ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ISO |  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  |  LINKS |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
 
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

 

Α. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Το συγκεκριμένο κτήριο αποτελείται από τους εξής χώρους :

α) ..................................................................................................

β) ..................................................................................................

γ) ..................................................................................................

Συνολικό εμβαδό κτηρίου =...........................m2 (Μικτό εμβαδόν κτηρίου κατοικίας)

Θεωρητικός πληθυσμός κτηρίου (1 άτομο /18 m2)

............./ 18 =.................άτομα

Συνολικός πληθυσμός κτηρίου ............/ άτομα (κατοικίες)

Υπάρχει μία μόνο έξοδος διαφυγής η οποία μέσω του κλιμακοστασίου οδηγεί με μία τελική έξοδο στον εξωτερικό ελεύθερο χώρο.

Το φρεάτιο του κλιμακοστασίου δεν απαιτείται να είναι πυροπροστατευμένο (όροφοι .........<4)

Δεν απαιτείται η δημιουργία πυροδιαμερισμάτων, καθότι το εμβαδόν του κτηρίου είναι.......................m2 < 2000 m2 και οι όροφοι είναι < 4 .

2 . ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2.1 ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Απαιτείται μία όδευση διαφυγής επειδή το κτήριο έχει........ ορόφους (....< 6 ) και

μέγιστο θεωρητικό πληθυσμό ορόφου.......άτομα (......< 50). Το ελάχιστο ελεύθερο

πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι 0.80 m. To ελάχιστο ελεύθερο πλάτος των θυρών οδεύσεων διαφυγής είναι 0.70 m.

Έλεγχος μεγίστων αποστάσεων απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

Μέγιστη απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής (...............) =..........m < 25 m.

Απόσταση εξώπορτας διαμερίσματος έως έξοδο κινδύνου (..........) =..........m <12 m.

Οι παραπάνω αποστάσεις αφορούν τους πιο δυσμενείς από άποψη οδεύσεων χώρους διαφυγής. Για όλους τους υπολοίπους χώρους οι οδεύσεις διαφυγής είναι ακόμα μικρότερες. Η τελική έξοδος στο ισόγειο μπορεί να ανοίγει και προς τα μέσα.

2.2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Δεν απαιτείται φωτισμός ασφαλείας ούτε και σήμανση στις οδεύσεις διαφυγής (όροφοι..........< 5, μία μόνο όδευση διαφυγής).

Ο τεχνικός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον χ 20sec =...............sec, και η ένταση του 15 Lux τουλάχιστον.

3. ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τα φέροντα δομικά στοιχεία του ισογείου και των τριών πρώτων ορόφων του κτηρίου πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 min.

Στο παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα φαίνονται οι δείκτες πυραντίστασης όλων των δομικών στοιχείων και οι κατηγορίες όλων των εσωτερικών τελειωμάτων του κτηρίου.

Δείκτες πυραντίστασης και κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων

 Δομικά στοιχεία                 -               Δείκτης Πυραντίστασης  

Πλινθοδομή ορθοδρομική διπλή                            210

Πλινθοδομή ορθοδρομική συρόμενη                       90

Υποστυλώματα                                                     60

Δοκοί                                                                  90

Πλάκες                                                               120

 Εσωτερικά τελειώματα      -      Κατηγορία

Τοίχος                                                 0

Δάπεδο                                                0

Οροφές                                               0

4. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι τοίχοι του κτηρίου που εφάπτονται σε γειτονικά κτήρια και αποτελούν το εξωτερικό περίβλημα του πυροδιαμερίσματος του κτηρίου πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 min, και να μην έχουν κανένα άνοιγμα.

 Δομικό στοιχείο Απόσταση τοίχου από όριο οικοπέδου η από άλλο κτίριο
α) Πυραντίσταση εξωτ. τοίχου <3 m 3-5 m 5-10 m >10m
πλήρης πλήρης μισή χωρίς απαίτηση
β) Εξωτερική επένδυση άκαυστα

0

κατηγορία 1,2 κατηγορία

3

κατηγορία

3

γ) Ποσοστό ανοίγματος < 15% < 25% < 50% < 80%

Το συγκεκριμένο κτήριο πληροί τους όρους που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες.

5. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Βασιζόμενοι στο παράρτημα Α του Π.Δ 71

- Τοίχοι

α) Διπλή ορθοδρομική επιχρισμένη πάχους 2x9 cm.

Δείκτης πυραντίστασης 180 x 1 5 = 90 min > 30 min. β) Ορθοδρομική με διάκενο πάχους 6 cm.

Δείκτης πυραντίστασης 60 x 1 5 = 90 min > 30 min

- Υποστυλώματα

Πλάτος 200 mm. Επικάλυψη 25mm. Δείκτης πυραντίστασης 60 min > 30 min

- Δοκοί

Πλάτος δοκού 200 mm. Επικάλυψη οπλισμού 40mm. Δείκτης πυραντίστασης 90 min > 30 min

- Πλάκες

Πλάτος πλάκας 140mm. Επικάλυψη οπλισμού 35 mm Δείκτης πυραντίστασης 120 min > 30 min

- Κουφώματα

Τα μεταλλικά κουφώματα με τζάμι πάχους 6 mm τουλάχιστον, θεωρούνται άκαυστα υλικά (Παράρτημα Β του Π.Δ. 71). Ο δείκτης πυραντίστασης σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πάνω από 30 min.

- Παρατήρηση

Τοίχοι και κουφώματα φωταγωγών ή αεραγωγών που διαπερνούν πατώματα πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις πυραντίστασης των εξωτερικών τοίχων.

Τα εσωτερικά των χώρων πλην των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να ανήκουν στις

παρακάτω κατηγορίες :

α) Τοίχοι, Οροφές, Ψευδοροφές κατηγορία 2

β) Δάπεδα κατηγορία 0

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Επιστροφή

 

 
© 2009 Fire Security |  Privacy Policy  | IΩΝΙΑΣ & ΝΙΚΑΣ ΧΑΜΟΜΗΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671 2401083-2441413