ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ


ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ


Στο αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού γίνεται διάκριση μεταξύ των όρων «κατάσβεση» και «προστασία από έκθεση σε φωτιά».


* Κατάσβεση
Όταν ένα σύστημα προορίζεται για την κατάσβεση εύφλεκτων στερεών υλικών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη διεισδυτική ικανότητα του νερού και τη διάταξη του υλικού.
Στην περίπτωση των εύφλεκτων υγρών, το σημείο ανάφλεξης, το ιξώδες, η διαλυτότητα του νερού και το ειδικό βάρος, είναι οι βασικότεροι παράγοντες με τους οποίους πρέπει να ασχοληθεί ο μελετητής του συστήματος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα θερμαινόμενα πυκνόρευστα υγρά, όπως η άσφαλτος, γιατί παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα υπερχείλισης ή αφρίσματος.
Για την κατάσβεση, λοιπόν, τέτοιων υγρών, θα πρέπει να εξετάζεται η προσθήκη συστατικών που αποκλείουν το άφρισμα, η πρόβλεψη αποχετεύσεων, ο σχεδιασμός ειδικών αποθηκευτικών χώρων κλπ.
Η κατάσβεση των πυρκαγιών με το αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού, επιτυγχάνεται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους:

* Επιφανειακή ψύξη
Στην περίπτωση αυτή η μελέτη του συστήματος γίνεται για πλήρη κάλυψη της προστατευμένης επιφάνειας από την τεχνητή ομίχλη. Η επιφανειακή ψύξη δεν είναι αποτελεσματική για αεριώδη παράγωγα ή υγρά με σημείο ανάφλεξης μικρότερο από τη θερμοκρασία του νερού, ενώ δεν είναι ικανοποιητική για υγρά με σημείο ανάφλεξης χαμηλότερο από 60° C.

* Ομαλοποίηση (μαλάκωμα) με τον παραγόμενο ατμό
Η επίδραση αυτή εξετάζεται όταν η ένταση της αναμενόμενης φωτιάς είναι επαρκής για την παραγωγή του απαιτούμενου ατμού από την εφαρμογή της τεχνητής ομίχλης, η οποία πρέπει να καλύπτει όλη την προστατευόμενη επιφάνεια.

* Γαλάκτωση
Εξετάζεται μόνο για υγρά που δεν αναμιγνύονται με το νερό, ενώ η τεχνητή ομίχλη πρέπει να καλύπτει όλη την προστατευόμενη επιφάνεια.
Στα υγρά με μικρό ιξώδες η κάλυψη πρέπει να είναι ομοιόμορφη.
Στα παχύρευστα υγρά η συνθήκη αυτή δεν είναι απαραίτητη, ενώ παράλληλα εξετάζεται και η δυνατότητα της μερικής κάλυψης της προστατευόμενης επιφάνειας.

* Αραίωση
Το προστατευόμενο υλικό πρέπει να αναμιγνύεται με το νερό, η πυκνότητα του οποίου πρέπει να είναι επαρκής για την αραίωση του υλικού και τη μετατροπή του σε μη καύσιμο.
Η ειδική παροχή q* που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς για κατάσβεση με ένα αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού είναι: q* = 0,2 ÷ 0,5 (U.S gal/min)/ft2 ή
8,1 ÷ 20,4 (l/min)/m2 για υγρά και στερεά υλικά q* = 0,15 (U.S gal/min)/ft2 ή 6,1 (l/min)/m2 για ηλεκτρικά καλώδια ή μη μεταλλικούς αυλοσωλήνες

* Προστασία από έκθεση σε φωτιά
Όταν ένα αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού χρησιμοποιείται για προστασία από έκθεση σε φωτιά, πρέπει να λειτουργεί πριν από το σχηματισμό των εναποθέσεων άνθρακα πάνω στην προστατευόμενη επιφάνεια και πιθανή βλάβη των δεξαμενών -που περιέχουν εύφλεκτα υγρά- λόγω αύξησης της θερμοκρασίας.
Το σύστημα λοιπόν μελετάται για την παροχή ομίχλης νερού από όλα τα ακροφύσια, σε χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση των ανιχνευτών.
Επειδή συνήθως τα ανώτερα επίπεδα μιας κατασκευής είναι λιγότερο εκτεθειμένα στη φωτιά από ότι τα χαμηλότερα, πρέπει να εξετασθεί με προσοχή η περίπτωση της μείωσης του βαθμού προστασίας των επιπέδων αυτών.
Η ειδική παροχή q* που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς, για προστασία από έκθεση σε φωτιά κατασκευών ή μηχανισμών με ένα αυτόματο σύστημα τεχνητής ομίχλης νερού, είναι:

* Δοχεία
Αν σε ένα δοχείο που περιέχει εύφλεκτο υγρό το ποσό της εισερχόμενης θερμότητας είναι 6000 Btu/ft2 (18930 W/m2), η ειδική παροχή του συστήματος πρέπει να είναι: q ≥ 0,25 (U.S gal/min)/ft2 ή 10,2 (l/min)/m2
Στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται ψεκασμός της πλευρικής επιφάνειας του δοχείου, η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 ft (3,7 m).

 

Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823