ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

2. Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού

Στην πράξη, η εκπόνηση μιας μελέτης πυρασφάλειας, προϋποθέτει πρώτα απ' όλα την απάντηση στα τρία ακόλουθα βασικά ερωτήματα:

1. Αν η μελέτη αναφέρεται σε νέο ή υφιστάμενο κτίριο

2. Προσδιορισμός της χρήσης του κτιρίου, καθώς επίσης και αν πρόκειται για αμιγή ή μικτή

3. Προσδιορισμός των απαιτήσεων σε σχέση με τα παραδοτέα της μελέτης

Εφόσον τα τρία παραπάνω ερωτήματα απαντηθούν, τότε γίνεται αυτόματα γνωστή η διαδικασία πραγματοποίησης της μελέτης πυρασφάλειας, καθώς επίσης και τα απαιτούμενα παραδοτέα και η αρμόδια Υπηρεσία στην οποία θα υποβληθεί. Οι σχετικές λεπτομέρειες για τον τρόπο προσδιορισμού των παραπάνω θεμάτων παρουσιάζονται στις ακόλουθες τρεις ενότητες.

2.1 Προσδιορισμός Νέου ή Υφιστάμενου

Ανεξαρτήτως της χρήσης τους, όλα τα κτίρια διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα. Ο προσδιορισμός αυτός είναι σημαντικός και καθορίζει τις απαιτήσεις της μελέτης. Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται για νέο κτίριο, τότε ακολουθούνται όσα προβλέπει το ΠΔ 71/88, ενώ αν είναι υφιστάμενο τότε ακολουθούνται όσα προβλέπονται στις Πυροσβεστικές Διατάξεις. Καθοριστικό σημείο για την διάκριση ενός κτιρίου σε Νέο ή Υφιστάμενο θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων». Ειδικότερα, ως υφιστάμενα κτίρια θεωρούνται εκείνα όπου η υποβολή αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας έγινε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού διατάγματος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του. Για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πλην αυτής των Ξενοδοχείων, η έναρξη ισχύος του Π.Δ 71/88 καθορίσθηκε να είναι δώδεκα (12) μήνες μετά την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή την 17-2-1989, για τα δε νέα και υφιστάμενα Ξενοδοχεία ορίσθηκε ένα (1) μήνα μετά την δημοσίευση του, δηλαδή την 17-3-1988. Σημειώνεται τέλος, ότι προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα κτίριο είναι νέο η υφιστάμενο για να εφαρμοσθεί η αντίστοιχη νομοθεσία πυροπροστασίας ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την οικοδομική άδεια του κτιρίου ή εναλλακτικά οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο (π.χ βεβαίωση δήμου η Κοινότητας, άδεια Ε.Ο.Τ, μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμό Δ.Ε.Η κ.λ.π) που να αποδεικνύει αν το κτίριο είναι υφιστάμενο ή νέο.

2.2 Προσδιορισμός Χρήσης

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις, οργανωμένες στις δύο παρακάτω ομάδες «Νέα Κτίρια» και «Υφιστάμενα Κτίρια».

2.2.1 Νέα Κτίρια

Α) Κατηγορίες Χρήσης

Α. Κατοικίες: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, και πολυκατοικίες (κτίρια διαμερισμάτων) ανεξάρτητα από το σύστημα δόμησης τους και την θέση του κτιρίου στο οικόπεδο ή τον αριθμό των ορόφων τους. Όπου υπάρχουν και άλλες χρήσεις μέσα στο ίδιο το κτίριο ισχύουν οι διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία στην οποία κατατάσσονται αυτά τα τμήματα.

Β. Ξενοδοχεία: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στις προδιαγραφές του EOT με την ονομασία ξενοδοχεία, και όπως αυτές αναλύονται σε διάφορους τύπους κτιρίων και χρησιμοποιούνται για ύπνο και προσωρινή διαμονή, δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων. Για παρόμοια κτίρια που φιλοξενούν λιγότερα από 20 άτομα, οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή. Ως μονάδα διαμονής ορίζεται ο κοιτώνας ξενοδοχείου με τους βοηθητικούς χώρους ή το αυτοτελές διαμέρισμα (σουίτα) σε ξενοδοχειακό κτίριο.

Γ. Εκπαιδευτήρια: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί.

Δ. Γραφεία: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για διοικητικές, επιχειρηματικές και πνευματικές δραστηριότητες, χωρίς να ανήκουν στην κατηγορία των καταστημάτων. Σε περίπτωση ύπαρξης αιθουσών συνάθροισης κοινού με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50 ατόμων, μέσα σε κτίρια γραφείων, ισχύουν για τις περιπτώσεις αυτές οι αντίστοιχες διατάξεις για αίθουσες συγκέντρωσης κοινού. Όταν στο κτίριο υπάρχουν και άλλες χρήσεις εξετάζονται με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν αν καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη από το 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου.

Ε. Καταστήματα: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα, για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων, τον καλλωπισμό ατόμων και την επεξεργασία αγαθών (χωρίς να ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανίες -αποθήκες). Ειδικότερα, περιλαμβάνονται καταστήματα και πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές, φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα καλλωπισμού, ραφεία, υποδηματοποιεία κλπ. Κατάστημα ή καταστήματα που βρίσκονται σε κτίρια με κύρια χρήση κατοικίας, ξενοδοχείων, γραφείων, συνάθροισης κοινού εξετάζονται ξεχωριστά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους. Ιδιαίτερα όταν το κατάστημα παρουσιάζει υψηλό βαθμό κινδύνου πρέπει:

• Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

• Να έχει χειροκίνητο σύστημα συναγερμού ή αυτόματο σύστημα πυρανΐχνευσης ή πυρόσβεσης ανάλογα με την περίπτωση.

• Να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα.

ΣΤ. Χώροι Συνάθροισης Κοινού

Διακρίνονται οι περιπτώσεις Σ1, Σ2 και Σ3, όπως παρακάτω:

1. Χώρος συνάθροισης κοινού Σ1 - θέατρα - Κινηματογράφοι: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι που ανήκουν στην κατηγόρια Σ1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 71/88. Στην κατηγορία Σ1 ανήκουν Θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, αμφιθέατρα και μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, ναοί κλπ.

2. Χώρος συνάθροισης κοινού Σ3 - Κέντρα διασκέδασης: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι που ανήκουν στην κατηγορία Σ3 και χρησιμοποιούνται σαν Κέντρα διασκέδασης, λέσχες, bar κλπ.

3. Χώρος συνάθροισης κοινού Σ3 - Εστιατόρια: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι που ανήκουν στην κατηγορία Σ3 και χρησιμοποιούνται σαν Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία κλπ.

4. Χώρος συνάθροισης κοινού Σ2 - Μουσεία: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι που ανήκουν στην κατηγορία Σ3 και χρησιμοποιούνται σαν Μουσεία, χώροι εκθέσεων, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, χώροι αναμονής θεαμάτων (φουαγιέ), κλπ.

5. Χώρος συνάθροισης κοινού Σ4 - Γυμναστήρια: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι που ανήκουν στην κατηγορία Σ4 και χρησιμοποιούνται σαν Χώροι αθλητικών εκδηλώσεων.

Ζ. Βιομηχανίες & Αποθήκες: Για τις Βιομηχανίες διακρίνονται οι περιπτώσεις Ζ1, Ζ2 και Ζ3,

όπως παρακάτω:

Βιομηχανίες Ζ1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, κάθε είδους κλπ, στις οποίες παράγονται ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα και εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/Φ15/839/95 (ΦΕΚ 611 Β της 12.7.95) του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας στην κατηγορία Ζ1: χαμηλού βαθμού κινδύνου (Aa,Ba,Ca,D της Απόφασης 5905).

Βιομηχανίες Ζ2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, κλπ., στις οποίες παράγονται ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα και που κατατάσσονται, σύμφωνα με την επικινδυνότητα τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/Φ15/839/95 (ΦΕΚ 611 Β της 12.7.95) του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας στην κατηγορία Ζ2: μέσου βαθμού κινδύνου (Αβ, Ββ, €β της Απόφασης 5905) Βιομηχανίες Ζ3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, κλπ, στις οποίες παράγονται ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα και που κατατάσσονται, σύμφωνα με την επικινδυνότητα τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/Φ15/839/95 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας στην κατηγορία Ζ3: υψηλού βαθμού κινδύνου (Αγ,Βγ,Ογ της απόφασης 5905)

Εξάλλου, για τις Αποθήκες διακρίνονται και εδώ οι περιπτώσεις Ζ1, Ζ2 και Ζ3, όπως παρακάτω: Αποθήκες Ζ1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν αποθήκες κάθε είδους στις οποίες αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή άλλα αγαθά και κατατάσσονται, σύμφωνα με την επικινδυνότητα τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/Φ15/839/95 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας στην κατηγορία Ζ1: χαμηλού βαθμού κινδύνου (Aa,Ba,Ca,D της Απόφασης 5905). Η κατάταξη μπορεί να γίνει ορθότερα με βάση τη μέση πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου, εφόσον αυτό παραμένει σχετικά σταθερό, ως εξής:

• Ζ1: πυροθερμικό φορτίο < 1000 MJ/m2

• Ζ2: πυροθερμικό φορτίο 1000 - 2000 MJ/m2

• Ζ3: πυροθερμικό φορτίο > 2000 MJ/m2

Καταστήματα, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για αποθήκευση εμπορευμάτων, κατατάσσονται μετά από κρίση της ελέγχουσας Αρχής στην κατηγορία αυτή. Αποθήκες Ζ2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν αποθήκες κάθε είδους στις οποίες αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή άλλα αγαθά και κατατάσσονται, σύμφωνα με την επικινδυνότητα τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/Φ15/839/95 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας στην κατηγορία Ζ2: μέσου βαθμού κινδύνου (Αβ, Ββ, Οβ της Απόφασης 5905). Η κατάταξη μπορεί να γίνει ορθότερα με βάση τη μέση πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου, εφόσον αυτό παραμένει σχετικά σταθερό, ως εξής:

21: πυροθερμικό φορτίο < 1000 MJ/m2

• Ζ2: πυροθερμικό φορτίο 1000 - 2000 MJ/m2

• Ζ3: πυροθερμικό φορτίο > 2000 MJ/m2

Καταστήματα, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για αποθήκευση εμπορευμάτων, κατατάσσονται μετά από κρίση της ελέγχουσας Αρχής στην κατηγορία αυτή. Αποθήκες Ζ3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν αποθήκες κάθε είδους στις οποίες αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή άλλα αγαθά και κατατάσσονται, σύμφωνα με την επικινδυνότητα τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 5905/Φ15/839/95 του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας Ζ3: υψηλού βαθμού κινδύνου (Αγ, Βγ, cy της απόφασης 5905). Η κατάταξη μπορεί να γίνει ορθότερα με βάση τη μέση πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου, εφόσον αυτό παραμένει σχετικά σταθερό, ως εξής:

• Ζ1: πυροθερμικό φορτίο < 1000 MJ/m2

• Ζ2: πυροθερμικό φορτίο 1000 - 2000 MJ/m2

• Ζ3: πυροθερμικό φορτίο > 2000 MJ/m2

Καταστήματα, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για αποθήκευση εμπορευμάτων, κατατάσσονται μετά από κρίση της ελέγχουσας Αρχής στην κατηγορία αυτή.

Κτίρια Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας: Στην κατηγορία αυτή που διευκρινίζεται με το άρθρο 12 (απόφαση 81813/5428/93 - ΦΕΚ 647Β/93) περιλαμβάνονται τα Νοσοκομεία, οι Κλινικές, τα Αγροτικά Ιατρεία, τα Κέντρα Υγείας, οι Υγειονομικοί Σταθμοί, τα Ψυχιατρεία, τα Γηροκομεία, τα Ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οι Παιδοβρεφονηπιακοί σταθμοί, τα Οικοτροφεία κλπ.

Κτίρια Σοφρωνισμού: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για κράτηση, σωφρονισμό ή έκτιση ποινών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα κρατητήρια, αναμορφωτήρια και οι φυλακές.

Θ. Χώροι Στάθμευσης: Διακρίνονται οι περιπτώσεις 01, 02 και 03, όπως παρακάτω: Χώροι στάθμευσης οχημάτων 01: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μονώροφα κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή ημιυπαιθριοι χώροι που χρησιμοποιούνται για στάθμευση αυτοκινήτων ή /και στεγάζουν πρατήρια υγρών καυσίμων. Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι εάν σε τμήμα κτιρίου άλλης χρήσης στεγάζεται πρατήριο υγρών καυσίμων ή υπάρχει χώρος στάθμευσης για περισσότερα από 10 αυτοκίνητα, το τμήμα αυτό εξετάζεται με τις διατάξεις για Garage ανεξάρτητα από το εμβαδόν του και πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμερισμα με τις δικές του οδεύσεις διαφυγής. Επίσης, όπου συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων με συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων, ο χώρος ταξινομείται στην κατηγορία Ζ (βιομηχανίες - αποθήκες).

Χώροι στάθμευσης οχημάτων 82: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υπέργεια πολυώροφα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για στάθμευση αυτοκινήτων ή / και στεγάζουν πρατήρια υγρών καυσίμων. Ισχύουν και εδώ οι παρατηρήσεις της παραγράφου 18. Χώροι στάθμευσης οχημάτων 03: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται υπόγεια κτιρίων ή τμήματα υπογείων κτιρίων που χρησιμοποιούνται για στάθμευση αυτοκινήτων ή / και στεγάζουν πρατήρια υγρών καυσίμων. Ισχύουν και εδώ οι παρατηρήσεις της παραγράφου 18.

Β) Προσδιορισμός Χρήσης

Με βάση τις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προσδιοριστεί η χρήση του κτιρίου στο οποίο αναφέρεται η μελέτη. Διακρίνονται 2 περιπτώσεις:

Α) Περίπτωση αμιγούς χρήσης, όπου δηλαδή ολόκληρο το κτίριο έχει μία μοναδική και ενιαία

χρήση (πχ. κτίριο κατοικίας αμιγές).

Β) Περίπτωση πολλαπλών χρήσεων στο ίδιο κτίριο (Εγκύκλιος 39093/8-6-89), όπου οι χρήσεις

αναφέρονται σε συγκεκριμένα τμήματα του κτιρίου (π.χ. τρεις όροφοι γραφεία και τρεις όροφοι

καταστήματα).

Στην περίπτωση Β θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον η κύρια χρήση κυριαρχεί, οπότε οι υπόλοιπες επιμέρους χρήσεις μπορεί να θεωρηθούν σαν υποβοηθητικές της κύριας χρήσης και είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο για τη λειτουργία ενός ενιαίου λειτουργικά οργανισμού.

Τυχόν δευτερεύουσα χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο θα πρέπει να εξετάζεται χωριστά όταν:

α) πρόκειται για κατοικία,

β) η δευτερεύουσα χρήση καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής

επιφάνειας του κτιρίου και,

γ) σε ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν από τις ειδικές διατάξεις, επιβάλλεται να εξετάζεται

χωριστά τμήμα κτιρίου με ορισμένη χρήση ανεξάρτητα από το εμβαδόν του τμήματος πχ. χώρου

συνάθροισης κοινού, καταστήματα κλπ.

Στην περίπτωση που ένα κτίριο έχει περισσότερες από μία χρήσεις η κάθε χρήση του εξετάζεται χωριστά.

Ολα τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση νέου, δηλαδή μη υφισταμένου κτιρίου. Στην περίπτωση Υφιστάμενου κτιρίου, αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σε μια από τις κατηγορίες που παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.

2.2.2 Υφιστάμενα

Εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ξενοδοχείο: Ισχύουν όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 71/88, Κεφάλαιο Β, άρθρο 16.

Χώρος συνάθροισης κοινού: Αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την 3/81 Πυροσβεστική Διάταξη.

Βιομηχανία: Για όλες τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις τα μέτρα και τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας καθορίζονται από την ΚΥΑ 5905/95 (ΦΕΚ Β611). Υπενθυμίζεται, ότι για αυτές που στεγάζονται σε νέα κτίρια πρέπει επιπλέον να λαμβάνονται και τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας που διαλαμβάνονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 71/88.

Κατάστημα: Αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 9/1997 "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα" για τα καταστήματα που δεν εμπίπτουν α) στην 1/1978 (ΒΊ148) «Περί λήψης βασικών μέτρων Πυροπροστασίας στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών» και β) στο Προεδρικό Διάταγμα 71/1988 (Α'32) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων».

Αποθήκη: Στις υφιστάμενες αποθήκες εντάσσονται ειδικότερα οι ακόλουθες περιπτώσεις:

• Οι ανεξάρτητες αποθήκες που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της 6/96 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β150).

• Όταν οι αποθήκες βρίσκονται μέσα στον οικοπεδικό χώρο που καταλαμβάνουν βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τότε αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 5905/95 από άποψη ενεργητικής πυροπροστασίας. Επιπλέον αν πρόκειται για αποθήκες που στεγάζονται σε νέα κτίρια των παραπάνω εγκαταστάσεων, τότε έχει επίσης εφαρμογή το άρθρο 11 του Π.Σ. 71/88 μόνο για το μέρος της παθητικής πυροπροστασίας τους.

• Οι αποθήκες εύφλεκτων υλικών εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 5905/95

• Οι αποθήκες εκρηκτικών υλικών εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ Β132)

• Οι αποθήκες λιπαντικών και ελαίων εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 7376/91 (ΦΕΚ Β386)

• Οι αποθήκες υγραερίων εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ3/14858/93 (ΦΕΚ Β477)

Υπενθυμίζεται, ότι οι Αποθήκες που βρίσκονται σε νέα κτίρια αντιμετωπίζονται με το άρθρο 11 του Π.Δ. 71/88, τόσο ως προς την ενεργητική, όσο και ως προς την παθητική τους πυροπροστασία.

Θέατρο: Ισχύουν όσα προβλέπονται σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα περί Κανονισμού «Θεάτρων - Κινηματογράφων» ΦΕΚ123/Α/17-5-56.

Πολυκατάστημα: Αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την 1/78 Πυροσβεστική Διάταξη

Χώροι Κατασκήνωσης: Αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την απόφαση της Πυροσβεστικής με

αριθ. Πρωτ. 27591 Φ. 701.2 (ολόκληρη η απόφαση περιλαμβάνεται στο συνοδευτικό CD).

Οι παραπάνω κατηγορίες υφιστάμενων κτιρίων εμπίπτουν στις αντίστοιχες παραπάνω διατάξεις , ενώ για τα νέα ισχύουν όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 71/88.

3.3 Προσδιορισμός Απαιτήσεων Μελίτης

Εφόσον έχουμε λοιπόν ορίσει τη χρήση του κτιρίου, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στον προσδιορισμό των απαιτήσεων της μελέτης και να δούμε συγκεκριμένα αν αρκεί μόνο η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας ή απαιτείται επιπλέον και η μελέτη ενεργητικής. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:

• Η Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση νέου κτιρίου σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω

• Η Μελέτη Ενεργητικής εκπονείται σε εκείνες τις περιπτώσεις που απαιτούνται μόνιμα μέσα Πυροπροστασίας (πέρα από πυροσβεστήρες).

Η Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας κατατίθεται στην Πολεοδομία, ενώ στην περίπτωση που απαιτείται και μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, αυτή κατατίθεται στην Πυροσβεστική μαζί με την ήδη θεωρημένη από την Πολεοδομία μελέτη παθητικής. Στην συνέχεια παρατίθεται κατάλογος όλων των εντύπων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατάθεση Φακέλου Μελέτης Πυροπροστασίας στην Πολεοδομία και στην Πυροσβεστική αντίστοιχα.

 

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

1. ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)

2. ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)

3. ΤΟΜΕΣ (ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

II. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑ ΚΑΤΑθΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ι. ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 17-02-1989

1. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

3. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΑ ΧΩΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ (3) ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ)

4. ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΟΦΩΝ

5. ΕΠΙΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

6. ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΘΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 5905/Φ 15/839/1995 (ΦΕΚ 611/Β712-7-1995)

7. ΑΙΤΗΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΥΡ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (πχ. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΥΠΔ κλπ) ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

II. ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 17-02-1989

1. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ κλπ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΙΝ 17-02-1989

2. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50 Η 1:100 ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ)

3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΟΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)

• ΠΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 3/1981 ΠΥΡ/ΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

• ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 8/1997 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

• ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 6/1996 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

• ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝ1ΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 5905/95

4. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5. ΑΙΤΗΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΥΡ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (πχ. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΜΥΠΔ κλπ) ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

7. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ)

8. ΕΝΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (ΝΤΟΣΙΕ) ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

III. ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑθΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

1. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

3. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημείωση: Στην περίπτωση Βιομηχανικών χώρων θα πρέπει να περιληφθούν στην μελέτη μια σειρά από Ειδικά Παραρτήματα (Α έως Δ) που αφορούν στην συγκρότηση και λειτουργία ομάδων Πυροπροστασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823