ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Προδιαγραφές για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας κτιρίων - Ενεργητική Πυροπροστασία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ -ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ: Οι πυροσβεστήρες σκοπό έχουν την άμεση και ευχερή κατάσβεση πυρκαγιάς ανάλογα με την κατηγορία του καιόμενου καυσίμου. Βασικά διακρίνουμε 4 κύριες κατηγορίες πυρκαγιάς και 1 κατηγορία για πυρκαγιές κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα ανωτέρω απεικονίζονται στον επόμενο πίνακα στον οποίο προτείνεται και το κατάλληλο κατασβεστικό υλικό.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟ - ΧΡΩΜΑ ΚΑΙΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Α       Συνήθη καιόμενα υλικά, ξύλα, χαρτιά, άχυρα, υφάσματα, πλαστικά, ελαστικά. Γενικώς στεριά υλικά οργανικής σύνθεσης τα οποία καιόμενα σχηματίζουν στάχτη και κάρβουνο. Νερό, αφρός, ξηρά σκόνη.
Α
Πράσινο
Β     Εύφλεκτα υγρά, υγρά καύσιμα (πετρελαιοειδή, διαλύτες και άλλα εύφλεκτα υγρά κ.λ.π). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ξηρά σκόνη, αφρός, ομίχλη νερού
Ε
Κόκκινο
C       Αέρια καύσιμα (μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, ασετυλίνη, υδρογόνο κ.λπ). Διοξείδιο του άνθρακα ξηρά σκόνη, HALON 121 1(αλογο-νομένοι υδρογονάνθρακες).
©
 Μπλε
D       Μέταλλα (νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο και ζιρκόνιο). Ξηρά σκόνη, άμμος, γραφίτης.
D
Κίτρινο
Ε     . Είναι πυρκα'ϊές που προέρχονται από καύσιμα των προηγουμένων κατηγοριών (Α,Β,C,D) πάνω ή κοντά σεηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τάση. Διοξείδιο άνθρακα      
Ε
 

Τα κατασβεστικά υλικά είναι:
α) Το νερό: Η κατασβεστική του δράση οφείλεται κυρίως στην ψυκτική του ικανότητα και στις μεγάλες ποσότητες που μπορούν να διατεθούν.
β) Χημική σκόνη: Οι πιο διαδεδομένες ξηρές χημικές σκόνες έχουν σαν βασικό υλικό το δισανθρακικό κάλιο ή νάτριο. Δεν διαλύονται στο νερό, δεν επιρεάζονται από τις μεταβολές της θερμοκρασίας, είναι χημικά ουδέτερες και δεν είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Έχουν μονωτικές ιδιότητες και δεν διαβρώνουν το μηχανικό εξοπλισμό. Επειδή κατά την εκτόξευση τους αφήνουν κατάλοιπα δεν συνιστώνται για ηλεκτρικούς πίνακες ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.
γ) Διοξείδιο του άνθρακα: (CO2) Η κατασβεστική του δράση οφείλεται στην αραίωση του αέρα, και του οξυγόνου της καύσης. Χρησιμοποιείται με επιτυχία σας κατασβεστικό υλικό αδρανές, μη αγώγιμο ηλεκτρικά και "καθαρό" επειδή δεν αφήνει κατάλοιπα μετά την χρήση του.
Είναι κατάλληλο για χώρους που περιέχουν υγρά ή αέρια καύσιμα, χώρους ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μηχανές εσωτερικής καύσεως και συνηθισμένα καύσιμα υλικά (χαρτιά, ξύλα κ.λπ). Δε θεωρείται κατάλληλο για καιόμενα μέταλλα.
δ) Αφροί κατάσβεσης: Συνήθως νια την αντιμετώπιση της πυρκαϊάς σε πετρελαιοειδή, λάδια, χρώματα, διαλυτικά κ.ά. χρησιμοποιείται αφροποιητικό υγρό το οποίο αποτελείται από νερό σε αναλογία 95-97% και ειδικό αφρογόνο υγρό (3-5%).
Η μετατροπή του μίγματος σε κατασβεστικό αφρό επιτυγχάνεται με ειδικούς αφρογόνους αναμικτήρες ή αφρογεννήτριες που επιτρέπουν βαθμό διόγκωσης από 3-1000 φορές.
ε) Ελαφρό νερό (AFFF ή Light water): Είναι ένας φθοριωμένος συνθετικός αφρός που παράγεται από ανάμιξη συνθετικού υγρού με γλυκό ή θαλασσινό νερό σε αναλογία 6% - 94% νερό.
Τούτο σχηματίζει μια υδάτινη μεμβράνη πάνω στην επιφάνεια φλεγόμενων υγρών ή επιφανειών γενικότερα. Είναι το καταλληλότερο υλικό για πυρκαγιές τύπου Β.

Είδη πυροσβεστήρων:
Διακρίνουμε γενικά τα εξής είδη πυροσβεστήρων:
Α) Φορητοί πυροσβεστήρες.
Β) Αυτόματοι πυροσβεστήρες (συνήθως οροφών).
Γ) Τροχήλητος πυροσβεστήρες.
Δ) Αυτόματο σύστημα κατασβέσεως πυρκαγιάς τοπικής εφαρμογής.
Εξετάζουμε στη συνέχεια κάθε είδος πυροσβεστήρων χωριστά.
Α) Φορητοί πυροσβεστήρες:
Οι φορητοί πυροσβεστήρες έχουν βάρος από 0,5 έως 20 kg (συνηθέστεροι τύποι 3 kg, 6 kg, 12 kg) και προσφέρονται για μεγάλη ποικιλία τύπως πυρκαϊάς (π.χ. Α, Β, C, Ε).
Πάνω στην συσκευή αναγράφονται διάφορες ενδείξεις για το κατασβεσπκό υλικό και το προωθητικό μέσο. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται οι εξής συμβολισμοί:
α) Για το υλικό
w: πυροσβεστήρας νερού
s: πυροσβεστήρας αφρού
Ρα: πυροσβεστήρας χημικής σκόνης
C ή Κ: πυροσβεστήρας COg.
β) ποσότητα περιεχομένου:
Μετά το γράμμα που χαρακτηρίζει το κατασβεστικό υλικό μπαίνει ένας αριθμός που δίνει σε λίτρα (για τα υγρά) ή σε kg (για τις σκόνες και το CO2) την ποσότητα που περιέχεται στον πυροσβεστήρα.

γ) Το προωθητικό μέσο. Το προωθητικό μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται η εκτόξευση του κατασβεστικού υλικού χαρακτηρίζεται με ορισμένο γράμμα ως εξής:
CH: Η προωθητική δύναμη είναι αποτέλεσμα χημικής αντιδράσεως η οποία προκύπτει μεταξύ οξέων και διάλυσης αλκαλικών αλάτων ή βάσης. Η αντίδραση αυτή αρχίζει, όταν ο πυροσβεστήρας μπει σε λειτουργία.
Η: Η προωθητική δύναμη οφείλεται σε αέριο (υγροποιημένο) σε υψηλή πίεση που βρίσκεται σε χωριστό δοχείο.
L: Η προωθητική δύναμη οφείλεται σε αέρα (ή αέριο) υπό πίεση που βρίσκεται μέσα στον πυροσβεστήρα.
δ) Λειτουργική ετοιμότητα: Χρησιμοποιείται ένα συμπληρωματικό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τα όρια λειτουργικής ετοιμότητας της συσκευής σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι εξής συμβολισμοί.
η: Δεν υπάρχει προστασία από παγετό, επομένως ο πυροσβεστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανοικτούς χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού.
-15: Ο πυροσβεστήρας μπορεί να χρησιμοποιείται μέχρι θερμοκρασία -15 °C
-30: Ο πυροσβεστήρας μπορεί να χρησιμοποιείται μέχρι θερμοκρασίας -30 "C.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Πυροσβεστήρας W6CHn σημαίνει πυροσβεστήρας νερού με περιεχόμενο 6 lit, με χημικό τρόπο παραγωγής πίεσης για εκτόξευση και χωρίς προστασία από παγωνιά.
Στους επικίνδυνους χώρους, οι συνήθως χρησιμοποιούμενοι φορητοί πυροσβεστήρες είναι οι εξής:
α) Στα λεβητοστάσια: 1 φορητός πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 12 KG (PA12) και 1 φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα των 6 kg (C6 ή Κ6), και 1 αυτόματος οροφής κόνεως ή διοξειδίου άνθρακα των 12 kg όπως αναφέρεται κατωτέρω.
β) Στους χώρους των δεξαμενών: όπως στα λεβητοστάσια.
γ) Στα μηχανιστάσια ανελκυστήρων ή αντλιοτάσια :
1 φορητός πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα των 6 KG (C6) και 1 φορητός πυροσβεστήρας χημικής κόνεως των 6kg (PA6).


β) Αυτόματοι πυροσβεστήρες (οροφής). Είναι πυροσβεστήρες χημικής κόνεως 6 Kg ή 12 Kg ή και μεγαλύτερης χωρητικότητας και αποτελούνται από 1 σφαιρικό δοχείο το οποίο περιέχει το κατάλληλο ως άνω κατασβεστικό υλικό υπό πίεση και περιέχει ακροφύσιο (SPRINKLER), το οποίο ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία φθάσει στην προκαθορισμένη τιμή (συνήθως 68-70 °C).

Ο πυροσβεστήρας αναρτάται συνήθως από την οροφή και προστατεύει συγκεκριμένο τμήμα του χώρου, το οποίο παρουσιάζει κατά κανόνα αυξημένο κίνδυνο από πλευράς δημιουργίας πυρκαγιάς.
Χαρακτηριστική περίπτωση αυτόματου πυροσβεστήρα οροφής είναι εκείνου που αναρτάται πάνω από τον καυστήρα του λέβητα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Ο πυροσβεστήρας αυτός ελέγχει θερμικά τον καυστήρα και ενεργεί αυτομάτως στο προαναφερθέν όριο της θερμοκρασίας ομοίως τοποθετείται και πάνω από τις δεξαμενές πετρελαίου για χωρητικότητα <3m3.
γ) Τροχήλατοι πυροσβεστήρες και ρυμουλκούμενοι
Για τους τροχήλατους και ρυμουλκούμενους πυροσβεστήρες ισχύουν σχεδόν όλα τα ποιοτικά στοχεία τα οποία αναφέρθηκαν στους φορητούς. Έχουμε και εδώ πυροσβεστήρες νερού, μηχανικού αφρού, ελαφρού νερού, χημικής κόνεως, διοξειδίου τον άνθρακα και σπανιότερα Halon. Η πίεση λειτουργίας όπως και στους φορητούς κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 12 και 15 bar.
Οι πυροσβεστήρες αυτοί μεταφέρονται πάνω σε φορεία με δύο τροχούς. Το φορείο πρέπει να είναι ισχυ-ράς κατασκευές και να επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του πυροσβεστήρα από 1 άτομο ακόμη και σε σχετικά ανώμαλο έδαφος.
Συνήθεις χωρητικότητες των τροχήλατων και ρυμουλκούμενων πυροσβεστήρων.
- Νερού, μηχανικού αφρού, και ελαφρού νερού: 50 It, 100 tl, 150 It.
- Χημικής κόνεως: 25 KG - 50 KG - 100KG -150 KG.
- Διοξειδίου του άνθρακα : 25 KG - 30 KG - 50 KG - 60 KG - 100 KG.


ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΕΩΣ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ονομάζεται κάθε σύστημα το οποίο προστατεύει μια ή περισσότερες επιφάνειες στις οποίες, λόγω της φύσεως των, αναπτύσσεται μεγάλη θερμοκρασία και κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να προκληθεί φωτιά. Το σύστημα αυτό αποτελείται από μια φιάλη χημικής κόνεως ή διοξειδίου του άνθρακα ή HALON χωρητικότητας 12 KG τουλάχιστον και από δίκτυο σωληνώσεων δια του οποίου υπάρχει αυτόματη λειτουργία ως προς την παροχή κατασβεστικού υλικού αλλά παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα μέσω ανοικτών διόδων παροχής κατασβεστικού υλικού με χειροκίνητη ενεργοποίηση.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του συστήματος τοπικής εφαρμογείς διοξειδίου του άνθρακα το οποίον επιβάλλεται να τοποθετείται πάνω από τις καυτές επίφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητών των κουζινών για το οποίο ισχύει η ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή.
Πυροσβεστήρας - δύο χαλκοσωλήνες με δύο κεφαλές SPRINKLER - Φιάλη CO2 των 12 KG
Αυτό το αυτόματο σύστημα τοπικής εφαρμογής αποτελείται από μια φιάλη COa χωρητικότητας 12 KG και περιλαμβάνει δύο χαλκοσωλήνες οι οποίες οδεύουν παράλληλα και έρχονται πάνω από τις καυτές επιφάνειες της κουζίνας. Η πρώτη χαλκοσωλήνα θα περιλαμβάνει δύο κλειστές κεφαλές SPRINKLER οι οποίες ενεργοποιούνται αυτόματα, μόλις η θερμοκρασία υπερβεί την προκαθορισμένη τιμή θραύονται οπότε εκτοξεύεται προς τα κάτω το κατασβεστικό υλικό.
Για τη χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος χρησιμεύει η δεύτερη χαλκοσωλήνα η οποία φέρει επ' αυτής οπές από τις οποίες πέφτει το κατασβεστικό υλικό μόλις ανοίξει η στρόφιγγα που υπάρχει κοντά στη φιάλη του διοξειδίου του άνθρακα. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η διάταξη των σωληνώσεων του παραπάνω συστήματος τοπικής εφαρμογής.
Σημειώνεται ότι στις δεξαμενές πετρελαίου με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 3m επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος τοπικής εφαρμογής αντί του πυροσβεστήρα οροφής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
α/α 1 2 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Σε όλα τα κτίρια με χρήση κατοικίας επιβάλλεται στους χώρους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων η τοποθέτηση τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρων.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Επιβάλλεται σε όλα τα κτίρια η τοποθέτηση δύο τουλάχιστον φορητών πυροσβεστήρων σε κάθε όροφο κοντά στις σκάλες και τις εξόδους σε απόσταση το πολύ 25 μ. μεταξύ των και το πολύ 15 μ. από το πιο απομακρυσμένο της κάτοψης. Επίσης, στους επικίνδυνους χώρους και στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών, εγκαταστάσεων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Επιβάλλεται η τοποθέτηση δύο τουλάχιστον φορητών πυροσβεστήρων σε κάθε όροφο κατά προτίμηση κοντά στις σκάλες η εξόδους, και σε τέτοιες θέσεις ώστε κανένα σημείο του ορόφου να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 15 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Επίσης, στους επικίνδυνους χώρους και στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
4 ΓΡΑΦΕΙΑ Όπως και στα εκπαιδευτήρια
5 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Όπως και στα εκπαιδευτήρια Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού πρέπει να τοποθετούνται 2 τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες κοντά στις σκάλες και τις εξόδους κινδύνου, σε θέσεις όπου κανένα σημείο της κάτοψης να μην απέχει περισσότερο από 15 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Επίσης απαιτείται η εγκατάσταση πυροσβεστήρων στους επικίνδυνους χώρους και στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επίσης, ειδικώς για τους χώρους θεάτρων και κινηματογράφων απαιτείται σε κάθε σκηνή η εγκατάσταση δύο τουλάχιστον φορητών πυροσβεστήρων βάρους κατά προτίμηση 6 Kg και σε αναλογία 1 ανά 60 τ.μ. επιφανείας.
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
7 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ i) Για την κατηγορία (Αα) πικρού κινδύνου εγκαθίστανται είτε δύο πυροσβεστήρες σκόνης ΡΑ6, είτε 1 σκόνης ΡΑ12 ανά 500μ   επιφανείας στεγασμένου χώρου με μέγιστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων τα 35 μ. Ανεξάρτητα με την επιφάνεια του στεγασμένου χώρου ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων είναι 2. ϋ) Για την κατηγορία (Αβ) (μεσαίου κινδύνου) ή κατηγορία Αγ (μεγάλου κίνδυνου) εγκαθίστανται είτε 2 πυροσβεστήρες σκόνης ΡΑ6, είτε 1 πυροσβεστήρας σκόνης ΡΑ12 ανά 350 μ  επιφάνειας στεγασμένου χώρου με μέγιστη διαδρομή προσέγγισης 25 μ. Επίσης απαιτείται η εγκατάσταση δύο (2) τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 25 kg ο καθένας ή ένας (1) όμοιος των 50 kg για επιχειρήσεις που έχουν υπαίθριες αποθήκες επιφανείας από 1000 μ και άνω (εφόσον αποθηκεύουν πρώτες ύλες ή βιομηχανικά προϊόντα που μπορούν να αναφλέγουν). Επίσης, πρέπει να προβλέπεται ένας ακόμη πυροσβεστήρας όμοιος των 25 kg για κάθε επιπλέον των 2000 μ επιφάνεια ή για κλάσμα πάνω από το μισό (1/2). iii) Για κατηγορία Β και ομάδες ή μικρού κινδύνου (Βα) ή μεσαίου κινδύνου Ββ: πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα (COa) ή μηχανικού αφρού κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Β σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Είδος πυροσβεστήρα Τύπος Κατανομή πυροσβεστήρων για κάθε 300 μ. επιφανείας στεγασμένου χώρου Ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων ανεξάρτητα με την επιφάνεια του στεγασμένου χώρου Μεγίστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων σε (μ.)
Σκόνης Διοξειδίου άνθρακα C02 ή μηχανικού αφρού ή Halon 3 kg ή Halon 1/2 kg. ΡΑ12 C6 WF10 1211BCF 1211BCF 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 20 20 20 20 20
Τροχήλατα μέσα: Πέραντων ανωτέρω απαιτούνται επιπλέον (1) ένας τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης των 25 kg και ένας διοξειδίου του άνθρακα των 20 kg για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1500 μ μέχρι και 3000 μ . Για στεγασμένους χώρους επιφάνειας μεγαλύτερης από 3000 μ. ένας (1) πυροσβεστήρας των παραπάνω τύπων για κάθε επιπλέον 1500 μ στεγασμένης επιφάνειας ή κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό (1/2). ίν) Για κατηγορία C και ομάδες μεσαίου κινδύνου (Οβ) ή μεγάλου κινδύνου (Ογ) απαιτούνται φορητοί πυροσβεστήρες κατάλληλοι για πυρκαϊές κατηγορίας C σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.
Είδος πυροσβεστήρα Τύπος Κατανομή πυροσβεστήρων για κάθε 100 μ. επιφάνειας στεγασμένο χώρου Ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων Μέγιστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων σε μ
Διοξείδιο άνθρακα (C02) ή σκόνης ή Halon C6 ΡΑ12 1211BCF 1 1 1 2 2 2 15 15 15
Επιπλέον για την προστασία των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αερίων απαιτείται η ύπαρξη δύο τουλάχιστον πυροσβεστήρων των ανωτέρων τύπων για κάθε δεξαμενή. Για υπαίθριες αποθήκες φιαλών καυσίμων αερίων και για ποσότητα μέχρι 15000 kg (1500 φιάλες των 10 kg ή ανάλογου αριθμού φιαλών άλλης χωρητικότητας) απατείται η ύπαρξη δύο (2) πυροσβεστήρων τύπου ΡΑ12. Για μεγαλύτερη ποσότητα, είναι (1) πυροσβεστήρας του παραπάνω τύπου ανά 3000 kg (300 φιάλες των 10 kg ή ανάλογου αριθμού φιαλών άλλης χωριτικότητας. ν) Κατηγορία βιομηχανιών - βιοτεχνιών D. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βιομηχανικές - βιοτεχνικές επιχειρήσεις όπου οι πυρκαϊές προκαλούνται από μέταλλα (νάτριο, κάλλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο κ.λπ.) Στην κατηγορία αυτή σαν κατασταλτικά μέσα χρησιμοποιούνται ειδικού μόνο φορητοί η τροχήλατοι πυροσβεστήρες σκόνης, διαφόρων χωτητικοτήτων τύπου PD (κατάσβεσης μετάλλων).
8 ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σε κάθε κτίριο θα πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες ανά όροφο. Πάντως το συνολικό πλήθος των φορητών πυροσβεστήρων ανά όροφο θα καθορίζεται με κριτήρια ότι κανένα σημείο του ορόφου δεν θα απέχει περισσότερο από 15 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Το περιεχόμενο των πυροσβεστήρων θα είναι γενικά ξηρά σκόνη σε ποσότητα 6 χιλιόγραμμων. Όπου απαιτείται θα χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες με άλλο περιεχόμενο. Ανάλογος αριθμός φορητών πυροσβεστήρων θα τοποθετείται υποχρεωτικά σ' όλους τους επικίνδυνους χώρους και στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
9 ΚΤΙΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ Όπως παραπάνω στα κτίρια υγείας - κοινωνικής πρόνοιας.
10 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘ-ΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας αυτής, τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες κόνεως ή άλλου κατάλληλου κατασβεστικού υλικού με αναλογία 1 ανά 50 m επιφάνειας εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις

 

 

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823