ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας κτιρίων - Ενεργητική Πυροπροστασία

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Sprinker)

Γενικά
Με την έννοια αυτή εννοούμε κάθε αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως το οποίο καταλήγει σε ειδικές κεφαλές καταιονισμού (SPRINKLERS) οι οποίες τοποθετούνται στους αντίστοιχους προς προστασία χώρους και ενεργοποιούμενες αυτομάτως με κάποιο αισθητήριο καταιονίζουν στο χώρο ή άλλο κατάλληλο κατασβεσπκό υλικό με την επιθυμητή πυκνότητα ροής και για καθορισμένο χρόνο. Παρακάτω θα ασχοληθούμε με την εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος καταιονισμού νερού. Οι εγκαταστάσεις καταιονισμού SPRINKLER διακρίνονται στις εξής κατηγορίες.
α.Εγκαταστάσεις υγρού τύπου στις οποίες οι σωληνώσεις έχουν διαρκώς νερό υπό πίεση και κάθε κεφαλή (ακροφύσια) ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η θερμοκρασία στην περιοχή αυτή υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο (συνήθως 65-70 °C).
β. Εγκαταστάσεις ξηρού τύπου στις οποίες οι σωληνώσεις περιέχουν ατμοσφαιρικό αέρα ή άζωτο υπό πίεση το οποίο μετά την ενεργοποίηση φεύγει και η βαλβίδα ξηρού τύπου ανοίγει, οπότε το νερό γεμίζει τις σωληνώσεις και εκτοξεύεται από τις κεφαλές
γ. Εγκαταστάσεις πρρενέργειας οι οποίες αποτελούνται από συνδυασμό ανιχνευτών και σωληνώσεων οι οποίες καταλήγουν στους καταιονιστές. Σε περίπτωση ενεργοποιήσεως των ανιχνευτών λόγω ανυψώσεως της θερμοκρασίας εισέρχεται το νερό στις σωληνώσεις και εκτοξεύεται από τις κεφαλές.
δ. Εγκαταστάσεις ολικού κατακλυσμού (DELUGE) στις οποίες οι καταιονιστές του νερού (SPRINKLER) είναι ανοικτού τύπου και η βαλβίδα ελέγχου επιτρέπει την άμεση κατάθλιψη του νερού από όλους τους καταιονιστές ταυτόχρονα σε περίπτωση ενεργόποιήσεως του ανιχνευτικού δικτύου λόγω αυξήσεως της θερμοκρασίας.
ε. Σε εγκαταταστάσεις συνδυασμού των ανωτέρω συστημάτων.
Σημείωση: Στα επόμενα θα ασχοληθούμε με τις εγκαταστάσεις υγρού τύπου. Οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται νια την προστασία χώρων στους οποίους η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι άνω των 4°C, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος φραγής των σωληνώσεων ή δημιουργίας μηχανικών βλαβών λόγω ψύξεως του περιεχομένου νερού.

4.2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPRINKLER
Ένα πλήρες σύστημα SPRINKLER περιλαμβάνει τα εξής:
4.2.1. Δεξανενή νερού (υπόγεια ή υπέργεια) αναλόγου χωρητικότητας προς τις απαιτήσεις των προστατευομένων χώρων. Η ελάχιστη χωρητικότητα αυτής ανεξαρτήτων της προκυπτούσης από τους υπολογισμούς είναι 12 m εφ' όσον η αναπλήρωση του νερού γίνεται από μια ανεξάντλητη πηγή.
4.2.2. Σύνδεση της δεξαμενής με ανεξάντλητη πηγή νερού. Αξιόπιστες πηγές νερού θεωρούνται τα υδροδοτικά δίκτυα των πόλεων, λίμνες, ποταμοί, φρεάτια κ.λ.π.

4.3.2 Πυροσβεστικές αντλίες
ΐ) Όπου η απαιτούμενη πίεση και παροχή νερού για την τροφοδότηση συστήματος ή συστημάτων καταιονισμού "SPRINKLER" δεν εξασφαλίζεται με άλλο τρόπο απαιτείται η τοποθέτηση μιας ή περισσοτέρων αντλιών, βάσει υπολογισμών της μελέτης. ii) Η πυροσβεστική υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει κατά περίπτωση και αριθμού εφεδρικών αντλιών πέραν των καθοριζομένων από την μελέτη.

Οι εφεδρικές αντλίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ανεπαρκείας των αρχικώς προγραμματισθέντων αντλιών.
iii) Οι κύριες και εφεδρικές αντλίες πρέπει να είναι:
ί) Ηλεκτροκίνητες, εφόσον υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αυτομάτου λειτουργίας και κατάλληλης ισχύος, το οποίο να τίθεται αμέσως αυτόματα σε λειτουργία σε κάθε διακοπή ρεύματος και να τροφοδοτεί συνεχώς την αντλία.
ϋ) Αυτόνομες εσωτερικής καύσεως (συνήθως πετρελαιοκίνητες) .
iii) Όπου υπάρχουν κύριες και εφεδρικές αντλίες μπορεί να είναι οι μεν ηλεκτροκίνητες και οι άλλες αυτόνομες εφόσον δεν υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
Επομένως, προκύπτει ότι εφόσον δεν υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (το οποίο να τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία) πρέπει σε κάθε εγκατάσταση να υπάρχει τουλάχιστον μια πετρελαιοκίνητη (ή βενζινοκίνητη) αντλία και πιθανώς και άλλες ηλεκτροκίνητες αντλίες.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στο κεφάλαιο περί μόνιμου υδροδοτικού δικτύου τα πιο συνηθισμένα αντλητικά συγκροτήματα είναι δύο :
1) Συγκρότημα που περιλαμβάνει μια πετρελαιοκίνητη αντλία και μια μικρή βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία (JOCKEY).
2) Συγκρότημα που περιλαμβάνει μια κύρια πετρελαιοκίνητη αντλία, μια κύρια ηλεκτροκίνητη και μια μικρή βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία 0OCKEY).
Τα συγκροτήματα αυτά αναλύονται λεπτομερώς στο προηγούμενο κεφάλαιο περί μόνιμου υδροδοτικού δικτύου και ισχύουν ακριβώς και εδώ οι ίδιες προδιαγραφές, σχέδια και τύποι υπολογισμού των αντλιών
4.2.4. Βαλβίδα (βάνα) ελέγχου κατάλληλου μεγέθους.
4.2.5. Βαλβίδα αντεπιστροφής, η οποία θα επιτρέπει τη ροή του νερού προς την κατεύθυνση των σωληνώσεων των καταιονιστήρων.
4.2.6. Σύνδεση αποστραγγίσεως με βάνα ελέγχου, κατάλληλου μεγέθους η οποία να εξασφαλίζει την αποστράγγιση του συστήματος καταιονισμού και τη διοχέτευση του νερού εκτός του κτιρίου.
4.2.7. Μετρητή πιέσως, με ένδειξη της πιέσεως, στον κατακόρυφο σωλήνα τρφοδοτήσεως.
4.2.8. Συσκευή ανιχνεύσεως της ροής του νερού, η οποία θα συνδέεται με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου.
4.2.9. Συνδεση σωλήνα Φ100 mm, πάνω από τη βαλβίδα αντεπιστροφής με τον κατακόρυφο σωλήνα τροφοδοσίας του συστήματος καταιονισμού, η οποία θα καταλήγει σε δύο στόμια παροχής διαμέτρου 65 mm, εκτός του κτιρίου για την τροφοδότηση του συστήματος από τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση ανάγκης.
Η σύνδεση θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα αντιπι-στροφής η οποία θα επιτρέπει την ροή του νερού, μόνον προς το σύστημα καταιονισμού καια έχει και την δυνατότητα αυτόματης αποστράγγισης.
4.2.10. Το σύστημα SPRINKLER θα περιλαμβάνει δίκτυο σωληνώσεων καταλλήλων διαμέτρων για την τροφοδοσία των καταιονιστών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα εις τα επόμενα.
4.2.11. Κεφαλές καταιονισμού (SPRINKLER).
Οι κεφαλές καταιονισμού είναι ουσιαστικά θερμική βαλβίδες οι οποίες όταν ενεργοποιηθούν ανοίγουν και διασκορπίζουν το νερό.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι:
α. Αμπούλας: Από γυαλί που περιέχει υγρό το οποίο διαστέλλεται εύκολα σε προκαθορισμένη θερμοκρασία με αποτέλεσμα να εκσφενδονισθεί το νερό κατάσβεσης.
β. Ευτήκτου κράματος: Έχουν σύστημα μοχλού το οποίον συγκρατείται από εύτηκτο κράμα, το οποίο στην προκαθορισμένη θερμοκρασία λυώνει και ελευθερώνει τη δίοδο του νερού πυρόσβεσης.
γ. Ευτήκτου κρυστάλλου άλατος: Στον τύπο αυτόν όταν φθάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία λυώνει ο κρύσταλλος οπότε ελευθερώνεται η δίοδος του νερού. Από πλευράς κατηγορίας διακρίνουμε του εξής τύπους SPRINKLER:

i) Συμβατικός τύπος: Οι καταιονιστήρες αυτού δημιουργούν εκτόξευση σφαιρικού τύπου και ένα μέρος του νερού κατευθύνεται στην οροφή. Συνήθως περιέχουην δίσκο εκτροπής γενικού τύπου για τοποθέτηση είτε σε όρθια είτε σε ανεστραμμένη θέση.
ii) Τύπος ομπρέλλας: Δημιουργεί ημισφαιρική εκτόξευση κάτω από το επίπεδο του δίσκου εκτροπής με ελάχιστη ή καθόλου εκτόξευσης του νερού προς την οροφή κατασκευάζονται σε δύο είδη: ένας κατάλληλος για τοποθέτηση σε όρθια θέση και ένας για ανεστραμμένη θέση.
iii) Τύπος οροφής: Χρησιμοποιούνται όταν οι σωληνώσεις που τους τροφοδοτούν είναι μέσα σε ψευδοροφή και τοποθετούνται σε ανπστραμένη θέση με τη βάση τους στο επίπεδο οροφής. Κατασκευάζονται με δίσκο εκτροπής που είναι δυνατόν να είναι είτε σταθερός είτε κινητού.
ίν) Πλευρικός τύπος: Τοποθετούνται συνήθως κατά μήκος του τοίχου ενός δωματίου και κοντά στην

οροφή, ο δίσκος εκτροπής κατευθύνει το περισσότερο νερό προς τη μια πλευρά, ενώ μόνο μια μικρή ποσότητα κατευθύνεται στον τοίχο, πίσω από τον καταιονιστήρα. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται κα-ταιονιστήρες τύπου ομπρέλας ανεστραμμένης θέσης και όρθιας θέσης.
Γενικά, η θερμοκρασία λειτουργίας ενός SPRINKLER είναι συνήθως 68 °C (υπερβαίνει τη θερμοκρασία του χώρου κατά 45-50 °C).
Η απόσταση του δίσκου εκτροπής από την οροφή πρέπει να είναι συνήθως 120-150 mm και οπωσδήποτε όχι μικρότερη των 70 mm, ούτε μεγαλύτερη των 250 mm.

Μέγεθος διάταξη και πλήθος καταιονιστήρων.
Σχετικά με τη χρήση καταιονιστήρων (στο αυτόματο) κατηγορίες πυρόσβεσης κτιρίου διαχωρίζονται τα κτίρια σε τρεις κατηγορίες από πλευράς κινδύνου εμφανίσεως και μεταδόσεως πυρκαγιάς.
1) Κατηγορία μικρού κυνδύνου: Αναφέρεται σε χώρους κατά κανόνα μικρότερους από 120 τ.μ. στους οποίους δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και γενικά, η εμφάνιση πυρκαγιάς δε μεταδίδεται εις τον υπόλοιπο χώρο.
2) Κατηγορία συνήθους κινδύνου: Αναφέρεται στις συνήθεις περιπτώσεις κτιρίων όπου υπάρχει μικρή ανα-φλεξιμότητα των περιεχομένων υλικών και επιπλέον η ταχύτητα μεταδόσεως της πυρκαϊας είναι σχετικά μικρή.

3) Κατηγορία μεγάλου κινδύνου: Αναφέρεται κυρίως σε βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια εις τα οποία γίνεται διακίνηση, επεξεργασία και ο κίνδυνος ανάφλεξης και εξέλιξης είναι μεγάλος και επίσης σε αποθηκευτικούς χώρους με μεγάλο ύψος στοιβασίας των υλικών.
Σημειώνεται ότι η πυκνότητα καταιόνισης του νερού πρέπει να σχεδιάζεται 2,25 mm/min για κατηγορία μικρού κινδύνου, 5 mm/min για κατηγορία συνήθους κινδύνου και 7,5 mm/min για κατηγορίες μεγάλου κινδύνου.
Από πλευράς μεγεθών στις κατηγορίες μικρού και συνήθους κινδύνου χρησιμοποιούνται καταιονιστές διαμέτρου ακροφυσίου 1/2" με ονομαστική παροχή 60 λίτρα /min (ελάχιστη 55 λίτρα/min) και στις κατηγορίες μεγάλου κινδύνου χρησιμοποιούνται καταιονιστές με ακροφύσια είτε 1/2" είτε 3/4" (20 mm) με ονομαστική παροχή 80 λίτρα/min (ελάχιστη 75 λίτρα /min). Σημείω-νεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται η χρήση καταιονιστών διαφόρων μεγεθών ακροφυσίων σε ένα σύστημα SPRINKLER. Η ελάχιστη διάμετρος των ακροφυσίων είναι 1/2" (12,5 mm).

Πλήθος καταιονιστήρων: Οι κεφαλές καταιονισμού SPRINKLER πρέπει να υπολογίζονται ώστε να καλύπτουν την ακόλουθη επιφάνεια δαπέδου.
α) Σε χώρους μικρού βαθμού κινδύνου η απόσταση μεταξύ των καταιονιστών μιας διακλαδώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4,5 μ., η δε συνολική κάλυψη  επιφάνειας δαπέδου ανά καταιονιστή να μην υπερβαίνει τα 20,25 τ.μ..
β) Σ ε χώρους συνήθους κινδύνου, η απόσταση μεταξύ των καταιονιστών μιας διακλαδώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4,0 μ., η δε συνολική κάλυψη επιφάνειας δαπέδου ανά καταιονιστή να μην υπερβαίνει τα 12 τ.μ.
Όταν μέσα στους χώρους συνήθους κινδύνου, αποθηκεύονται υλικά ή εμπορεύματα σε ύψος μεγαλύτερο των 4,5 μ. η απόσταση μεταξύ των καταιονιστών μιας διακλαδώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,60 μ. και η μέγιστη συνολική κάλυψη επιφανείας δαπέδου ανά καταιονιστή να μην υπερβαίνει τα 12 τ.μ.
γ) Σ ε χώρους μεγάλου βαθμού κινδύνου η απόσταση μεταξύ των καταιονιστών μιας δακλαδώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μ. και η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια τα 9 τ.μ. ανά καταιονιστή.
Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις επιβάλλεται να γίνεται σύνδεση δοκιμής του συστήματος καταιονισμού σε μια από τις πιο απομακρυσμένες διακλαδώσεις καταιονιστών διαμέτρου 1" (25 mm) η οποία να απολήγει μέσω βάνας ελέγχου σε ακροφύσιο της ίδιας διαμέτρου με τη διάμετρο των καταιονιστών. Η σύνδεση πρέπει να καταλήγει σε προσιτό σημείο και το νερό της δοκιμής πρέπει να αποχετεύεται κατάλληλα χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στον προστατευόμενο χώρο.
Τέλος, καθορίζεται επίσης ότι η διάρκεια λειτουργίας του συστήματος καταιονισμού καθορίζεται σε 30, 60 120 αντίστοιχα για κτίρια μικρού - συνήθους- ή μεγάλου κινδύνου.
Πλήθος καταιονιστήρων που θεωρείται ότι λειτουργούν ταυτόχρονα:
Το πλήθος αυτό καθορίζεται ως εξής: Κατηγορία μικρού κινδύνου: 4 καταιονιστήρες
Κατηγορία συνήθους κινδύνου (η κατηγορία αυτή υποδιαιρείται οι 3 ομάδες (Ι, Π, III) ανάλογα με το κίνδυνο εξαπλώσεως της πυρκαϊάς) οπότε έχουμε:
ΟΜΑΔΑ Ι : 6 καταιονιστήρες ΟΜΑΔΑ II: 12 καταιονιστήρες ΟΜΑΔΑ III: 18 καταιονιστήρες
Η συνηθέστερη τιμή στην κατηγορία αυτή (τιμή σχεδιασμού) είναι η ομάδα II με 12 καταιονιστήρες.
Κατηγορία μεγάλου κινδύνου: Λαμβάνονται 48 καταιονιστήρες.
Διάταξη των καταιονιστήρων: Από πλευράς διατάξεως των καταιονιστήρων σ' ένα χώρο διακρίνουμε 2 περιπτώσεις (1) τυπική διάταξη και (2) εναλλασσόμενη διάταξη (μόνο για συστήματα συνήθους κινδύνου).

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Κλάδος: Ονομάζεται ο σωλήνας που τροφοδοτείται από σωλήνα διανομής και τροφοδοτεί δύο η περισσότερους καταιονιστήρες είτε έναν ή περισσότερους βραχίονες.
Σωλήνας διανομής: Ονομάζεται εκείνος ο οποίος τροφοδοτεί έναν ή περισσότερους κλάδους με ή χωρίς βραχίονες. Στήλη διανομής: Κατακόρυφος σωλήνας που συνδέεται με τους σταθμούς ελέγχου της εγκατάστασης. Επίσης σωλήνας που διασυνδέει σωλήνες διανομής ή σωλήνα διανομής σε κλάδο σε διαφορετικό επίπεδο.
Βραχίονας: Σωλήνας κατακόρυφος ή οριζόντιος που τροφοδοτεί ένα μόνο καταιονιστήρα και συνδέεται προς τον σωλήνα διανομής ή προς κλάδο.
Από πλευράς διατάξεων διακρίνουμε δύο περιπτώσεις.
α) Μονόπλευρη διάταξη όπου οι κλάδοι βρίσκονται από τη μια πλευρά των σωλήνων διανομής και β) Αμφίπλευρη διάταξη όπου οι κλάδοι βρίσκονται και από τις δύο πλευρές των σωλήνων διανομής.
Οι διατάξεις αυτές φαίνονται στο παρακάτω σχήμα και ειδικότερα στο πρώτο σχήμα έχουμε 2 μονόπλευρα με κεντρική τροφοδότηση, στο δεύτερο σχήμα, 3 μονόπλευρα με ακραία τροφοδότηση, στο τρίτο σχήμα, 3 αμφίπλευρα με κεντρική τροφοδότηση και στο τέταρτο σχήμα 2 αμφίπλευρα με ακραία τροφοδότηση.

Υπολογισμός των σωληνώσεων του δικτύου των SPRINKLER.
Οι σωληνώσεις κατασκευάζονται συνήθως από χαλυβδοσωλήνες με ή χωρίς ραφή. Οι σωληνώσεις πρέπει να συνδέονται με σπειρώματα, συγκόλληση, φλάντζες ή ειδικούς συνδέσμους. Οι σωλήνες καταιονιστήρων κατασκευάζονται για ονομαστική πίεση λειτουργίας 10 bar.
Μετά την κατασκευή και τον εσωτερικό καθαρισμό των σωληνώσεων, αυτές υποβάλλονται σε υδραυλική πίεση δοκιμής 14 bar (επί 24 ώρες).
Ο υπολογισμός της διαμέτρου των σωληνώσεων του δικτύου γίνεται κατ' αρχήν σε συνάρτηση με τον αριθμό των κεφαλών καταιονισμού από τον κάτωθι πίνακα. Ακολούθως, ελέγχεται όσον αφορά την πτώση πιέσεως όπως θα αναπτυχθεί στα επόμενα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ SPRINKLER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ ΣΕ " ΜΕΠΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (SPRINKLER)
Γ (25 mm) 2 κεφαλές
1 1/4" (32 mm) 3 κεφαλές
1 1/2"(40mm) 5 κεφαλές
2" (50 mm) 10 κεφαλές
2 1/2" (65mm) 20 κεφαλές
3" (80 mm) 40 κεφαλές
S'/a" (90mm) 65 κεφαλές
4" (100 mm) 100 κεφαλές
5" (125 mm) 160 κεφαλές
6" (150 mm) 275 κεφαλές

Οι εκλεγείσες κατ' αρχήν διατομές υπόκεινται στους εξής περιορισμούς ανάλογα με το βαθμό κινδύνου του συστήματος.
1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η μέγιστη απώλεια πιέσεως στις σωληνώσεις από το σημείο τροφοδοτήσεως 2 καταιονιστήρων στα άκρα των συστημάτων, μέχρι τις βαλβίδες της εγκατάστασης είναι 0,9 Bar.
Η μέγιστη απώλεια πίεσης από το σημείο τροφοδοτήσεως 3 καταιονιστήρων στα άκρα του συστήματος μέχρι τις βαλβίδες της εγκατάστασης θα είναι 0,7 bar.
Η ανωτέρω απώλεια πίεση, θα υπολογισθεί για ταυτόχρονη παρχή 4 καταιονιστήρων δηλαδή για παροχή 4x60=240 lt/Γ
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση είναι ότι η συνολική πτώση πιέσεως που οφείλεται στις τριβές από το σημείο τροφοδοτήσεως 16 καταιονιστήρων στα άκρα του συστήματος στους υψηλότερους ορόφους μέχρι της βαλβίδες της εγκατάστασης (κατάθλιψη αντλίων) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5 bar όταν η παροχή του συστήματος είναι 1000 lt/min (δηλαδή 16 χ 60 = 1000 It/I"). Για τον υπολογσμό αυτό χρησιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας.

Μέγεθος σωλήνα           65 mm       80mm        100mm           150mm        200mm
Απώλεια πίεσης σε          35,0          16,0             4,4               0,65              0,16
mbar/ m με παροχή
1000lt/min

Επίσης εάν υπάρχει μεμονωμένος κλάδος ο οποίος ξεκινάει από τον συλλέκτη (βαλβίδες εγκατάστασης) μέχρι κάποιο σημείο τροφοδοτήσεως αριθμού καταιονιστήρων λιγωτέτων των 16, θα πρέπει πάλι η συνολική απώλεια που οφείλεται στις τριβές με την κατάλληλη παροχή των κατιονιστήρων της πρόσθετης διάταξης από το θεωρούμενο σημείο μέχρι τις βαλβίδες (συλλέκτη) να μην υπερβαίνει τα 5 bar. Για τους υπολογισμούς αυτούς χρησιμοποιείται ο κάτωθι πίνακας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Απώλεια πίεσης σε mbar ανά m μήκους σωλήνα με τις αντίστοιχες παροχές.
Πλήθος καταιονιστήρων Παροχή dm /min Μέγεθος σωλήνων (ονομ.διάμετρος σε mm)
32 40 50 65 80 100 150
1 60 4,5 2,1 0,67 0,19 0,087 0,024 0,004
2 120 16 7,7 2,4 0,69 0,31 0,086 0,012
3 180 34 16 5,2 1,5 0,66 0,18 0,027
4 240 58 28 8,8 2,5 1,3 0,31 0,046
5 300 - 40 13 3,6 1,7 0,46 0,068
6 360 - 55 18 5 2,3 0,63 0,093
7 420 - - 23 6,4 2,9 0,8 0,12
8 480 - - 28 7,9 3,6 0,99 0,15
9 540 - - 34 9,6 4,4 1,2 0,18
10 600 - - 41 12 5,3 1,5 0,22
11 660 - - 49 14 6,4 1,8 0,26
12 720 - - - 16 7,5 2,1 0,31
13 780 - - - 19 8,6 2,4 0,35
14 840 - - - 22 9,9 2,7 0,41
15 900 - - - 25 11 3,1 0,47
16 960 - - - 28 13 3,5 0,52
17 1020 - - - 31 14 3,9 0,58

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση είναι ότι η συνολική πτώση της πιέσεως από το σημείο τροφοδοστήσεως 48 καταιονιοτήρων (ή του ιδιαίτερου κλάδου που τροφοδοτεί λιγότερους από 48 καταιονιστήρες) μέχρι τις βαλβίδες της εγκατάστασης (συλλέκτης κατάθλιψης αντλιών) θα είναι μικρότερα από τη διαθέσιμη πίεση η οποία θα προκύπτει, όταν από τη διαθέσιμη πίεση στις βαλβίδες της εγκατάστασης αφαιρεθεί η απαιτούμενη πίεση στο σημείο τροφοδοτήσεως των 48 καταιονιστήρων και το γεωμετρικό ύψος του σημείου αυτού από τις βαλβίδες της εγκατάστασης. Για τη σύγχρονη τροφοδότηση των 48 καταιονιστήρων θα ληφθεί παροχή 60 χ 48 = 2880 dm /min. Σχετικά με τους υπολογισμούς αυτούς χρησιμοποιείται ο παρακάτω πίνακας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Απώλεια πίεσης σε mbar ανά m μήκους σωλήνα με τις αντίστοιχες παροχές.
ΠΑΡΟΧΗ dm3/min ΟΝΟΜΑΣΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ mm
100mm 150mm 200mm 250mm
100 4,4 0,65 0,16 0,054
1500 9,3 1,4 0,35 0,12
2000 16 2,4 0,59 0,2
2300 21 3 0,76 0,25
3050 34 5,1 1,3 0,43
3800 52 7,7 1,9 0,64
4550 72 11 2,7 0,9
4850 81 12 3 1
6400 136 20 5,1 1,7
7200 169 25 6,3 2,1
8000 205 31 7,7 2,6
8800 244 36 9,1 3
9650 290 43 11 3,6
       

Υπολογισμός της απαιτούμενης πίεσης στην κατάθλιψη της αντλίας (βαλβίδες εγκατάστασης)
Εάν είναι Ρ η απαιτούμενη πίεση:
Ps = η απαιτούμενη πίεση στον ψηλότερο καταιονιστήρα.
Η·γ = η ισοδύναμη πίεση του ύψους του ψηλότερου καταιονιστήρα από τις βαλβίδες της εγκατάστασης.
γ = ειδικό βάρος του νερού = 1 MP/m3 = 10.000 Nt/m3
Ρζ = οι απώλειες πιέσεως λόγω γραμμικών και τοπικών αντιστάσεων για την ονομαστική παροχή του συστήματος θα είναι:
Ρ = Ps + Η·γ + Ρζ το PS λαμβάνεται:
2,2 bar για την κατηγορία μικρού κινδύνου
1,0 bar για την κατηγορία συνήθους κινδύνου ΟΜΑΔΑ Ι
1.4 bar για την κατηγορία συνήθους κινδύνου ΟΜΑΔΑ II 1,7 bar για την κατηγορία συνήθους κινδύνου ΟΜΑΔΑ III
2.5 bar για την κατηγορία μεγάλου κινδύνου
Υπολογισμός της αντλίας τροφοδοτήσεως ενός συστήματος καταιονισμού (SPRINKLER).
Η κύρια αντλία τροφοδοτήσεως του συστήματος υπολογίζεται σε συνάρτηση με την κατηγορία κινδύνου ως εξής:
Ι/ Κατηγορία μικρού κινδύνου. Η αντλία υπολογίζεται ώστε για παροχή 225 lt/min να εξασφαλίζει στην ακραία κεφαλή καταιονισμού πίεση 2,2 bar.
2/ Κατηγορία συνήθους κινδύνου.
Διακρίνουμε τις εξής ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Ι. Η αντλία πρέπει να εξασφαλίζει μια πίεση 1 bar συν την ισοδύναμη πίεση προς το ύψος του ψηλότερου καταιονιστήρα και τις απώλειες τριβών, όταν η παροχή είναι 3751/min, και τουλάχιστον 0,7 bar συν την ισοδύναμη πίεση προς τη διαφορά ύψους και τις απώλειες τριβών μεταξύ των βαλβίδων και του ψηλότερου καταιονιστήρα, όταν η παροχή γίνει 5401/min.
ΟΜΑΔΑ II: Η αντλία πρέπει να εξασφαλίζει στις βαλβίδες ελέγχου της εγκατάστασης μια πίεση τουλάχιστον 1,4 bar συν την ισοδύναμη πίεση προς τη διαφορά ύψους μεταξύ των βαλβίδων ελέγχου και του ψηλότερου καταιονιστήρα και τις απώλειες τριβών, όταν η παροχή του νερού είναι 7251/min και τουλάχιστον 1 bar συν τη διαφορά ύψους και τις απώλειες τριβών, όταν η παροχή αυξάνει σε 10001/min.
ΟΜΑΔΑ III: Η αντλία πρέπει να εξασφαλίζει στις βαλβίδες ελέγχου της εγκατάστασης μια πίεση τουλάχιστον 1,7 bar συν την ισοδύναμη πίεση προς τη διαφορά ύψους μεταξύ των βαλβίδων ελέγχου και του ψηλότερου καταζονιστήρα και τις απώλειες τριβών όταν η παροχή του νερού είναι 11001/min και τουλάχιστον 1,4
bar συν την ισοδύναμη πίεση προς τη διαφορά ύψους και τις απώλειες τριβών, όταν η παροχή της αντλίας αυξηθεί σε 13501/rnin.
3/ Κατηγορία μεγάλου κινδύνου. Η αντλία πρέπει να υπολογίζεται ώστε να παρέχει στις βαλβίδες ελέγχου της εγκατάστασης μια πίεση τουλάχιστον 2,50 bar συν την ισοδύναμη πίεση προς τη διαφορά ύψους μεταξύ των βαλβίδων ελέγχου και του ψηλότερου καταιονι-στήρα και τις απώλειες τριβών, όταν η παροχή του νερού είναι 28801/min που αντιστοιχεί στηνταυτόχρονη λειτουργία 48 καταιονιστήρων.
Υπολογισμός της δεξαμενής αποθήκευσης του νερού:
Η δεξαμενή αυτή (υπόγεια ή υπέργεια ) θα τροφοδοτείται από το δίκτυο πόλεως μέσω μηχανικού φλοτερο-διακόπτη και δια παροχής διαμέτρου 3/4" ή 1" και θα επαρκεί για τη λειτουργία του συστήματος καταιονισμού για χρόνο 30 λεπτών τουλάχιστον. Για περιπτώσεις που δεν υπάρχει αυτόματη αναπλήρωση του νερού της δεξαμενής από μόνιμο δίκτυο και ιδιαίτερα δε περιπτώσεις ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ είναι δυνατόν να λαμβάνεται μεγαλύτερος χρόνος των 30 λεπτών. Η παροχή της αντλίας η οποία θα αναρροφά νερό από την δεξαμενή θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον.
225 1/min για κατηγορία μικρού κινδύνου 3751/min νια κατηγορία συνήθους κινδύνου ομάδα Ι 725 1/min για κατηγορία συνήθους κινδύνου ομάδα II 11001/min για κατηγορία συνύθους κινδύνου ομάδα III 28801/min για κατηγορία μεγάλου κινδύνου
Γενικά οι δεξαμενές δεν πρέπει να έχουν χωρητικότητα μικρότερα από τις κάτωθι τιμές.

Μικρός κίνδυνος 3 m3
Συνήθης κίνδυνος 25 m3
Μεγάλος κίνδυνος 70 m3 .


Εφεδρικοί καταιοντστήρες: Σε κάθε σύστημα SPRINKLER και πλησίον του κεντρικού σταθμού τροφοδοσίας πρέπει να υπάρχει ερμάριο με ειδικό κλειδί αντικαταστάσεως κεφαλών SPRINKLER για άμεση αντικατάσταση εάν παραστεί ανάγκη. Ο εφεδρικός αριθμός των κεφαλών καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία από πλευράς κινδύηνου ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 6 κεφαλές ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 24 κεφαλές ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 36 κεφαλές
Σημείωση 1. Όπου από τις ειδικές διατάξεις απαιτείται εγκατάσταση αυτομάτου συστήματος πορόσβεσης είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση χειροκινήτων αγγελτήρων πυρκαϊάς.

Σημείωση 2. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στην περίπτωση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση δεξαμενής νερού με αντλιοστάσιο και δε γίνεται γενικά δεκτή σύνδεση προς μόνιμο δημόσιο ή ιδιωτικό υδροδοτικό δίκτυο έστω και εάν αυτό πληροί τις απαιτήσεις από πλευράς παροχής και πιέσεως.
Παρέκκλιση από αυτό επιτρέπεται μόνο εάν το δίκτυο περιέχει το πολύ 6 κεφαλές καταιονιστήρων οπότε μπορεί να γίνει κατευθείαν σύνδεση με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο με την προϋπόθεση της δυνατότητας παροχής τουλάχιστον 6 λίτρων ανά λεπτό και ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας.
ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑ-ΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (SPRINKLER).
Στην περίπτωση συνυπάρξεως και των δύο ανώτερων συστημάτων ισχύουν όλα τα αναφερόμενα παραπάνω σχετικά με τις βασικές απαιτήσεις κάθε συστήματος χωριστά. Επιπλέον, πρέπει να ισχύουν τα κατωτέρω αναφερόμενα.
1. Απαιτείται δεξαμενή νερού η οποία πρέπει να συν-
δέεται με ανεξάντλητη πηγή νερού.
2. Απαιτείται η τοποθέτηση 1 κύριας αντλίας αυτόνομου
εσωτερικής καύσεως (συνήθως πετρελαιοκίνητης) και μιας μικρής εφεδρικής ηλεκτροκίνητης (Jockey) ή για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις 1 κύρια αυτόνομη πετρελαιοκίνητη, 1 κύρια ηλεκτροκίνητη και 1 μικρή εφεδρική ηλεκτροκίνητη (Jockey).
3. Η κύρια αντλία εσωτερικής καύσεως θα μπορεί να παραλειφθεί και στη θέση της να τοποθετηθεί ηλεκτροκίνητη μόνο εφόσον υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος κατάλληλης ισχύος το οποίο να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και να τροφοδοτεί άμεσα την ηλεκτροκίνητη αντλία.
4. Η κύρια αντλία πρέπει να έχει παροχή τέτοια ώστε να μπορεί να καλύπτει συγχρόνως τις ανάγκες σε νερό των πυροσβεστικών φωλιών και ορισμένου πλήθους καταιονιστήρων τα οποία θα λειτουργούν ταυτόχρονα. Ο αριθμός των ταυτόχρονα εργαζόμενων πυροσβεστικών φωλιών καθορίσθηκε προηγουμένως (1ΠΦ ανά στήλη και τουλάχιστον μία ανά 10).
Ο αριθμός των ταυτόχρονα συνεργαζόμενων καταιονιστήρων καθορίζεται συναρτήσει της κατηγορίας από πλευράς κινδύνου της εγκατάστασης ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 καταιονιστήρες , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 10 καταιονιστήρες , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 20 καταιονιστήρες
5. Η δεξαμενή υπολογίζεται ώοτε να παρέχει την ανωτέρω ποσότητα νερού για τη λειτουργία της αντλίας και για χρόνο τουλάχιστον 30 λεπτών. Η ελάχιστη χωρητικότητα της δεξαμενής είναι 25 m .
6. Από τον κεντρική συλλέκτη ο οποίος τοποθετείται στην κατάθλιψη των αντλιών, θα υπάρχουν χωριστές αναχωρήσεις (στήλες) για τις πυροσβεστικές φωλιές και χωριστές νια τους καταιονιστήρες νια τον λόγο ότι κάθε στήλη απαιτεί διαφορετική πίεση (προφανώς μικρότερη απαιτείται γενικά στο δίκτυο των καταιονιστήρων).
7. Στις αναχωρήσεις του δικτύου των καταιονιστήρων συνιστάται να τοποθετούνται μειωτές πιέσεως διότι αλλιώς υπάρχει κίνδονος οι κεφαλές καταιονισμού να βρεθούν σε μεγλάη πίεση και να υποστούν θραύση.
8. Η διαστοοΊολόγηση του κλάδου των καταιονιστήρων γίνεται σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα συναρτήσει του αριθμού αυτών, καιδεν απαιτείται γενικά έλεγχος της πιέσεως του δικτύου από πλευράς επάρκειας διότι η πίεση συνήθως επαρκεί επειδή λόγω των πυροσβεστικών φωληών απαιτείται σχετικά μεγάλη πίεση (επειδή ως γνωστόν στην πιο απομακρυσμένη πυροσβεστική φωλιά επιβάλλεται πίεση 44, bar).
9. Απαιτείται και εδώ συσκευή ανιχνεύσεως της ροής του νερού η οποία να συνδέεται με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου.
10. Απαιτείται εγκατάσταση χειροκινήτων αγγελτήρων πυρκαϊάς.
11. Απαιτείται η σύνδεση σωλήνας Φ100 mm η οποία θα καταλήγει σε δύο στόμια διαμέτρου 65 mm εκτός κτιρίου για την τροφοδότηση του συστήματος από τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση ανάγκης.
Από επόμενο σχέδιο φαίνεται η συνδεσμολογία ενός μικτού πυροσβεστικού συστήματος με μια πετρελαιοκίνητη αντλία και μια βοηθητική ηλεκτροκίνητη (Jockey). Όπως φαίνεται στο δίκτυο των σωληνώσεων, υπάρχει ιδιαίτερος κλάδος για τις πυροσβεστικές φωλιές και ιδιαίτερος κλάδος για τις κεφαλές καταιονισμού (SPRINKLER) εις την αναχώρηση του οποίου τοποθετείται μιεωτής πιέσεως δια την εξασφάλιση της μικρότερης πίεσης σε σχέση με εκείνη των πυροσβεστικών φωλιών. ;
Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται οι απαιτήσεις σε αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως (SPRINKLER) ανά είδος κτιρίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΕΩΣ (ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ) ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Γενικά, δεν απαιτείται αυτόματο σύστημα πυροσβέσεως.
2 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Εναλλακτικά αντί για αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και ειδικότερα υποκαθιστά και το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο νια ξενοδοχεία μέχρι και 4 ορόφων.
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Επιβάλλεται: α) Σε υπόγεια κτιρίων εκπαίδευσης με εμβαδά μεγαλύτερο των 250 τ. μέτρων, β) Σε επικίνδυνους χώρους και σε οδεύσεις διαφυγής αντικαθιστώντας το σύστημα πυρανίχνευσης (εκτός των χώρων όπου μπορεί να προκληθεί καταστροφή από το νερό κατάσβεσης). Σημ. Σε δίκτυο που περιέχει το πολύ 6 κεφαλές καταιονιστήρων η παροχή νερού επιτρέπεται να γίνει κατευθείαν από το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο εφόσον υφίσταται η δυνατότητα παροχής τουλάχιστον 6 λίτρων ανά λεπτό και ανά τ. μέτρο επιφάνειας.
4 ΓΡΑΦΕΙΑ Επιβάλλεται: α) Στους επικίνδυνους χώρους αντί του συστήματος πυρανίχνευσης (κατά περίπτωση), β) Στην περίπτωση θεωρητικού πληθυσμού μεγαλύτερου από 400 άτομα.
5 ΚΑΤΑΣ ΤΗΜΑΤΑ Επιβάλλεται αυτόματο σύστημα καταιονιστήρων νερού ή κατάλληλου νια την περίπτωση κατασβεστικού υλικού, α) Σε όλα τα κτίρια με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 1000 τ. μέτρα, β) Σε όλα τα κτίρια με συνολικό εμβαδόν ορόφων μεγαλύτερο από 2500 τ. μέτρα. γ) Σε όλους τους υπόγειους χώρους με εμβαδόν μεγαλύτερο από 250 τ. μέτρα, δ) Όταν επιδιώκεται αύξηση του επιτρεπόμενου εμβαδού πυροδιαμερίσματος. ε) Σ ε επικίνδυνους χώρους (θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μετασχηματιστώνκ.λπ.) οπότε χρησιμοποιείται τότε HALON, COgnoMa υλικά (εκτός νερού) .
6 ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΟΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ. Επιβάλλεται: α) Στους επικίνδυνους χώρους, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων υψηλού βαθμού κινδύνου σε συνδυασμό με το σύστημα πυρανίχνευσης όπου απαιτείται, β) Στην σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους των θεάτρων, γ) Στους χώρους συνάθροισης κοινού των οποίων το δάπεδο βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 23 μ από τη στάθμη πρόσβασης του πυροσβεστικού οχήματος. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ισχύει η σημείωση της παρ. 3 για 6 κεφαλές.
7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ Απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σε όλα τα κτίρια της κατηγοράις Zs και σε αποθήκες της κατηγορίας Za εφ' όσον το συνολικό εμβαδόν τους υπερβαίνει τα 2000 μέτρα. Επίσης για βιομηχανίες - βιοτεχνίες κατηγορίας C ομάδας μεσαίου κινδύνου (Οβ) απαιτείται σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλο κατασβεστικό υλικό για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικού της ομάδας αυτής επιφάνειας μεγαλύτερης από 500 τ.μ ή για αποθηκευμένη ποσότητα πάνω από 2000 χιλιόγραμμα. Τέλος επιβάλλεται για βιομηχανίες - βιοτεχνίες ομάδας μεγάλου κινδύνου (CY) σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με κατάλληλο κατασβεστικό υλικό υποχρεωτικά για κλειστούς χώρους αποθήκευσης υλικών της ομάδας αυτής με επιφάνεια από 300 τ.μ. και πάνω.
8 ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης ολικής ή τοπικής εφαρμογής επιβάλλεται να εγκαθίστανται στους ακόλουθους χώρους: Κεντρικές αποθήκες Συγκρότημα λεβητοστασίου Κεντρικό Μαγειρείο Χώρους εφαρμογής χρωμάτων Χώρους κεντρικής συγκέντρωσης απορριμάτων Αποτεφρωτήρια Συγκρότημα πλυντηρίων - κεντρικής λινοθήκης Χώρους Μηχανολογικών εγκαταστάσεων υψηλού βαθμού κινδύνου Χώρους φύλαξης - αποθήκευσης ιατρικών αερίων. Χώρους φύλαξης αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών Επίσης επιβάλλεται να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σε όλη την έκταση του κτιρίου σε κτίρια ατόμων με ειδικές ανάγκες ή χρονίως πασχόντων, οίκων ευγηρίας, βρεφοκομείων, βρεφικών και παιδικών σταθμών, οικοτροφείων για παιδιά μικρότερα των 6 ετών.
9 ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Στους επικίνδυνους χώρους (κεντρικές αποθήκες, χώρος στάθμευσης οχημάτων, κεντρικό μαγειρείο, λεβητοστάσιο, θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.) πρέπει να τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει και το σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης. Εξαιρούνται χώροι με εμβαδόν μικρότερο από 30 τ.μέτρα εφόσον διαθέτουν ανιχνευτή πυρκαϊας, χώροι με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με εμβαδόν μικρότερο των 100 τ.μ. εφόσον πάλι διαθέτουν ανιχνευτές πυρκαγιάς, καθώς και μαγειρεία που παρασκευάζουν λιγότερες από 150 μερίδες φαγητού ανά γεύμα. Επιτρέπεται η σύνδεση κατευθείαν με το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του κτιρίου συστήματος καταιονιστήρων με λιγότερες από 6 κεφαλές, με την προϋπόθεση παροχής τουλάχιστον 6 λίτρων νερού ανά πρώτο λεπτό και ανά τετρ. μέτρο επιφάνειας του προστατευόμενου χώρου.
10 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στα υπόγεια των κτιρίων της κατηγορίας ©2 (Υπέργεια πολυώροφα) καθώς και στα κτίρια της κατηγορίας Ο3 (υπόγεια), όταν το εμβαδόν του ορόφου υπερβαίνει τα 300 τ. μέτρα.

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823