ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΒΑΝΕΣ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Γενικά

Οι συνδέσεις των μόνιμων πυροσβεστικών συστημάτων νερού με δεξαμενές βαρύτητας και δεξαμενές πίεσης -όταν αυτές βρίσκονται στον τελευταίο όροφο του κτιρίου ή στη στέγη- πρέπει να γίνονται στο υψηλότερο σημείο των κεντρικών σωλήνων τροφοδότησης (ΚΣΤ). Αν οι δεξαμενές χρησιμοποιούνται για τροφοδότηση πολλών κτιρίων ή τμημάτων ενός κτιρίου, οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται στην βάση των ΚΣΤ που τροφοδοτούν. Οταν οι δεξαμενές (βαρύτητας και πίεσης) συνδέονται σε κοινό ΚΣΤ, η σύνδεση των σωληνώσεων απαγωγής των δύο δεξαμενών πραγματοποιείται σε σημείο που βρίσκεται τουλάχιστο 14m χαμηλότερα από τον πυθμένα της δεξαμενής βαρύτητας, ενώ παράλληλα η βαλβίδα αντεπιστροφής τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με τη σύνδεση. Με την διάταξη αύτη η πίεση που απομένει στη δεξαμενή πίεσης μετά το άδειασμα της, δεν κρατάει την βαλβίδα αντεπιστροφής της δεξαμενής βαρύτητας κλειστή. Οι ΚΣΤ που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους στο χαμηλότερο τμήμα τους. Αν μάλιστα τροφοδοτούνται από δεξαμενές, είναι απαραίτητη η σύνδεση και στο υψηλότερο τμήμα τους, οπότε οι βαλβίδες αντεπιστροφής τοποθετούνται στην βάση κάθε ΚΣΤ για να αποφεύγεται η ανακύκλωση του νερού. Τέλος οι συνδέσεις με τις πυροσβεστικές αντλίες και τις άλλες πηγές τροφοδότησης που βρίσκονται έξω από το κτίριο, πρέπει να γίνονται στη βάση των ΚΣΤ.
6.6.2. Σωληνώσεις
Οι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να προστατεύονται από χτυπήματα και πυρκαγιές. Σε κτίρια με μεγάλες επιφάνειες οι σωληνώσεις στερεώνονται πάνω στις εσωτερικές κολώνες. Τα στηρίγματα των σωλήνων πρέπει να έχουν κατάλληλη διάταξη ώστε να συγκρατούν με ασφάλεια τους σωλήνες στη θέση τους και να μην επιτρέπουν τη δόνηση τους όταν λειτουργεί το σύστημα (παρ. 3.4.3). Στα υγρά μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων για την προστασία των σωλήνων από το πάγωμα του νερού.
Οι σωληνώσεις για την κατηγορία 1 πρέπει να έχουν σε κάθε όροφο λήψεις για εύκαμπτους πυροσβεστικούς σωλήνες 65 mm. Σε κατασκευές με εύφλεκτες στέγες ή όταν στη στέγη υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τουλάχιστο μιας λήψης 65 mm στη στέγη.
Οι σωληνώσεις για την κατηγορία 2 πρέπει να έχουν σε κάθε όροφο λήψεις για εύκαμπτους πυροσβεστικούς σωλήνες 20-45 mm.
Οι σωληνώσεις για την κατηγορία 3 πρέπει να έχουν σε κάθε όροφο λήψεις
για εύκαμπτους πυροσβεστικούς σωλήνες 65 mm και 20-45 mm. Οι συνδέσεις μπορούν να γίνονται και μέσω μίας βάνας 65 mm και ενός συστολικού ταχυσύν-δεσμου από 63 mm σε 20-45 mm. Οπως και στις σωληνώσεις της κατηγορίας 1, σε κατασκευές με εύφλεκτες στέγες ή όταν στη στέγη υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τουλάχιστο μιας λήψης 65 mm στη στέγη.
Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα νερού είναι χαλύβδινοι και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Χαλύβδινοι σωλήνες με σπείρωμα ημιθαρέος τύπου.
• Χαλύβδινοι σωλήνες με σπείρωμα βαρέος τύπου.
• Χαλύβδινοι σωλήνες χωρίς ραφή.
• Χαλύβδινοι σωλήνες με κατά μήκος ραφή.


 Συνδέσεις σωλήνων
Οι συνδέσεις των χαλύβδινων σωλήνων - που χρησιμοποιούνται στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα νερού - μπορεί να γίνουν με σπειρώματα, φλάντζες ή συγκολλήσεις.
Οι βάνες πρέπει να επιτρέπουν την απομόνωση ενός κεντρικού σωλήνα τροφοδότησης (ΚΣΤ) χωρίς διακοπή της τροφοδότησης των άλλων ΚΣΤ από την ίδια πηγή.
Οι συνδέσεις σε κάθε μία πηγή τροφοδότησης νερού - εκτός από τις συνδέσεις για την Πυροσβεστική Υπηρεσία - πρέπει να έχουν κατάλληλη βάνα (με ένδειξη ανοικτής-κλειστής θέσης) και βαλβίδα αντεπιστροφής, τοποθετημένες κοντά στην πηγή τροφοδότησης (αντλίες, δεξαμενές, συνδέσεις με τον δημόσιο αγωγό ύδρευσης). Όταν το μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο νερού τροφοδοτείται από υπαίθριο κύριο αγωγό ή παροχή από άλλο κτίριο, η σύνδεση πρέπει να έχει βάνα με ένδειξη ανοικτής - κλειστής θέσης, τοποθετημένη σε ασφαλή απόσταση έξω από το κτίριο. Οι συνδέσεις με τον δημόσιο αγωγό ύδρευσης πρέπει να ελέγχονται με βάνες (με ένδειξη ανοικτής - κλειστής θέσης) τοποθετημένες σε απόσταση τουλάχιστο 10m από το κτίριο, ή σε θέση που να είναι εύκολα προσπελάσιμη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Στην περίπτωση που τέτοιες βάνες δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν (π.χ. στους δρόμους της πόλης), είναι απαραίτητη η χρήση υπόγειων βανών.

Πιεσόμετρο
Τα πιεσόμετρα πρέπει να ελέγχονται από βάνα με διάταξη αποστράγγισης και να είναι τοποθετημένα στα παρακάτω σημεία:
• Στη δεξαμενή πίεσης
• Στην αεραντλία τροφοδότησης της δεξαμενής πίεσης
• Στο σωλήνα τροφοδότησης από τον δημόσιο αγωγό ύδρευσης
• Στο σωλήνα κατάθλιψης κάθε πυροσβεστικής αντλίας
• Στο υψηλότερο τμήμα κάθε κεντρικού σωλήνα τροφοδότησης (ΚΣΤ).
Αν οι ΚΣΤ συνδέονται μεταξύ τους στο υψηλότερο τμήμα τους, είναι αρκετή η τοποθέτηση ενός πιεσόμετρου που αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα. Τέλος σε μεγάλα εργοστάσια και υψηλά κτίρια, είναι χρήσιμη η τοποθέτηση πιεσόμετρων και στις βάνες των ΚΣΤ.
 

Πυροσβεστικές αντλίες
Πληροφορίες σχετικά με τις πυροσβεστικές αντλίες, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητη ηλεκτρική παροχή ή να είναι συνδεδεμένες με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ή να κινούνται από μηχανή εσωτερικής καύσης, δίνονται στα συστήματα καταιονισμού με Sprinklers.
 

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823