ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 

 

 

ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ


Το ισοδύναμο μήκος του δικτύου των σωληνώσεων, είναι το άθροισμα των ευθυγράμμων τμημάτων των σωλήνων και των ισοδύναμων μηκών των διαφόρων εξαρτημάτων και συνδέσεων του δικτύου. Στους πίνακες 7.5. και 7.6., δίνονται τα ισοδύναμα μήκη των εξαρτημάτων και των συνδέσεων ενός χαλύβδινου δικτύου, όταν οι συνδέσεις των σωλήνων γίνονται με συγκόλληση ή με σπείρωμα αντίστοιχα.


ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΗΚΟΣ (ft) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ
 


Η πτώση πίεσης Δρ λόγω τριβών σε ένα δίκτυο σωληνώσεων, είναι η διαφορά μεταξύ αρχικής ρα και τελικής ρτ πίεσης του δικτύου.  Δρ = ρα-ρτ {bar ή psi} (7.5)
Η αρχική πίεση εξαρτάται από τον τρόπο αποθήκευσης του CO2. Στα συστήματα χαμηλής πίεσης, όπου το CO2 αποθηκεύεται σε ψυχόμενες δεξαμενές  σε θερμοκρασία -18°C ή 0°F, η αρχική πίεση είναι ρα = 20,7 bar ή 300 psi. Στα συστήματα υψηλής πίεσης, όπου το CO2 αποθηκεύεται σε χαλύβδινες φιάλες  σε θερμοκρασία 2t°C ή 70°F, η αρχική πίεση είναι ρα = 51,7 bar ή 750 psi.
Η τελική πίεση του δικτύου υπολογίζεται από τα διαγράμματα των σχημάτων 7.13 ή 7.14, αφού πρώτα προσδιορίσουμε τους όρους L/D1·25 και Q/D2, όπου:
L (ft): ισοδύναμο μήκος δικτύου
D (in): εσωτερική διάμετρος σωλήνα
Q (Ib/min): παροχή CO2

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΗΚΟΣ {ft} ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΏΝ ΧΑΛΥΒΔΟ-ΣΩΛΗΝΩΝ


Τέλος οτον πίνακα 7.7 δίδονται οι τιμές των όρων D1·25 και D2 για διάφορα μεγέθη χαλυβδοσωλήνων.
Κατά τον υπολογισμό της τελικής πίεσης του δικτύου των σωληνώσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υψομετρικές αλλαγές των σωλήνων. Στους πίνακες 7.8 και 7.9 δίνονται οι συντελεστές διόρθωσης για συστήματα C02 χαμηλής και υψηλής πίεσης αντίστοιχα, οι οποίοι προστίθενται στην τελική πίεση όταν η ροή του CO2 είναι προς τα πάνω αφαιρούνται από αυτήν στην αντίθετη περίπτωση (ροή ΟΟ2προς τα κάτω).


Ο υπολογισμός της διαμέτρου των σωληνώσεων είναι πάρα πολύ δύσκολος, επειδή πτώση πίεσης ΔΡ λόγω τριβών δεν είναι γραμμική σε σχέση με τον σωλήνα. To CO2, όταν εγκαταλείπει τον χώρο στον οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο, είναι ένα υγρό σε πίεση κορεσμού. Όταν η πίεση του μειωθεί λόγω των τριβών στον σωλήνα, το υγρό CO2 βράζει οπότε δημιουργείται ένα μίγμα υγρού και ατμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας ροής και του όγκου του μίγματος.
Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823