ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ - ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΤΗΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ


Στους διεθνούς κανονισμούς πυροπροστασίας και κυρίως της NFPA αναφέρονται μία σειρά υπό υλικά υπό τον όρο εύφλεκτα αλλά και γενικότερα επικίνδυνα.
Η πιθανή παρουσία τους σε ένα χώρο (λόγω αποθήκευσης ή σαν παραγωγικά προϊόντα ή σαν παραπροϊόντα) πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψη κατά τη σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας.
Οι αριθμητικές τιμές που δίνονται βασίζονται σε έγκυρες πηγές (NFPA, Bureau of Mines, Factory Mutual System, Underwriters Laboratories κ.α.) και μπορούν να θεωρούνται κατάλληλες για γενική χρήση. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των τιμών που δίνονται από διάφορα αναγνωρισμένα εργαστήρια, αναφέρεται η περισσότερο συντηρητική τιμή. Μικρές διαφορές είναι φυσικό να υπάρχουν ακόμη και ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οφείλονται κυρίως σε διαφορές στην καθαριότητα των δοκιμαστικών δειγμάτων και μικροδιαφορές στον τεχνικό χειρισμό και τις παρατηρήσεις από τη χρήση των συσκευών δοκιμής. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μικροδιαφορές στο σημείο ανάφλεξης, την θερμοκρασία αυτανάφλεξης και στα όρια έκρηξης έχουν μικρή πρακτική σημασία.
Οι κυριότερες ιδιότητες που εξετάζονται, και άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή την προσπάθεια πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, είναι:
Το σημείο ανάφλεξης
Η θερμοκρασία αυτανάφλεξης
Τα όρια έκρηξης ή ανάφλεξης, σε % κατ' όγκο
Το ειδικό βάρος
Η πυκνότητα του ατμού
Το σημείο βρασμού
Η διαλυτότητα σε νερό
Η κατάλληλη κατασβεστική μέθοδος και
Ο προσδιορισμός του βαθμού κινδύνου, που αφορά στην υγεία, στην αναφλεξιμότητα και τις χημικές αντιδράσεις, που κατατάσσονται από τον αριθμό μηδέν (που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, μέχρι τον αριθμό τέσσερα, 4) που θεωρείται το ανώτατο όριο επικινδυνότητας.
Όταν στη στήλη του βαθμού κινδύνου και ειδικότερα στην "χημική αντίδραση" υπάρχει το γράμμα " W " αυτό σημαίνει ότι η παρουσία αυτής της ουσίας αλλοιώνει το νερό επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί νερό στο περιβάλλον της (ούτε για κατάσβεση) γιατί μπορούν να δημιουργηθούν επικίνδυνες χημικές αντιδράσεις.
Αυτό στη διεθνή βιβλιογραφία σημειώνεται με •W (W με μια οριζόντια γραμμή).
Για μερικά εύφλεκτα υγρά, δεν προτείνεται στον πίνακα κατάλληλος τρόπος κατάσβεσης πυρκαγιάς τους (π.χ. βενζίνη αεροπορίας, αυτοκινήτων και γενικότερα υδρογονάνθρακες). Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η χρησιμοποίηση μέσων κατάσβεσης, που θα είναι ελαφρότερα από ίσο όγκο των υγρών αυτών και είναι επιτρεπτή με κατασβεστικά αέρια CO2, (ή αφρός ή χημική σκόνη), αλλά με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτουν ανεπιθύμητες χημικές αντιδράσεις.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823