ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


Διαδικασία Ετήσιας Συντήρησης

Στήλη 1   Πυροσβεστήρες με αποθηκευμένη πίεση: σκόνη, αφρός, νερό και halon
Στήλη 2   Πυροσβεστήρες με σφραγισμένη πίεση (πυροσβεστήρες με αποθηκευμένη πίεση που επιτρέπουν την απομάκρυνση του κλείστρου χωρίς απώλεια της πίεσης της  σκόνης
Στήλη 3   Πυροσβεστήρες με φιαλίδιο προωθητικού αερίου :  αφρός, νερό
Στήλη 4   Πυροσβεστήρες με φιαλίδιο προωθητικού αερίου :  σκόνης
Στήλη 5   Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα

 

  1 2 3 4 5  
1 Ελέγξτε το δείκτη ασφαλείας και τους ενδεικτικούς μηχανισμούς Χ Χ Χ Χ Χ Ελέγξτε το δείκτη ασφαλείας και τους ενδεικτικούς μηχανισμούς για να προσδιορίσετε αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία.
2 Επαληθεύστε και ελέγξτε τους ενδεικτικούς μηχανισμούς πίεσης Χ Χ       Όταν στον πυροσβεστήρα είναι προσαρμοσμένος ένας ενδεικτικός μηχανισμός πίεσης, ελέγξτε τον, και αν αυτός δεν λειτουργεί ελεύθερα ή η ενδεικνυόμενη πίεση είναι έξω από τα προκαθορισμένα όρια, προσφύγετε στις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να ενεργήσετε καταλλήλως. Όταν στον πυροσβεστήρα δεν είναι προσαρμοσμένος  ενδεικτικός μηχανισμός πίεσης, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση που σας παρέχεται με σκοπό να επαληθεύσετε την ακρίβεια της εσωτερικής πίεσης.  Εάν αυτή δεν είναι σωστή, προσφύγετε στις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να ενεργήσετε καταλλήλως.
3 Ελέγξτε εξωτερικά τον πυροσβεστήρα Χ Χ Χ Χ Χ Ελέγξτε για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα ή βλάβες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του πυροσβεστήρα και αν δεν είναι όπως πρέπει, προσφύγετε στις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να ενεργήσετε καταλλήλως.
4 Ζυγίστε τον πυροσβεστήρα  CO2         X Ζυγίστε το πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και συγκρίνετε τη μάζα του με αυτήν που είχε καταγραφεί όταν ο πυροσβεστήρας τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία.  Στην περίπτωση απώλειας περιεχομένου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%, ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να αναγομωθεί ή να αποσυρθεί .
5 Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα και το στόμιο εκκένωσης Χ Χ Χ Χ Χ Ελέγξτε την κατάσταση και την καταλληλότητα χρήσης των ελαστικών σωλήνων και των στομίων εκκένωσης και βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζονται και δεν έχουν ραγίσει, φθαρεί ή καταστραφεί.  Ανανεώστε τα αν είναι απαραίτητο.
6 Ελέγξτε τις οδηγίες λειτουργίας Χ Χ Χ Χ Χ Ελέγξτε την ορθότητα και το ευανάγνωστον των οδηγιών λειτουργίας.
7 Ανοίξτε τον πυροσβεστήρα Χ   Χ Χ   Ανοίξτε τον πυροσβεστήρα, ξεβιδώνοντας το πώμα της κορυφής και απομακρύνετε το φιαλίδιο προωθητιού αερίου.
8 ΝΕΡΟ, ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ

Αδειάστε τον πυροσβεστήρα

    Χ     Χύστε την αρχική γόμωση σε ένα καθαρό δοχείο και ελέγξτε αν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Όταν το κατασβεστικό υλικό  βρίσκεται σε ξεχωριστό δοχείο, απομακρύνετε το δοχείο αυτό και ελέγξτε το για διαρροές.  Εάν το δοχείο έχει παρουσιάσει διαρροή πετάξτε το.
9 ΣΚΟΝΗ

Εξετάστε τη σκόνη του πυροσβεστήρα

Χ     Χ   Εξετάστε τη σκόνη του πυροσβεστήρα ώστε να ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν ορατά σημάδια πηγμάτων, σβολιάσματος ή ξένων σωμάτων.  Αναταράξτε τη σκόνη αναποδογυρίζοντας και κουνώντας τον πυροσβεστήρα προσέχοντας ώστε να αποφύγετε το χύσιμο της σκόνης.  Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη πηγμάτων, σβολιάσματος ή ξένων σωμάτων, ή αν η σκόνη δεν ρέει ελεύθερα, ή αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, πετάξτε όλη τη σκόνη και αναγομώστε σύμφωνα με το άρθρο 6 και τη σημείωση 1 του παραρτήματος VI.
10 Ελέγξτε τη λειτουργία και την λειτουργικότητα όλων των εξαρτημάτων     Χ Χ   Καθαρίστε, αν είναι απαραίτητο, και αερίστε τα άλλα τμήματα του πυροσβεστήρα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις τρύπες εξαερισμού (ή άλλους εξαεριστικούς μηχανισμούς) που βρίσκονται στο πώμα.  Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας του στομίου του ελαστικού σωλήνα (αν είναι προσαρτημένος), ο σωλήνας εσωτερικής εκκένωσης και η βαλβίδα εξαερισμού (αν υπάρχει), δεν εμποδίζονται.  Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες διορθώσεις ή ανανεώσεις.

Ελέγξτε αν διακινείται ελεύθερα  ο μηχανισμός λειτουργίας και το σύστημα ελέγχου εκκένωσης (αν υπάρχει).  Πραγματοποιήστε τον απαραίτητο καθαρισμό, διόρθωση ή ανανέωση.  Προστατέψτε από τη διάβρωση τα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα με ένα λιπαντικό, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

11 Ελέγξτε το μηχανισμό λειτουργίας Χ Χ     Χ Όταν οι πυροσβεστήρες έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποσπάται ο μηχανισμός λειτουργίας, αποσπάστε τον και ελέγξτε την ελεύθερη διακίνηση του μηχανισμού λειτουργίας καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (αν υπάρχει). Πραγματοποιήστε τον απαραίτητο καθαρισμό, διόρθωση ή ανανέωση.  Προστατέψτε από τη διάβρωση τα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα με ένα λιπαντικό, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
12 Εξετάστε το φυσίγγιο αερίου     Χ Χ   Εξετάστε εξωτερικά το φιαλίδιο προωθητικού αερίου για διάβρωση ή ζημιά.  Εάν το φιαλίδιο προωθητικού αερίου έχει υποστεί μηχανική βλάβη ή έχει διαβρωθεί.  Αν απαιτείται αντικατάσταση, πραγματοποιήστε την σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ζυγίστε το φιαλίδιο προωθητικού αερίου και συγκρίνεται το βάρος του με αυτό που είναι σημειωμένο επάνω στο φιαλίδιο προωθητικού αερίου.  Εάν το φιαλίδιο προωθητικού αερίου έχει υποστεί απώλεια περιεχομένου σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% του αρχικού περιεχομένου, ή μικρότερο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, θέστε το εκτός λειτουργίας και αντικαταστήστε το με ένα φιαλίδιο προωθητικού αερίου όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.  Μπορεί να ισχύουν οι εθνικοί κανονισμοί καθώς και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν δοχεία πίεσης.

13 Ανανεώστε τους σχετικούς δακτυλίους, τα παρεμβύσματα και το διάφραγμα του ελαστικού σωλήνα Χ Χ Χ Χ Χ Αλλάξτε όλους τους σχετικούς στεγανοποιητικούς δακτυλίους και παρεμβύσματα (ροδέλες) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Εάν υπάρχει διάφραγμα προσαρμοσμένο στον ελαστικό σωλήνα, το διάφραγμα αυτό θα ανανεώνεται πάντα.
14 ΝΕΡΟ, ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΑΙ ΑΦΡΟΣ

Εξετάστε εσωτερικά το σώμα του πυροσβεστήρα

    Χ     Εσωτερικός έλεγχος με τη βοήθεια φωτιστικού καθετήρα.  Ελέγξτε για διάβρωση ή φθορά της εσωτερικής επένδυσης του πυροσβεστήρα.  Ελέγξτε τα ξεχωριστά δοχεία για πρόσθετα και ανανεώστε τα αν παρουσιάζουν διαρροή ή ζημία.
15 ΣΚΟΝΗ

Εξετάστε εσωτερικά το σώμα του πυροσβεστήρα

Χ     Χ   Εξετάστε τον πυροσβεστήρα σκόνης κατά το δυνατόν περισσότερο.  Εσωτερικός έλεγχος με τη βοήθεια φωτιστικού καθετήρα.  Ελέγξτε για διάβρωση και φθορά της εσωτερικής επένδυσης (αν υπάρχει), βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
16 ΝΕΡΟ, ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΑΦΡΟΣ

Ξαναγεμίστε τον πυροσβεστήρα

    Χ     Τοποθετήστε ξανά την αρχική γόμωση μέσα στον πυροσβεστήρα, ή αντικαταστήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
17 Συναρμολογήστε ξανά τον πυροσβεστήρα Χ Χ Χ Χ Χ Συναρμολογήστε ξανά τον πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  Επαναπροσαρμόστε το διακόπτη ασφαλείας (μηχανισμός που αποτρέπει την απρόσεκτη λειτουργία) και αν είναι απαραίτητο προσαρμόστε νέο καλώδιο ασφαλείας.
18 Συμπληρώστε την ετικέτα λειτουργίας Χ Χ Χ Χ Χ Συμπληρώστε λεπτομερώς την ετικέτα ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.
 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823