ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Loading

Νομοθεσία Πυροπροστασίας - Πυρασφάλειας κτιρίων, Πυροσβεστική Υπηρεσία

 
Νομοθεσία Πυροπροστασίας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ- ISO
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ,
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
AQUA BLUE
FM 200 - ARGONITE
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO EN 9001: 2000
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

          

 

  

     

    

           

 
 

 

 ΕΝΤΥΠΑ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΠΥΡ/ΣΙΑΣ
ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HALOΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΘΡΟ 1- ΟΡΙΣΜΟΙ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ NEA ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 2 ΑΡΘΡΟ 2-ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CO2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 3-ΔΟΜΙΚΗ
    ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 1999
ΥΛΙΚΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88)  ΑΡΘΡΟ 4-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2037/2000, ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ 1 -1978 ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 5-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1804/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝ. 2037/2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ HALON ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ 2 -1979 ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 6-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φθωριούχα αέρια Θερμοκηπίου, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006

Πίνακας Αναγνωρισμένων Εταιρειών Πυρασφάλειας - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 3 Μαρτίου 2006 ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤΑΞΗ 3  -  1981 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 7-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει  ΚΥΑ 37411/1829 - 11/9/2007 Πίνακας Αναγνωρισμένων Εταιρειών από Bureau Veritas ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 8-ΓΡΑΦΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πίνακας Αναγνωρισμένων Εταιρειών από ΕΒΕΤΑΜ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ 5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 17-2--1989)

Κατάργηση & χρήση HALONΑΠ 58938 Φ.701.2/06-11-2003 Κατάργηση & χρήση HALON

  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΟ 10-ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Π.Δ. 71/88)
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ - ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ  Κ.Υ.Α.618/43/2005

ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΘΕΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 11-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-
    ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
Αποφ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7755/160/1988  Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.  Υ.Α. της 6-5/87. Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8-1997 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 12Α-ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Φ. 701.2/05-06-2002 Υ.Α.  Β 19338/1944/ της 24-10/87.Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/525/ΕΟΚ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2612/1998. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ'  ΑΡΙΘ. 9-2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ    ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 12Β-ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ
Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Υ.Α. Β 19340/1946/87 της 27-11/87.Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/527/ΕΟΚ Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ'  ΑΡΙΘ. 10-2002 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΡΘΡΟ 13-ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
    ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ
    ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Σχετικά Νομικά Έντυπα μελετών πυροπροστασίας από το Α.Π.Σ. Υ.Α. Β 11492/1590(ΦΕΚ 363/Β`/7.6.1988) Συσκευές πίεσης Υ.Α. 12030 Φ.109.1/10-5-1999  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11   ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΕ ΛΥΟΜΕΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΘΡΟ 14-ΔΕΙΚΤΕΣ
    ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ
    ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. Οδηγία 87 / 404 / ΕΟΚ  του συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 Π.Δ. 3/2000  ΣΥΣΤΑΣΗ "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ" ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 12 Α - ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 15-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 71-1988
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 1996 Οδηγία 90 / 488 / ΕΟΚ  του συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1990 Καθορισμός της διαδικασίας και των αρμοδίων οργάνων επιβολής στους εμπρηστές δασών διοικητικού προστίμου και αναπροσαρμογή αυτού ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Φ.Ε.Κ. 844/Β 8-7-2002  Υ.Α.34896Φ700/1-2002 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700 Φ51/1/6-7-1960
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υ.Α. 12479 Φ17/414(ΦΕΚ 431/Β`/24.6.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με απλά δοχεία  πίεσης Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις Υ.Α. 33940/7590/1998  (ΦΕΚ 1316/Β`/31.12.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 39112 Φ.701.2/12-10-1998
Νομοθετικό πλαίσιο Πυροπροστασίας κτιρίων Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/ 1993 Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις Υ.Α. 54229/2498/1994  (ΦΕΚ 312/Β`/22.4.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α), όπως ισχύει ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 11-9-2004
ΟΔΗΓΙΑ 93/103/ΕΚ 1993 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (ΦΕΚ 101/Β`/16.2.1994) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαισθήτων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων Υ.Α. 81813/5428/1993  (ΦΕΚ 647/Β`/30.8.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΑ 94/25/ΕΚ 1994 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΦΕΚ 962/Β`/23.12.1994) Αναγνώριση της BUREAU VERITAS GREECE ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ 1951.  "ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ" Διορθ. Σφ. 1991  (ΦΕΚ 513/Δ`/29.7.1991) Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 58185/2474/91, (360/Δ/28-5-91) «περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΡΘΡΟ 16
Π.Δ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 379/1996 Κανονισμός Πυροσβεστικών μέσων των πλοίων Οδηγία 93 / 68 / ΕΟΚ  του συμβουλίου της 2ς Ιουλίου 1993   Υ.Α. 58185/2474/1991  (ΦΕΚ 360/Β`/28.5.1991) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΑΡΘΡΟ 17
Αποφ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19951/4130/1-6-2001 "Κανονισμός Πυρασφάλειας και Διάσωσης Αεροσκαφών σε Αεροδρόμια"      Υ.Α. 20769/6285/ 1994 /(ΦΕΚ 977/Β`/30.12.1994) Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β)   Π.Δ. 531/1989  (ΦΕΚ 223/Α`/6.10.1989) Έκταση ισχύος του Π.Δ/τος 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων για κτίρια του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού» ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΑΡΘΡΟ 18
Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ Β'52)   1-20-2005  "Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων ,διαδικασίες συντήρησης , επανελέγχου και αναγόμωσης " Οδηγία 97 / 23 / ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ , ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ , ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Π.Δ. 374/1988  (ΦΕΚ 168/Α`/12.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/88 διόρθωση στο ΦΕΚ 59/Α/28-3-88) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΑΡΘΡΟ 19
Τροποποίηση της  Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ Β'52)    1-9-2005 Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 - Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση Β.Δ.465/1970 (Φ.Ε.Κ. Α'150)1224/1981 (Φ.Ε.Κ. Α'46) Όροι και προϋποθέσεις εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων  Κ.Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/1990 (ΦΕΚ Β' 188) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων και λατομείων. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΘΡΟ 20
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  " Διάθεση στην αγορά, συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων πλοίων" Οδηγία 99 / 36 / ΕΟΚ του συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 Π.Δ.1224/1981 (Φ.Ε.Κ. Α'46) Όροι και προυποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων Κ.Υ.Α. 34458/1990 (ΦΕΚ Β' 846) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διϋλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου. ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 21 & 22
Εγκύκλιος 9   29/6/2005   "Προδιαγραφές, έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων" Υ.Α. 14132/618/ 20021(ΦΕΚ 1626/Β`/6.12.2001) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση. Π.Δ.269/1981 (Φ.Ε.Κ. Α'150) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανομής υγραερίων (GPL) προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων Κ.Υ.Α. 7376/1991 (ΦΕΚ Β'386) Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ,ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΟ 23
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος "Προδιαγραφές Φορητών Πυροσβεστήρων" (23-1-2006) Οδηγία 2002 / 50 / ΕΟΚ του  συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2002 Π.Δ.595/1984 (Φ.Ε.Κ. Α'218) Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG). Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α' 67) Φωτισμός Ασφαλείας Οδεύσεων Διαφυγής και Εξόδων Κινδύνου ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 24
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος " Τεχνικές προδιαγραφές νέων Φορητών Πυροσβεστήρων" (16-2-2006) Υ.Α. 27120/1290/ 2003 (ΦΕΚ 652/Β`/27.5.2003) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/50/ΕΚ Υ.Α. 34628/1985 (Φ.Ε.Κ. Β'799) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Υ.Α. 32787/ 2597/ 1995 (ΦΕΚ 1028/Β' /13.12.1995) Εφοδιασμός των αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ (ΑΡΘΡΑ 16 - 22)
Διάθεση πυροσβεστήρων, ερώτηση βουλευτή κ. Πιπεργιά (28-2-2006) Πυροσβεστήρες λεβητοστασίων.Πυροσβεστήρες λεβητοστασίων. ΠΔ 922/14-10-1977
Κ.Υ.Α. Π-7086/Φ5.2/1988 (Φ.Ε.Κ. Β'550) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών.
Φορητοί Πυροσβεστήρες σε  οχήματα και ενέργειες των οδηγών σε περίπτωση πυρκαγιών Ν.3498-24.10.2006 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ - ΑΡΘΡΟ 34
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Διαταγή 9554.9.702.9  "Συντήρηση, Επανέλεγχος και Αναγόμωση πυροσβεστήρων" (3-3-2006) Αποδοχή πυροσβεστήρων CO2 5kg αντί για CO2 Αποδοχή πυροσβεστήρων CO2 5kg αντί για CO2 6kg. ΑΠ 17191 Φ.701.5/21-04-2003 Κ.Υ.Α. απο 28/6/1991 (Φ.Ε.Κ. Β'578) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ν.3766 01/07/2009, Λειτουργική τακτοπίηση Τουριστικών καταλυμάτων και αδειοδότησης κολυμβιτικών δεξαμενών, αρμοδιότητας ΕΟΤ
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος " Υπεύθυνες Δηλώσεις Πυροσβεστήρων και Συστημάτων τοπικής εφαρμογής" (14-3-2006)   Κ.Υ.Α. Δ3/14858/1993 (Φ.Ε.Κ. Β'477) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών , κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, Π.Δ.230/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 264) Παροχή πληροφοριών ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από τα αρμόδια Γραφεία Πυρασφάλειας σε φαρμακεία. Αριθ. Πρωτ: 44738 Φ.701.2Παροχή πληροφοριών ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από τα αρμόδια Γραφεία Πυρασφάλειας σε φαρμακεία. Αριθ. Πρωτ: 44738 Φ.701.2
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Διάθεση φορητών πυροσβεστήρων 27/4/2006   Κ.Υ.Α. Δ3/26080/1996 (Φ.Ε.Κ. Β'43) Κανονισμός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια. Σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο Πυροπροστασίας στην Βιομηχανία Παροχή πληροφοριών ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από τα αρμόδια Γραφεία Πυρασφάλειας σε φαρμακεία. Αριθ. Πρωτ: 44738 Φ.701.2ΑΠ 27117 Φ.701.2/26-06-2012 Αδειοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων ( 27117 Φ. 701.2)
Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-3-2005) - Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών- βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις   Υ.Α. ΟΙΚ.5063/184/2000 (Φ.Ε.Κ. Β'155) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). (ΦΕΚ 258/Α`/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης. Υ.Α. 1782/63 - 01/03/2010
Κ.Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006  - Λήψη μέτρων Πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις   Ν.2801/2000 (Φ.Ε.Κ. Α'46)ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Πυρ.Διατ. 8γ/2007 - Λήψη μέτρων Πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών διατάξεων Υ.Α. αριθμ. 57165 Φ.701.6/2011 (ΦΕΚ Β΄ 382)Επιτροπές αξιολόγησης υλικών και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας
Υπουργείο Ανάπτυξης - Απάντηση σχετικά με διάθεση νέων Πυροσβεστήρων. (2-10-2006)   ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ (ΦΕΚ Β'1257/03) Πυρ.Διατ. 12/2007 - Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής προστασίας των επιχειρήσεων Υ.Α. 24738 Φ 701 2 ΦΕΚ 2089 Β 19 06 2017
Τροποποίηση των υπ' αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ' αριθ. 2/1979 και υπ' αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων.
Υ.Α. οικ. 6310/41/2006 -  Μόνιμα συστήματα Πυρόσβεσης (αρθ.4)   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 BAR (ΦΕΚ Β'963/03) Πυρ.Διατ. 12/2007, όπως τροποποιήθηκε με την 12α/2008 Π.Δ.  
Α.Π.Σ. - 61047 Φ.701.6/
27-11-2009
Διευκρινήσεις για τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής και τους πυροσβεστήρες που εγκαθίστανται σε χώρους όπου γίνεται χρήση μαγειρικών λιπών και ελαίων.
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΕΚ Β'2266 - 05/11/2008 Υπ'αριθμ. 12α/2008 Π.Δ.  
Διαβούλευση επί προσχεδίου της 4α/2011 πυροσβεστικής διάταξηςΔιαβούλευση επί προσχεδίου της 4α/2011 πυροσβεστικής διάταξης.
Συντήρηση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄546)
Πυρασφάλεια σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 
Π.Δ.118/2006 - Φ.Ε.Κ. 119/Α - 16.6.2006
ΦΕΚ 1506 - 30/07/2008 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - Π.Δ.13  
Σχετικά με διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων Γραφείων Πυρασφαλείας ΕγκύκλιοςΣχετικά με διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων Γραφείων Πυρασφαλείας Εγκύκλιος 6337 Φ 701.2 (9/6/2011) Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας.
Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 13α/2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄141)
ΚΥΑ 16085-2009
Λήψη μέτρων Πυροπροστασίας σε ΙΚΤΕΟ, συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, Ε.Σ.Α., Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων
Υπ'αριθμ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη - 25/08/2008  
Παροχή οδηγιών επί της εφαρμογής διευκρινιστικής- ερμηνευτικής εγκυκλίου διαταγής Α.Π.Σ. Παροχή οδηγιών επί της εφαρμογής διευκρινιστικής- ερμηνευτικής εγκυκλίου διαταγής Α.Π.Σ. Αριθ. Πρωτ: 719 Φ.701.2 Α.Π.Σ. 1308 Φ.701.2, 11/01/2010, Ισχύουσα Νομοθεσία Πυροπροστασίας, Χρονική διάρκεια ισχύος Πιστοποιητικού ΦΕΚ 272 16/02/09
Εφοδιασμός των Οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες
Οικοπεδικοί και λοιποί ακάλυπτοι χώροι εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 4/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄1346). Οικοπεδικοί και λοιποί ακάλυπτοι χώροι εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.  
Καθιέρωση βιβλίου πυροπροστασίας & Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού Φ.Ε.Κ.Καθιέρωση βιβλίου πυροπροστασίας & Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού Φ.Ε.Κ. 1794 / Β' / 6-6-2012 Εξυπηρέτηση Πολίτη (2011)
Ανάρτηση αποφάσεων στο Διαδύκτιο.
Πρόγραμμα Διαύγεια σπο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Αρ.οικ. 10492/1145/09, 04/03/2009. Κοινοποίηση της απόφασης για τους φορητούς πυροσβεστήρες Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων- Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.
Νόμος υπ' αριθ. 4229/2014 (ΦΕΚ Α΄ 8). Θέατρα και χώροι παραστάσεων.  
Κατάργηση της 6707-Διευκρινίσεις εφαρμογής νομοθεσίας πυροπροστασίας.Κατάργηση της 6707
Διευκρινίσεις εφαρμογής νομοθεσίας πυροπροστασίας. ΑΠ 29596 Φ.701.2/26-06-2012.
Κ Β' 1586).
Υ.Α. 12997.145.Φ15 (ΦΕΚ 3284 Β/) 08-12-2014. Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.Υ.Α. 12997.145.Φ15 (ΦΕΚ 3284 Β/) 08-12-2014. Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας. Νόμος 4439 (ΦΕΚ 222 Α΄ 2016) 30.11.2016.
Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 14/2014 ΦΕΚ 2434 - 12/09/2014  
Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις− εγκαταστάσειςΠυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ Β' 1586)
Απλοποίηση διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις εγκαταστάσεις και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12/2012.
Υπουργική Απόφαση (ΑΠ 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210 Β΄ 2018)Υπουργική Απόφαση (ΑΠ 136860/1673/Φ15 (ΦΕΚ 6210 Β΄ 2018)
Προσδιορισμός ποινικά υπεύθυνου λογω μη τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας δημόσιων σχολικών κτιρίων.
Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) - Άρθρο 11
Εξυπηρέτηση οχημάτων όπως στάθμευση οχημάτων, πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, πλυντήρια αυτοκινήτων κ.λπ.
15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξη 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξη (2014)
Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.
Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 41/2018 ΦΕΚ 80 Α΄ 2018) Άρθρο 1
Κανονισμός πυροπροστασίας για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία
 
  Πυρ. Διάταξη 19 (ΦΕΚ 2233 Β΄ 11-06-2020) - Επιβολή προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας)Πυρ. Διάταξη 19 (ΦΕΚ 2233 Β΄ 11-06-2020).
Επιβολή προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας
Πυροσβεστική Διάταξη 9 (ΦΕΚ 1923 Β΄ 2021) ( 13.05.2021 )Πυροσβεστική Διάταξη 9 (ΦΕΚ 1923 Β΄ 2021) ( 13.05.2021 ).
Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους.
Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015. Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού. Αριθμ. 14980 Φ.700.5Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015.
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού. Αριθμ. 14980 Φ.700.5
Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 31415 Φ.700.5/2019 ( 23.05.2019 ) target=Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 31415 Φ.700.5/2019 ( 23.05.2019 )
Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών.
 
Πυρ Διάταξη 6 ΦΕΚ 1576 Β 08-05-2018  Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκεςΠυρ Διάταξη 6 ΦΕΚ 1576 Β 08-05-2018
Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες
Πυρ Διάταξη 6 ΦΕΚ 1576 Β 08-05-2018  Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκεςΤροποποίηση Πυροσβεστικής Διάταξης 19 (ΦΕΚ 2757 Β' 2021) ( 28.06.2021 ).
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020. «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της πυροπροστασίας”» (Β’ 2233).
  Τροποποίηση Πυροσβεστικής Διάταξης 19 (ΦΕΚ 2757 Β' 2021) ( 28.06.2021 ).Πυρ. Διάταξη 16 (ΦΕΚ 2326 Β΄ 29-10-2015)
- Μέτρα & μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων
Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 35380 Φ.700.5/2019 ( 11.06.2019 )Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 35380 Φ.700.5/2019 ( 11.06.2019 )
Προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.
 
Πυροσβεστική Διάταξη 18 (ΦΕΚ 1514 Β 2019)Πυροσβεστική Διάταξη 18 (ΦΕΚ 1514 Β 2019)
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
 
Πυροσβεστική Διάταξη 20 (ΦΕΚ 1301 Β΄ 2022) ( 18.03.2022 )Πυροσβεστική Διάταξη 20 (ΦΕΚ 1301 Β΄ 2022) ( 18.03.2022 )
Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών.
 
  Πυροσβεστική Διάταξη 20 (ΦΕΚ 1301 Β΄ 2022) ( 18.03.2022 )Πυρ. Διάταξη 17 (ΦΕΚ 388 Β΄ 19-02-2016)
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων
Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 73841 Φ.701.1/2019 ( 18.11.2019 )Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 73841 Φ.701.1/2019 ( 18.11.2019 )
Διάγραμμα ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.
 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 618/43/2005- 27/12/2021Τροποποίηση της υπ’ αρ. 618/43/2005- 27/12/2021
«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β’ 52).
Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 35663 Φ.704.4/2022 ( 09.06.2022 )Εγκύκλιος Πυροσβεστικού Σώματος 35663 Φ.704.4/2022 ( 09.06.2022 )
Συγκεντρωτικός Πίνακας κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο καθεστώς της Έγκρισης ή Γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας.
Πυροσβεστική Διάταξη 13 (ΦΕΚ 5519 Β΄ 2021) ( 29.11.2021 )Πυροσβεστική Διάταξη 13 (ΦΕΚ 5519 Β΄ 2021) ( 29.11.2021 )
Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».
Πυρ. Διάταξη 8 (ΦΕΚ 165 Β΄ 26-01-2017) - Μέτρα  μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτωνΠυρ. Διάταξη 8 (ΦΕΚ 165 Β΄ 26-01-2017)
Μέτρα μέσα πυροπροστασίας, υφιστάμενων (προ του 1989) εμπορικών καταστημάτων
 
      ΠΔ 41-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΔ 41-2018
ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ενημερωτικό εγχειρίδιο
ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ
για τον κανονισμό
πυροπροστασίας 41/2018Ενημερωτικό εγχειρίδιο ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ για τον κανονισμό πυροπροστασίας 41/2018
Από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπραστασίας Κατασκευών.
 
      Διευκρινίσεις εφαρμογής Π.Δ. 41-201 ΠΔ 41-2018
Διευκρινίσεις εφαρμογής Π.Δ. 41-2018
 
© 2021 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671, 210 2441413 - 210 2401083