ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ


Το μέγεθος των σωληνώσεων εξαρτάται από το μέγεθος και τον αριθμό των πυροσβεστικών βολών που είναι πιθανόν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, καθώς και από την κεντρική παροχή νερού.
• Στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα των κατηγοριών 1 και 3, κάθε κεντρικός σωλήνας τροφοδότησης πρέπει να έχει διάμετρο για ελάχιστη παροχή νερού 1900lt/min.
Όταν χρειάζονται περισσότεροι κεντρικοί σωλήνες τροφοδότησης, όλες οι κοινές σωληνώσεις τροφοδότησης των σωλήνων αυτών πρέπει να έχουν διάμετρο για ελάχιστη παροχή νερού 1900 It/min για τον πρώτο κεντρικό σωλήνα τροφοδότησης και 950 It/min για κάθε πρόσθετο τέτοιο σωλήνα. Η συνολική παροχή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9.500 It/min.
Κεντρικοί σωλήνες τροφοδότησης με ύψος μέχρι 30 m πρέπει να έχουν ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 100 mm, ενώ για μεγαλύτερο ύψος η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος πρέπει να είναι 150 mm.
• Στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα νερού της κατηγορίας 2, κάθε κεντρικός σωλήνας τροφοδότησης πρέπει να έχει διάμετρο για ελάχιστη παροχή νερού 380 It/min.
Όταν χρειάζονται περισσότεροι κεντρικοί σωλήνες τροφοδότησης, όλες οι κοινές σωληνώσεις τροφοδότησης των σωλήνων αυτών πρέπει να έχουν διάμετρο για ελάχιστη παροχή νερού 380 It/min.
Κεντρικοί σωλήνες τροφοδότησης με ύψος μέχρι 15 m πρέπει να έχουν ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 50 mm, ενώ για μεγαλύτερο ύψος η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος πρέπει να είναι 65 mm.
• Στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα των κατηγοριών 1 και 3, κάθε κεντρικός σωλήνας τροφοδότησης δεν πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο από 84 m. Άρα τα κτίρια ύψους μεγαλύτερου από 84 m πρέπει να χωριστούν ανάλογα σε ζώνες (σχήματα 6.13, 6.14, 6.15). Ζώνες ύψους μεγαλύτερου από 84 m επιτρέπονται μόνο όταν σε κάθε λήψη νερού τοποθετείται μηχανισμός ελέγχου της πίεσης (ρυθμίζει την πίεση στο ακροφύσιο) και εφόσον:
• Το μέγιστο ύψος της ζώνης είναι 122 m.
• Όλα τα εξαρτήματα των σωλήνων και οι μηχανισμοί του συστήματος έχουν πίεση λειτουργίας τουλάχιστον ίση με την μέγιστη πίεση του συστήματος.
• Ο μηχανισμός ελέγχου της πίεσης έχει πίεση λειτουργίας ίση τουλάχιστον με αυτή του νερού στην είσοδο του μηχανισμού και είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε η πίεση στη λήψη του νερού να μην είναι μεγαλύτερη από 6,5 bar.

Για κάθε ζώνη όπου απαιτείται η χρήση αντλιών, πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή αντλία ή ομάδα αντλιών συνδεδεμένων σε σειρά. Οι ηλεκτροκίνητες αντλίες πρέπει να έχουν παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητα από τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου. Όταν οι αντλίες που τροφοδοτούν δύο ή περισσότερες ζώνες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο , κάθε ζώνη πρέπει να έχει ξεχωριστό σωλήνα απευθείας τροφοδότησης, με d < D. Ζώνες με δύο ή περισσότερους κεντρικούς σωλήνες τροφοδότησης , πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 σωλήνες απευθείας τροφοδότησης της ζώνης με διάμετρο όχι  μικρότερη από την μεγαλύτερη διάμετρο των κεντρικών σωλήνων τροφοδότησης. Τέλος σε σύστημα με 2 η 3 περισσότερες ζώνες όπου ορισμένα τμήματα των ζωνών δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν από αντλίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (μέσω της σύνδεσης με την Π.Υ.) με πίεση 4,5 bar (μετρούμενη στο ύψος των ζωνών), πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπεται βοηθητική διάταξη τροφοδότησης. Μια τέτοια διάταξη μπορεί να είναι δεξαμενή νερού τοποθετημένη σε υψηλό επίπεδο και εφοδιασμένη με πρόσθετη αντλία.


 
Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823