ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 

 


ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ


Όταν η απαιτούμενη πίεση και παροχή νερού -για την τροφοδότηση του πυροσβεστικού δικτύου — δεν εξασφαλίζεται με άλλο τρόπο, είναι απαραίτητη η χρήση ενός ή περισσότερων αντλητικών συγκροτημάτων, ανάλογα φυσικά με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.
Τα είδη των αντλητικών συγκροτημάτων είναι τα εξής:


• Απλό αντλητικό συγκρότημα (σχήμα 3.31)
Είναι ένα πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
* Πιεστικό δοχείο με ελαστική μεμβράνη.
* Φυγοκεντρική αντλία (μονοβάθμια ή πολυβάθμια).
* Πετρελαιοκινητήρα αερόψυκτο, τετράχρονο, μονοκύλινδρο ή δικύλινδρο, με ισχύ μεγαλύτερη κατά 20% στον άξονα της αντλίας.Ο πετρελαιοκινητήρας είναι εφοδιασμένος με αυτόματη εξαέρωση, σταθεροποιητή στροφών, ενδείξεις για την έλλειψη λαδιού και φόρτισης, ενώ η ζεύξη του με την αντλία γίνεται μέσω ελαστικού συνδέσμου.
* Μπαταρία με χωρητικότητα ανάλογη της ισχύος του πετρελαιοκινητήρα.
* Αυτόματο φορτιστή μπαταρίας με λυχνία ετοιμότητας.
* Ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού.

• Διπλό αντλητικό συγκρότημα (σχήμα 3.32)
Αποτελείται από δυο αντλητικά συγκροτήματα· το κύριο που είναι πετρελαιοκίνητο (όμοιο με αυτό που περιγράψαμε πιο πάνω) και το βοηθητικό (JOCKEY), που είναι ηλεκτροκίνητο. Το βοηθητικό αντλητικό συγκρότημα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
* Φυγοκεντρική πολυβάθμια αντλία αυτόματης αναρρόφησης.
* Ηλεκτροκινητήρα 1425 στρ./min.
Το πιεστικό δοχείο έχει χωρητικότητα ανάλογη με την παροχή της φυγοκεντρικής αντλίας του πετρελαιοκίνητου συγκροτήματος και πίεση λειτουργίας σύμφωνα με αυτή της βοηθητικής (JOCKEY) φυγοκεντρικής αντλίας αυτόματης αναρρόφησης.

 


 

Σχήμα 3.32: Σχηματική διάταξη διπλού αντλητικού συγκροτήματος


• Τριπλό αντλητικό συγκρότημα (σχήματα 3.33)
Αποτελείται από τρία αντλητικά συγκροτήματα· ένα πετρελαιοκίνητο (όμοιο με το απλό αντλητικό συγκρότημα που περιγράψαμε πιο πάνω), ένα κύριο (MAIN) ηλεκτροκίνητο και ένα βοηθητικό (JOCKEY) ηλεκτροκίνητο (όμοιο με αυτό που υπάρχει στο διπλό αντλητικό συγκρότημα). Το κύριο ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:
* Φυγοκεντρική αντλία (μονοβάθμια ή πολυβάθμια).
* Ηλεκτροκινητήρα 2.900 στρ./min.
Το πιεστικό δοχείο έχει χωρητικότητα ανάλογη με την παροχή της κύριας (MAIN) φυγοκεντρικής αντλίας και πίεση λειτουργίας, σύμφωνα με αυτή της βοηθητικής (JOCKEY) φυγοκεντρικής αντλίας. Η τελευταία έχει συνήθως παροχή 1,5 Η- 2,5 m3/h και πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 1 bar από αυτή της κύριας αντλίας.


Σχήμα 3.33: Σχηματική διάταξη τριπλού αντλητικού συγκροτήματος


Το τριπλό αντλητικό συγκρότημα χρησιμοποιείται σε πυροσβεστικά δίκτυα, που βρίσκονται συνεχώς υπό πίεση. Όταν έχουμε μικρή πτώση πίεσης λόγω διαρροών, αρχίζει αυτόματα η λειτουργία της βοηθητικής (JOCKEY) αντλίας, η οποία σταματάει μόλις η πίεση του δικτύου επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Κατά τη σβέση της πυρκαγιάς -που έχουμε μεγαλύτερη πτώση πίεσης— αρχίζει αυτόματα η λειτουργία της κύριας (MAIN) αντλίας, η οποία σταματάει όταν κλείσουμε τη βάνα. Σε ακόμη μεγαλύτερη πτώση πίεσης —όταν γίνεται η σβέση και δεν λειτουργεί η κύρια (MAIN) αντλία λόγω έλλειψης ρεύματος- αρχίζει αυτόματα η λειτουργία της πετρελαιοκίνητης αντλίας, η οποία σταματάει μόλις κλείσουμε τη βάνα.
Οι φυγοκεντρικές αντλίες , που χρησιμοποιούνται στα τρία είδη των αντλητικών συγκροτημάτων, είναι μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες με κύριο σώμα από χυτοσίδηρο, πτερωτές από φωσφορούχο ορείχαλκο και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Από τα ίδια υλικά είναι κατασκευασμένες και οι φυγοκεντρικές αντλίες αυτόματης αναρρόφησης , που χρησιμοποιούνται σαν βοηθητικές (JOCKEY) στα διπλά και τριπλά αντλητικά συγκροτήματα.
Στη συνέχεια δίνονται ορισμένες γενικές οδηγίες, για την εγκατάσταση και χρήση των φυγοκεντρικών αντλιών αυτόματης αναρρόφησης.
* Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να είναι στεγανός και συνεχώς ανερχόμενος προς το στόμιο αναρρόφησης της αντλίας.


* Η διάμετρος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή του στομίου αναρρόφησης της αντλίας.
* Στο σωλήνα αναρρόφησης τοποθετούμε φίλτρο για την προστασία της πτερωτής και δικλείδα για την απομόνωση της αντλίας. Η δικλείδα, που πρέπει να είναι τελείως ανοιχτή κατά τη λειτουργία, είναι απαραίτητη μόνο όταν η κατώτατη στάθμη του νερού στο σωλήνα αναρρόφησης βρίσκεται υψηλότερα από την αντλία.
* Η διάμετρος του σωλήνα κατάθλιψης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή του στομίου κατάθλιψης της αντλίας.
* Στην αρχή του σωλήνα κατάθλιψης τοποθετούμε μια δικλείδα για το ξεκίνημα της αντλίας, τη ρύθμιση της παροχής και την απομόνωση της αντλίας για επιθεώρηση. Μετά τη σύνδεση των σωλήνων ελέγχουμε με το χέρι αν ο άξονας της αντλίας γυρίζει ελεύθερα και κάνουμε τον τελικό έλεγχο ευθυγράμμισης του συγκροτήματος (αντλία - κινητήρας).
* Γεμίζουμε την αντλία με νερό.
* Ελέγχουμε πάλι με το χέρι αν ο άξονας της αντλίας γυρίζει ελεύθερα και αν έχουμε τη σωστή φορά περιστροφής (στιγμιαίο ξεκίνημα).

* Το σφίξιμο του στυπιοθλίπτη στις αντλίες με εξωτερικά έδρανα, πρέπει να γίνει έτσι ώστε να στάζει 4-5 σταγόνες το λεπτό κατά τη λειτουργία της αντλίας.
* Η αντλία δε χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση, εκτός από την αλλαγή του λαδιού των εδράνων τρεις φορές το χρόνο και εφόσον η λειτουργία είναι συνεχής.
* Η αντλία εργάζεται χωρίς ποδοβαλβίδα (ποτήρι) αν και συνιστάται η χρησιμοποίηση της, για να είναι γεμάτος νερό ο σωλήνας αναρρόφησης και όταν ακόμη δεν λειτουργεί η αντλία. Η ποδοβαλβίδα τοποθετείται στο άκρο του σωλήνα αναρρόφησης, τουλάχιστον 20 cm ψηλότερα από τον πυθμένα της δεξαμενής αναρρόφησης και αρκετά χαμηλότερα από την κατώτατη στάθμη του νερού στη δεξαμενή.
Για την εκλογή της κατάλληλης φυγοκεντρικής αντλίας από τους πίνακες των κατασκευαστών, πρέπει να γνωρίζουμε την παροχή Q και το ολικό μανομετρικό ύψος Η της εγκατάστασης.

* Παροχή Q: Καθορίζεται από τις ανάγκες του πυροσβεστικού δικτύου.

 * Ολικό μανομετρικό ύψος Η: Είναι το άθροισμα της πτώσης πίεσης στους σωλήνες και στα εξαρτήματα HR , του ολικού στατικού ύψους της αντλίας ΗΣ (κατακόρυφη απόσταση από τη στάθμη αναρρόφησης μέχρι τη στάθμη κατάθλιψης) και της απαιτούμενης πίεσης ρ για τη λειτουργία του πυροσβεστικού δικτύου.

 

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823