ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPRINKLER ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ


 ΓΕΝΙΚΑ

• Κτίρια με περισσότερα από δύο ακροφύσια σε κάθε χώρο
Είναι τα κτίρια εκείνα που χαρακτηρίζονται από μικρό, μεσαίο ή υψηλό βαθμό κινδύνου, στα οποία η πυροπροστασία του κάθε χώρου επιτυγχάνεται με περισσότερα από δύο ακροφύσια Sprinkler.
Η υδραυλική σχεδίαση και μελέτη ενός αυτόματου συστήματος Sprinkler στα κτίρια αυτά προϋποθέτει τη γνώση των πιο κάτω παραμέτρων:
• Επιφάνεια υπολογισμού
• Επιφάνεια κτιρίου (είναι η επιφάνεια του κτιρίου που πρόκειται να προστατευθεί από το σύστημα Sprinkler)
• Ύψη ορόφων κτιρίου
• Βαθμός κινδύνου κτιρίου
• Ειδική παροχή συστήματος
• Διάμετρος οπής ακροφυσίων
• Επιφάνεια κάλυψης δαπέδου ανά ακροφύσιο
• Αριθμός ακροφυσίων ανά επιφάνεια υπολογισμού
• Αριθμός ακροφυσίων ανά κλάδο
• Υλικό σωληνώσεων δικτύου
• Συντελεστής ροής ακροφυσίων (δίνεται από τους κατασκευαστές)
• Στατική πίεση νερού στο σημείο τροφοδότησης του συστήματος
• Δυναμική πίεση νερού για συγκεκριμένη παροχή της πηγής τροφοδότησης
Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα και οι μονάδες μετρήσεως είναι:

Αδ {ft2 ή m2}: επιφάνεια δαπέδου
Au {ft2 ή ΓΓ\2: επιφάνεια υπολογισμού
As {ft2 ή m2) : επιφάνεια κάλυψης δαπέδου ανά ακροφύσιο
C  {— }: συντελεστής τραχύτητας σωλήνων
HR -{psi/ft ή bar/m}·: πτώση πίεσης

Κ  { — }: συντελεστής για τον υπολογισμό της παροχής στους κλάδους των ακροφυσίων
L  {ft ή m}: συνολικό μήκος σωλήνα
Lε {ft ή m}: ισοδύναμο μήκος συνδέσεων και εξαρτημάτων
Lσ {ft ή m}: ευθύγραμμο μήκος σωλήνα
ρ  {psi ή bar}: απαιτούμενη πίεση αυτόματου συστήματος Sprinkler
pe {psi ή bar}: πίεση λόγω υψομετρικής διαφοράς Δh
ΡΔ  {psi ή bar}: δυναμική πίεση νερού (πηγή τροφοδότησης)
ρΣ  {psi ή bar}: στατική πίεση νερού (πηγή τροφοδότησης)
Q   {U.S gal/min ή l/min}: απαιτούμενη παροχή αυτόματου συστήματος Sprinkler
SA  { — }: αριθμός ακροφυσίων ανά επιφάνεια υπολογισμού
Sk  { - }: αριθμός ακροφυσίων ανά κλάδο
d   {in ή mm} : εσωτερική διάμετρος σωλήνα
da  { in ή mm}: διάμετρος οπής ακροφύσιου
k   { — }: συντελεστής ροής ακροφύσιου
I1   {ft ή m}: απόσταση μεταξύ κλάδων
Ι2  {ft ή m}: απόσταση μεταξύ ακροφυσίων ενός κλάδου
q    { U.S gal/min ή l/min}: παροχή που προστίθεται σε μια θέση του δικτύου
q*  {(U.S gal/min)/ft2 ή (l/min)/m2}: ειδική παροχή συστήματος
υ   {ft/s ή m/s}: ταχύτητα ροής νερού


ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΙ


• Επιφάνεια υπολογισμού, AU (σχήματα 4.21, 4.22, 4.24) Παρατηρούμε με προσοχή την κάτοψη του κτιρίου που θέλουμε να προστατεύσουμε με το σύστημα Sprinkler. Από την επιφάνεια του δαπέδου Αδ διαλέγουμε μια μικρή επιφάνεια υπολογισμού Αυ? η οποία κατά την κρίση μας παρουσιάζει τις μεγαλύτερες υδραυλικές απαιτήσεις (τη μεγαλύτερη πτώση πίεσης του νερού). Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιφάνεια Ay δεν είναι πάντα η πιο απομακρυσμένη επιφάνεια ως προς τον κύριο κατακόρυφο αγωγό του συστήματος.
• Επιφάνεια κάλυψης δαπέδου ανά ακροφύσιο, As
Η επιφάνεια που μπορεί να καλύψει ένα ακροφύσιο Sprinkler υπολογίζεται ως εξής:
• Καθορίζουμε την απόσταση μεταξύ δυο κλάδων και την απόσταση μεταξύ του τελευταίου κλάδου και του τοίχου (σχήμα 4.23). Έστω h η μεγαλύτερη, μεταξύ των δυο, απόσταση.
Φ Καθορίζουμε την απόσταση μεταξύ δυο ακροφυσίων Sprinkler του ίδιου κλάδου και την απόσταση μεταξύ του πρώτου ακροφύσιου Sprinkler και του οίχου (σχήμα 4.23).

 

Έστω Ι2 η μεγαλύτερη, μεταξύ των δυο, απόσταση.Σχήμα 4.21: Παραδείγματα εκλογής επιφάνειας υπολογισμού Αυ (Α,Β,.,.Ε: Κύριοι κατακόρυφοι αγωγοί αυτόματων συστημάτων Sprinkler)

,ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣ1Ο SPRINKLER

 

Σχήμα 4.22: Παραδείγματα εκλογής επιφάνειας υπολογισμού Αυ (Α,Β: Κύριοι κατακόρυφοι αγωγοί αυτόματων συστημάτων Sprinkler)


Σημείωση: Αν η επιφάνεια υπολογισμού Αυ δεν περιλαμβάνει τους ακραίους κλάδους
των ακροφυσίων, είναι προφανές ότι κατά τον υπολογισμό της επιφάνειας κάλυψης
δαπέδου ανά ακροφύσιο AS έχουμε:
h: απόσταση μεταξύ δυο κλάδων ακροφυσίων
Ι2: απόσταση μεταξύ δυο ακροφυσίων ενός κλάδου


 
Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823