ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

Πυράντοχες Γυψοσανίδες.Προστασία γερόντων στοιχείων απο μέταλλο και ξύλο. Μπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα ως πυράντοχος διαχωριστικός τοίχος.


Για μεταλλικές κατασκευές, δείκτης πυραντίστασης 60-120 min. Ως ανεξάρττος πυράντοχος διαχωριστικός τοίχος, δείκτης πυραντίστασης 30-120 min.

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

FLAMEGUARD
G

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α


 

 

 


• ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α
• ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
• ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΒΑΤΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΦΤΕΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΩΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ.
• ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 60-120min.
∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝO ΚΑΤΑ ΝΕΝ 6072:1997 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ EFECTIS NEDERLAND BV
• ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ: ∆ΕΙΚΤΗΣ
ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 30-120min. ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΕΝ1364-1:1999 ∆ΟΚΙΜΕΣ
ΠΥΡΑΝΤΙΣΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟ EFECTIS NEDERLAND
BV
• ∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΙΜΟ RESOLUTION A.799 (19)(1995): ∆ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ-
ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ, ΜΕ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ISO 1182-1990. (ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΥΛΙΚΩΝ –ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ- ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ A2-S1, D0: LIMITED
COMBUSTIBILITY MATERIAL ΚΑΙ A1: NON-COMBUSTIBLE MATERIAL ΑΠΟ EFECTIS
NEDERLAND BV

TESTS LABORATORY : EFECTIS
NEDERLAND BV

NEN 6072

General rules – Structural fire design

 

 

 

 

 

 

 

 
60-120 min
ΙΜΟ
RESOLUTION A.799
(19)(1995)/ ISO
1182-1990
∆οκιµές για µη-αναφλεξιµότητα υλικού/ Ευρωπαι¨κή κατάταξη στις κατηγορίες Α2- S2-D0: LIMITED COMBUSTIBILITY MATERIAL και A1: NON-COMBUSTIBLE MATERIAL
A2-S1, D0:
LIMITED
COMBUSTIBILITY MATERIAL και A1: NON- COMBUSTIBLE MATERIAL
EN 1364-1:1999 Fire resistance tests for non- loadbearing
elements. Walls.
30-120 min
NEN 6072

General rules – Structural fire design
60-120 min