ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ


 
Σε πολυώροφα κτίρια με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο από 30 άτομα, πρέπει να τοποθετείται χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα.
Σε βιομηχανίες της κατηγορίας Ζ2, με συνολικό πληθυσμό περισσότερο από 100 άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο από 50 άτομα, καθώς και σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ2 με συνολικό εμβαδό μεγαλύτερο από 2.000 m2, επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανιχνεύσεως. Τοποθετείται επίσης και σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Ζ3 ανεξάρτητα από πληθυσμό, καθώς και στους επικίνδυνους χώρους.
Η τοποθέτηση συστήματος πυρανιχνεύσεως απαλλάσσει από την υποχρέωση τοποθετήσεως και χειροκίνητου συστήματος.
Τα δύο παραπάνω συστήματα πρέπει να εκπέμπουν ηχητικό σήμα συναγερμού σε θέση που βρίσκεται μόνιμα προσωπικό.
Σε περίπτωση που τοποθετούνται και τα δύο, πρέπει οπωσδήποτε να συνδέονται μεταξύ τους.
Αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως χρειάζεται σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Ζ3 και σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ2, εφόσον το συνολικό εμβαδόν τους ξεπερνά τα 2.000 m2.
Το κατασβεστικό μέσο πρέπει να είναι κατάλληλο για τα υλικά τα οποία πρόκειται να κατασβήσει.
Η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυροσβέσεως απαλλάσσει από την υποχρέωση τοποθετήσεως συστήματος πυρανιχνεύσεως. Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει.
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο τοποθετείται σε κτίρια με περισσότερους από 3 ορόφους και εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 500 m2. Η ελέγχουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει δίκτυο και σε άλλες περιπτώσεις, όπου κρίνει ότι αυτό θα διευκολύνει σημαντικά την επιχείρηση κατασβέσεως.
Σε όλα τα κτίρια βιομηχανιών - αποθηκών πρέπει να τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες ανάλογοι σε πλήθος, θέση και δυναμικότητα με το είδος και το μέγεθος του κινδύνου.
Ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της επιχειρήσεως είναι συνυπεύθυνοι για τη συγκρότηση και την εκπαίδευση ομάδας πυρασφάλειας από το μόνιμο προσωπικό.

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Οι Βιομηχανίες - βιοτεχνίες και αποθήκες χωρίζονται σε κατηγορίες (Ο, Α, Β, Γ και Δ) σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 7755/160 (ΦΕΚ Β 241/22.4.88) που διακρίνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς τρεις ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (θ) και μεγάλου κινδύνου (γ). Η Υπ. Απ.(2) καθορίζει προδιαγραφές για τις κατηγορίες Α, Β και Γ.


1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α


α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αα)

Για την ομάδα αυτή πρέπει να προβλέπονται πυροσβεστήρες και εγκαταστάσεις πυροσβέσεως:
• Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Α, σύμφωνα με τον Πίνακα Α.


                                                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ Α
                                                      Κατανομή                        Ελάχιστος αριθμός                           Μέγιστη
ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ                                Πυροσβεστήρων                  Πυροσβεστήρων                             διαδρομή
                                                    γία κάθε 500                       ανεξάρτητα από                         προσεγγίσεως
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ                             m2 επιφάνειας                        την επιφάνεια                         πυροσβεστήρων
                                                     στεγασμένου                        στεγασμένου                                 σε m
                                                     χώρου                                       χώρου
Σκόνης ΡΑ 6                                          2                                           2                                            35
        ή
Σκόνης ΡΑ 12                                        1                                           2                                            35


• Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 2.500 m2 και πάνω. Το σύστημα αυτό πρέπει να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων που μπορούν ν'αναφλεγούν.


β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αβ)
Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:
Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές Α σύμφωνα με τον Πίνακα Β.

                                                                                               
                                                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ Β
                                                      Κατανομή                        Ελάχιστος αριθμός                           Μέγιστη
ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ                                Πυροσβεστήρων                  Πυροσβεστήρων                             διαδρομή
                                                    γία κάθε 350                       ανεξάρτητα από                         προσεγγίσεως
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ                             m2 επιφάνειας                        την επιφάνεια                         πυροσβεστήρων
                                                     στεγασμένου                        στεγασμένου                                 σε m
                                                     χώρου                                       χώρου
Σκόνης ΡΑ 6                                          2                                           2                                            25
        ή
Σκόνης ΡΑ 12                                        1                                           2                                            25


Δύο τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, 25 kg ο καθένας, ή ένας όμοιος των 50 kg, για επιχειρήσεις που έχουν υπαίθριες αποθήκες επιφάνειας από 1.000 m2 και πάνω (εφόσον αποθηκεύουν πρώτες ύλες ή βιομηχανικά προϊόντα που μπορούν να αναφλέγουν).
Επίσης πρέπει να προβλέπεται ένας ακόμη πυροσβεστήρας όμοιος των 25 kg, για κάθε επιπλέον των 1.000 m2 επιφάνεια ή για κλάσμα πάνω από το μισό.
• Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 m2 και πάνω.
Η εγκατάσταση αυτή πρέπει(2) να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων.
Ειδικά οι εγκαταστάσεις κατασκευής μεταφορικών μέσων, που εντάσσονται(2) στην περίπτωση ΚΑ.38 της κατηγορίας Α6 του Παραρτήματος Ι, που έχουν συνολική στεγασμένη και υπαίθρια επιφάνεια από 1.500 m2 και πάνω, στην οποία εκτελούνται εργασίες ή αποθηκεύονται πρώτες ύλες ή προϊόντα κατασκευής, υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου που να καλύπτει την επιφάνεια της επιχειρήσεως.
Επίσης οι εγκαταστάσεις συσκευασίας νιτρικών και σύνθετων λιπασμάτων, ανεξάρτητα από το μέγεθος της στεγασμένης επιφάνειας αποθηκευτικού χώρου ή χώρου συσκευασίας, υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου.


γ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Αγ)
Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:
1. Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυροσβέσεως, όπως στην περίπτωση της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Αβ).
2. Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυροσβέσεως, όπως στην περίπτωση της ομάδας μεσαίου κινδύνου (Α6).
3. Εγκατάσταση μόνιμων μέσων πυροσβέσεως.

Η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 m2 και πάνω.
Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού υποχρεούνται, ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνεια τους, να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής ανάλογου κατασκευαστικού υλικού καλύπτοντας όλους τους χώρους που υπάρχουν υλικά που μπορεί να αναφλέγουν.
Η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις με στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 m2 και πάνω, το οποίο σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να τροφοδοτείται αυτόματα από εφεδρική πηγή ενέργειας.
4. Εφοδιασμός των μονάδων με κατάλληλα ανιχνευτικά συστήματα κατά περίπτωση, για κλειστούς χώρους αποθηκεύσεως υλικών της ομάδας αυτής, επιφάνειας από 500 m2 και πάνω.
5. Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας και βαθμού κινδύνου,
που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, πρέπει να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο), που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους.
Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.


2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β


Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς τρεις ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (6) και μεγάλου κινδύνου (γ).


α. ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Βα)
Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα.
• Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και διοξειδίου του άνθρακα CO2 ή μηχανικού αφρού κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Β σύμφωνα με τον Πίνακα Γ.
• Ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης των 25 kg και ένας διοξ. του άνθρακα των 20 kg, για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 m2 μέχρι και 3.000 m2.
Για στεγασμένους χώρους επιφάνειας μεγαλύτερης από 3.000 m2, ένας πυροσβεστήρας των παραπάνω τύπων για κάθε επιπλέον 1.500 m2 στεγασμένης επιφάνειας ή κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό.

Η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 m2 και πάνω.

                                                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
                                                      Κατανομή                        Ελάχιστος αριθμός                           Μέγιστη
ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ                                Πυροσβεστήρων                  Πυροσβεστήρων                             διαδρομή
                                                    γία κάθε 300                       ανεξάρτητα από                         προσεγγίσεως
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ                             m2 επιφάνειας                        την επιφάνεια                         πυροσβεστήρων
                                                     στεγασμένου                        στεγασμένου                                 σε m
                                                     χώρου                                       χώρου
Σκόνης ΡΑ 12                                         1                                           1                                            20
        ή
 
CO2 - 6                                               1                                          1                                            20                                                   

        ή
 Αφρού
WF 10                                        1                                          1                                            20
    


Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων. Το δίκτυο θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.
• Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδρσδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν μέχρι 4 πυροσβεστικές φωλιές, να διαθέτουν 2 δοχεία αφροποιητικού διαλύματος των 20 kg το καθένα με ένα αυλό αφρού και 1 αναμικτήρα για την παραγωγή αφρού.
Για δίκτυα που έχουν περισσότερες από 4 πυροσβεστικές φωλιές, θα διατίθενται 4 δοχεία αφροποιητικού διαλύματος, 2 αυλοί αφρού και 2 αναμικτήρες για την παραγωγή αφρού.


β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙ0Υ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ββ)
Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:
1. Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυροσβέσεως όπως στην περίπτωση της ομάδας μικρού κινδύνου (Βα).
2. Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα, όπως στην περίπτωση της ομάδας μικρού κινδύνου (Βα).
3. Η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.000 m2 και πάνω. Η εγκατάσταση θα καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων.
Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν μέχρι 4 πυροσβεστικές φωλιές, να διαθέτουν 2 δοχεία αφροποιητικού διαλύματος των 20 kg το καθένα, ένα αυλό αφρού και ένα αναμικτήρα για την παραγωγή αφρού. Για δίκτυα που έχουν περισσότερες από 4 πυροσβεστικές φωλιές, θα διατίθενται τέσσερα 4 δοχεία αφροποιητικού διαλύματος, 2 αυλοί αφρού και 2 αναμικτήρες για την παραγωγή αφρού.
4. Σε χώρους που υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτα αέρια πρέπει να τοποθετείται ανιχνευτικό σύστημα εκρηκτικών αερίων.


3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C


Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εγκαταστάσεις όπου ο κίνδυνος εκρήξεως είναι πολύ μεγάλος και περιλαμβάνει, από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς, 3 ομάδες, δηλαδή μικρού (α), μεσαίου (β) και μεγάλου (γ) κινδύνου. Η κατηγορία όμως Cα δεν έχει ακόμη περιγραφεί.


β. ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cβ)
Για την ομάδα αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα:
Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας C, σύμφωνα με το ν Πίνακα Δ.

                                                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
                                                      Κατανομή                        Ελάχιστος αριθμός                           Μέγιστη
ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ                                Πυροσβεστήρων                  Πυροσβεστήρων                             διαδρομή
                                                    γία κάθε 100                       ανεξάρτητα από                         προσεγγίσεως
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ                             m2 επιφάνειας                        την επιφάνεια                         πυροσβεστήρων
                                                     στεγασμένου                        στεγασμένου                                 σε m
                                                     χώρου                                       χώρου
Σκόνης ΡΑ 12                                         1                                           1                                            15
        ή
 
CO2 - 6                                               1                                          1                                            15

Ειδικότερα για την προστασία των δεξαμενών αποθηκεύσεως καυσίμων αερίων απαιτείται η ύπαρξη 2 τουλάχιστον πυροσβεστήρων των ανωτέρω τύπων, για κάθε δεξαμενή. Για υπαίθριες αποθήκες φιαλών καυσίμων αερίων και για ποσότητα μέχρι 15.000 kg (1.500 φιάλες των 10 kg ή ανάλογου αριθμού φιαλών άλλης χωρητικότητας), απαιτείται η ύπαρξη 2 πυροσβεστήρων τύπου Ρ12. Για μεγαλύτερη ποσότητα, ένας πυροσβεστήρας του παραπάνω τύπου ανά 3.000 kg. (300 φιάλες των 10 kg ή ανάλογου αριθμού φιαλών άλλης χωρητικότητας).

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 750 m2 και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση. Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφ'όσον δεν υπάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από τη\7 Πυροσβεστική Αρχή.
Σύστημα αυτόματης κατασθέσεως με κατάλληλο κατασβεστικό υλικό υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθηκεύσεως υλικών της ομάδας αυτής επιφάνειας από 500 m2 και πάνω ή αποθηκευμένη ποσότητα πάνω από 2.000 kg.
Κατάλληλα αυτόματα συστήματα ανιχνεύσεως, υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθηκεύσεως υλικών της ομάδας αυτής επιφάνειας από 500 m2 και πάνω ή αποθηκευμένη ποσότητα πάνω από 3.000 kg.


γ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Cy)
Για την ομάδα αυτή πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα από τις ισχύουσες διατάξεις περί εκρηκτικών.
Φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαγιές C, σύμφωνα με τον Πίνακα Ε.

                                                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ Ε
                                                      Κατανομή                        Ελάχιστος αριθμός                           Μέγιστη
ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ                                Πυροσβεστήρων                  Πυροσβεστήρων                             διαδρομή
                                                    γία κάθε 100                       ανεξάρτητα από                         προσεγγίσεως
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ                             m2 επιφάνειας                        την επιφάνεια                         πυροσβεστήρων
                                                     στεγασμένου                        στεγασμένου                                 σε m
                                                     χώρου                                       χώρου
Σκόνης ΡΑ 12                                         1                                           1                                            15
        ή
 
CO2 - 6                                               1                                          1                                            15

Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 500 m2 και πάνω. Τούτο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση.
Σύστημα αυτόματης κατασβέσεως με κατάλληλο κατασβεστικό υλικό, υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθηκεύσεως υλικών της ομάδας αυτής με επιφάνεια από 300 m2 και πάνω.
Κατάλληλα αυτόματα συστήματα ανιχνεύσεως είναι υποχρεωτικά για εγκαταστάσεις παραγωγής ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνεια τους και για κλειστούς χώρους αποθηκεύσεως υλικών της ομάδας αυτής, με επιφάνεια από 500 m2 και πάνω.


4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D


Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στις οποίες οι πυρκαγιές προκαλούνται από μέταλλα (νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο κλπ.). Στην κατηγορία αυτή σαν κατασταλτικά μέσα χρησιμοποιούνται ειδικοί μόνο φορητοί ή τροχήλατοι πυροσβεστήρες σκόνης, διάφορης χωρητικότητας τύπου PD (κατασβέσεως μετάλλων).


ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
• Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, επιβάλλεται να εφοδιάζονται με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, τα οποία θα βρίσκονται σε ειδικό ερμάριο. Το ερμάριο αυτό ονομάζεται «ΣΤΑΘΜΟΣ».
• Επιχειρήσεις που διαθέτουν δεξαμενές εύφλεκτων υγρών ή υγραερίων που εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες, θα παίρνουν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την αντίστοιχη κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι επιχειρήσεις αυτές.
Για τους χώρους όμως που βρίσκονται οι αναφερόμενες δεξαμενές ή φιάλες, θα λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών ή υγραερίων.
• Επιχειρήσεις που για τις λειτουργικές τους ανάγκες χρησιμοποιούν επικίνδυνα αέρια (αμμωνία, χλώριο, υδρογόνο κ.λπ.), υποχρεούνται στην εγκατάσταση κατάλληλου αυτόματου ανιχνευτικού συστήματος, το οποίο θα έχει την δυνατότητα αυτόματης διακοπής διαφυγέντος αερίου. Επίσης να διαθέτουν μία (1) τουλάχιστον ειδική προστατευτική στολή, όπου απαιτείται.
• Επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο υποχρεούνται να χωρίζονται μεταξύ τους με πυράντοχα υλικά και οι πόρτες των διαδρόμων να είναι επίσης πυράντοχες, τα δε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα λαμβάνονται μεμονωμένα σύμφωνα με την κατηγορία που εντάσσεται από άποψη κινδύνου κάθε επιχείρηση.
• Βιομηχανίες με στεγασμένη επιφάνεια άνω των 5.000 m2 υποχρεούνται στην τοποθέτηση υδροστομίου, για τροφοδότηση πυροσβεστικών οχημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Π.Υ.
• Η μέτρηση της στεγασμένης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων θα γίνεται με βάση τις εξωτερικές διαστάσεις και περιλαμβάνει και τα υπόστεγα.
• Στη στεγασμένη επιφάνεια δεν προσμετράται η επιφάνεια των χώρων διοικήσεως (Γραφεία, λογιστήρια κ.λπ.), εφόσον οι χώροι αυτοί στεγάζονται σε ανεξάρτητο κτίριο.

Στους ανωτέρω χώρους διοικήσεως θα εγκαθίστανται τα φορητά μέσα πυροσβέσεως που προβλέπονται για την κατηγορία κινδύνου Αα.
• Όπου εντός του ευρύτερου βιομηχανικού χώρου συνυπάρχουν, λόγω της φύσεως των κατεργαζομένων πρώτων υλών ή παραγομένων από την επιχείρηση προϊόντων, τμήματα που ανήκουν σε διάφορες ομάδες από πλευράς μεγέθους κινδύνου πυρκαγιάς, η κατάταξη σε κατηγορίες ή ομάδες γίνεται:
α. Ανεξάρτητα και ανάλογα με το μέγεθος του κινδύνου που υπάρχει εφ' όσον τα αντίστοιχα τμήματα έχουν εγκατασταθεί σε ιδιαίτερες θέσεις ή σε στεγανά, κατά την άποψη της απευθείας μεταδόσεως του κινδύνου της πυρκαγιάς διαμερίσματα, ή διαμερίσματα τελείως χωρισμένα με ακουστό υλικό μέσα στο ίδιο κτίριο.
β. Σύμφωνα με το μέγεθος κινδύνου πυρκαγιάς του δυσμενέστερου τμήματος, εφόσον ο διαχωρισμός τους σε στεγανά διαμερίσματα ή διαμερίσματα τελείως χωρισμένα με άκαυστο υλικό μέσα στο ίδιο κτίριο, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί.
• Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και για συνάθροιση κοινού, υποχρεούνται, ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνεια τους, να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής ανάλογου κατασβεστικού υλικού, καλύπτοντας όλους τους χώρους στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν να αναφλέγουν.
• Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου, πρέπει να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823