ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Νέα Υλικά
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ,
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
AQUA BLUE
FM 200 - ARGONITE
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO EN 9001: 2000
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                                                                                                                         
Εγκύκλιος  9
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
            
                                                                                       Αθήνα 29  Ιουνίου 2005
Διεύθυνση Ι Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Δ/ξεων
                                                                                 ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
Τσχ. Δ/νση  Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα
Αρ.Τηλ (210) 7215852 / 7239786
7239718 31S83 Φ701.5


ΘΕΜΑ:   «Προδιαγραφές, έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων»


ΣΧΕΤ,: α.- Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α' 68)


          β.- K.Y.A. 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52)


          γ.-Κ.Υ.Α. 3021 19/6/26-11-1986 (ΦΕΚ Β'847)


          δ. 2037/2000 Κανονισμός (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
               της 29ης Ιουνίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος                                                                                          

         ε.- Σειρά ΠροτύπωνΕΛΟΤ                                                                                                                                                                     

         στ.- Κ.Υ.Α. 3021 /1 9/6/26-1 1-1 S86 (ΦΕΚ Β'847)


1.- Ο απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων. η μεταξύ τους απόσταση, η επιφάνεια κάλυψης καθώς και το μέγεθος αυτών, καθορίζεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας που εφαρμόζεται για τη συγκεκριμένη χρήση του κτιρίου ή τμήματος αυτού,
2.- ΜΕ την (β) σχετική καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, οι διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Ειδικότερα
:
   α.- Οι πυροσβεστήρες που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της (β) σχετικής και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας σχετικής.
   β.- Στο Παράρτημα III καθορίζεται το περιοδικό πρόγραμμα ελέγχων και ο χρόνος ζωής των πυροσβεστήρων.
   γ.- Από την παραγρ. 2 του άρθρου 5 του (β) σχετικού καθορίζεται ότι πραγματοποιείται περιοδικός επανέλεγχος, αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων στο Αναγνωρισμένες Εταιρείες, οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και να υποβάλλουν Κανονισμό Λειτουργίας σε Αναγνωρισμένο Φορέα.
Οι Αναγνωρισμένες Εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα Αρμόδιο Άτομο, πιστοποιημένο από Αναγνωρισμένο Φορέα.
   δ.- Στο άρθρο 6 της (β) σχετικής καθορίζεται ότι αρμόδια αρχή γιο την επιβολή κυρώσεων είναι η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, όταν κατά τους ελέγχους που θα πραγματοποιείτε στις διάφορες επιχειρήσεις, ή σε περιπτώσεις καταγγελιών, διαπιστώσει την ύπαρξη πυροσβεστήρων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ Α. 618/43/2005, θα ενημερώνετε εγγράφως, λόγω αρμοδιότητας, το Β' Τμήμα της 3Π5 Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (Μεσογείων 109-111, Τ.Κ, 1 15 26 Αθήνα) καθώς και τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (Κάνιγγος 20, Τ.Κ, 106 77
Αθήνα).   3.- Σύμφωνα με την παραπάνω (στ) σχετική, η πιστοποίηση των προϋποθέσεων καλής κατασκευής και λειτουργίας των πυροσβεστήρων καθώς και των περιοδικών ελέγχων και αναγομώσεων αυτών, γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 η οποία εκδίδεται ως ακολούθως:
   α.- Για τους καινούργιους πυροσβεστήρες, από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή αυτών, όπου 8α αναφέρεται ότι οι πυροσβεστήρες είναι κατασκευασμένοι και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 618/43/20-1-2005 με την επισήμανση ότι οι φορητοί πυροσβεστήρες (μέχρι 20 κιλά) έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 και οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 50 κιλών και αφρού 45 λίτρων με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-1866-98.
Ειδικό για τους αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής 6 και 12 κιλών, τα δοχείο πίεσης που χρησιμοποιούνται στα συστήματα τοπικής εφαρμογής επάνω από τις κουτές εστίες των μαγειρείων ή τις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων (ή σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων) και τους τροχήλατους πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 25 κιλών, επειδή αυτοί δεν εμπίπτουν στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ-3 ή ΕΝ-1866-98, θα αναφέρεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 16289/330/27-5- 199S (ΦΕΚ Β' 987), η οποία αποτελεί συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον Εξοπλισμό υπό πίεση.
Επίσης, για όλες τις περιπτώσεις πυροσβεστήρων, θα υποβάλλεται φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς τους όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων.
   β.- Γιο τον περιοδικό έλεγχο και αναγόμωση των υπαρχόντων πυροσβεστήρων, από το Αρμόδιο Άτομο της Αναγνωρισμένης Εταιρείας που εκτέλεσε τις εργασίες αυτές, μαζί με το φωτοαντίγραφο της πιστοποίησης που κατέχει το Αρμόδιο Άτομο, Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της άδειας λειτουργίας της Αναγνωρισμένης Εταιρείας που έχει χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ότι ο έλεγχος, η συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων έγινε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην  Κ.Υ.A. S18/43/20-1-200S.
4.- Με τη (γ) σχετική εναρμονίσθηκε η Ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπα/κού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, οι διατάξεις της οποίας, με βάση το άρθρο 21, έχουν εφαρμογή από 29-11-1699. Κατά συνέπεια πυροσβεστήρες κατασκευασμένοι μετά την 29-11-1999 θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τη σήμανση "CE".
Σύμφωνα όμως με το άρθρο 21 της ίδιας σχετικής, επιτρεπόταν να διατεθούν στην αγορά μέχρι την 29-5-2002 φορητοί πυροσβεστήρες χωρίς να φέρουν τη σήμανση "CE", εφόσον είχαν κατασκευασθεί πριν την 29-11-1999.
5.- Με το (δ) σχετικό, καθορίσθηκαν οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, μεταξύ των οποίων και τα ha
lons  (halon 1211 CF2BrCl χλωρo-βρωμο-διφθoρο-μεθάνιο, halon 1301 CF3Br βρωμο-τριφθορο-μεθανιο και halon 2402 C2F4Br2  διβρωμο-τετρσφθορο-αιθάνιο).
Γενικά απαγορεύεται η παραγωγή, η χρήση και η διθ&εση στην αγορά των ha
lons, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του (δ) σχετικού, από την ημερομηνία εφαρμογής του, δηλαδή μετά την 1-10-2000.
Τα συστήματα όμως πυροπροστασίας και οι πυροσβεστήρες που περιέχουν ha
lons, πρέπει να παροπλιστούν μέχρι την 31-12-2003.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα ha
lons, μετά την 31-12-2003, για τις παρακάτω χρήσεις:      

 Halon 1301:
 - στα αεροσκάφη για την προστασία των θαλάμων του πληρώματος, των ατρακτιδίων των κινητήρων, των θαλαμών φορτίου και των ξηρών θαλάμων.
 - σε στρατιωτικά χερσαία οχήματα και θαλάσσια σκάφη, στοάς χώρους όπου βρίσκεται το προσωπικό και στο μηχανοστάσιο.
 - για την αδρανοποίηση κατειλημμένων χωρών στους οποίους υπάρχει πιθανότητα ελευθέρωσης εύφλεκτων υγρών ή/και αερίων στο στρατιωτικό τομέα, στον τομέα πετρελαίου, υγραερίου και πετροχημικών, και σε υφιστάμενα φορτηγά πλοία.
 - για την αδρανοποίηση ήδη υφιστάμενων επανδρωμένων κέντρων επικοινωνίας και  επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων ή άλλων κέντρων ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια,
 - για την αδρανοποίηση χώρων όπου υπάρχει κίνδυνος ραδιενεργών υλικών.                                                                                                 

 -στη σήραγγα της Μάγχης και σε συναφείς εγκαταστάσεις και τροχαίο υλικό.


H
alon 1211:
 - σε φορητούς πυροσβεστήρες και σε σταθερό πυροσβεστικό εξοπλισμό κινητήρων που τοποθετούνται σε αεροσκάφη,
- στα αεροσκάφη για την προστασία των διαμερισμάτων του πληρώματος, των ατράκτων των κινητήρων, των χώρων φορτίου και των χώρων ξηρού φορτίου.
 - σε πυροσβεστήρες για την προσωπική ασφάλεια των πυροσβεστών κατά την αρχική πυρόσβεση.
 - σε στρατιωτικούς και αστυνομικούς πυροσβεστήρες για χρήση επί προσώπων.


6.- Από τη λήψη της παρούσας καταργείται η υη'αριθ, 47193 Φ.701,5/9-12-1991 Δ/γή Α.Π.Σ.
(Εγκύκλιος 9).


Ο Αρχηγός


Χρήστος Σμέτης

 Αντιστράτηγος ΠΣ
 

   

                       

© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083