ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Ξενοδοχεία


Σε όλα τα κτίρια προσωρινής διαμονής πρέπει να τοποθετείται χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο, κοντά στις σκάλες και στις εξόδους (σε απόσταση το πολύ 25 m ο ένας από τον άλλο, και το πολύ 15 m από το πιο απομακρυσμένο σημείο της κατόψεως). Σε κτίρια προσωρινής διαμονής με περισσότερους από 2 ορόφους και με δυναμικό κλινών μεγαλύτερο των 50, πρέπει να τοποθετείται υποχρεωτικά μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.
Σε κτίρια 2 ή 3 ορόφων, με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των 50 m2, καθώς και σε κτίρια με περισσότερους από 3 ορόφους, αλλά με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50 κλινών, πρέπει να τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανιχνεύσεως.
Τα συστήματα αυτά πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις οδεύσεις διαφυγής καθώς και τους επικίνδυνους χώρους του ξενοδοχείου. Η ύπαρξη του αυτόματου συστήματος πυροσβέσεως απαλλάσσει από την απαίτηση αυτομάτου συστήματος πυρανιχνεύσεως για όλα τα ξενοδοχεία, καθώς και του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου για ξενοδοχεία μέχρι και 4 ορόφων.
Η διάταξη και τα χαρακτηριστικά των συσκευών συναγερμού πρέπει να εξασφαλίζουν την έγκαιρη ειδοποίηση όλων των ατόμων που βρίσκονται στο κτίριο. Το αρχικά εκπεμπόμενο ηχητικό σήμα πρέπει να είναι κωδικοποιημένο, ώστε  να αναγνωρίζεται μόνο από το μόνιμο προσωπικό του ξενοδοχείου. Το σήμα αυτό πρέπει να ακολουθείται από συνεχές σήμα συναγερμού, διακριτό και κατανοητό από όλους τους ένοικους.
Η έναρξη συναγερμού, είτε με τους ηλεκτρικούς αναγγελτήρες, είτε μετά αυτόματα συστήματα πυρανιχνεύσεως ή πυροσβέσεως, πρέπει να μεταδίδεται αυτόματα στην πλησιέστερη Πυροσβεστική Υπηρεσία.


• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Για τις εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως των ξενοδοχείων υπάρχουν ειδικές διατάξεις:
• Καυστήρες κεντρικής θερμάνσεως με ισχύ μεγαλύτερη από 70 kW, πρέπει να εγκαθίστανται σε ξεχωριστό χώρο. Η παροχή υγρού ή αερίου καυσίμου προς τους καυστήρες πρέπει να διακόπτεται αυτόματα, με εντολή από το σύστημα ανιχνεύσεως, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ακόμη πρέπει να υπάρχει χειροκίνητος μηχανισμός διακοπής, έξω από το χώρο του λεβητοστασίου.
Όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα θερμαντικά σώματα, με κεντρικό σύστημα παροχής υγρών ή αερίων καυσίμων, πρέπει να διαθέτουν ανάλογους διακόπτες παροχής, να συντηρούνται κατάλληλα και να φαίνεται καθαρά ο τρόπος χειρισμού τους.
Σε περίπτωση σωληνώσεων παροχής φωταερίου, πρέπει να υπάρχει χειροκίνητος διακόπτης στο σημείο εισόδου των σωληνώσεων στο κτίριο.
Σε περίπτωση θερμάνσεως με υγραέριο, η αποθήκευση του καυσίμου πρέπει να γίνεται σε υπαίθριο χώρο, έξω από το κτίριο και να περιλαμβάνει σύστημα ψύξεως από το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο, με θερμοστάτη ρυθμιζόμενο σε θερμοκρασία πάνω από 35°C.


• ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Τα συστήματα μηχανικού εξαερισμού (π.χ. air conditioning), πρέπει να σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται σύμφωνα με κανονισμούς που προβλέπουν την παρεμπόδιση μεταδόσεως των φλογών και των καυσαερίων δια μέσου των αγωγών του συστήματος.
Η λειτουργία αυτών των συστημάτων πρέπει να διακόπτεται αυτόματα αμέσως μόλις διεγερθεί από κάποια αιτία το υπάρχον σύστημα πυρανιχνεύσεως, με χειροκίνητο διακόπτη που τοποθετείται σε ευδιάκριτη και χαρακτηριστική θέση.


• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η διεύθυνση κάθε ξενοδοχειακού συγκροτήματος είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την εκπαίδευση όλου του προσωπικού, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς, να εφαρμόσει κατάλληλες οδηγίες και να συμβάλει αποτελεσματικά στην εκκένωση του ξενοδοχείου από όλους τους ένοικους. Η διεύθυνση είναι
επίσης υπεύθυνη για την καλή συντήρηση των υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων. Το προσωπικό του ξενοδοχείου, τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πρέπει να συμμετέχει σε μαθήματα εκπαιδεύσεως στον χειρισμό των πυροσβεστικών μέσων, στη σήμανση συναγερμού, καθώς και σε μία τουλάχιστον άσκηση εκκενώσεως του κτιρίου.


• ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Στην είσοδο του ξενοδοχείου πρέπει να υπάρχουν:
α) Ακριβείς οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες του προσωπικού και του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
β) Σχέδια κατόψεων του ξενοδοχείου για την ενημέρωση των ομάδων άμεσης βοήθειας, όπου θα σημειώνονται: α) οι σκάλες, οι έξοδοι κινδύνου και οι τελικές έξοδοι, 6)οι θέσεις των πυροσβεστήρων, των πυροσβεστικών φωλιών και των σημείων παροχής του μόνιμου πυροσβεστικού δικτύου, γ) οι διακόπτες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, συστήματος μηχανικού εξαερισμού ή ενδεχόμενα φωταερίου ή υγραερίου, δ) η θέση του γενικού πίνακα του συστήματος πυρανιχνεύσεως και συναγερμού και ε) η θέση των επικίνδυνων χώρων.
• Σε κάθε όροφο, για ξενοδοχεία με δύο ή περισσότερους υπέργειους ορόφους, πρέπει να υπάρχει ένα απλοποιημένο σχέδιο προσανατολισμού κοντά στα κλιμακοστάσια.
• Σε κάθε δωμάτιο ή μονάδα διαμονής ξενοδοχείου πρέπει να υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς, συνοδευόμενες από απλοποιημένο σχέδιο ορόφου, όπου θα σημειώνεται η θέση του δωματίου σε σχέση με τις οδεύσεις διαφυγής (εξόδους κινδύνου, σκάλες, κ.λπ.).
Στις οδηγίες θα πρέπει να επισημαίνεται η απαγόρευση χρήσεως των ανελκυστήρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Οι οδηγίες, εκτός από την ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι γραμμένες και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, ομιλούμενη από την πλειοψηφία της πιο συνηθισμένης πελατείας του ξενοδοχείου.

Ειδικές διατάξεις για υπάρχοντα ξενοδοχεία

Σε κάθε ξενοδοχείο πρέπει να τοποθετηθούν υποχρεωτικά ειδικά ερμάρια κόκκινου χρώματος, που ονομάζονται «πυροσβεστικά ερμάρια» (= Π.Ε.) μέσα στα οποία βρίσκονται πυροσβεστικά εργαλεία. Τα παραπάνω Π.Ε. θα τοποθετηθούν σε ασφαλή και προσιτή θέση μέσα στο ξενοδοχείο. Ο απαιτούμενος αριθμός Π.Ε. σε όροφο εμβαδού μεγαλύτερου ή ίσου των 750 m2 προκύπτει από τη διαίρεση του μικτού εμβαδού του ορόφου δια 750 m2 και το πηλίκο στρογγυλεύεται προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Εάν οι όροφοι του κτιρίου έχουν συνολικό εμβαδό μικρότερο των 750 m2 τοποθετείται ένα ανά δεύτερο όροφο. Σε κάθε κτίριο, όπου το άθροισμα των μικτών εμβαδών των ορόφων υπερβαίνει τα 300 m2 πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον Π.Ε.
Κάθε Π.Ε. πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής ειδικά εργαλεία:
α) Ένα λοστό διαρρήξεως.
6) Ένα μεγάλο τσεκούρι.
γ) Μια δύσφλεκτη κουβέρτα διασώσεως.
δ) Ένα προστατευτικό κράνος.
ε) Μια ατομική προσωπίδα με φίλτρο.
Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει μία αναπνευστική συσκευή ατμοσφαιρικού αέρα υπό πίεση, λειτουργίας τουλάχιστον μισής ώρας, για κάθε τρία πυροσβεστικά ερμάρια.
Όλα τα είδη του πυροσβεστικού εξοπλισμού πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μη μετακινούνται από τις μόνιμες θέσεις τους, παρά μόνο σε περιπτώσεις συντηρήσεως, αναγομώσεως ή χρησιμοποιήσεως για κατάσβεση πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να τοποθετούνται, ελέγχονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Όσοι εκμεταλλεύονται υφιστάμενα ξενοδοχεία, είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για την εκπαίδευση και την οργάνωση του προσωπικού τους σε θέματα πυρασφάλειας, κατασβέσεως πυρκαγιών, εκκένωση των κτιρίων και στη χρήση των μόνιμων και φορητών μέσων πυροσβέσεως. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να συγκροτούν ομάδες πυρασφάλειας με επικεφαλής έναν αρχηγό πυρασφάλειας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται από την τοπική Π.Υ.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823