Πυραντίσταση - Πυραντοχή

Πυραντίσταση: είναι η ικανότητα µιας κατασκευής ν’ αντιστέκεται για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα, που ονοµάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερµικά αποτελέσµατα µιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη θερµότητα.

Πυράντοχο κούφωµα: είναι κάθε κούφωµα, που δοκιµαζόµενο µαζί µε τις διατάξεις στήριξής του σε δοκιµασία πυραντίστασης, παρουσιάζει ένα καθορισµένο δείκτη πυραντίστασης.

Πυροδιαµέρισµα: τµήµα κτιρίου που περικλείεται ερµητικά από δοµικά στοιχείαµε πρoκαθoριζόµενo, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.

Πυροθερµικό φορτίο: το ποσό της εκλυόµενης θερµότητας από την καύση όλων των υλικών µέσα σ’ ένα χώρο κτιρίου.

Πυροφραγµός: λέγεται κάθε κατασκευή που άκαυστα ή περιορισµένης καυστότητας υλικά, διακόπτουν οικοδοµικό διάκενο ή γεµίζουν αρµούς και χάσµατα οικοδοµικών στοιχείων, ώστε να εµποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών µέσα απ’ αυτά.

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δωθεί, Δομική Πυροπροστασία είναι το σύνολο των μέτρων, εργασιών και κατασκευών, που βασισμένες σε προσεκτική μελέτη όσων διαδραματίζονται στις πυρκαγιές κτιρίων, επιτρέπουν την πυρασφαλή σχεδίαση των δομικών κατασκευών.

Με τη δομική πυροπροστασία επιδιώκεται να γίνουν οι κατάλληλες προβλέψεις, ώστε αν συμβεί πυρκαγιά, να διασφαλίζονται οι ανθρώπινες ζωές και τα αποτελέσματα της να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο καταστρεπτικά για τους ενοίκους, το άψυχο περιεχόμενο, αυτό το ίδιο το κτίριο και την περιοχή που το περιβάλλει, ακόμη και αν δεν γίνει επέμβαση για κατάσβεση του πυρός, με τα μέσα της ενεργού πυροπροστασίας.


Επειδή αναφέρεται σε κατασκευαστικές προβλέψεις χαρακτηρίζεται σαν «παθητική» πυροπροστασία, σε αντίθεση με την «ενεργητική» πυροπροστασία που αναφέρεται σ'ένα σύνολο προβλέψεων και κατασκευών που λειτουργούν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Τα θέματα της «παθητικής» πυροπροστασίας απασχολούν σημαντικό αριθμό ερευνητών και τα κυριώτερα συμπεράσματα των σχετικών προσπαθειών επιβάλλονται νομοθετικά σαν διατάξεις οικοδομικών κανονισμών, σε συνδυασμό με την ειδική χρήση κάθε κατηγορίας κτιρίων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σε δύο Π.Δ. βρίσκουμε τις διατάξεις της Δομικής Πυροπροστασίας

Το πρώτο είναι ο «Κανονισμός Πυροπροστασίας των κτιρίων» (Π.Δ. 71, ΦΕΚ Α 32/17.2.88) αναφέρεται σε κτίρια κατοικιών, ξενοδοχεία, εκπαιδευτήρια, γραφεία, καταστήματα, χώρους συνάθροισης κοινού, βιομηχανίες και αποθήκες, νοσηλευτικά ιδρύματα και φυλακές, χώρους στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων. Το δεύτερο αφορά στις βιομηχανίες, βιοτεχνίες και αποθήκες (Υ. Α.7755/ 160, ΦΕΚ Β 241). Αναλύτικά μπορείτε να δείτε και το πίνακα Ισχύουσας Νομοθεσίας Πυροπροστασίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τους περισσότερους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων απαιτείται :

Δημιουργία ανεξάρτητων πυροδιαμερισμάτων (δηλαδή τμήματα κτιρίων ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης). - Παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς σε γειτονικά κτίρια. - Παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού έξω από το κτίριο. - Δυνατότητα διάσωσης των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο κτίριο. - Δυνατότητα ουσιαστικής και ασφαλούς επέμβασης για την κατάσβεση της φωτιάς.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άκαυστο Δομικό Υλικό

Έτσι χαρακτηρίζεται εκείνο το υλικό που πληρεί τα κριτήρια της δοκιμής ακουστότητας σύμφωνα με τα διάφορα πρότυπα.
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 Σύμφωνα με DIN 4102, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α σύμφωνα με BS 476).


Δομικό Στοιχείο / Σύστημα - Αντοχή του στην Φωτιά

Με τον όρο δομικό στοιχείο εννοούμε ένα σύστημα δύο ή περισσοτέρων δομικών υλικών, που αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς. Το καθορισμένο αυτό χρονικό διάστημα το ονομάζουμε Δείκτη Πυραντίστασης.
( Διεθνής Καμπύλη Θερμοκρασίας / Χρόνου, Σύμφωνα με ISO 834, BS 476, DIN 4102 & ASTM E 119 ).

 Διεθνής Καμπύλη Θερμοκρασίας / Χρόνου, Σύμφωνα με ISO 834, BS 476, DIN 4102 & ASTM E 119

Ακεραιότητα - Ευστάθεια

Ακεραιότητα σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να εμποδίζει το πέρασμα των φλογών και των θερμών καυσαερίων στην μη εκτεθειμένη πλευρά του, στην περίπτωση προσβολής φωτιάς από την άλλη πλευρά.
Ευστάθεια σε φωτιά ενός δομικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να μην καταρρέει ή να μην ξεπερνά όρια παραμόρφωσης όταν φορτισμένο με προκαθορισμένο φορτίο εκτίθεται στην επίδραση της φωτιάς.
Σύμφωνα με το κριτήριο μόνωσης, η θερμοκρασία στη μη εκτεθειμένη πλευρά σε φωτιά του δομικού στοιχείου πρέπει να μην ξεπερνάει κατά μέσο όρο τους 140ο C, ή το μέγιστο τους 180ο C , σε οποιοδήποτε σημείο.


Πυροδιαμέρισμα

Πυροδιαμέρισμα ονομάζουμε ένα τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο κατά περίπτωση δείκτη πυραντίστασης.


Πυροθερμικό Φορτίο

Πυροθερμικό φορτίο είναι το ποσό της εκλυόμενης θερμότητας από την καύση όλων των υλικών μέσα σε ένα χώρο του κτιρίου.
Ο χαρακτηρισμός υψηλού βαθμού κινδύνου ισχύει για την περίπτωση που η πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου του κτιρίου ή μέρος αυτού είναι μεγαλύτερο από 2000 MJ/m2.