ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
    

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

 Γενικά


Ανάλογα με τις ανάγκες πυροπροστασίας, ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με CO2 μπορεί να είναι ολικού κατακλυσμού ή καταιονισμού. Η μέθοδος του ολικού κατακλυσμού  χρησιμοποιείται για την προστασία χώρων που είναι τόσο στεγανοί, ώστε μπορούν να διατηρήσουν σταθερή τη συγκέντρωση του CO2 για ένα ορισμένο χρόνο.
Όταν όμως πρόκειται να προστατευθούν αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε πολύ μεγάλους χώρους -τα οποία για να κατακλυσθούν απαιτούν τεράστιες ποσότητες CO2- χρησιμοποιείται η μέθοδος του καταιονισμού ,
δηλαδή της τοπικής εφαρμογής του CO2.
Με τη μέθοδο αυτή τα προστατευόμενα αντικείμενα (λέβητες, λουτρά βαφής, αναμικτήρια, μηχανές τυπογραφείου) περιβάλλονται από ακροφύσια και για ορισμένο χρόνο "λούζονται" τοπικά με CΟ2.

Στις δύο παραγράφους που ακολουθούν δίνεται ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης ποσότητας του CO2-και για τις δύο μεθόδους-σύμφωνα με τους Αμερικανικούς Κανονισμούς (NFPA), οι οποίοι παρουσιάζουν μερικές διαφορές σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των Γερμανικών και Γαλλικών κανονισμών.
Τέλος ένας γενικός κανόνας που ισχύει για όλες τις περιπτώσεις και τον δέχονται όλοι οι κανονισμοί, είναι ότι αν ένα σύστημα κατάσβεσης με CO2 πρέπει να προστατεύσει περισσότερους από έναν χώρους, τότε ο υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας του CO2 γίνεται λαμβάνοντας υπ'όψη τον μεγαλύτερο
από αυτούς και όχι όλους μαζί.


Πυροπροστασία με ολικό κατακλυσμό

Ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης ποσότητας του CO2 για τη μέθοδο του ολικού κατακλυσμού, εξαρτάται από το αν η πιθανή φωτιά θα είναι επίφανειακή (σε υγρά, αέρια και στερεά) ή υποβόσκουσα (σε στερεά), δηλαδή θα αναπτυχθεί σε βάθος.

• Επιφανειακή φωτιά
Η ελάχιστη προτεινόμενη συγκέντρωση CO2 για την επιφανειακή φωτιά ορισμένων καυσίμων υγρών και αερίων υλικών, δίνεται στον πίνακα 7.2. Αν η συγκέντρωση του CO2 για ένα υλικό είναι ίση ή μικρότερη από 34%, τότε η απαιτούμενη ποσότητα του CO2 δίνεται από τη σχέση:

G = u * V  για c  s
34% CO2,
όπου:

G {kg ή Ib) : απαιτούμενη ποσότητα CO2
c {%} : συγκέντρωση CO2 (από πίνακα 7.2)
υ {Kg/m3 ή Ib/ft3} : συντελεστής όγκου (από πίνακα 7.3)
V {m3 ή ft3} : όγκος προστατευόμενου χώρου.

Για υλικά που απαιτούν συγκέντρωση CO2 μεγαλύτερη από 34%, η απαιτούμενη ποσότητα του CO2 δίνεται από τη σχέση:

G = φ·υ·ν (7.2) για c
  34% CO2
όπου:

G, c, υ, V: όπως στη σχέση πιο πάνω
φ{-}: συντελεστής μετατροπής (από διάγραμμα σχήμ. 7.11).

Όταν στον προστατευόμενο χώρο υπάρχουν συνθήκες που επιδρούν αρνη-


τικά στην κατάσβεση, πρέπει να λάβουμε υπ'όψη μας τις παρακάτω πρόσθετες ποσότητες CO2:

- Ανοίγματα που δεν μπορούν να κλείσουν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης: Προσαύξηση κατά 4,9 kg CO2 για κάθε τετραγωνικό μέτρο ανοίγματος.

- Εξαερισμοί που δεν σταματούν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

 • Υποβόσκουσα φωτιά
Ο υπολογισμός της απαιτούμενης ποσότητας του CO2 είναι πάρα πολύ δύσκολος. Για τον λόγο αυτό αναφερόμαστε μόνο στις τέσσερις πιο αντιπροσωπευτικές εφαρμογές που συναντάμε στην πράξη (πίνακας 7.4.), για τις οποίες η απαιτούμενη ποσότητα του C02 είναι:
G = u * V (7.3)
όπου:
G {kg ή Ib} : απαιτούμενη ποσότητα CO2
υ {kg/m3 ή Ib/ft3}: συντελεστής όγκου (από πίνακα 7.4.)
V {
m ft3} : όγκος προστατευόμενου χώρου.


Πυροπροστασία με καταιονισμό
Η απαιτούμενη ποσότητα του CO2 για την μέθοδο του καταιονισμού εξαρτάται από τον όγκο του προστατευμένου αντικειμένου και υπολογίζεται από
τη σχέση:
G = a
* Va
όπου:
G {kg} : απαιτούμενη ποσότητα CO2
α {kg/m3} : συντελεστής όγκου αντικειμένου.
Va {m3} : όγκος αντικειμένου

 Για τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές έχουμε:

α =

2 kg/m3 για ηλεκτρογεννήτριες με ψυκτικό σύστημα.
3 kg/m3 για κλωστοϋφαντουργικές και τυπογραφικές μηχανές.
6 kg/m3 για ανοιχτά βαφεία.

 

  Επιστροφή

 
© 2004 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2461971-2401083-2464823