γίνεται και πριν την αρχή του χειμώνα.

δ) στην διαπίστωση οπτικώς της κατάστασης των καταιονητήρων. Καταιονητήρες που έχουν βαφεί ή υποστεί κακώσεις πρέπει να αντικαθίστανται. Αντικαθίστανται επίσης οι καταιονητήρες άνω των 50 ετών

ε) στην διαπίστωση οπτικώς της κατάστασης των σωληνώσεων και στηριγμάτων.

8.2 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΔΡΑΝΗΣ

Πρέπει να παίρνεται άδεια από την Αρμόδια Αρχή πριν τεθεί μία εγκατάσταση εκτός λειτουργίας.

Αλλαγές και επισκευές στην εγκατάσταση ή στις πηγές νερού θα πρέπει να γίνονται σε συνήθεις ώρες εργασίας και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε οι καταιονητήρες να μένουν εκτός λειτουργίας όσο το δυνατό λιγότερο χρονικό διάστημα.

Εάν η εργασία δεν μπορεί να τελειώσει σε μία μέρα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, όταν το κτίριο μένει χωρίς προσωπικό μετά τις ώρες εργασίας.

Πριν γίνει διακοπή του νερού, πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος κάθε τμήματος της εγκατάστασης, ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν θα έχουμε ένδειξη για φωτιά.

Το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύεται κατά την διάρκεια των εργασιών.

Οταν μία εγκατάσταση τίθεται εκτός λειτουργίας κατά την διάρκεια εργάσιμων ωρών, το τμήμα πυρασφάλειας του κτίριου πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει μία φωτιά με φορητούς πυροσβεστήρες. Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει στην περίπτωση αυτή να είναι σε τέτοιες θέσεις ώστε αμέσως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823