ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

 1. Θεσμικό Πλαίσιο

Το Θεσμικό Πλαίσιο, το οποίο συνοψίζεται επιγραμματικά στην συνέχεια, συνίσταται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Π.Δ. 71/88 και τις υφιστάμενες Πυροσβεστικές Διατάξεις. Τα αντίστοιχα περιεχόμενα μπορεί κανείς να τα αναζητήσει και μέσα από την ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής (www.fireservice.gr).

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71/88

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Π.Δ. 71/88 ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Άρθρο 2 ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Άρθρο 3 ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 4 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 5 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Άρθρο 6 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Άρθρο 7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Άρθρο 8 ΓΡΑΦΕΙΑ

Άρθρο 9 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 10 ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Άρθρο 11 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

Άρθρο 12Α ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 12Β ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 13 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 14 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 15 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 71/1988

Άρθρο 16 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άρθρο 17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Άρθρο 19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Άρθρο 20 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑ ΚΑΘΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Άρθρο 21,22 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ (ΑΡΘΡΑ 16 - 22)

Άρθρο 23,24 ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. 1/1978 (ΦΕΚ 1148 τ.Β730-12-1978) Εμπορικά Καταστήματα

Β. 2/1979 (ΦΕΚ 100 τ. Β'/3-2-1979) Ξενοδοχειακό Καταλύματα

Γ. 3/1981 (ΦΕΚ 20 τ.Β'/19-1-1981) Αίθουσες συγκέντρωσης κοινού

Δ. 4 (ΦΕΚ 724 τ.Β'/22-12-1987) Οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Ε. 5 ΦΕΚ 387 τ.Β 7H-6-1991) Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων Πυρασφαλείας

ΣΤ. 6 (ΦΕΚ 150 τ.Β 713-3-1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες

Ζ. 7 (ΦΕΚ 155 τ.Β 713-3-1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών

Η. 8 (ΦΕΚ 725 τ.Β 719-8-1997) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα

Θ. 9 (Φ.Ε.Κ. 1459/30-11-2000/Τ.Β. ) Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις

Ι. 10/2002 (ΦΕΚ Β' 844/8-7-2002) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής

ΙΑ. 11/2003(ΦΕΚ Β1 817/23-6-2003) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με τέντα

-. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ Α.Π.Σ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 - Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

3. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ. (Κ.Υ.Α. 5905/1995)

Κ.Υ.Α 5905/Φ.15/839/1995 - (ΦΕΚ 611/Β/12-7-1995) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.

4. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ν.2801 3-3-2000 (Φ.Ε.Κ. Α1 46/3-3-200) ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

5. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ

Π.Δ. 922/1977 (Φ.Ε.Κ. Α' 315/12-10-1977 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

1. Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων Φ.Α. με πίεση λειτουργίας εώς και 1 BAR. (ΦΕΚ Β1 963/03)

2. Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (ΦΕΚ Β' 1257/03)

7. ΕΝΤΥΠΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ/ Αριθ. 3021/1986 (ΦΕΚ 847 τ. Β'/4-12-1986) ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ σύμφωνα με την αριθ. 3

Πυροσβεστική Διάταξη

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 5905/95

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σύμφωνα με την αριθ. 8 Πυροσβεστική Διάταξη

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΓΧΡΩΜΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κ.Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ Β' 52)

8. ΝΕΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΕΣΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

9. ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ / ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Τ.Ε.7)

A. CEN/TC 70 Manual means of fire fighting equipment (Χειροκίνητα μέσα πυροσβεστικού εξοπλισμού)

Β. CEN/TC 72 Automatic fire detection systems (Αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης)

Γ. CEN/TC 127 Fire safety in buildings (Πυρασφάλεια σε κτίρια)

Δ. CEN/TC 191 Fixed firefighting systems [Μόνιμα (σταθερά) πυροσβεστικά συστήματα]

Ε. CEN/TC 192 Fire service equipment (Εξοπλισμός πυροσβεστικής υπηρεσίας)

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823